HOTĂRÂRE nr. 600 din 23 iunie 2010privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Penitenciarului Gherla
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 13 iulie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Penitenciarului Gherla, situate în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 4, judeţul Cluj, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la alin. (1) se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora. (3) După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiilor prevăzute la alin. (1), Penitenciarul Gherla îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică.  +  Articolul 2Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Cătălin Marian PredoiuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 23 iunie 2010.Nr. 600.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa construcţiilor aflate în administrarea Penitenciarului Gherla,care trec din domeniul public al statului în domeniul privatal acestuia, în vederea demolării
    Adresa imobilului Persoana juridică care administrează imobilul Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului
    Judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 4 Penitenciarul Gherla Parţial din imobilul cu nr. M.F. - 36037 - Spaţii detenţie: - corp C: S.c. - 217,80 mý, valoare - 10.371,69 lei; - cantină deţinuţi: S.c. - 125,00 mý, valoare - 14.102,64 lei; - corp vizită: S.c. - 143,00 mý, valoare - 60.076,08 lei; - cantină cadre: S.c. - 149,00 mý, valoare - 9.202,47 lei. Suprafaţa totală: 634,80 mý Valoarea totală: 93.752,88 lei
    -----------