LEGE nr. 152 din 12 iulie 2010pentru completarea art. 47 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 14 iulie 2010    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLa articolul 47 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 10 martie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Autorităţile publice locale pot organiza pieţe locale ale produselor pescăreşti, în colaborare cu parteneri din mediul economic privat, cu respectarea măsurilor privind comercializarea şi procesarea produselor obţinute din pescuit şi acvacultură stabilite de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură şi alte organisme ale autorităţii publice centrale care răspund de pescuit şi acvacultură."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 12 iulie 2010.Nr. 152.__________