NORME METODOLOGICE din 27 mai 2010de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 3 iunie 2010   +  Capitolul I Cadrul general  +  Articolul 1Programul privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, denumit în continuare Program, reprezintă sprijinul acordat de către statul român echipării teritoriului ţării cu lucrări de infrastructură rutieră şi tehnico-edilitară.  +  Articolul 2Programul este coordonat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi este compus din: a) Subprogramul privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local; b) Subprogramul privind alimentarea cu apă la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice; c) Subprogramul privind canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice.  +  Capitolul II Lucrări eligibile în cadrul Programului  +  Articolul 3Prin implementarea Programului, se pot finanţa de la bugetul de stat proiecte de investiţii amplasate în: a) spaţiul rural, aşa cum este definit la art. 1 alin. (2^1) din Hotărârea Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Hotărâre; b) unităţile administrativ-teritoriale unde există resurse turistice, definite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 190/2009.  +  Articolul 4Obiectivele de investiţii ce pot fi finanţate în cadrul Programului trebuie să vizeze unul dintre domeniile prevăzute la art. 1^3 alin. (1) din Hotărâre şi vor avea în vedere: a) drumurile judeţene care asigură legătura între comune; b) drumurile de interes local, aşa cum sunt definite de Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c) sectoarele de drumuri judeţene situate în intravilanul localităţilor rurale; d) drumuri judeţene care fac legătura între reşedinţele de comună cu oraşe, municipii sau, după caz, cu obiective de interes economic şi turistic; e) străzile principale din interiorul comunelor, în funcţie de importanţa lor; f) în cazul apariţiei unor situaţii speciale, pot face obiectul Programului: lucrările de eliminare a efectelor produse de alunecări de teren, inundaţii, dezafectări, modificarea lungimii tronsoanelor de drum; g) realizarea de noi sisteme de alimentare cu apă, inclusiv staţii de tratare; h) extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi/sau a staţiilor de tratare aferente; i) realizarea de noi sisteme de canalizare şi staţii de tratare a apelor uzate; j) extinderea şi modernizarea sistemelor de canalizare şi staţii de tratare a apelor uzate existente.  +  Capitolul III Atribuţii şi responsabilităţi în derularea ProgramuluiIII. 1. Atribuţii şi obligaţii ale autorităţilor administraţiei publice locale  +  Articolul 5Consiliile locale, ai căror preşedinţi sunt, în sensul prezentelor norme metodologice, ordonatori terţiari de credite, au toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6 (1) Autorităţile administraţiei publice locale pot transmite solicitări privind includerea în Program a obiectivelor de investiţii atât către consiliile judeţene, cât şi către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. (2) Solicitările administraţiei publice locale privind includerea în Program a obiectivelor de investiţii se vor face conform modelului prevăzut în anexa nr. 1. (3) Autorităţile administraţiei publice locale vor transmite şi la consiliul judeţean o copie de pe solicitarea trimisă la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. (4) În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin, autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri în legătură cu: a) elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, privind dezvoltarea infrastructurii, a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme; b) atribuirea contractelor de servicii, respectiv lucrări, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice; c) actualizarea devizelor generale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; d) elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării infrastructurii rutiere şi tehnico-edilitare, utilizând principiul planificării strategice multianuale.  +  Articolul 7Consiliile locale vor aduce la cunoştinţă locuitorilor comunei prevederile Programului, proiectele înscrise în Program, etapele de realizare şi costurile estimative.  +  Articolul 8Consiliile locale, ca autorităţi deliberative, şi primarii, ca autorităţi executive, răspund de realizarea prevederilor Programului în interesul colectivităţii locale respective.  +  Articolul 9Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii şi obligaţii cu privire la derularea investiţiilor finanţate prin Program: a) să organizeze şi să conducă toate procedurile de achiziţii publice, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; b) să pună la dispoziţia antreprenorului general selectat, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare, documentaţia tehnică necesară execuţiei; c) să asigure asistenţa tehnică pe timpul execuţiei lucrărilor; d) să raporteze lunar la consiliul judeţean, până la data de 30 a lunii, modul de cheltuire a sumelor alocate şi să solicite fonduri pentru luna următoare, dar numai pentru lucrări bine justificate şi confirmate de dirigintele de şantier angajat în acest scop, acesta fiind direct răspunzător de corectitudinea situaţiilor de lucrări; e) sunt direct răspunzătoare de modul în care au fost consumate sumele alocate, de calitatea şi cantitatea lucrărilor executate; f) sumele rămase ca rezervă pentru lucrările încheiate sunt obligatoriu restituite, în timpul anului, după finalizarea lucrărilor; g) sumele primite de la consiliul judeţean şi neutilizate se restituie în contul acestuia până la data de 5 decembrie a anului în curs; h) până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, consiliul local va prezenta consiliului judeţean un raport sintetic despre modul în care s-au desfăşurat activităţile programate în cursul anului, stadiile fizice ale obiectivelor care au beneficiat de finanţare, precum şi restul de executat; i) să organizeze recepţia la terminarea lucrărilor şi/sau finale şi să solicite reprezentanţi în comisiile de recepţie de la consiliul judeţean şi de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.III. 2. Atribuţii şi obligaţii ale consiliilor judeţene  +  Articolul 10Consiliile judeţene, ai căror preşedinţi sunt, în sensul prezentelor norme metodologice, ordonatori secundari de credite, au toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 11Consiliile judeţene, în baza atribuţiilor lor, sprijină şi coordonează activitatea consiliilor locale în fundamentarea propunerilor de obiective ce pot fi incluse în Program, asigură asistenţa juridică şi tehnică de specialitate necesară la cererea acestuia şi monitorizează executarea lucrărilor în calitatea lor de ordonator secundar de credite, în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 12Consiliile judeţene, după consultarea consiliilor locale, transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului propunerile de obiective ce pot fi incluse în Program şi nivelurile valorice ale acestora până la data de 31 decembrie.  +  Articolul 13Obiectivele de investiţii aprobate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului se nominalizează în listele anuale de investiţii ale unităţilor administrativ-teritoriale anexate la bugetele locale şi se aprobă odată cu acestea prin hotărâri ale consiliilor locale, respectiv ale consiliilor judeţene.  +  Articolul 14 (1) Pentru o derulare eficientă a Programului, consiliile judeţene vor deschide la unităţile Trezoreriei Statului conturi distincte pentru finanţarea fiecărui subprogram, aşa cum sunt prevăzute la art. 1^1 din Hotărâre. (2) Consiliile judeţene asigură evidenţa alocării şi utilizării fondurilor în conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului. (3) Consiliile judeţene răspund, în condiţiile legii, de utilizarea sumelor primite pentru realizarea obiectivelor cuprinse în listele aferente Programului, aprobate în acest scop. (4) Consiliile judeţene au obligaţia de a înregistra în contabilitatea proprie operaţiunile legate de primirea şi utilizarea fondurilor alocate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. (5) Alocarea şi utilizarea fondurilor se reflectă în execuţia bugetară a consiliului judeţean, iar sumele neutilizate la sfârşitul anului se restituie în contul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, până la data de 15 decembrie a anului în curs.  +  Articolul 15 (1) În scopul monitorizării derulării Programului şi a rezultatelor acestuia, semestrial, până la data de 15 a lunii următoare semestrului încheiat, consiliile judeţene vor transmite la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului o informare pentru fiecare subprogram, care va cuprinde, după caz, datele indicate în anexele nr. 2a-2c. (2) Până la data de 31 decembrie a fiecărui an, consiliile judeţene, pe baza datelor înaintate de către toate consiliile locale din judeţ, vor întocmi şi vor transmite la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului inventarierea lucrărilor de alimentare cu apă, canalizare, staţii de tratare a apelor uzate, precum şi starea de viabilitate a drumurilor de interes judeţean şi local.  +  Articolul 16La terminarea lucrărilor, consiliile judeţene vor transmite, în copie, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului procesele-verbale de recepţie, iar după expirarea duratei garanţiei de bună execuţie, şi procesele-verbale de recepţie finală.III. 3. Atribuţii şi obligaţii ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului  +  Articolul 17 (1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului asigură realizarea politicii generale a statului în domeniul lucrărilor de infrastructură publică, în concordanţă cu Programul de guvernare, prin acordarea de transferuri de la bugetul de stat pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere şi tehnico-edilitare de interes local sau judeţean, cu respectarea principiului subsidiarităţii şi proporţionalităţii. (2) Exercitarea funcţiei de analiză, sinteză, decizie, coordonare şi planificare la nivel central în vederea implementării Programului este încredinţată Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, ca autoritate a administraţiei publice centrale de specialitate, având, în principal, următoarele atribuţii: a) stabileşte priorităţile în alocarea resurselor financiare guvernamentale; b) colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pentru o derulare mai eficientă a Programului. (3) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului stabileşte priorităţile şi listele de investiţii pe categorii de lucrări, lucrări în continuare şi lucrări noi, în conformitate cu prevederile Hotărârii.  +  Articolul 18Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în exercitarea atribuţiei de coordonare a Programului, pe baza situaţiilor transmise anual de către consiliile judeţene, în conformitate cu art. 15 alin. (2), întocmeşte centralizarea inventarierii la nivelul întregii ţări a lucrărilor de alimentare cu apă, canalizare, staţii de tratare a apelor uzate, precum şi starea de viabilitate a drumurilor de interes judeţean şi local.  +  Articolul 19Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului coordonează realizarea Programului, fundamentează necesarul anual de fonduri de la bugetul de stat, prezintă şi susţine la Ministerul Finanţelor Publice necesarul anual de fonduri din sume de la bugetul de stat, ca anexă la proiectul legii anuale de aprobare a bugetului de stat.  +  Articolul 20Fondurile alocate de la bugetul de stat pentru finanţarea Programului se cuprind şi se derulează prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 21 (1) Selecţia proiectelor care fac obiectul finanţării Programului se va face de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe baza propunerilor consiliilor judeţene elaborate în colaborare cu consiliile locale, a solicitărilor directe ale consiliilor locale, precum şi a inventarului elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, avându-se în vedere, în principal, următoarele: a) zonele cu disfuncţionalităţi mari în alimentarea cu apă potabilă; b) comunele şi oraşele cu potenţial economico-turistic; c) asigurarea condiţiilor minimale de infrastructură rurală în comunităţile sărace; d) nivelul investiţiilor derulate prin programe finanţate de la bugetul de stat în fiecare judeţ/zonă de dezvoltare; e) asigurarea unei dezvoltări regionale echilibrate; f) conexiunea drumurilor cu DN, DJ; g) numărul de locuitori; h) numărul de gospodării; i) numărul de unităţi administrative; j) numărul obiectivelor turistice deservite; k) stadiul elaborării documentaţiei tehnico-economice; l) bornarea drumurilor; m) întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităţilor locale; n) dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ-teritoriale şi corelării cerinţelor cu resursele. (2) Promovarea de noi proiecte de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului va urmări posibilitatea asigurării surselor de finanţare, având ca priorităţi finalizarea celor începute. (3) Programele anuale vor viza corelarea cu termenele de punere în funcţiune a obiectivelor promovate şi cu cuantumul posibil de asigurat în finanţarea execuţiei acestora.  +  Articolul 22Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului participă, după caz, prin reprezentanţii săi, împreună cu reprezentanţi ai consiliilor judeţene: a) în comisiile de evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de proiectare şi/sau execuţie pentru obiectivele din Program; b) în comisiile de recepţie la terminarea lucrărilor şi recepţia finală, pentru obiectivele din Program.  +  Capitolul IV Finanţarea Programului  +  Articolul 23 (1) Fundamentarea necesarului anual de fonduri pentru Program se stabileşte pe subprograme şi obiective de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe baza listelor cuprinzând propunerile de obiective ale consiliilor judeţene, precum şi pe baza propunerilor înaintate direct de către consiliile locale, cumulate cu criteriile prevăzute la art. 21 alin. (1). (2) Necesarul de fonduri va fi fundamentat astfel: a) pentru lucrările în continuare, în funcţie de realizările valorice la zi, restul de executat, actualizat conform prevederilor legale în vigoare, stadiul fizic al execuţiei şi termenul de punere în funcţiune prevăzut în contract; b) pentru obiectivele noi, în funcţie de stadiul pregătirii şi aprobării documentaţiei de execuţie.  +  Articolul 24 (1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului analizează şi verifică propunerile prezentate de către consiliile judeţene şi încadrarea acestora în Program şi stabileşte distinct creditele bugetare care urmează să fie cuprinse în proiectul bugetului propriu. (2) După intrarea în vigoare a legii bugetului de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe baza propunerilor înaintate de consiliile judeţene, în colaborare cu consiliile locale, şi a solicitărilor formulate direct către minister de către consiliile locale, precum şi a inventarului întocmit, elaborează şi aprobă lista obiectivelor încadrate în prevederile Programului prin aplicarea criteriilor de selecţie şi nivelurile valorice ale acestora. (3) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului transmite la consiliile judeţene listele anuale de alocaţii bugetare, aprobate de conducerea ministerului, pe subprograme, elaborate în conformitate cu modelele prevăzute în anexele nr. 3a-3c. (4) După aprobarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a listelor anuale de finanţare, eventualele solicitări de redistribuire a sumelor între obiectivele aprobate, de suplimentare a valorii de contract iniţial, precum şi solicitările de scoatere din Program a unor obiective aprobate ori de introducere în Program a unor obiective noi trebuie însoţite în mod obligatoriu de note de fundamentare care să justifice necesitatea şi oportunitatea modificărilor, semnate de către preşedintele consiliului judeţean. Solicitările vor fi însoţite de lista anuală de alocaţii bugetare, elaborată în conformitate cu modelele prevăzute în anexele nr. 3a-3c, care vor cuprinde noile modificări.  +  Articolul 25 (1) Consiliile judeţene încheie convenţii cu consiliile locale pentru alocarea sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru finanţarea lucrărilor de servicii şi execuţie lucrări, înscrise în Program. (2) Situaţiile de lucrări lunare, întocmite de către executanţi în vederea decontării, vor fi verificate şi însuşite de diriginţii de şantier şi primari. (3) Consiliile judeţene, în urma verificării rapoartelor primite de la consiliile locale referitoare la verificarea şi însuşirea situaţiilor de lucrări, centralizează lunar şi transmit obligatoriu la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului lista tuturor situaţiilor de plată înaintate de toate consiliile locale. (4) Consiliile judeţene virează lunar în conturile deschise, pe subprograme, de către consiliile locale, beneficiare de lucrări, la Trezoreria Statului, sumele aprobate în limita alocărilor de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. (5) Consiliile judeţene vor restitui lunar sumele neutilizate de la lucrările terminate Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru a fi redistribuite. (6) Consiliile judeţene vor continua alimentarea contului deschis în scopul finanţării investiţiei, conform alocaţiilor anuale repartizate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului până la finalizarea obiectivului. (7) Plata sumelor se realizează prin virament bancar, cu ordin de plată tip trezorerie din contul consiliului judeţean în contul consiliului local, conform repartizării Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. (8) Lunar, consiliile judeţene vor transmite direcţiei coordonatoare a Programului din cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, până la data de 5 a lunii următoare celei încheiate, situaţia privind derularea Programului pe anul în curs, în conformitate cu modelele prevăzute în anexele nr. 4a-4c. (9) La finele anului, consiliile judeţene vor justifica Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului sumele primite, potrivit modelului de decont prevăzut în anexele nr. 5a-5c, după caz, pentru fiecare subprogram, care se va transmite până la data de 20 ianuarie a anului următor celui încheiat.  +  Articolul 26Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului verifică solicitările lunare de finanţare înscrise de către consiliile judeţene, în conformitate cu modelele prevăzute în anexele nr. 4a-4c, după care întocmeşte şi transmite acestora, pe subprograme, listele lunare de finanţare, aprobate de conducerea ministerului, şi le virează acestora, lunar, cu ordin de plată tip trezorerie, sumele stabilite de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în conturile consiliilor judeţene deschise la unităţile Trezoreriei Statului, în limita plafoanelor anuale aprobate.  +  Articolul 27În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Hotărâre, nu este permisă dubla finanţare a aceleiaşi investiţii din alte fonduri comunitare sau naţionale asigurate prin alte Programe.  +  Articolul 28 (1) În completarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru realizarea lucrărilor prevăzute în cadrul Programului vor fi utilizate şi soluţii alternative de finanţare, cum ar fi: alocaţii de la bugetul local, bugetul judeţean şi alte surse atrase, spre exemplu: contribuţia populaţiei, sponsorizări şi altele asemenea. (2) Fiecare consiliu local va identifica şi propune şi alte surse de finanţare, altele decât cele exemplificate la alin. (1), care să sprijine bugetul de stat şi care să contribuie la urgentarea realizării lucrărilor.  +  Capitolul V Subprogramul privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local  +  Articolul 29 (1) În sensul Subprogramului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, prin drumuri publice din punct de vedere funcţional şi administrativ-teritorial se înţelege drumurile de interes judeţean şi drumurile de interes local. Fac obiectul Programului drumurile judeţene care asigură legătura între comune, sectoarele de drumuri judeţene situate în intravilanul localităţilor rurale, între reşedinţele de comună cu oraşe, municipii sau, după caz, obiective economico-turistice. (2) Subprogramul prevăzut la alin. (1) are în vedere şi străzile principale din interiorul comunelor, în funcţie de importanţa lor. Introducerea în lista anuală de alocaţii bugetare a unor străzi principale din comune este condiţionată de prezentarea tuturor elementelor de identificare aferente, separat pentru fiecare stradă, astfel: denumire, traseu, poziţii kilometrice, lungime. (3) Străzile principale din interiorul comunelor care pot fi finanţate în cadrul subprogramului sunt: a) străzile care fac legătura cu drumurile judeţene, naţionale şi drumurile expres; b) străzile care uşurează accesul populaţiei la obiectivele importante din comună, cum ar fi: instituţii publice, instituţii de învăţământ, dispensar, biserică, cimitir, complexuri agrozootehnice, obiective turistice, mânăstiri.  +  Articolul 30 (1) Categoriile de lucrări care pot fi finanţate în cadrul subprogramului sunt: a) îmbrăcăminţi bituminoase pe drumurile de interes local de pământ sau pietruite; b) refacerea îmbrăcăminţii drumurilor de interes local pietruite, asfaltate sau cu îmbrăcăminţi bituminoase degradate. (2) De asemenea, pot fi finanţate următoarele lucrări: a) corecţia elementelor geometrice - profiluri transversale şi longitudinale, curbe, supraînălţări etc.; b) amenajarea acostamentelor; c) amenajarea intersecţiilor cu alte drumuri, inclusiv cu cele de exploatare sau vicinale, prin îmbrăcăminte din macadam sau balast pe o lungime de 50 m; d) execuţia de şanţuri de colectare şi dirijare a apelor pluviale; e) construcţia de podeţe şi poduri, ziduri de sprijin şi consolidări de taluzuri, acolo unde situaţia o impune. (3) Categoriile de lucrări prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt aferente drumurilor de interes judeţean şi de interes local, definite conform art. 29.  +  Articolul 31Lucrările de pietruire vor face obiectul subprogramului doar în mod excepţional, în următoarele cazuri: a) lucrările de pietruire numai pentru obiectivele care au fost deja incluse în Program până la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 330/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor; b) în cazul în care autoritatea publică locală justifică necesitatea şi oportunitatea realizării de pietruiri pe străzile principale din interiorul comunelor.  +  Articolul 32 (1) Pentru a se evita scoaterea terenurilor din circuitul agricol sau silvic se vor respecta, pe cât posibil, traseul actual, lăţimea carosabilului şi ampriza existentă. (2) Lucrările noi sau de reabilitare se vor realiza pe bază de proiect tehnic, iar încredinţarea atât a elaborării documentaţiei tehnico-economice, cât şi a contractelor de execuţie a lucrărilor se va face prin contract de achiziţie publică, încheiat în condiţiile legii. (3) Documentaţia tehnico-economică, indiferent de administratorul drumului, se aprobă de către ordonatorul de credite, secundar sau terţiar, conform competenţelor stabilite prin Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare. (4) În corelare cu condiţiile de relief, de trafic, cu structura solului şi cu condiţiile climatice, autorităţile administraţiei publice locale vor avea în vedere şi posibilitatea prevederii în documentaţiile tehnico-economice de noi materiale şi/sau tehnologii moderne şi eficiente agrementate, care să asigure soluţii viabile atât din punctul de vedere al costurilor, cât şi al calităţii în exploatare. În acest sens, se vor avea în vedere tehnologii de reciclare şi stabilizare ecologică la rece cu lianţi hidraulici bituminoşi sau enzimatici, care să constituie soluţia optimă din punct de vedere tehnico-economic atât pentru construcţia şi întreţinerea drumurilor, cât şi pentru recuperarea îmbrăcăminţilor bituminoase degradate. Se impune ca prevederea soluţiilor să fie stabilită de către proiectanţi pe baza unor criterii fundamentate atât teoretic, cât şi experimentat, în urma concluziilor rezultate din aplicarea programelor-pilot care au condus la eliberarea agrementelor de aplicare a soluţiilor, astfel încât să se răspundă cerinţelor de eficienţă a investiţiilor şi de durabilitate a lucrărilor.  +  Articolul 33În intravilan, accesul din drumul comunal sau judeţean către gospodăriile riveranilor se va realiza prin grija şi pe cheltuiala fiecărui proprietar. Pentru o rezolvare unitară, primăriile, sub coordonarea direcţiei de specialitate din cadrul consiliului judeţean, vor elabora detalii-tip de amenajare a accesului, obligatorii pentru fiecare locuitor riveran drumului.  +  Articolul 34În situaţia în care un drum comunal este administrat pe tronsoane de către mai multe consilii locale, iar Programul prevede reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea integrală a acestuia, atribuţiile fiecărei primării se vor stabili pe bază de protocol, cu avizul consiliului judeţean. În protocol se va desemna consiliul local care răspunde de realizarea unitară a proiectului.  +  Articolul 35Podurile noi de pe tronsoanele de drumuri comunale şi judeţene care urmează a fi reabilitate, modernizate şi/sau asfaltate sunt investiţii publice şi se realizează în conformitate cu reglementările în domeniu. Consiliile judeţene şi locale vor urmări ca podurile noi să se realizeze corelat cu lucrările de bază. În mod similar se va proceda şi cu reparaţiile podurilor existente.  +  Articolul 36 (1) Autorităţile locale vor asigură realizarea activităţilor de întreţinere a drumurilor de interes judeţean şi de interes local (judeţene, comunale, vicinale, străzi), pietruite, reabilitate, modernizate şi/sau asfaltate, care constau, în principal, în: a) întreţinerea platformei drumului: nivelarea, astuparea gropilor, refacerea stratului de balast sau de macadam etc.; b) asigurarea scurgerii apelor din zona drumului; c) întreţinerea şi curăţarea şanţurilor, rigolelor şi drenurilor; d) întreţinerea zidurilor de sprijin; e) întreţinerea semnalizării verticale; f) repararea prin plombare a degradărilor şi fisurilor; g) tratamente de suprafaţă. (2) Lucrările de întreţinere se vor efectua în conformitate cu normativele privind întreţinerea şi repararea drumurilor publice în vigoare.  +  Capitolul VI Subprogramul privind alimentarea cu apă la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice  +  Articolul 37 (1) Subprogramul privind alimentarea cu apă la sate asigură introducerea sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi are în vedere asigurarea alimentării cu apă a localităţilor care nu dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă, prin: a) finalizarea/modernizarea/extinderea obiectivelor de investiţii aflate în execuţie (inclusiv a celor puse în funcţiune parţial); b) începerea de noi obiective, pe bază de studii de fezabilitate aprobate, în curs de aprobare sau în stadiul de elaborare la data aprobării Programului. (2) Subprogramul privind alimentarea cu apă la sate asigură introducerea sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi în unităţile administrativ-teritoriale unde există resurse turistice de interes naţional. (3) Alimentările cu apă sunt obiective de investiţii publice, iar începerea de noi obiective se va face eşalonat, în funcţie de priorităţi.  +  Articolul 38Pentru asigurarea protecţiei şi funcţionării normale a sistemelor de utilităţi publice, precum şi pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului se instituie zone de protecţie şi de siguranţă a acestora, în conformitate cu normele tehnice elaborate de autorităţile competente.  +  Articolul 39 (1) Elaborarea documentaţiilor tehnico-economice, respectiv studiile de fezabilitate şi proiectele tehnice de execuţie, şi încredinţarea execuţiei lucrărilor se vor face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice. (2) Aprobarea documentaţiilor tehnico-economice se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în contextul avizării studiilor de fezabilitate conform reglementărilor în vigoare. (3) Studiile de fezabilitate aferente obiectivelor noi de alimentare cu apă vor adopta soluţii compatibile cu reglementările de mediu din România. În studiile de fezabilitate se va nominaliza cine este operatorul. Dacă reţeaua va fi predată unui operator zonal/regional, trebuie să aibă avizul acestuia.  +  Articolul 40Stabilirea priorităţilor pentru obiectivele de investiţii noi va avea în vedere rezolvarea zonelor cu disfuncţionalităţi mari în asigurarea cu apă potabilă, în localităţile cu potenţial economic existent sau de perspectivă şi în comunităţile sărace, precum şi în zonele cu resurse turistice.  +  Articolul 41 (1) În cadrul procesului de analiză, de adoptare a deciziilor şi de stabilire a soluţiilor, factorii implicaţi în procesul de implementare a investiţiilor de alimentare cu apă potabilă în mediul rural trebuie să aibă în vedere promovarea unor variante cât mai simple şi economice, determinate şi de tipul surselor de apă - de adâncime sau de suprafaţă. (2) Nu se vor realiza sisteme centralizate de alimentare cu apă în situaţiile în care sunt posibile adâncirea, amenajarea, curăţarea şi dezinfectarea fântânilor existente, dacă pânza de apă freatică este situată la mică adâncime, iar parametrii de calitate a apei se încadrează în limitele admise. (3) După caz, poate fi avută în vedere şi construirea de puţuri forate de mică adâncime, dotate cu pompe submersibile, conductă de refulare, staţie de clorinare, rezervor şi reţea de distribuţie locală sau ramificată. (4) La realizarea lucrărilor de alimentare cu apă potabilă va fi prevăzută utilizarea exclusivă a materialelor agrementate, conform reglementărilor naţionale şi pe baza standardelor naţionale armonizate cu legislaţia şi cu exigenţele Uniunii Europene în domeniu. (5) Operatorii de apă, cu avizul autorităţilor locale, vor elabora o metodologie simplificată privind posibilităţile locuitorilor de branşare la reţeaua de distribuţie a apei potabile, cu costuri minime în ceea ce priveşte autorizaţia de construire şi lucrările de execuţie. (6) Autorităţile locale vor iniţia şi vor efectua o campanie de educare a populaţiei pentru a gospodări raţional resursele de apă existente, de conştientizare a populaţiei în ceea ce priveşte importanţa lucrărilor având ca obiect apa şi de mobilizare a cetăţenilor în lupta împotriva poluării resurselor de apă.  +  Capitolul VII Subprogramul privind canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice  +  Articolul 42 (1) Subprogramul privind canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate asigură introducerea sistemelor de canalizare şi de epurare a apelor uzate, prin începerea de noi obiective, pe bază de studii de fezabilitate aprobate, în curs de aprobare sau în stadiul de elaborare la data aprobării Programului. (2) Promovarea investiţiilor ce vor face obiectul Programului se va face în conformitate cu masterplanurile regionale şi cu operatorul regional. (3) Subprogramul privind canalizarea şi epurarea apelor uzate asigură introducerea sistemelor de canalizare şi de epurare a apelor uzate şi în unităţile administrativ-teritoriale unde există resurse turistice de interes naţional. (4) Canalizarea şi epurarea apelor uzate sunt obiective de investiţii publice, iar începerea lor se va face eşalonat, în funcţie de priorităţi.  +  Articolul 43Pentru asigurarea protecţiei şi funcţionării normale a sistemelor de utilităţi publice, precum şi pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului, se instituie zone de protecţie şi de siguranţă a acestora, în conformitate cu normele tehnice elaborate de autorităţile competente.  +  Articolul 44 (1) Elaborarea documentaţiilor tehnico-economice, respectiv studiile de fezabilitate şi proiectele tehnice de execuţie, şi încredinţarea execuţiei lucrărilor se vor face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice. (2) Aprobarea documentaţiilor tehnico-economice se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în contextul avizării studiilor de fezabilitate conform reglementărilor în vigoare. (3) Studiile de fezabilitate aferente obiectivelor de canalizare şi de epurare a apelor uzate vor adopta soluţii compatibile cu reglementările de mediu din România. În studiile de fezabilitate se va nominaliza cine este operatorul. Dacă reţeaua va fi predată unui operator zonal/regional, trebuie să aibă avizul acestuia.  +  Articolul 45La realizarea lucrărilor de canalizare şi epurare ape uzate va fi prevăzută utilizarea exclusivă a materialelor agrementate, conform reglementărilor naţionale şi pe baza standardelor naţionale armonizate cu legislaţia şi exigenţele Uniunii Europene în domeniu.  +  Articolul 46 (1) Reţeaua de canalizare se poate amplasa pe străzile unde există reţea de apă, odată cu reţeaua de apă sau în avans, dacă există un program de alimentare cu apă, urmărind în principal pozarea ei în vecinătatea şoselei şi a căilor de acces definitive, pe cât posibil pe traseul rigolelor stradale de scurgere existente. (2) Reţeaua de canalizare se va realiza numai pentru apele uzate, apele de ploaie scurgându-se în şanţuri sau rigole până la emisarul cel mai apropiat. (3) Staţiile de epurare şi fluxul tehnologic de epurare a apelor uzate se vor încadra în prevederile normativelor şi legilor în vigoare, având în vedere utilizarea emisarului în avalul localităţii. (4) Proiectarea reţelei de canalizare şi epurare a apelor uzate se va face în conformitate cu prescripţiile tehnice în vigoare.  +  Articolul 47Operatorul de reţea cu avizul autorităţilor locale va elabora o metodologie simplificată privind posibilităţile locuitorilor de branşare la reţeaua de canalizare şi epurare a apelor uzate cu costuri minime în ceea ce priveşte autorizaţia de construire şi lucrările de execuţie.  +  Articolul 48Autorităţile locale trebuie să întocmească un program pentru monitorizarea exploatării şi analiza periodică privind controlul emisiei de poluanţi şi trebuie să respecte prevederile Strategiei naţionale de protecţia mediului şi respectarea convenţiilor şi reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 49Anexa nr. 1 şi anexele nr. 2a-2c, 3a-3c, 4a-4c şi, respectiv, 5a-5c fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1-------la normele metodologice-----------------------SOLICITARE PRIVIND INCLUDEREA ÎN PROGRAM
    DENUMIREA SOLICITANTULUI
       
    ADRESA SOLICITANTULUIJUDEŢ
      LOCALITATE
      COD POŞTAL
      STRADA
      NR.
      TELEFON
      FAX
      E-MAIL
       
    REPREZENTANTUL LEGAL  
      NUME
      PRENUME
      FUNCŢIE
      SPECIMEN DE SEMNĂTURĂ
      ŞTAMPILĂ
           
        REABILITAREA[_______]
      DRUMURI DE INTERES JUDEŢEANMODERNIZAREA[_______]
        ASFALTAREA[_______]
           
        REABILITAREA[_______]
      DRUMURI DE INTERES LOCALMODERNIZAREA[_______]
        ASFALTAREA[_______]
    SUBPROGRAME      
        CONSTRUCŢIA[_______]
      SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂEXTINDEREA[_______]
        MODERNIZAREA[_______]
           
        CONSTRUCŢIA[_______]
      SISTEME DE CANALIZARE ŞIEXTINDEREA[_______]
      TRATARE A APELOR UZATEMODERNIZAREA[_______]
           
     
    NECESITĂŢI ŞI OPORTUNITĂŢI (DETALII PE SCURT DESPRE LUCRARE)
     
    AMPLASAMENT (ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ, VECINĂTĂŢI, INDICATIV, TRASEU, POZIŢIE KILOMETRICĂ, LUNGIME)
       
    NUMĂRUL DE LOCUITORI AI UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE[___________]
       
    NUMĂRUL DE GOSPODĂRII ALE UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE[___________]
         
    NUMĂRUL DE UNITĂŢI ADMINISTRATIVE:- ŞCOLI[___________]
      - CĂMINE[___________]
      - GRĂDINIŢE[___________]
      - DISPENSARE[___________]
      - CINEMATOGRAFE[___________]
      - SPITALE[___________]
      - SANATORII[___________]
      - CASE DE ODIHNĂ[___________]
      - BĂI PUBLICE[___________]
      - GĂRI[___________]
      - CANTINE[___________]
      - RESTAURANTE[___________]
      - CLUBURI[___________]
      - ETC.[___________]
       
    OBIECTIVE TURISTICE (NOMINALIZARE)[___________]
       
    UNITĂŢI INDUSTRIALE[___________]
         
    DOCUMENTAŢIE EXISTENTĂ:- STUDIU DE FEZABILITATE[___________]
      - PROIECT TEHNIC[___________]
      - NU ARE[___________]
         
    INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:  
      - COSTUL INVESTIŢIEI[___________]
      - DURATA DE REALIZARE[___________]
      - LUNGIMEA REŢELEI DE APĂ[___________]
      - LUNGIMEA REŢELEI DE CANALIZARE[___________]
      - KM DE DRUM[___________]
  NOTĂ:Completarea datelor va face referire la tronsonul solicitat.PrimarNume Prenume Ştampila............ .......... .............
   +  Anexa 2a--------la normele metodologice------------------------CONSILIUL JUDEŢEAN ........................INFORMAREasupra modului de derulare a Subprogramului privind reabilitarea,modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interesjudeţean şi de interes local în semestrul .... anul .....
  *Font 8*
  Nr. crt. Denumirea obiectivului: comuna, satul Caracteristici: lungimea totală, tronson finanţat în anul curent, poziţii kilometrice Principalele probleme înregistrate şi modul de soluţionare - încheierea contractului de achiziţie; - încheierea contractului de proiectare şi execuţie; - respectarea prevederilor proiectului tehnic; - calitatea lucrărilor executate etc. Cazuri de abandonare nejustificată a execuţiei şi măsurile întreprinse Orice alte aspecte pentru a căror rezolvare se solicită sprijinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului
  0 1 2 3 4 5
                          Preşedinte,
                         .............
                                           Director tehnic,
                                         ....................
   +  Anexa 2b--------la normele metodologice------------------------CONSILIUL JUDEŢEAN ........................INFORMAREasupra modului de derulare a Subprogramului privind alimentareacu apă a satelor în semestrul ... anul .....
  *Font 8*
  Nr. crt. Denumirea obiectivului: comuna, satul Caracteristici: tipul sursei, capacitatea, rezervor, lungimea reţelei de distri- buţie, populaţia deservită (nr. de locuitori) Principalele probleme înregistrate şi modul de soluţionare: - încheierea contractului de achiziţie; - încheierea contractului de proiectare şi execuţie; - respectarea prevederilor proiectului tehnic; - calitatea lucrărilor executate etc. Cazuri de abandonare nejustificată a execuţiei şi măsurile întreprinse Orice alte aspecte pentru a căror rezolvare se solicită sprijinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului
  0 1 2 3 4 5
                          Preşedinte,
                         .............
                                           Director tehnic,
                                         ....................
   +  Anexa 2c--------la normele metodologice------------------------CONSILIUL JUDEŢEAN ........................INFORMAREasupra modului de derulare a Subprogramului privind canalizarea şiepurarea apelor uzate în semestrul ... anul .....
  *Font 8*
  Nr. crt. Denumirea obiectivului: comuna, satul Caracteristici: nr. de staţii de epurare, nr. de staţii de pompare, lungimea reţelei de canalizare (km), populaţia deservită (nr. de locuitori) Principalele probleme înregistrate şi modul de soluţionare: - încheierea contractului de achiziţie; - încheierea contractului de proiectare şi execuţie; - respectarea prevederilor proiectului tehnic; - calitatea lucrărilor executate etc. Cazuri de abandonare nejustificată a execuţiei şi măsurile întreprinse Orice alte aspecte pentru a căror rezolvare se solicită sprijinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului
  0 1 2 3 4 5
                          Preşedinte,
                         .............
                                           Director tehnic,
                                         ....................
   +  Anexa 3a--------la normele metodologice------------------------CONSILIUL JUDEŢEAN ................LISTA ANUALĂ DE ALOCAŢII BUGETARE PE ANUL 20.....pentru finanţarea Subprogramului privind reabilitarea, modernizareaşi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local,aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobareaProgramului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltareadrumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă,canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţileadministrativ-teritoriale cu resurse turistice, republicată,cu modificările şi completările ulterioare
    Nr. crt.Denu- mirea dru- mului - indi- cativDenu- mirea dru- mului - traseuPoziţii kilo- metricekmAdmini- stratorCon- tract Nr./ datăAct adiţi- onal Nr./ datăExecu- tantValoarea investi- ţieiValoarea contrac- tuluiValoarea actului adiţionalRest de executat actualizat la 01.01.20..TOTAL Program 20.....Surse MDRT - alocaţii bugetareSurse MDRT - credit de anga- jamentAlte surse, din care: - surse propriiStadiul fizic de la începutul lucrării: - km asfaltaţi - km şanţuri - nr. podeţeTermen PIF conform contrac- tului preco- nizat
    mii leimii leimii leimii leimii leimii leimii leimii lei
    012345678910111213 (14+ 15+16)1415161718
      TOTAL*)   TOTAL*)   TOTAL*)   TOTAL*)TOTAL*)TOTAL*)TOTAL*)TOTAL*)  
      Lucrări în continuare
    1                                    
    2                                    
      Lucrări noi
    3                                    
    4                                    
  ------------- Notă *) În loc de cuvântul "TOTAL" se va trece suma totală a coloanei respective.aPreşedinte,......................Director economic Director tehnic,................. ....................
   +  Anexa 3b--------la normele metodologice-----------------------CONSILIUL JUDEŢEAN .................................LISTA ANUALĂ DE ALOCAŢII BUGETARE PE ANUL 20.....pentru finanţarea Subprogramului privind alimentarea cu apă asatelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobareaProgramului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilorde interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizareaşi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţileadministrativ-teritoriale cu resurse turistice, republicată,cu modificările şi completările ulterioare
  *Font 7*
  Nr. crt Jude- ţul Denu- mirea obi- ecti- vului *) Co- mu- na Sa- tul Lu- crări în con- tinu- are **) Lu- crări noi **) Con- tract Nr./ dată Act adi- ţio- nal Nr./ dată Exe- cu- tant Valoa- rea în- vesti- ţiei ***) Valoa- rea con- trac- tului Valoa- rea actu- lui adi- ţional Rest de exe- cutat actu- alizat la 01.01. 20... TOTAL Pro- gram 20... Surse MDRT - alo- caţii buge- tare Surse MDRT - cre- dit de anga- jament Alte surse, din care: -surse pro- prii Stadiul fizic ****) de la începu- tul lucrării Termen PIF conform contrac- tului Termen PIF conform contrac- tului preco- nizat
  mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei %
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14(15+ 16+17) 15 16 17 18 19 20
  TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL *****) *****) *****) *****) *****) *****) *****) *****)
  1
  2
  3
  4
  ...
  ------------ Notă *) La denumirea obiectivului se va specifică tipul lucrării (alimentare cu apă), fără a se preciza comuna şi satul, care sunt specificate la pct. 3 şi 4. Notă **) La lucrări în continuare (coloana 5) se va trece litera "C", iar la lucrări noi (coloana 6) se va trece litera "N". Notă ***) Valoarea investiţiei reprezintă valoarea totală a devizului general recalculată în urma procedurilor de achiziţie publică. Notă ****) Se va trece stadiul fizic al lucrărilor (procentual) pe principalele categorii de lucrări (foraj-captare, aducţiune gospodărie apă, distribuţie etc.). Notă *****) La "TOTAL" se va înscrie suma totală a coloanei respective.NOTĂ:Pentru obiectivele noi valoarea investiţiei va reprezenta valoarea devizului general de la studiul de fezabilitate, care va fi modificată numai după procedura de achiziţie publică.La coloana 7 "Contract" se vor trece atât contractul de proiectare, cât şi cel de execuţie.Preşedinte...............Director economic Director tehnic,................. ....................
   +  Anexa 3c--------la normele metodologice-----------------------CONSILIUL JUDEŢEAN .................................LISTA ANUALĂ DE ALOCAŢII BUGETARE PE ANUL 20.....pentru finanţarea Subprogramului privind canalizarea şi epurarea apelor,aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programuluiprivind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interesjudeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurareaapelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale curesurse turistice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
  *Font 7*
  Nr. crt Jude- ţul Denu- mirea obi- ecti- vului *) Co- mu- na Sa- tul Lu- crări în con- tinu- are **) Lu- crări noi **) Con- tract Nr./ dată Act adi- ţio- nal Nr./ dată Exe- cu- tant Valoa- rea în- vesti- ţiei ***) Valoa- rea con- trac- tului Valoa- rea actu- lui adi- ţional Rest de exe- cutat actu- alizat la 01.01. 20... TOTAL Pro- gram 20... Surse MDRT - alo- caţii buge- tare Surse MDRT - cre- dit de anga- jament Alte surse, din care: -surse pro- prii Stadiul fizic ****) de la începu- tul lucrării Termen PIF conform contrac- tului Termen PIF conform contrac- tului preco- nizat
  mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei %
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14(15+ 16+17) 15 16 17 18 19 20
  TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL *****) *****) *****) *****) *****) *****) *****) *****)
  1
  2
  3
  4
  ...
  --------------- Notă *) La denumirea obiectivului se va specifică tipul lucrării (canalizare cu apă), fără a se preciza comuna şi satul, care sunt specificate la pct. 3 şi 4. Notă **) La lucrări în continuare (coloana 5) se va trece litera "C", iar la lucrări noi (coloana 6) se va trece litera " N". Notă ***) Valoarea investiţiei reprezintă valoarea totală a devizului general recalculată în urma procedurilor de achiziţie publică. Notă ****) Se va trece stadiul fizic al lucrărilor (procentual) pe principalele categorii de lucrări (reţea de canalizare, staţie de epurare, staţie de pompare etc.). Notă *****) La "TOTAL" se va înscrie suma totală a coloanei respective.NOTĂ:Pentru obiectivele noi valoarea investiţiei va reprezenta valoarea devizului general de la studiul de fezabilitate, care va fi modificată numai după procedura de achiziţie publică.La coloana 7 "Contract" se vor trece atât contractul de proiectare, cât şi cel de execuţie.Preşedinte...............Director economic Director tehnic,................. ....................
   +  Anexa 4a--------la normele metodologice-----------------------CONSILIUL JUDEŢEAN ...................LISTA LUCRĂRILOR DE REABILITARE, MODERNIZARE ŞI/SAU ASFALTAREA DRUMURILOR DE INTERES JUDEŢEAN ŞI DE INTERES LOCALfinanţate în luna...... 20..... pentru lucrările executate înluna ....... 20....., conform Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 pentruaprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sauasfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local,alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate,precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice,republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    Nr. crt.Denumirea drumului - in- dicativDenumirea drumului - traseuPoziţii kilo- metricekmAdminis- tratorVa- loarea in- vesti- ţiilorRest de executat la data pentru care se solicită decon- tareaTOTAL Program 20...Surse MDRT - alo- caţii buge- tareSurse MDRT - credit de anga- jamentDecontat cumulat de la începutul anuluiSurse MDRT - alocaţii bugetareSurse MDRT - credit de anga- jamentProducţie realizată şi nede- contată cumulatSoli- citări surse MDRT - alocaţii bugetareSoli- citări surse MDRT - credit de anga- jamentStadiul fizic în luna pentru care se solicită decon- tarea
                mii leimii leimii leimii leimii leimii leimii leimii leimii leimii leimii lei  
    012345678 (9+10)91011(12+13)121314(15+16)151617
    JUDEŢUL .....   TOTAL*)   TOTAL*)TOTAL*)TOTAL*)TOTAL*)TOTAL*)TOTAL*)TOTAL*)TOTAL*)TOTAL*)TOTAL*)TOTAL*)  
      Lucrări în continuare
    1                                  
    2                                  
      Lucrări noi
    1                                  
    2                                  
  ----------- Notă *) În loc de cuvântul "TOTAL" se va trece suma totală a coloanei respective.Preşedinte...............Director economic Director tehnic,................. ....................
   +  Anexa 4b--------la normele metodologice-----------------------CONSILIUL JUDEŢEAN .......................LISTA LUCRĂRILOR DE ALIMENTARE CU APĂfinanţate în luna ..... 20 .... pentru lucrările executate înluna ..... 20 ...., conform Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 pentruaprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sauasfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local,alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate,precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice,republicată, cu modificările şi completările ulterioare
  *Font 7*
  Nr. crt Ju- de- ţul Denu- mirea obi- ecti- vului *) Co- mu- na Sa- tul Lu- crări în con- tinu- are **) Lu- crări noi **) Valoa- rea în- vesti- ţiei ***) Rest de execu- tat la data pentru care se so- licită decon- tarea TOTAL Pro- gram 20... Surse MDRT - alo- caţii buge- tare Surse MDRT - cre- dit de anga- jament Produc ţie reali- zată cumu- lat de la în- cepu- tul anului TOTAL Pro- ducţie reali- zată din surse MDRT - alo- caţii buge- tare Pro- ducţie reali- zată din surse MDRT - cre- dit de anga- jament Decon- tat cumu- lat de la în- cepu- tul anului Decon- tat din surse MDRT - alo- caţii buge- tare Decon- tat din surse MDRT - cre- dit de anga- jament Pro- duc- ţie rea- li- zată şi nede- con- tată cumu- lat Pro- duc- ţie rea- li- zată şi nede- con- tată din aloca ţii buge- tare Pro- duc- ţie rea- li- zată şi nede- con- tată din cre- dit de an- gaja- ment Sta- diul fizic ****) în luna pentru care se so- licită decon- tarea
  mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei %
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9(10+ 11) 10 11 12(13+ 14) 13 14 15(16+ 17) 16 17 18(19 +20) 19 20 21
  TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL *****) *****) *****) *****) *****) *****) *****) *****) *****) *****) *****) *****)
  1
  2
  3
  4
  ...
  ------------- Notă *) La denumirea obiectivului se va specifică tipul lucrării (alimentare cu apă), fără a se preciza comuna şi satul, care sunt specificate la pct. 3 şi 4. Notă **) La lucrări în continuare (coloana 5) se va trece litera "C", iar la lucrări noi (coloana 6) se va trece litera "N". Notă ***) Valoarea investiţiei reprezintă valoarea totală a devizului general recalculată în urma procedurilor de achiziţie publică. Notă ****) Se va trece stadiul fizic al lucrărilor (procentual) pe principalele categorii de lucrări (foraj-captare, aducţiune, gospodărie apă, distribuţie etc.). Notă *****) La "TOTAL" se va înscrie suma totală a coloanei respective.NOTĂ:Pentru obiectivele noi valoarea investiţiei va reprezenta valoarea devizului general de la studiul de fezabilitate, care va fi modificată numai după procedura de achiziţie publică.La coloana 7 "Contract" se vor trece atât contractul de proiectare, cât şi cel de execuţie.Preşedinte...............Director economic Director tehnic,................. ....................
   +  Anexa 4c--------la normele metodologice-----------------------CONSILIUL JUDEŢEAN .......................LISTA LUCRĂRILOR DE CANALIZARE ŞI EPURARE A APELORfinanţate în luna ...... 20 .... pentru lucrările executate înluna .... 20...., conform Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 pentruaprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltareadrumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă,canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţileadministrativ-teritoriale cu resurse turistice, republicată,cu modificările şi completările ulterioare
  *Font 7*
  Nr. crt Ju- de- ţul Denu- mirea obi- ecti- vului *) Co- mu- na Sa- tul Lu- crări în con- tinu- are **) Lu- crări noi **) Valoa- rea în- vesti- ţiei ***) Rest de execu- tat la data pentru care se so- licită decon- tarea TOTAL Pro- gram 20... Surse MDRT - alo- caţii buge- tare Surse MDRT - cre- dit de anga- jament Produc ţie reali- zată cumu- lat de la în- cepu- tul anului TOTAL Surse MDRT - alo- caţii buge- tare Surse MDRT - cre- dit de anga- jament Decon- tat cumu- lat de la în- cepu- tul anului Surse MDRT - alo- caţii MDRT tare Surse MDRT - cre- dit MDRT anga- jament Pro- duc- ţie rea- li- zată şi nede- con- tată cumu- lat Pro- duc- ţie rea- li- zată şi nede- con- tată din aloca ţii buge- tare Pro- duc- ţie rea- li- zată şi nede- con- tată din cre- dit de an- gaja- ment Sta- diul fizic ****) în luna pentru care se so- licită decon- tarea
  mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei %
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9(10+ 11) 10 11 12(13+ 14) 13 14 15(16+ 17) 16 17 18(19 +20) 19 20 21
  TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL *****) *****) *****) *****) *****) *****) *****) *****) *****) *****) *****) *****)
  1
  2
  3
  4
  ...
  -------------- Notă *) La denumirea obiectivului se va specifică tipul lucrării (alimentare cu apă), fără a se preciza comuna şi satul, care sunt specificate la pct. 3 şi 4. Notă **) La lucrări în continuare (coloana 5) se va trece litera "C", iar la lucrări noi (coloana 6) se va trece litera "N". Notă ***) Valoarea investiţiei reprezintă valoarea totală a devizului general recalculată în urma procedurilor de achiziţie publică. Notă ****) Se va trece stadiul fizic al lucrărilor (procentual) pe principalele categorii de lucrări (reţea de canalizare, staţie de epurare, staţie de pompare etc.). Notă *****) La "TOTAL" se va înscrie suma totală a coloanei respective.NOTĂ:Pentru obiectivele noi valoarea investiţiei va reprezenta valoarea devizului general de la studiul de fezabilitate, care va fi modificată numai după procedura de achiziţie publică.La coloana 7 "Contract" se vor trece atât contractul de proiectare, cât şi cel de execuţie.Preşedinte...............Director economic Director tehnic,................. ....................
   +  Anexa 5a--------la normele metodologice-----------------------CONSILIUL JUDEŢEAN.........................DECONTprivind utilizarea sumelor primite de la MinisterulDezvoltării Regionale şi Turismului pentru finanţareaSubprogramului privind reabilitarea, modernizarea şi/sauasfaltarea drumurilor de interes judeţean şiinteres local în anul .......
    Nr. crt.Denumirea obiectivelor cuprinse în lista de finanţare pentru anul în cursProgramul aprobatValoarea lucrărilor executate, recepţionate şi plătiteSumele primite drept finanţare de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi TurismuluiSumele neutilizate la finele anului
    012345=4-3
               
               
               
               
               
                 Preşedinte, Director economic,              ............. ....................
   +  Anexa 5b--------la normele metodologice-----------------------CONSILIUL JUDEŢEAN .........................DECONTprivind utilizarea sumelor primite de la MinisterulDezvoltării Regionale şi Turismului pentru finanţareaSubprogramului privind alimentarea cu apă în anul ..........
    Nr. crt.Denumirea obiectivelor cuprinse în lista de finanţare pentru anul în cursProgramul aprobatValoarea lucrărilor executate, recepţionate şi plătiteSumele primite drept finanţare de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi TurismuluiSumele neutilizate la finele anului
    012345=4-3
               
               
               
               
               
                 Preşedinte, Director economic,              ............. ....................
   +  Anexa 5c--------la normele metodologice------------------------CONSILIUL JUDEŢEAN .......................DECONTprivind utilizarea sumelor primite de la MinisterulDezvoltării Regionale şi Turismului pentru finanţareaSubprogramului privind canalizarea şi epurareaapelor uzate în anul ..........
    Nr. crt.Denumirea obiectivelor cuprinse în lista de finanţare pentru anul în cursProgramul aprobatValoarea lucrărilor executate, recepţionate şi plătiteSumele primite drept finanţare de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi TurismuluiSumele neutilizate la finele anului
    012345=4-3
               
               
               
               
               
                 Preşedinte, Director economic,              ............. ....................---------------