HOTĂRÂRE nr. 482 din 19 mai 2010pentru transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional în administrarea Centrului de Pregătire Profesională în Cultură
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 4 iunie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional în administrarea Centrului de Pregătire Profesională în Cultură.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, se modifică în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:────────────────Ministrul culturiişi patrimoniului naţional,Kelemen HunorViceprim-ministru,Marko BelaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 19 mai 2010.Nr. 482.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în domeniul public al statului, care se transmite dinadministrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional înadministrarea Centrului de Pregătire Profesională în Cultură
  *Font 7*
  Nr. MFP Codul de clasificare Caracteristici Valoarea de inventar - lei - Denumirea bunului care face obiectul actului normativ Temeiul legal din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza căruia se face trecerea din domeniul public al statului Administratorul de la care se transferă Administratorul la care se transferă
  1 2 3 4 5 6
  33423 8.29.04 Casă - 1.034 mý Suprafaţă desfăşurată - curte şi grădină - 634 mý 1.677.878 lei Imobil Bucureşti, intr. Iulia Hasdeu nr. 3, sectorul 1 art. 12 alin. (1) Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional Centrul de Pregătire Profesională în Cultură
  ___________