ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 30 iunie 2010pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 1 iulie 2010    Având în vedere că experienţa organizării şi desfăşurării examenului de bacalaureat, în structura prevăzută de Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pune în evidenţă faptul că numărul extrem de mare de opţiuni pe care le pot exprima elevii la unele probe generează dificultăţi în organizarea examenului, iar numărul mare de probe necesită resurse umane, materiale şi conduce la costuri apreciabile, reprezentând un important factor de stres pentru candidaţi,ţinând cont de faptul că probele orale, cuprinse în structura examenului de bacalaureat anterioară anului şcolar 2009-2010, conduc pentru majoritatea covârşitoare a candidaţilor la obţinerea unor note mari, fără ca acest lucru să aibă relevanţă ulterioară în continuarea studiilor sau pe piaţa muncii, şi că susţinerea unor evaluări care să ateste nivelul de competenţă lingvistică sau digitală este mult mai relevantă pentru absolvent, contribuind la creşterea şanselor de angajare ale acestuia,având în vedere necesitatea de a oferi absolvenţilor învăţământului liceal posibilitatea de a li se evalua şi certifica competenţele lingvistice de comunicare în limba maternă şi într-o limbă de circulaţie internaţională, precum şi competenţele digitale, competenţele generale şi specifice formate pe durata învăţământului liceal, necesare pentru integrarea acestora în societatea cunoaşterii, pentru a asigura tuturor şi fiecăruia împlinirea şi dezvoltarea personală, incluziunea socială şi cetăţenia activă şi ocuparea unui loc de muncă,ţinând cont de necesitatea standardizării evaluărilor naţionale pentru a asigura obiectivitatea şi credibilitatea evaluărilor şi pentru a asigura relevanţa acestora în raport cu progresul şcolar al elevilor, precum şi pentru a raporta rezultatele învăţării la standardele europene,având în vedere că, pentru anul 2010, a fost modificată, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru organizarea examenului naţional de bacalaureat în anul şcolar 2009-2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 384/2009, structura examenului de bacalaureat prevăzută de Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după acelaşi model propus în prezenta ordonanţă de urgenţă şi că, în anul 2010, examenul de bacalaureat a fost susţinut după noua structură,ţinând cont de faptul că Legea nr. 384/2009 a aprobat prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2009 doar pentru anul şcolar 2009-2010, iar în cazul neadoptării prezentului act legislativ, elevii vor trebui să susţină examenul de bacalaureat conform structurii care a fost valabilă până în anul 2009, cu toate efectele negative care au fost constatate,având în vedere că este firesc ca elevii să cunoască din timp structura examenului de bacalaureat, ceea ce le permite să se pregătească pentru susţinerea cu succes a acestuia,ţinând cont că revenirea la vechea formă a examenului de bacalaureat nu are o justificare metodologică sau curriculară şi va crea confuzii în primul rând în rândul elevilor şi al părinţilor, dar şi în rândul cadrelor didactice, care şi-au orientat predarea către noua modalitate de evaluare,ţinând cont de nevoia de a asigura un sistem de evaluare predictibil şi pentru a evita schimbările nejustificate de structură a examenului naţional de bacalaureat,pentru soluţionarea situaţiilor excepţionale în care cadrele didactice din învăţământul superior se află în imposibilitatea de a-şi îndeplini funcţia de preşedinte al unei comisii de bacalaureat, pentru care au fost numite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,având în vedere faptul că, potrivit prevederilor legale, metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat 2011 trebuie dată publicităţii până la data de 31 august 2010,întrucât toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICLegea învăţământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 26, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Examenul naţional de bacalaureat constă în susţinerea următoarelor probe:A. probă de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română;B. probă de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale;C. probă de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal. Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de competenţă corespunzător Cadrului european comun de referinţă pentru limbi. Elevii care promovează, pe parcursul învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene, la cerere şi conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului;D. probă de evaluare a competenţelor digitale. Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de competenţă, în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu. Elevii care promovează, pe parcursul învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene, la cerere şi conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului;E. probe scrise de evaluare a competenţelor formate pe durata învăţământului liceal, după cum urmează: a) probă scrisă la limba şi literatura română - probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările; b) probă scrisă la limba şi literatura maternă - probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale; c) o probă scrisă, diferenţiată în funcţie de filieră, profil şi specializare, după cum urmează:(i) matematică - pentru profilul real din filiera teoretică, pentru filiera tehnologică sau, după caz, pentru filiera vocaţională;(îi) istorie - pentru profilul umanist din filiera teoretică sau, după caz, pentru filiera vocaţională; d) o probă scrisă la care elevul poate opta, în conformitate cu filiera, profilul şi specializarea urmate, pentru una dintre disciplinele cuprinse în următoarele două grupe de discipline:(i) fizică, chimie, biologie sau informatică;(îi) geografie, filosofie, logică şi argumentare, economie, psihologie şi, după caz, sociologie."2. Articolul 27 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Examenul naţional de bacalaureat se consideră promovat de către absolvenţii învăţământului secundar superior liceal care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) au susţinut probele prevăzute la art. 26 alin. (4) lit. A-D; b) au susţinut toate probele scrise prevăzute la art. 26 alin. (4) lit. E şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea; c) media aritmetică, calculată cu două zecimale exacte, a notelor obţinute la probele scrise precizate la art. 26 alin. (4) lit. E este cel puţin 6. (2) Media obţinută la examenul naţional de bacalaureat este media aritmetică calculată cu două zecimale exacte a notelor obţinute la probele scrise prevăzute la art. 26 alin. (4) lit. E. (3) În urma promovării examenului naţional de bacalaureat, absolventului i se eliberează diploma de bacalaureat. (4) Absolvenţilor clasei a XII-a/a XIII-a care au susţinut evaluările prevăzute la art. 26 alin. (4) lit. A-D li se eliberează certificate care atestă nivelul de competenţă lingvistică, respectiv nivelul de competenţă digitală. Eliberarea acestor certificate nu este condiţionată de promovarea probelor scrise prevăzute la art. 26 alin. (4) lit. E. (5) În cazul nepromovării examenului naţional de bacalaureat pot fi recunoscute în sesiunile următoare, la cerere, rezultatele la evaluările susţinute conform art. 26 alin. (4) lit. A-D, respectiv rezultatele la probele scrise prevăzute la art. 26 alin. (4) lit. E care au fost promovate cu cel puţin nota 5. (6) În decursul unui an şcolar se organizează două sesiuni ale examenului naţional de bacalaureat. (7) Candidaţii pot susţine examenul naţional de bacalaureat şi examenul de certificare a competenţelor profesionale, fără taxă, de cel mult două ori. Prezentările ulterioare la aceste examene sunt condiţionate de achitarea unor taxe stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. (8) Probele prevăzute la art. 26 alin. (4) lit. A-D se organizează şi se desfăşoară la nivelul unităţii de învăţământ din care provin candidaţii, în faţa unei comisii prezidate de directorul unităţii de învăţământ şi numite prin decizie a inspectorului şcolar general, în condiţiile stabilite prin metodologia prevăzută la art. 26 alin. (7). (9) Probele scrise din examenul naţional de bacalaureat, prevăzute la art. 26 alin. (4) lit. E, se susţin după încheierea anului şcolar, în faţa unei comisii numite de inspectoratul şcolar, în condiţii stabilite prin metodologia prevăzută la art. 26 alin. (7). (10) Comisia prevăzută la alin. (9) este condusă de un preşedinte, numit prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului dintre cadrele didactice universitare de predare, având titlul ştiinţific de doctor. În situaţii bine justificate, poate fi numit în funcţia de preşedinte şi un cadru didactic din învăţământul liceal, având gradul didactic I şi performanţe profesionale deosebite, titular în altă unitate de învăţământ decât cea din care provin elevii care susţin probele scrise ale examenului naţional de bacalaureat. (11) Comisia prevăzută la alin. (9) este alcătuită din profesori de la alte unităţi de învăţământ decât cele din care provin elevii care susţin probele scrise ale examenului naţional de bacalaureat. (12) Numărul comisiilor prevăzute la alin. (9) şi numărul unităţilor de învăţământ în care se desfăşoară probele scrise din examenul naţional de bacalaureat se stabilesc de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, la propunerea inspectoratelor şcolare. (13) Rezultatele examenului naţional de bacalaureat sunt publice."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,Marko BelaMinistrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 30 iunie 2010.Nr. 73.-------