ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 30 iunie 2010pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autorităţile contractante pe parcursul licitării şi implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 1 iulie 2010    Având în vedere:- necesitatea instituirii unor reglementări care să permită clarificarea unor aspecte legate de utilizarea garanţiilor de bună execuţie, garanţiilor pentru plăţile finale, a sumelor reţinute, a garanţiilor aferente sumelor reţinute şi a penalităţilor de întârziere în executarea contractelor;- particularităţile proiectelor în cadrul programelor PHARE şi ISPA în care finanţatorii sunt pe lângă Comisia Europeană şi bugetul de stat şi instituţiile financiare internaţionale;- că aceste venituri trebuie să fie introduse imediat în finanţarea proiectelor şi în fluxul de plăţi,se impune promovarea prezentului act normativ în regim de urgenţă.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autorităţile contractante pe parcursul licitării şi implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 28 iunie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) autoritate contractantă - organismul responsabil pentru implementare, procedura de achiziţie, licitaţie, contractare şi efectuare de plăţi eligibile, desemnat în memorandumurile de finanţare/acordurile de finanţare/deciziile Comisiei Europene sau care a dobândit această calitate în conformitate cu prevederile documentelor de delegare de atribuţii în cadrul programelor ISPA şi PHARE;".2. La articolul 1 alineatul (2) litera k), punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"2. executarea garanţiilor de bună execuţie, a garanţiilor de participare, a garanţiilor pentru plata finală şi a garanţiilor aferente sumelor reţinute, în conformitate cu prevederile contractuale;".3. La articolul 1 alineatul (2), după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:"l) garanţie de plată finală - instrumentul bancar care condiţionează eliberarea tranşei finale de plată la contractor. Valoarea acestei garanţii corespunde valorii tranşei finale de plată, iar valabilitatea ei încetează după prezentarea Certificatului de acceptanţă finală."4. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Veniturile încasate din executarea garanţiilor de bună execuţie, executarea garanţiilor pentru plăţile finale, executarea garanţiilor bancare aferente sumelor reţinute, precum şi din sumele reţinute şi din penalităţile de întârziere în executarea contractelor se utilizează pentru remedieri necesare în vederea continuării şi finalizării proiectului, inclusiv pentru finanţarea cheltuielilor suplimentare care pot apărea în vederea atingerii obiectivelor proiectelor stabilite în memorandumurile de finanţare/acordurile de finanţare/deciziile Comisiei Europene."5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Prin derogare de la prevederile art. 75 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, veniturile încasate de autorităţile contractante rămân la dispoziţia acestora şi se utilizează, de regulă, pe durata de implementare a memorandumurilor de finanţare/acordurilor de finanţare/deciziilor Comisiei Europene şi, în mod excepţional, nu mai târziu de un an de la: a) expirarea perioadei de garanţie/notificare a defectelor în vederea atingerii obiectivelor prevăzute în contract; b) intrarea în vigoare a notificării de reziliere în cazul contractelor reziliate."6. La articolul 6, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) veniturile încasate din executarea garanţiilor de participare la licitaţii, executarea garanţiilor de bună execuţie, executarea garanţiilor pentru plăţile finale, executarea garanţiilor aferente sumelor reţinute, precum şi din sumele reţinute şi penalităţile de întârziere în executarea contractelor se repartizează finanţatorilor în mod corespunzător procentelor de participare a acestor surse; în cazul în care cofinanţarea este asigurată dintr-un împrumut de la o instituţie financiară internaţională, repartizarea veniturilor se realizează către bugetul de stat în mod corespunzător procentelor de participare a acestor surse; sumele aferente contribuţiei Comunităţii Europene vor fi lichidate, de regulă, cu ocazia declaraţiilor finale;".7. La articolul 6, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:"b^1) prin excepţie de la prevederile lit. b), veniturile încasate din executarea garanţiilor de bună execuţie pentru contractele reziliate înaintea începerii derulării activităţilor şi pentru care autoritatea contractantă nu a efectuat nicio plată se repartizează finanţatorilor fondurilor externe nerambursabile şi cofinanţării de la bugetul de stat în mod corespunzător procentelor de participare a acestor surse; procentul aferent contribuţiei proprii a beneficiarului finanţat din fonduri publice se repartizează bugetului de stat."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuŞeful Departamentuluipentru Afaceri Europene,Bogdan MănoiuBucureşti, 30 iunie 2010.Nr. 60._________