HOTĂRÂRE nr. 534 din 2 iunie 2010privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Craiova, Sucursala de Transport Sibiu, Sucursala de Transport Cluj, Sucursala de Transport Bacău şi Sucursala de Transport Constanţa
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 29 iulie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a mijlocului fix aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Craiova, amplasat în Staţia 400/220/110 kV Urecheşti, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a mijlocului fix aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Sibiu, amplasat în Staţia 400/220/110 kV Sibiu Sud, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a mijloacelor fixe aflate în concesiunea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Cluj, amplasate în Staţia 400 kV Gădălin, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a mijloacelor fixe aflate în concesiunea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Bacău, amplasate în Staţia 220/110 kV Suceava, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 5Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a mijloacelor fixe aflate în concesiunea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Constanţa, amplasate în Staţia de transformare 400/220/110/20 kV Lacu Sărat, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 6Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării, în condiţiile legii, a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1-5. Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa contabilă.  +  Articolul 7Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. va efectua operaţiunile prevăzute la art. 6. Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Economiei şi Comerţului, în calitate de autoritate concedentă competentă, şi Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., în calitate de concesionar, va fi actualizat în mod corespunzător.  +  Articolul 8Anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.  +  Articolul 9Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:----------------Ministrul economiei, comerţuluişi mediului de afaceri,Adriean VideanuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 2 iunie 2010.Nr. 534.  +  Anexa 1 -------DATELE DE IDENTIFICAREa mijloacelor fixe care trec din domeniul public al statuluiîn domeniul privat al statului, aflate în concesiuneaCompaniei Naţionale de Transport al Energiei Electrice"Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Craiova
  Font 8*
  Nr. de identificare la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri Codul de clasi- ficare Denumirea mijloacelor fixe Nr. de inventar (Companie) Valoa- rea de în- ven- tar (lei) Valoarea de în- ventar în dome- niul public (lei) Valoarea de inventar rămasă de amortizat, trecută în domeniul privat, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 164/2005 (lei) Anul PIF (mijloc fix)
  62181 Staţia 400/110 kV Urecheşti 8.14 Panouri Staţia 220 kV Urecheşti 2197 8.028 8.028 0 1972
   +  Anexa 2 -------DATELE DE IDENTIFICAREa mijloacelor fixe care trec din domeniul public al statuluiîn domeniul privat al statului, aflate în concesiuneaCompaniei Naţionale de Transport al Energiei Electrice"Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Sibiu
  Font 8*
  Nr. de identificare la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri Codul de clasi- ficare Denumirea mijloacelor fixe Nr. de inventar (Companie) Valoarea de inventar (lei) Valoarea de în- ventar în dome- niul public (lei) Valoarea de inventar rămasă de amortizat, trecută în domeniul privat, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 164/2005 (lei) Anul PIF (mij- loc fix)
  99961 8.14 LEA 220 kV DC Sibiu-Lotru Circ 1+2 Lungime: 2,217 km; nr. stâlpi: 8 2271044 1.760.945 1.132.579 628.366 1972
   +  Anexa 3 -------DATELE DE IDENTIFICAREa mijloacelor fixe care trec din domeniul public al statuluiîn domeniul privat al statului, aflate în concesiuneaCompaniei Naţionale de Transport al Energiei Electrice"Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Cluj
  Font 8*
  Nr. de identificare la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri Codul de clasi- ficare Denumirea mijloacelor fixe Nr. de inventar (Companie) Valoarea de inventar (lei) Valoarea de în- ventar în dome- niul public (lei) Valoarea de inventar rămasă de amortizat, trecută în domeniul privat, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 164/2005 (lei) Anul PIF (mij- loc fix)
  62207 Staţia 400 kV Gădălin 8.14 Celule 400 kV Gădălin (LEA S.C. Roşiori- Gădălin) 37073 446.951 446.951 0 1982
  8.14 Celule 400 kV Gădălin 38214 1.588.950 1.137.404 451.546 1982
  8.14 Celule 400 kV Gădălin 38215 1.588.950 1.137.404 451.546 1982
  TOTAL 3.624.851 2.721.759 903.092
   +  Anexa 4 --------DATELE DE IDENTIFICAREa mijloacelor fixe care trec din domeniul public al statuluiîn domeniul privat al statului, aflate în concesiuneaCompaniei Naţionale de Transport al Energiei Electrice"Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Bacău
  Font 8*
  ┌─────────────────┬──────┬────────────────────┬──────────┬─────────┬─────────┬───────────────────┬─────┐│ │ │ │ │ │ │ Valoarea │ ││ │ │ │ │ │ │ de inventar │ ││ Nr. de │ │ │ │Valoarea │Valoarea │ rămasă de │Anul ││ identificare │Codul │ Denumirea │ Nr. │ de │de în- │amortizat, trecută │ PIF ││ la Ministerul │ de │ mijloacelor fixe │ de │inventar │ventar │în domeniul privat,│(mij-││ Economiei, │clasi-│ │ inventar │ (lei) │în dome- │conform Ordonanţei │loc ││ Comerţului şi │ficare│ │(Companie)│ │ niul │ de urgenţă │fix) ││ Mediului │ │ │ │ │ public │ a Guvernului │ ││ de Afaceri │ │ │ │ │ (lei) │ nr. 164/2005 │ ││ │ │ │ │ │ │ (lei) │ │├─────────────────┼──────┼────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────────────┼─────┤│ 62151 │ 8.14 │ Celule 220 kV │ 204972 │ 312.376│ 312.376│ 0 │ 1975││Staţia 220/110 kV│ │Staţia Suceava - FAI│ │ │ │ │ ││ Suceava ├──────┼────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────────────┼─────┤│ │ 8.14 │ Celule B 400 kV │ 206295 │ 509.057│ 509.057│ 0 │ 1975││ │ │Staţia Suceava-Roman│ │ │ │ │ │├─────────────────┴──────┴────────────────────┴──────────┼─────────┼─────────┼───────────────────┼─────┤│ TOTAL │ 821.433│ 821.433│ 0 │ │└────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴───────────────────┴─────┘
   +  Anexa 5 -------DATELE DE IDENTIFICAREa mijloacelor fixe care trec din domeniul public al statuluiîn domeniul privat al statului, aflate în concesiuneaCompaniei Naţionale de Transport al Energiei Electrice"Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Constanţa
  Font 8*
  ┌─────────────────┬────┬─────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────────────────┬─────┐│ │ │ │ │ │ │ Valoarea │ ││ │ │ │ │ │ │ de inventar │ ││ Nr. de │Co- │ │ │Valoarea │Valoarea │ rămasă de │Anul ││ identificare │dul │ Denumirea │ Nr. │ de │de în- │amortizat, trecută │ PIF ││ la Ministerul │de │ mijloacelor fixe │ de │inventar │ventar │în domeniul privat,│(mij-││ Economiei, │cla-│ │ inven- │ (lei) │în dome- │conform Ordonanţei │loc ││ Comerţului şi │şi- │ │ tar │ │ niul │ de urgenţă │fix) ││ Mediului │fi- │ │(Compa- │ │ public │ a Guvernului │ ││ de Afaceri │care│ │ nie) │ │ (lei) │ nr. 164/2005 │ ││ │ │ │ │ │ │ (lei) │ │├─────────────────┼────┼─────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────────────┼─────┤│ 62156 │8.14│Celule de exterior 220 kV│23345641│ 73.417│ 73.417│ 0 │ 1974││Staţia 400/220 kV│ │ Staţia 400/220/110 kV │ │ │ │ │ ││ Lacu Sărat ├────┼─────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────────────┤ ││ │8.14│Celule de exterior 400 kV│23361631│ 371.019│ 371.019│ 0 │ ││ │ │ Staţia 400/220 kV │ │ │ │ │ ││ ├────┼─────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────────────┤ ││ │8.14│ Celule pref. de exterior│23381961│ 22.772│ 22.772│ 0 │ ││ │ │ 220 kV Staţia Lacu Sărat│ │ │ │ │ ││ ├────┼─────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────────────┤ ││ │8.14│ Celule pref. de exterior│23381971│ 234.520│ 234.520│ 0 │ ││ │ │ 400 kV Staţia Lacu Sărat│ │ │ │ │ ││ ├────┼─────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────────────┤ ││ │8.14│Celule de exterior 400 kV│23388431│ 75.104│ 75.104│ 0 │ ││ │ │ Staţia 400/220 kV │ │ │ │ │ ││ ├────┼─────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────────────┤ ││ │8.14│Celule de exterior 400 kV│23388441│ 75.104│ 75.104│ 0 │ ││ │ │ Staţia 400/220 kV │ │ │ │ │ ││ ├────┼─────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────────────┤ ││ │8.14│Celule de exterior 400 kV│23388451│ 312.953│ 312.953│ 0 │ ││ │ │ Staţia 400/220/110 kV │ │ │ │ │ ││ ├────┼─────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────────────┤ ││ │8.14│Celule de exterior 400 kV│23388461│ 112.852│ 112.852│ 0 │ ││ │ │ Staţia 400/220/110 kV │ │ │ │ │ ││ ├────┼─────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────────────┤ ││ │8.14│ Celule pref. de exterior│23388721│ 55.992│ 55.992│ 0 │ ││ │ │ 220 kV Staţia 220/400 kV│ │ │ │ │ │├─────────────────┴────┴─────────────────────────┴────────┼─────────┼─────────┼───────────────────┼─────┤│ OTAL │1.333.733│1.333.733│ 0 │ │└─────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴───────────────────┴─────┘----------