HOTĂRÂRE nr. 507 din 26 mai 2010privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.373/2009 pentru reglementarea unor aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare stabilite de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 10 iunie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICDupă articolul III din Hotărârea Guvernului nr. 1.373/2009 pentru reglementarea unor aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare stabilite de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 25 noiembrie 2009, se introduce un nou articol, articolul III^1, cu următorul cuprins:"Art. III^1. - (1) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici predă patrimoniul preluat în condiţiile art. III de la centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, desfiinţate potrivit art. I lit. b), instituţiilor similare nouînfiinţate în subordinea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în condiţiile prezentei hotărâri. (2) Patrimoniul prevăzut la alin. (1) se predă pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat între Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi fiecare centru regional de formare continuă pentru administraţia publică locală, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Patrimoniul predat în condiţiile alin. (1) şi (2), precum şi structurile de personal se gestionează de către fiecare centru regional de formare continuă pentru administraţia publică locală, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (4) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici transmite un exemplar al protocoalelor prevăzute la alin. (2) şi Ministerului Administraţiei şi Internelor."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaPreşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,Szakal Andras ZsoltMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 26 mai 2010.Nr. 507.-------