HOTĂRÂRE nr. 546 din 9 iunie 2010privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA Bucureşti şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 2 iulie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 11 alin. (1) şi (2), al art. 18 alin. (1) şi al art. 19 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA Bucureşti, persoană juridică română, în coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin reorganizarea Institutului de Bioresurse Alimentare, care se desfiinţează. (2) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA Bucureşti este coordonat ştiinţific de Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti". (3) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA Bucureşti are sediul în municipiul Bucureşti, str. Dinu Vintilă nr. 6, sectorul 2, funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, calculează amortismente, organizează şi conduce contabilitatea potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi reglementărilor contabile aplicabile.  +  Articolul 2Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA Bucureşti îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 3 (1) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA Bucureşti are ca obiect de activitate următoarele activităţi codificate în baza clasificării CAEN: a) diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare; b) diviziunea 71 - Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analize tehnice; c) diviziunea 10 - Industria alimentară; d) diviziunea 47 - Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor; e) diviziunea 58 - Activităţi de editare; f) diviziunea 63 - Activităţi de servicii informatice; g) diviziunea 69 - Activităţi juridice şi de contabilitate; h) diviziunea 70 - Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în management; i) diviziunea 82 - Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor; j) diviziunea 85 - Învăţământ; k) diviziunea 94 - Activităţi asociative diverse. (2) Activităţile prevăzute la alin. (1) sunt detaliate în regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA Bucureşti. (3) În cadrul obiectului său de activitate, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA Bucureşti desfăşoară activităţi comerciale şi de producţie, conform regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, şi se înregistrează la registrul comerţului. (4) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA Bucureşti funcţionează ca laborator de referinţă prin care se realizează: a) analize de laborator specifice pentru analiza calitativă a grânelor din recoltele anuale; b) analize de laborator determinate de aplicarea măsurii de intervenţie pe piaţa cerealelor şi orezului; c) analize de laborator pentru produsele provenite din organisme modificate genetic din seminţe.  +  Articolul 4Structura organizatorică a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA Bucureşti se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5 (1) Patrimoniul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA Bucureşti se constituie prin preluarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale Institutului de Bioresurse Alimentare, în baza raportărilor contabile de la data de 31 decembrie 2009, actualizate potrivit reglementărilor legale. La data de 31 decembrie 2009 valoarea patrimoniului era de 13.071.290 lei. (2) Bunurile imobile aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Institutului de Bioresurse Alimentare, prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 2, trec în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA Bucureşti. (3) Bunurile aflate în proprietatea Institutului de Bioresurse Alimentare, prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2, trec în proprietatea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA Bucureşti. (4) Elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale Institutului de Bioresurse Alimentare se preiau pe bază de protocol de predare-preluare de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (5) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA Bucureşti administrează, cu diligenţa unui bun proprietar, bunuri proprietate publică şi exercită dreptul de proprietate asupra bunurilor proprii dobândite în condiţiile legii, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 6 (1) Finanţarea activităţilor desfăşurate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA Bucureşti se realizează, conform legislaţiei în vigoare, din venituri provenite, după caz, din: a) surse proprii, credite bancare, fonduri provenite din cooperări internaţionale, donaţii şi sponsorizări; b) contracte de finanţare, încheiate pe perioade multianuale, pentru realizarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare şi în programele-nucleu de cercetare, finanţate în sistem competiţional sau direct de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare; c) contracte de finanţare pentru programe şi proiecte sectoriale finanţate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, obţinute prin competiţie sau direct; d) contractarea unor servicii de cercetare, extensie, consultanţă şi expertiză cu instituţii, operatori economici, organizaţii neguvernamentale şi alte persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate; e) valorificarea produselor rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare a institutului. (2) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA Bucureşti poate beneficia de fonduri alocate din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru investiţii, dotări, aparatură, echipamente şi instalaţii, cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA Bucureşti preia toate drepturile şi obligaţiile Institutului de Bioresurse Alimentare, potrivit reglementărilor legale sau contractuale.  +  Articolul 8 (1) Personalul Institutului de Bioresurse Alimentare se preia la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA Bucureşti, cu aceleaşi drepturi salariale până la negocierea noului contract colectiv de muncă. (2) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor cuprinse în contractul colectiv de muncă şi în actele normative în vigoare, în limita fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli.  +  Articolul 9Se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilului cu nr. M.F. 34.395 şi modificarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar a imobilului cu nr. M.F. 107.507 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, conform prevederilor anexei nr. 2.  +  Articolul 10Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 11Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 12 ianuarie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 6, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) Structurile care funcţionează în coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sunt prevăzute în anexa nr. 3^1."2. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Anexele nr. 1-3, 3^1 şi 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."3. La anexa nr. 2 punctul III, numărul curent 1 se abrogă.4. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3^1, cu următorul cuprins:"ANEXA Nr. 3^1STRUCTURILEcare funcţionează în coordonareaMinisterului Agriculturii şi Dezvoltării RuraleInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA Bucureşti"  +  Articolul 12La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 677/2001 privind înfiinţarea Institutului de Bioresurse Alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 30 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 13Prezenta hotărâre intră în vigoare în 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Mihail DumitruMinistrul educaţiei,cercetării, tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 9 iunie 2010.Nr. 546.  +  Anexa 1 REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Institutului Naţional deCercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare IBA Bucureşti  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA Bucureşti, denumit în continuare institut naţional, este persoană juridică română aflată în coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi în coordonarea ştiinţifică a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti". (2) Institutul naţional funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, calculează amortismente, organizează şi conduce contabilitatea potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi reglementărilor contabile aplicabile, îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 637/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare şi ale prezentului regulament.  +  Articolul 2 (1) Institutul naţional este înfiinţat în scopul desfăşurării de activităţi de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică, inovare, transfer tehnologic, servicii privind analize de laborator ale produselor agroalimentare şi ambalajelor de uz alimentar, consultanţă şi asistenţă de specialitate, formare şi specializare profesională, editare şi tipărire, pentru domeniile: agricol, industrie alimentară, precum şi al efectuării de activităţi comerciale de import-export. (2) Institutul naţional participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului specific şi la realizarea cu prioritate a obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice stabilite prin programele naţionale de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică.  +  Capitolul II Obiectul de activitate  +  Articolul 3 (1) Obiectul de activitate al institutului naţional cuprinde, în principal:A. Activităţi de cercetare-dezvoltare: a) în cadrul programelor cuprinse în Planul naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare; b) pentru realizarea planurilor sectoriale şi a programelor-nucleu; c) în cadrul programelor internaţionale de cercetare-dezvoltare şi inovare; d) alte activităţi de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare cu instituţii, operatori economici şi persoane fizice din ţară şi din străinătate.B. Activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare, desfăşurate în domeniul propriu de activitate, constând în: a) participare la elaborarea strategiei domeniului de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare în agricultură şi industrie alimentară; b) prestări de servicii, şi anume:1. certificarea sistemelor de calitate a produselor agroalimentare;2. analize de laborator ale calităţii alimentelor, ingredientelor şi aditivilor alimentari, ale materiilor prime agroalimentare convenţionale, ecologice şi ale celor provenite din organisme modificate genetic;3. analize de laborator ale calităţii ambalajelor de uz alimentar pentru operatorii economici din industria alimentară; c) consultanţă şi asistenţă de specialitate; d) editare şi tipărire de publicaţii de specialitate; e) formare şi specializare profesională în domeniul propriu de activitate; f) participare la realizarea transferului tehnologic; g) organizarea de manifestaţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale; h) execuţie de unicate şi serii mici în cadrul activităţii de microproducţie; i) colaborare ştiinţifică internaţională, activităţi în domeniul comerţului interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici. (2) În cadrul obiectului său de activitate, institutul naţional poate colabora şi la realizarea unor activităţi de cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice şi de apărare naţională sau poate desfăşura şi alte activităţi conexe, cu aprobarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.  +  Capitolul III Patrimoniul  +  Articolul 4Patrimoniul institutului naţional, stabilit pe baza raportărilor contabile de la data de 31 decembrie 2009, este de 13.071.290 lei.  +  Articolul 5 (1) Institutul naţional administrează cu diligenţa unui bun proprietar bunuri proprietate publică a statului, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii. Bunurile proprietate publică a statului administrate de institutul naţional, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii se înregistrează distinct în patrimoniul acestuia. (2) Rezultatele cercetărilor obţinute în baza derulării unui contract finanţat din fonduri publice aparţin institutului naţional, în calitate de persoană juridică executantă, şi ordonatorului principal de credite, în egală măsură, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel. Administrarea, înregistrarea în evidenţa contabilă a institutului naţional, precum şi înstrăinarea, închirierea sau concesionarea şi casarea rezultatelor cercetărilor obţinute în baza derulării unui contract finanţat din fonduri publice se fac potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În exercitarea drepturilor sale, institutul naţional posedă şi foloseşte bunurile aflate în patrimoniul său şi, după caz, dispune de acestea în condiţiile legii, în scopul realizării obiectului său de activitate. (4) Institutul naţional poate realiza servicii sau activităţi de microproducţie prin asociere în participaţiune, în scopul stimulării şi valorificării rezultatelor cercetării, cu aprobarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (5) Concesionarea sau închirierea unor subunităţi, servicii sau activităţi se poate face numai în scopul stimulării transferului rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare, în condiţiile prevederilor legale corespunzătoare, cu aprobarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. (6) Patrimoniul institutului naţional poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.  +  Capitolul IV Structura organizatorică şi funcţională  +  Articolul 6 (1) Institutul naţional poate avea în structură centre, compartimente, secţii, laboratoare şi alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului său de activitate. (2) Structura organizatorică a institutului naţional se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. (3) În funcţie de specificul activităţii, prin decizie a directorului general, cu aprobarea consiliului de administraţie, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare proprii ori în colaborare cu alte unităţi din ţară sau din străinătate.  +  Capitolul V Organele de conducere  +  Articolul 7 (1) Conducerea institutului naţional este asigurată de: a) consiliul de administraţie; b) comitetul de direcţie; c) directorul general. (2) Orientarea şi coordonarea activităţii tehnico-ştiinţifice din institutul naţional sunt asigurate de consiliul ştiinţific. (3) Directorul general stabileşte relaţiile dintre subunităţile aflate în structura institutului naţional, precum şi relaţiile acestora cu terţii şi le poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele institutului naţional, cu avizul consiliului de administraţie. (4) Conducătorii subunităţilor din structura institutului naţional răspund în faţa consiliului de administraţie şi a directorului general de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilităţilor şi competenţelor încredinţate de aceştia.Consiliul de administraţie  +  Articolul 8Consiliul de administraţie este format din 7 membri, cetăţeni români, numiţi prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, la propunerea conducerii autorităţii de la care aceştia provin, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit o singură dată.  +  Articolul 9 (1) Din consiliul de administraţie fac parte în mod obligatoriu: a) directorul general al institutului naţional, care este şi preşedintele consiliului de administraţie; b) un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; c) un reprezentant al autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare; d) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice; e) un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale; f) un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"; g) preşedintele consiliului ştiinţific al institutului naţional. (2) Consiliul de administraţie îşi desemnează prin vot vicepreşedintele.  +  Articolul 10Revocarea membrilor consiliului de administraţie pentru abateri sau pentru nerespectarea îndatoririlor ce le revin se face de acelaşi organ care a făcut numirea.  +  Articolul 11 (1) Membrii consiliului de administraţie sunt cetăţeni români şi îşi păstrează calitatea de angajat la instituţia sau la unitatea de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile care derivă din această calitate. (2) Pentru activitatea desfăşurată în această calitate, membrii consiliului de administraţie primesc o indemnizaţie lunară, stabilită de consiliul de administraţie, care nu poate depăşi 20% din salariul de bază al directorului general al institutului naţional. (3) Membrii consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de două consilii de administraţie ale institutelor naţionale de cercetare şi nu pot participa, în aceeaşi calitate, la alte unităţi cu care institutul naţional are relaţii contractuale sau interese concurente. (4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care personal, soţul/soţia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv sunt în acelaşi timp patroni sau asociaţi la alte unităţi cu acelaşi profil ori cu care institutul naţional se află în relaţii economice directe.  +  Articolul 12Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, avizat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Acesta hotărăşte în problemele privind activitatea institutului naţional, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor autorităţi competente.  +  Articolul 13 (1) Consiliul de administraţie se întruneşte de regulă o dată pe lună sau ori de câte ori interesele institutului naţional o cer, la convocarea preşedintelui consiliului de administraţie ori la solicitarea unei treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie. (2) Dezbaterile consiliului de administraţie sunt conduse de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedintele ales de membrii consiliului de administraţie.  +  Articolul 14 (1) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită această condiţie, şedinţa consiliului de administraţie se poate reprograma într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaşi ordine de zi. (2) Hotărârile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumătate plus unu din numărul total al membrilor.  +  Articolul 15La şedinţele consiliului de administraţie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.  +  Articolul 16Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiză consilieri şi consultanţi din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi remunerată conform prevederilor legale.  +  Articolul 17 (1) Membrii consiliului de administraţie sunt răspunzători în condiţiile legii pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin şi răspund solidar pentru gestionarea patrimoniului institutului naţional. (2) Membrii consiliului de administraţie care s-au abţinut ori s-au împotrivit luării unei decizii care s-a dovedit păgubitoare pentru institutul naţional nu răspund dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de şedinţe al consiliului de administraţie şi au anunţat în scris despre aceasta Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (3) Membrii consiliului de administraţie care nu respectă prevederile art. 11 alin. (3) şi (4) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului naţional ca urmare a acestui fapt.  +  Articolul 18 (1) Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii: a) aprobă, la propunerea consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete de dezvoltare a institutului naţional, de introducere a unor tehnologii de vârf şi de modernizare a celor existente, în concordanţă cu strategia generală a domeniului propriu de activitate; b) propune modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional, înfiinţarea, desfiinţarea şi comasarea de subunităţi din structura acestuia; c) analizează şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, care se depune la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în vederea aprobării conform reglementărilor legale; d) analizează şi avizează situaţiile financiare anuale, pe care le supune spre aprobare Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, şi aprobă raportul de gestiune asupra activităţii desfăşurate de institutul naţional în anul precedent; e) analizează realizarea criteriilor de performanţă şi raportarea trimestrială privind activitatea realizată de institutul naţional şi aprobă măsuri pentru desfăşurarea acesteia în condiţii de echilibru al bugetului de venituri şi cheltuieli; f) analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investiţiile care urmează a fi realizate de institutul naţional; g) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum şi concesionarea sau închirierea unor bunuri din patrimoniul institutului naţional, în condiţiile legii; h) aprobă valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale; i) aprobă volumul creditelor bancare prevăzute la art. 32 şi stabileşte modul de rambursare a acestora; j) aprobă utilizarea disponibilităţilor în valută; k) aprobă mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă; l) aprobă criteriile şi comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul institutului naţional. (2) Consiliul de administraţie exercită orice alte atribuţii stabilite potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 19În primul trimestru al fiecărui an, consiliul de administraţie prezintă Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale un raport asupra activităţii desfăşurate în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.  +  Articolul 20Secretariatul consiliului de administraţie este asigurat de institutul naţional. Atribuţiile secretariatului sunt prevăzute în regulamentul de funcţionare al consiliului de administraţie.Comitetul de direcţie  +  Articolul 21 (1) Conducerea operativă a institutului naţional este asigurată de un comitet de direcţie, compus din directorul general şi conducătorii principalelor compartimente din structura organizatorică a institutului naţional. (2) La şedinţele comitetului de direcţie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.  +  Articolul 22 (1) Comitetul de direcţie exercită atribuţii şi are răspunderi în limita competenţelor propuse de directorul general şi aprobate de consiliul de administraţie. (2) Comitetul de direcţie stabileşte acţiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din: a) strategia programelor de dezvoltare a institutului naţional; b) programul anual de cercetare-dezvoltare; c) bugetul de venituri şi cheltuieli; d) programul de investiţii; e) sistemul de asigurare a calităţii.  +  Articolul 23Comitetul de direcţie se întruneşte decadal şi ori de câte ori interesele institutului naţional o impun, la convocarea directorului general sau la solicitarea unei treimi din numărul membrilor săi.Directorul general  +  Articolul 24 (1) Activitatea curentă a institutului naţional este condusă de directorul general, numit pentru o perioadă de 4 ani pe baza rezultatelor concursului de selecţie organizat conform metodologiei elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. La expirarea acestui termen, în funcţie de performanţele realizate, numirea directorului general poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani. (2) Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului general se fac prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. (3) În lipsa directorului general, activitatea curentă a institutului naţional este condusă de directorul ştiinţific.  +  Articolul 25 (1) Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele institutului naţional în relaţiile cu celelalte organe, organizaţii şi operatori economici, precum şi cu persoane fizice din ţară şi din străinătate; b) stabileşte atribuţiile, competenţele şi relaţiile la nivelul subunităţilor şi departamentelor institutului naţional, precum şi relaţiile acestora cu terţii, cu avizul consiliului de administraţie; c) propune consiliului de administraţie modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional; d) numeşte directorii şi conducătorii compartimentelor din structura organizatorică a institutului naţional, în urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de comitetul de direcţie, şi îi revocă, după caz, cu avizul consiliului de administraţie; e) angajează şi concediază personalul institutului naţional, conform prevederilor legale şi ale contractului colectiv de muncă; f) asigură negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul institutului naţional şi a salariilor personalului acestuia, prin comitetul de direcţie; aprobă salariile rezultate din negocierea directă; g) răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale; h) adoptă măsuri şi urmăreşte realizarea operaţiunilor de comerţ interior şi de import-export, prin compartimentele specializate ale institutului naţional; i) analizează lunar stadiul valorificării rezultatelor cercetării, inclusiv activitatea compartimentului de marketing; j) are atribuţii şi răspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului naţional de la bugetul de stat; k) poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului naţional; l) exercită orice alte atribuţii stabilite prin acte normative sau delegate de consiliul de administraţie. (2) În exercitarea atribuţiilor sale prevăzute la alin. (1), directorul general emite decizii.Consiliul ştiinţific  +  Articolul 26 (1) Consiliul ştiinţific este format din minimum 5 membri, reprezentând principalele compartimente din cadrul institutului naţional care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare. (2) Consiliul ştiinţific este alcătuit din cercetători cu realizări deosebite în domeniu, salariaţi ai institutului naţional, aleşi pe 4 ani prin vot secret de către cadrele cu studii superioare din institutul naţional. (3) Din consiliul ştiinţific fac parte de drept directorul general şi directorul ştiinţific ai institutului naţional. (4) Consiliul ştiinţific este condus de un preşedinte şi de un vicepreşedinte, aleşi prin vot secret de către membrii acestuia. (5) Consiliul ştiinţific se organizează şi funcţionează în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administraţie.  +  Articolul 27Atribuţiile principale ale consiliului ştiinţific sunt următoarele: a) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţii de cercetare-dezvoltare a domeniului şi la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare; b) analizează, avizează şi urmăreşte realizarea lucrărilor de cercetare ştiinţifică; c) propune spre aprobare consiliului de administraţie programul anual de cercetare-dezvoltare şi inovare al institutului naţional; d) avizează hotărârile consiliului de administraţie, precum şi alte materiale supuse aprobării consiliului de administraţie, care implică politica de cercetare a institutului naţional şi a ramurii; e) propune măsuri pentru perfecţionarea profesională, încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale; f) organizează şi coordonează desfăşurarea manifestărilor cu caracter ştiinţific; g) avizează acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific; h) avizează acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în ţară şi în străinătate.  +  Capitolul VI Bugetul de venituri şi cheltuieli şi execuţia acestuia.Relaţii financiare  +  Articolul 28 (1) Institutul naţional întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice, şi situaţii financiare anuale, potrivit reglementărilor contabile aplicabile. (2) Situaţiile financiare anuale se aprobă de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în condiţiile legii.  +  Articolul 29 (1) Veniturile şi cheltuielile institutului naţional se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciţiu financiar. (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte pe baza indicatorilor de performanţă stabiliţi de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.  +  Articolul 30Institutul naţional determină anual volumul de venituri de realizat şi de cheltuieli totale de efectuat, corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programată.  +  Articolul 31 (1) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor legale şi prevederilor contractului colectiv de muncă, în limita fondului total destinat plăţii salariilor, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli stabilit, potrivit legii. (2) Salariul de bază al directorului general se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, potrivit reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 32 (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care în cursul unui an resursele financiare ale institutului naţional nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite bancare în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent. (2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se efectuează cu aprobarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 33 (1) Institutul naţional hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului său de activitate, finanţarea efectuându-se din surse proprii şi din credite bancare, precum şi din surse bugetare, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, potrivit legii. (2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va cuprinde în bugetul său de venituri şi cheltuieli fondurile necesare realizării unor investiţii, dotări, achiziţionării de aparatură, echipamente şi instalaţii pentru institutul naţional. (3) Execuţia investiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se adjudecă potrivit legii.  +  Articolul 34 (1) Operaţiunile de încasări şi plăţi ale institutului naţional se efectuează prin conturi deschise la bănci cu sediul în România. (2) Institutul naţional poate efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în lei şi în valută, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casă şi a normativelor de disciplină financiar-valutare stabilite prin actele normative în vigoare. (3) Institutul naţional poate efectua operaţiuni de comerţ exterior, aferente obiectului său de activitate, potrivit legii. Operaţiunile de încasări şi plăţi cu străinătatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unităţile bancare specializate cu sediul în România.  +  Articolul 35Institutul naţional îşi va organiza controlul financiar preventiv propriu şi auditul intern, potrivit legii.  +  Capitolul VII Reglementarea litigiilor  +  Articolul 36Litigiile institutului naţional cu persoane fizice sau juridice, nesoluţionate pe cale amiabilă, sunt supuse spre rezolvare instanţelor de judecată de drept comun competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Capitolul VIII Dispoziţii finale  +  Articolul 37 (1) Prezentul regulament se completează cu reglementările în vigoare privind activitatea institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare. (2) Modificările şi completările prezentului regulament se pot face la propunerea consiliului de administraţie, cu respectarea actelor normative în vigoare.  +  Articolul 38Statutul de institut naţional de cercetare-dezvoltare se reînnoieşte prin reacreditare, care are loc într-un interval de maximum 5 ani sau la modificarea obiectului de activitate al institutului naţional.  +  Anexa 2 Bunurile din domeniul public al statului şi bunurile propriiale Institutului de Bioresurse Alimentare, care trec în administrareaşi în patrimoniul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltarepentru Bioresurse Alimentare - IBA Bucureşti1. Bunurile din domeniul public al statului
  *Font 8*
  ┌───────┬────────────────────────┬─────────────────────┬─────────┬──────┬──────────────────────┬────────┐│ Nr. │ Descrierea tehnică │ Adresa │Valoarea │Anul │ Situaţia juridică │ ││ M.F. │ a bunului │ │ de în- │dobân-├────────────┬─────────┤ Tipul ││ │ │ │ ventar │dirii │Baza legală │În admi- │ bunului││ │ │ │ (lei) │ │ │nistrare │ │├───────┼────────────────────────┼─────────────────────┼─────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├───────┼────────────────────────┼─────────────────────┼─────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────┤│107.507│Clădire - laboratoare şi│Municipiul Bucureşti,│1.054.308│ 2001 │Hotărârea │ În │ Imobil ││ │ birouri (P+1+M) │str. Dinu Vintilă │ │ │Guvernului │ adminis-│ ││ │● suprafaţa terenului = │nr. 6, sectorul 2 │ │ │nr. 677/2001│ trare │ ││ │ 273,5 mý, │ │ │ │ │ │ ││ │din care: │ │ │ │ │ │ ││ │suprafaţa construită = │ │ │ │ │ │ ││ │ 200 mý, │ │ │ │ │ │ ││ │suprafaţa terenului │ │ │ │ │ │ ││ │aferent construcţiei = │ │ │ │ │ │ ││ │ 64 mý, │ │ │ │ │ │ ││ │suprafaţa aferentă │ │ │ │ │ │ ││ │căilor de transport = │ │ │ │ │ │ ││ │9,5 mý │ │ │ │ │ │ ││ │● suprafaţa construită │ │ │ │ │ │ ││ │desfăşurată = 600 mý │ │ │ │ │ │ │├───────┼────────────────────────┼─────────────────────┼─────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────┤│ 34.395│Clădire - grajd armăsari│Municipiul Bucureşti,│ 345.784│ 2006 │Hotărârea │ În │ Imobil ││ │Băneasa, împrejmuire, │str. Băneasa Ancuţa │ │ │Guvernului │ adminis-│ ││ │dependinţe │nr. 5, sectorul 2 │ │ │nr. 662/2006│ trare │ ││ │● suprafaţa terenului = │ │ │ │ │ │ ││ │ 2.512 mý, │ │ │ │ │ │ ││ │din care: │ │ │ │ │ │ ││ │suprafaţa construită = │ │ │ │ │ │ ││ │ 1.004 mý, │ │ │ │ │ │ ││ │suprafaţa curţii = │ │ │ │ │ │ ││ │ 1.508 mý │ │ │ │ │ │ │└───────┴────────────────────────┴─────────────────────┴─────────┴──────┴────────────┴─────────┴────────┘2. Bunurile proprii
  *Font 9*
  Nr. crt. Grupa Denumirea Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică
  0 1 2 3 4
  1. 2 Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii 11.209.287 În proprietate
  2. 3 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale 461.911 În proprietate
  -------------