DECRET nr. 246 din 29 mai 1958privind reglementarea acordării asistenţei medicale şi a medicamentelor
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 2 iunie 1958     +  Articolul 1Asistenţa medicală, medicamentele şi întregul material sanitar pentru desfăşurarea acţiunilor cu caracter profilactic, se acordă gratuit pentru întreaga populaţie.  +  Articolul 2Asistenţa medicală în spitale şi ambulatorii, întreţinerea, medicamentele şi materialele sanitare necesare pe timpul internării, se acordă în mod gratuit bolnavilor din următoarele categorii: a) angajaţi în sensul Codului muncii; b) pensionari; c) membrii de familie ai angajaţilor şi pensionarilor; d) copii pînă la vîrsta de 16 ani inclusiv; e) elevi ai şcolilor medii şi profesionale; f) elevi, studenţi şi aspiranti ai şcolilor politico-sociale şi obşteşti; g) elevi pe timpul efectuării stagiului de practica profesională; h) studenţi; i) femei gravide şi lehuze; j) mame şi doici, care însoţesc copiii pînă la vîrsta de doi ani inclusiv, pe timpul internării acestora; k) donatori de singe permanenţi; l) membrii Asociaţiei foştilor deţinuţi şi deportati politici antifascisti din Republica Populara Română (A.F.D.A.); m) dependenti sociali din unităţile sanitare şi de prevederi sociale de la domiciliu, stabiliţi de oficiile de prevederi sociale; n) sportivi din cantonamente; o) recruti inapti temporar pentru încorporare, pentru tratamentul bolilor care îi fac inapti, precum şi bolnavi cu afecţiuni cronice provenite în timpul satisfacerii stagiului militar.Bolnavii de mai sus, care din lipsa de locuri nu pot fi internati în spitale, vor fi spitalizati la domiciliu cel mult 7 zile, beneficiind în mod gratuit de asistenţa medicală, medicamente şi materiale sanitare. În acest timp, dacă necesitatea spitalizarii se menţine, se va asigura internarea în spital.  +  Articolul 3Asiguraţii cuprinşi în sistemul asigurărilor sociale din Cooperatia Mestesugareasca şi membrii de familie ai acestora, primesc în mod gratuit asistenţa medicală, întreţinere, medicamente şi materiale sanitare necesare pe tot timpul internării, precum şi asistenţa medicală ambulatorie.Pentru rambursarea acestor cheltuieli, Casa Centrala a Asigurărilor Sociale din Cooperatia Mestesugareasca va vărsa la bugetul statului, o contribuţie bănească, al carei cuantum se va stabili anual de către Ministerul Finanţelor şi Ministerul Sănătăţii şi Prevederilor Sociale, de comun acord cu Uniunea Centrala a Cooperativelor Meşteşugăreşti.  +  Articolul 4Membrii gospodariilor agricole colective şi membrii de familie ai acestora beneficiază de:-asistenţa medicală gratuita;-reducere între 50-75% din preţul de cost mediu în spitale şi ambulatorii de specialitate pentru întreţinere, medicamente şi materiale sanitare utilizate.  +  Articolul 5Pentru tratament ambulatoriu se acordă gratuit asistenţa medicală şi materiale sanitare, următoarelor categorii de bolnavi: a) copiilor pînă la vîrsta de 16 ani inclusiv; b) elevilor şcolilor medii şi profesionale şi elevilor, studenţilor şi aspirantilor şcolilor politico-sociale şi obşteşti; c) studenţilor; d) femeilor gravide şi lehuze; e) pensionarilor cu o pensie lunară pînă la 350 lei inclusiv şi membrilor de familie ai acestora; f) membrilor Asociaţiei foştilor deţinuţi şi deportati politici antifascisti din Republica Populara Română (A.F.D.A.); g) dependentilor sociali din unităţile sanitare şi de prevederi sociale sau de la domiciliu, stabiliţi de oficiile de prevederi sociale.De asemeni, se acordă gratuitate în cazul urgentelor medico-chirurgicale.  +  Articolul 6În sanatoriile balneare primesc gratuit asistenţa medicală, întreţinere, medicamente şi materiale sanitare necesare pe timpul internării, inclusiv costul transportului la şi de la staţiunile balneo-climaterice, următoarele categorii de bolnavi: a) copiii pînă la vîrsta de 16 ani inclusiv, pentru bolile ce se vor stabili de Ministerul Sănătăţii şi Prevederilor Sociale; b) pensionării I.O.V.R. şi pensionării militari; c) membrii Asociaţiei foştilor deţinuţi şi deportati politici antifascisti din Republica Populara Română (A.F.D.A.).  +  Articolul 7Primesc asistenţa medicală, întreţinere, medicamente şi materiale sanitare necesare pe tot timpul internării, inclusiv costul transportului, în sanatoriile balneare, în contul asigurărilor sociale, următoarele categorii de bolnavi: a) gratuit:- copiii angajaţilor, pînă la vîrsta de 16 ani inclusiv;- pensionării cu pensii lunare pînă la 350 lei; b) plătind o cota din taxe, stabilită în raport cu veniturile:- angajaţii şi membrii lor de familie;- alte categorii de cetăţeni cuprinşi în sistemul asigurărilor sociale.  +  Articolul 8Se acorda gratuitate pe timpul internării sau tratamentului ambulatoriu, bolnavilor care prezintă un pericol social şi bolnavilor de boli cronice sau transmisibile stabilite de Ministerul Sănătăţii şi Prevederilor Sociale, indiferent de categoria din care fac parte bolnavii.  +  Articolul 9Insotitorii bolnavilor în spitale plătesc taxele legale, cu excepţia celor menţionaţi la art. 2 lit. j.  +  Articolul 10Pentru întreruperile de sarcina efectuate la cererea femeii însărcinate se vor plati taxele prevăzute în tarifele stabilite de Ministerul Sănătăţii şi Prevederilor Sociale.  +  Articolul 11Ministerul Sănătăţii şi Prevederilor Sociale va stabili categoriile de bolnavi care nu vor suporta cheltuielile cu tratamentul în străinătate.  +  Articolul 12Bolnavii din celelalte categorii, neprevăzute în prezentul decret, vor beneficia de:- scutiri de plată taxelor, cei cu venituri mici;- reduceri între 25-75% din preţul de cost mediu al asistenţei medicale şi al întreţinerii.Cazurile şi condiţiile în care se vor acorda aceste scutiri sau reduceri, se vor stabili prin instrucţiuni, elaborate de Ministerul Sănătăţii şi Prevederilor Sociale, de acord cu Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 13Se acorda medicamente şi material sanitar în mod gratuit, în limita baremurilor stabilite de Ministerul Sănătăţii şi Prevederilor Sociale, pentru truse medicale, atunci cînd sînt destinate: a) punctelor de sănătate, creselor şi căminelor de zi; b) serviciilor de consultaţii din unităţile sanitare ambulatorii (policlinica-dispensar); c) colturilor sanitare şcolare; d) posturilor de prim ajutor din serviciile de salvare, aviasan şi arii de treer.  +  Articolul 14În unităţile productive de orice fel, medicamentele şi materialele sanitare de prima urgenta, se acordă în mod gratuit. Costul acestora, precum şi al instrumentarului necesar truselor de prim ajutor, se suporta, conform baremurilor stabilite de Ministerul Sănătăţii şi Prevederilor Sociale, din fondurile unităţilor respective.  +  Articolul 15Modul de utilizare a veniturilor ce se realizează de unităţile sanitare va fi stabilit de Consiliul de Miniştri.  +  Articolul 16Se abroga Decretul nr. 560/1953, Decretul nr. 208/1954, Decretul nr. 121/1957, Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1022/1954 - cu excepţia dispoziţiilor privind transportul bolnavilor şi al insotitorilor acestora - precum şi orice alte dispoziţii contrarii prezentului decret. ------------