HOTĂRÂRE nr. 728 din 21 iulie 2010pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 22 iulie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 şi 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a activităţii instituţiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 23 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (1), punctul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"11. elaborează politicile şi planurile naţionale de acţiune ale Guvernului în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi coordonează aplicarea acestora;".2. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 11 se introduc două noi puncte, punctele 11^1 şi 11^2, cu următorul cuprins:"11^1. primeşte reclamaţii/plângeri privind încălcarea dispoziţiilor normative, referitoare la principiul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi al nediscriminării după criteriul sex, de la persoane fizice, persoane juridice, instituţii publice şi private şi le transmite instituţiilor competente în vederea soluţionării şi aplicării sancţiunii;11^2. avizează proiectele de acte normative, iniţiate de celelalte ministere şi de alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, în vederea integrării şi respectării principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;".3. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 24 se introduc nouăsprezece noi puncte, punctele 24^1-24^19, cu următorul cuprins:"24^1. elaborează şi fundamentează programe în domeniul protecţiei familiei şi pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie şi în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului;24^2. monitorizează respectarea drepturilor copilului şi recomandă autorităţilor centrale sau locale luarea măsurilor care se impun;24^3. centralizează şi sintetizează informaţiile referitoare la respectarea principiilor şi normelor stabilite de Convenţia cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/1990, republicată, cu modificările ulterioare, şi urmăreşte şi ia măsurile necesare pentru punerea în aplicare a recomandărilor Comitetului privind drepturile copilului;24^4. coordonează şi îndrumă metodologic activităţile serviciilor destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi şi ale celor de protecţie specială a copilului, precum şi activităţile desfăşurate de comisiile pentru protecţia copilului;24^5. elaborează standarde, norme metodologice şi proceduri de lucru pentru serviciile care asigură prevenirea separării copilului de părinţii săi, protecţia specială a copilului şi tânărului, precum şi pentru protecţia familiei, a victimelor violenţei în familie şi pentru cele destinate agresorilor;24^6. elaborează metodologia de licenţiere şi criteriile de evaluare a serviciilor destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi, protecţiei speciale a copilului şi tânărului şi victimelor violenţei în familie şi licenţiază aceste servicii;24^7. coordonează şi îndrumă metodologic activităţile de sprijinire a familiei şi victimelor violenţei în familie, precum şi ale serviciilor destinate acestora;24^8. acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizată a persoanelor cu handicap;24^9. monitorizează respectarea drepturilor persoanelor cu handicap, inclusiv a realizării accesibilităţilor;24^10. elaborează, coordonează şi monitorizează implementarea strategiei naţionale în domeniul handicapului/dizabilităţii, precum şi a planului naţional de acţiune;24^11. avizează persoanele juridice de drept public sau de drept privat să desfăşoare activităţi în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap şi să înfiinţeze instituţii de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap;24^12. evaluează necesarul şi calitatea serviciilor, stabileşte planuri de dezvoltare a serviciilor pe baza nevoilor persoanelor cu handicap;24^13. iniţiază şi elaborează metodologii, norme, instrucţiuni şi alte documente necesare pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor destinate persoanelor cu handicap;24^14. realizează coordonarea metodologică a instituţiilor de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap;24^15. avizează proiecte de acte normative referitoare la domeniul şi problematica handicapului/dizabilităţii;24^16. asigură dezvoltarea activităţii specifice organizaţiilor neguvernamentale ale persoanelor cu handicap prin subvenţiile acordate conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;24^17. autorizează unităţile protejate şi monitorizează respectarea condiţiilor de autorizare;24^18. colectează, prelucrează şi diseminează date statistice în domeniul de activitate al ministerului;24^19. elaborează, implementează şi monitorizează sistemul de evaluare a persoanelor cu handicap; coordonează şi monitorizează activitatea comisiilor de evaluare a persoanelor cu handicap."4. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 73 se introduc cincisprezece noi puncte, punctele 74-88, cu următorul cuprins:"74. controlează, prin Corpul inspectorilor sociali, aplicarea corectă şi unitară a legilor şi a altor acte normative care reglementează domeniul asistenţei sociale;75. elaborează planul anual de inspecţie pentru implementarea politicii în domeniul asistenţei sociale;76. elaborează metode şi proceduri unitare de inspecţie;77. controlează respectarea standardelor de calitate în acordarea serviciilor sociale publice şi private;78. controlează modul în care sunt respectate prevederile legale privind stabilirea, acordarea şi promovarea drepturilor sociale ale cetăţenilor de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi de către alte persoane juridice de drept public sau privat şi de către unele persoane fizice;79. controlează modul în care sunt respectate prevederile legale referitoare la administrarea fondurilor pentru plata drepturilor sociale, precum şi a celor alocate pentru susţinerea şi dezvoltarea serviciilor sociale, a proiectelor, programelor şi politicilor din domeniu;80. constată săvârşirea faptelor prin care se încalcă prevederile legale din domeniul asistenţei sociale şi, după caz, sesizează organele de urmărire penală competente în situaţia în care faptele respective întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni;81. în cazul în care constată neconformităţi în funcţionarea serviciilor sociale, solicită comisiilor de acreditare retragerea acreditării şi urmăreşte îndeplinirea măsurilor dispuse;82. solicită furnizorului de servicii şi/sau autorităţilor competente suspendarea ori încetarea temporară sau definitivă a serviciului social în cazul încălcării grave a prevederilor legale în domeniu şi urmăreşte îndeplinirea măsurilor dispuse;83. controlează modul de îndeplinire a prevederilor legale privind combaterea marginalizării sociale;84. constată şi aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute în toate actele normative care reglementează domeniul asistenţei sociale;85. desfăşoară activităţi de investigare socială derivate din rezultatele controlului şi formulează propuneri de îmbunătăţire a activităţii, organizării şi a metodei de acordare a prestaţiilor şi serviciilor sociale;86. controlează furnizorii de servicii sociale publici şi privaţi din punctul de vedere al eficienţei şi performanţei acestora în îndeplinirea obiectivelor stabilite în conformitate cu standardele de calitate şi de cost, conform reglementărilor în vigoare;87. înregistrează, centralizează şi sintetizează informaţiile referitoare la furnizorii de servicii sociale şi la serviciile sociale acordate de către aceştia şi gestionează Registrul electronic unic al serviciilor sociale;88. controlează şi monitorizează respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte îndeplinirea condiţiilor de acordare a acreditării/licenţierii furnizorilor de servicii sociale şi serviciilor furnizate de aceştia."5. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Coordonatorul activităţii de egalitate de şanse între femei şi bărbaţi este preşedintele Comisiei naţionale în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (CONES)."6. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 2 secretari de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru."7. La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul de lucru al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale este de 660 posturi finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."8. La articolul 23, alineatele (2) şi (3) se abrogă.9. Anexele nr. 1-3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIMinisterul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale preia de la Inspecţia Muncii, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, patrimoniul aferent desfăşurării activităţii de inspecţie socială.  +  Articolul IIIÎncadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi pe noile funcţii aferente aprobate potrivit legii se realizează în termenul prevăzut la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a activităţii instituţiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa, cu respectarea procedurii, dispoziţiilor legale şi regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcţii, precum şi a procedurii de restructurare şi reorganizare, aprobată prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale cu respectarea prevederilor legale.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanPreşedintele Agenţiei Naţionalea Funcţionarilor Publici,Szakal Andras ZsoltMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 21 iulie 2010.Nr. 728.  +  Anexa 1-------(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 11/2009)-------------------------------------------------STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale  +  Anexa 2-------(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 11/2009)-------------------------------------------------INSTITUŢIILEcare funcţionează în subordinea, în coordonarea sau sub autoritateaMinisterului Muncii, Familiei şi Protecţiei SocialeA. În subordine:1. Inspecţia Muncii (3.236 de posturi)2. Organisme intermediare regionale pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane (350 de posturi): a) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Est; b) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Est; c) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Muntenia; d) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Vest Oltenia; e) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Vest; f) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Vest; g) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Centru; h) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Bucureşti-Ilfov.3. Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale (1.032 de posturi)B. În coordonare:1. Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. Bucureşti2. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii - I.N.C.D.P.M. "Alexandru Darabont" - BucureştiC. Sub autoritate:1. Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale2. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă  +  Anexa 3-------(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 11/2009)-------------------------------------------------PARCUL NORMATde mijloace de transport şi consumul lunar de carburanţipentru Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Socialeşi instituţiile din subordine
  Nr. crt. Denumirea instituţiei Tipul mijlocului de transport Parcul normat Consumul lunar de carburanţi - litri lună/ mijloc de transport -
  1. Administraţia centrală a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale autoturism - cabinet ministru - 1 - cabinet secretar de stat - 2 - cabinet secretar general - 1 - parc comun - 5* 200 200 200 150
  2. Organismele intermediare regionale pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" autoturism câte două pentru fiecare organism 100
  3. Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale autoturism - aparat central - 3 - agenţii teritoriale de prestaţii sociale - 87 (câte două pentru fiecare agenţie judeţeană şi 3 pentru cea a municipiului Bucureşti) 150 100
  -----------* Dintre care două autoturisme achiziţionate din fonduri comunitare de preaderare destinate activităţilor specifice Autorităţii de management pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane".---------------