HOTĂRÂRE nr. 651 din 7 iulie 2010privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate şi de administrare asupra unor imobile situate în oraşul Techirghiol, judeţul Constanţa
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 23 iulie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea unui imobil situat în oraşul Techirghiol, judeţul Constanţa, identificat potrivit poziţiei nr. 1 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul privat al oraşului Techirghiol, judeţul Constanţa, şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Techirghiol, în vederea extinderii suprafeţelor construite şi amenajate ale localităţii.  +  Articolul 2Se aprobă darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unui imobil situat în oraşul Techirghiol, judeţul Constanţa, identificat potrivit poziţiei nr. 2 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Techirghiol nr. 247/2009.  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 şi 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Serviciul Român de Informaţii împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:─────────────────Directorul Serviciului Românde Informaţii,George-Cristian MaiorMinistrul administraţieişi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 7 iulie 2010.Nr. 651.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care fac obiectul schimbării titularilor dreptului deproprietate şi de administrare
  *Font 8*
  Nr. crt. Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Nr. de identificare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice Caracteristicile tehnice ale imobilului
  1. Oraşul Techirghiol, judeţul Constanţa Statul român, din administrarea Serviciului Român de Informaţii Oraşul Techirghiol, judeţul Constanţa, în administrarea Consiliului Local al Oraşului Techirghiol 35.552 (parţial) Suprafaţa terenului = 684,18 mý
  2. Oraşul Techirghiol, judeţul Constanţa Oraşul Techirghiol judeţul Constanţa, din administrarea Consiliului Local al Oraşului Techirghiol Statul român, în administrarea Serviciului Român de Informaţii - Suprafaţa terenului = 19.928 mý
  __________