HOTĂRÂRE nr. 374 din 14 aprilie 2010pentru transmiterea unui bun imobil, monument de for public, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 2 iunie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unui bun imobil, monument de for public, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti - Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:────────────────Ministrul culturiişi patrimoniului naţional,Kelemen HunorViceprim-ministru,Marko BelaMinistrul administraţieişi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 14 aprilie 2010.Nr. 374.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa bunului imobil, monument de for public, care se transmite din domeniulpublic al statului şi din administrarea Ministerului Culturii şiPatrimoniului Naţional în domeniul public al municipiului Bucureşti şiîn administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti -Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic
  *Font 9*
  Denumirea şi locul unde este situat bunul imobil Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil Persoana juridică la care se transmite bunul imobil Caracteristicile bunului imobil Număr de inventar şi cod de clasifica- re conform Hotărârii Guvernului nr. 1.705/ 2006
  Statuia "Charles de Gaulle", Piaţa Charles de Gaulle Statul român şi din administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional Municipiul Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti - Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic Autor: Corneliu Spătaru - Material: bronz - Dimensiuni: 4,6 x 1,6 x 1,4 m - Soclu trepte: 8 x 6 x 1,4 m - Valoarea de inventar: 1.235.000 lei 153873 8.26._
  _________