ORDIN nr. 113 din 12 mai 2010pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 16/2010
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 16 iunie 2010  Având în vedere:- Referatul de aprobare al Direcţiei generale buget-finanţe şi fonduri europene nr. 103.149 din 13 aprilie 2010;- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare,în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 16/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 8 februarie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) Pentru disponibilităţile din contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi sumele recuperate, reprezentând debite şi sume neutilizate, aflate în conturile MADR, APIA şi APDRP, precum şi ale beneficiarilor, Trezoreria Statului bonifică dobânda."2. La articolul 18, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Plăţile aferente derulării proiectelor finanţate din FEADR şi FEP se efectuează de către APDRP şi MADR astfel:- în conturi deschise la instituţii financiar-bancare pentru beneficiarii persoane fizice, reprezentând contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi cofinanţarea acordată de la bugetul de stat;- în conturi deschise la Trezoreria Statului sau la instituţii financiar-bancare pentru operatorii economici organizaţi ca regii autonome, societăţi sau companii naţionale şi societăţi comerciale, reprezentând contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi cofinanţarea acordată de la bugetul de stat;- în contul de venituri al bugetului de stat deschis la Trezoreria Statului, reprezentând contribuţia financiară a Comunităţii Europene, pentru beneficiarii finanţaţi integral din bugetul de stat;- în contul de cheltuieli bugetare, reprezentând cofinanţarea acordată de la bugetul de stat, pentru beneficiarii finanţaţi integral din bugetul de stat;- în conturile de venituri ale bugetelor fondurilor speciale, reprezentând contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi cofinanţarea acordată de la bugetul de stat, pentru beneficiarii finanţaţi integral din bugetele fondurilor speciale;- în conturile de disponibil prin care se gestionează bugetele de venituri şi cheltuieli ale beneficiarilor finanţaţi integral din venituri proprii şi/sau finanţaţi parţial de la bugetul de stat ori bugetele fondurilor speciale, reprezentând contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi cofinanţarea acordată de la bugetul de stat;- în conturile de venituri ale bugetelor locale pentru beneficiarii finanţaţi din bugetul local, reprezentând contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi cofinanţarea acordată de la bugetul de stat;- în conturile de disponibil prin care se gestionează bugetele de venituri şi cheltuieli ale beneficiarilor entităţi publice locale finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale, reprezentând contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi cofinanţarea acordată de la bugetul de stat."3. La articolul 24, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:"(7) Pentru disponibilităţile din contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi sumele recuperate, reprezentând debite şi sume neutilizate, aflate în conturile MADR şi ANPA, Trezoreria Statului bonifică dobânda."4. Anexele nr. 7, 10 şi 14 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3.  +  Articolul IIAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Mihail DumitruBucureşti, 12 mai 2010.Nr. 113.  +  Anexa 1 -------(Anexa nr. 7 la normele metodologice)-------------------------------------MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDirecţia generală pescuit - Autoritatea de management pentru POPNr. ....................Previziune privind plăţile de efectuat cătrebeneficiarii Programului operaţional pentru pescuit (POP)în luna ..............
  *Font 9*
                                                                                - lei -
  Nr. crt. Axe/Măsuri Alocări bugetare în anul ...... Valoare contractată pe anul ..... Sume achitate cumulat de la începutul anului Plăţi estimate pe luna....
  1 Măsura 1.1. Sprijin public pentru încetarea permanentă a activităţii navelor de pescuit
  2 Măsura 1.2. Sprijin public pentru încetarea temporară a activităţilor de pescuit
  3 Măsura 1.3. Investiţii la bordul navelor de pescuit şi selectivitate
  4 Măsura 1.4. Pescuitul costier la scară mică
  5 Măsura 1.5. Compensaţii socio- economice
  6 Total axa 1 - Măsuri de adaptare a flotei de pescuit comunitare
  7 Măsura 2.1. Investiţii productive în acvacultură
  8 Măsura 2.2. Măsuri de acva-mediu
  9 Măsura 2.3. Măsuri de sănătate publică
  10 Măsura 2.4. Măsuri de sănătate animală
  11 Măsura 2.5. Pescuit în apele interioare
  12 Măsura 2.6. Investiţii în procesare şi marketing
  13 Total axa 2 - Acvacultura, pescuitul în apele interioare, procesarea şi marketingul produselor obţinute din pescuit şi acvacultură
  14 Măsura 3.1. Acţiuni colective
  15 Măsura 3.2. Protecţia şi dezvoltarea faunei şi florei sălbatice
  16 Măsura 3.3. Porturi de pescuit, puncte de debarcare şi adăposturi
  17 Măsura 3.4. Dezvoltarea de noi pieţe şi campanii de promovare
  18 Măsura 3.5. Proiecte-pilot
  19 Total axa 3 -Măsuri de interes comun
  20 Măsura 4.1. Selectarea grupurilor locale - Sprijin pentru implementarea strategiilor locale integrate
  21 Măsura 4.2. Sprijin pentru acţiuni de cooperare între grupurile locale
  22 Total axa 4 - Dezvoltarea durabilă a zonelor pescăreşti
  23 Măsura 5.1. Asistenţă tehnică
  24 Măsura 5.2. Sprijin pentru înfii- ţarea parteneriatelor public-privat şi elaborarea strategiilor locale integrate
  25 Total axa 5 - Asistenţă tehnică
  26 TOTAL:
  Întocmit la data de:VizatDirectorul general al Direcţiei generale pescuit -Autoritatea de management pentru POP,............................................(semnătura şi ştampila)
   +  Anexa 2 -------(Anexa nr. 10 la normele metodologice)--------------------------------------MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDirecţia generală pescuit - Autoritatea de management pentru POPNr. ............../...............Solicitare de fonduri pentru finanţarea proiectelorÎn vederea efectuării plăţilor către beneficiarii Programului operaţional pentru pescuit din fonduri publice nerambursabile, în conformitate cu sumele previzionate a fi plătite şi cu contractele de finanţare încheiate între beneficiari şi Direcţia generală pescuit - Autoritatea de management pentru POP, vă rugăm să dispuneţi alimentarea conturilor de disponibil cu următoarele sume:● suma de .......... lei, reprezentând finanţarea de la Comisia Europeană;● suma de .......... lei, reprezentând cofinanţarea de la bugetul de stat;● suma de .......... lei, reprezentând cheltuieli, altele decât cele eligibile;● suma de .......... lei, reprezentând sume alocate temporar de la bugetul de stat pe perioada de indisponibilitate a fondurilor comunitare.
  *Font 9*
  Axa/Măsura lei
  Contribuţie publică
  Total CE BS
  1 2 3 4
  Măsura 1.1. Sprijin public pentru încetarea permanentă a activităţii navelor de pescuit
  Măsura 1.2. Sprijin public pentru încetarea temporară a activităţilor de pescuit
  Măsura 1.3. Investiţii la bordul navelor de pescuit şi selectivitate
  Măsura 1.4. Pescuitul costier la scară mică
  Măsura 1.5. Compensaţii socioeconomice
  Total axa 1 - Măsuri de adaptare a flotei de pescuit comunitare
  Măsura 2.1. Investiţii productive în acvacultură
  Măsura 2.2. Măsuri de acvamediu
  Măsura 2.3. Măsuri de sănătate publică
  Măsura 2.4. Măsuri de sănătate animală
  Măsura 2.5. Pescuit în apele interioare
  Măsura 2.6. Investiţii în procesare şi marketing
  Total axa 2 - Acvacultura, pescuitul în apele interioare, procesarea şi marketingul produselor obţinute din pescuit şi acvacultură
  Măsura 3.1. Acţiuni colective
  Măsura 3.2. Protecţia şi dezvoltarea faunei şi florei sălbatice
  Măsura 3.3. Porturi de pescuit, puncte de debarcare şi adăposturi
  Măsura 3.4. Dezvoltarea de noi pieţe şi campanii de promovare
  Măsura 3.5. Proiecte-pilot
  Total axa 3 - Măsuri de interes comun
  Măsura 4.1. Selectarea grupurilor locale - Sprijin pentru implementarea strategiilor locale integrate
  Măsura 4.2. Sprijin pentru acţiuni de cooperare între grupurile locale
  Total axa 4 - Dezvoltarea durabilă a zonelor pescăreşti
  Măsura 5.1. - Asistenţă tehnică
  Măsura 5.2 - Sprijin pentru înfiinţarea parteneriatelor public-privat şi elaborarea strategiilor locale integrate
  Total axa 5 - Asistenţă tehnică
  TOTAL GENERAL:
                  Avizat Întocmit
           Şef al Serviciului Expert al Serviciului
          declaraţii cheltuieli, declaraţii cheltuieli,
          ..................... .....................
         Directorul general al Direcţiei generale pescuit -
                Autoritatea de management pentru POP,
               ............................................
                          (semnătura şi ştampila)
   +  Anexa 3 -------(Anexa nr. 14 la normele metodologice)--------------------------------------MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALENr. ............./...............Solicitare de fonduri pentru finanţarea proiectelor dinFondul european pentru pescuit (FEP) (sume alocate pe perioadade indisponibilitate a fondurilor externe/cofinanţare/cheltuieli, altele decât cele eligibile)În vederea efectuării plăţilor către beneficiarii Programului operaţional pentru pescuit (POP) din fonduri publice nerambursabile, în conformitate cu sumele autorizate la plată şi cu contractele de finanţare încheiate între beneficiari şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), vă rugăm să dispuneţi alimentarea cu credite bugetare reprezentând cofinanţare/sume alocate pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe/cheltuieli, altele decât cele eligibile, aferente FEP în sumă totală de ......... lei.
  *Font 8*
  Axa/Măsura Sume alocate pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe (lei) Cofinanţare (lei) Cheltuieli, altele decât cele eligibile (lei) Suma totală (lei)
  1 2 3 4 5
  Măsura 1.1. Sprijin public pentru încetarea permanentă a activităţii navelor de pescuit
  Măsura 1.2. Sprijin public pentru încetarea temporară a activităţilor de pescuit
  Măsura 1.3. Investiţii la bordul navelor de pescuit şi selectivitate
  Măsura 1.4. Pescuitul costier la scară mică
  Măsura 1.5. Compensaţii socioeconomice
  Total axa 1 - Măsuri de adaptare a flotei de pescuit comunitare
  Măsura 2.1. Investiţii productive în acvacultură
  Măsura 2.2. Măsuri de acvamediu
  Măsura 2.3. Măsuri de sănătate publică
  Măsura 2.4. Măsuri de sănătate animală
  Măsura 2.5. Pescuit în apele interioare
  Măsura 2.6. Investiţii în procesare şi marketing
  Total axa 2 - Acvacultura, pescuitul în apele interioare, procesarea şi marketingul produselor obţinute din pescuit şi acvacultură
  Măsura 3.1. Acţiuni colective
  Măsura 3.2. Protecţia şi dezvoltarea faunei şi florei sălbatice
  Măsura 3.3. Porturi de pescuit, puncte de debarcare şi adăposturi
  Măsura 3.4. Dezvoltarea de noi pieţe şi campanii de promovare
  Măsura 3.5. Proiecte-pilot
  Total axa 3 - Măsuri de interes comun
  Măsura 4.1. Selectarea grupurilor locale - Sprijin pentru implementarea strategiilor locale integrate
  Măsura 4.2. Sprijin pentru acţiuni de cooperare între grupurile locale
  Total axa 4 - Dezvoltarea durabilă a zonelor pescăreşti
  Măsura 5.1. - Asistenţă tehnică
  Măsura 5.2 - Sprijin pentru înfiinţarea parteneriatelorpublic-privat şi elaborarea strategiilor locale integrate
  Total axa 5 - Asistenţă tehnică
  TOTAL:
  ÎntocmitAvizatDirectorul general al Direcţiei generalebuget finanţe şi fonduri europene,............................(semnătura şi ştampila)-------------