LEGE nr. 171 din 4 noiembrie 1997privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a II-a Apa
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 24 noiembrie 1997  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a II-a Apa, potrivit anexelor nr. 1-8, care fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 2Lucrările prevăzute în prezenta lege pentru Planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a II-a Apa sunt de interes naţional şi constituie cauza de utilitate publică.  +  Articolul 3 (1) Prevederile Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a II-a Apa sunt obligatorii pentru autorităţile administraţiei publice. (2) În funcţie de cerinţele şi posibilităţile de finanţare prin bugetul de stat anual, aceste lucrări se pot extinde şi diversifica, la propunerile autorităţilor administraţiei publice judeţene, municipale, orăşeneşti sau comunale. (3) Delimitarea terenurilor necesare pentru lucrările privind apa, ce fac obiectul prezentei legi, se stabilesc prin documentaţii de urbanism şi/sau de amenajare a teritoriului, studii de specialitate şi studii de fezabilitate, întocmite potrivit legii. (4) Ocuparea terenurilor necesare şi scoaterea acestora din producţia agricolă şi silvică se fac potrivit legii.  +  Articolul 4Autorităţile administraţiei publice vor coopera în aplicarea prevederilor prezentei legi, luând măsuri pentru: a) asigurarea protecţiei resurselor de apă împotriva epuizării, poluării şi degradării lor, printr-o utilizare durabilă; b) corelarea resurselor cu cerinţele de apă pentru populaţie, industrie, irigaţii şi alte folosinţe, precum şi integrarea acestor acţiuni în amenajarea teritoriului, pe termen scurt, mediu şi lung.  +  Articolul 5 (1) Lucrările din Planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a II-a Apa se cuprind în listele de investiţii, anexă la bugetele ordonatorilor principali de credite, pe bază de documentaţii tehnico-economice elaborate şi aprobate potrivit dispoziţiilor legale, şi se finanţează, în completare, în limita fondurilor aprobate, cu această destinaţie, prin legile bugetare anuale. (2) Lucrările pot fi finanţate, total sau parţial, şi de către alţi investitori, în condiţiile stabilite de lege.  +  Articolul 6Stabilirea priorităţilor privind apa se face de către Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, în corelare cu programele de interes naţional.  +  Articolul 7Delimitarea zonelor cuprinse în anexele la prezenta lege, cu disfuncţionalităţi mari în alimentarea cu apă potabilă şi/sau canalizare a municipiilor şi oraşelor, a zonelor cu localităţi rurale cu resurse reduse de apă, a zonelor cu resurse de apă poluate de industrie, precum şi a zonelor necesare pentru lucrări de irigaţii şi/sau desecări, care necesită măsuri prioritare de reabilitare, se stabileşte prin documentaţii de urbanism şi/sau de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii.  +  Articolul 8Încălcarea de către persoane fizice sau juridice a măsurilor privind conservarea şi protejarea apei atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, potrivit legii.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 6 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIPETRE ROMANBucureşti, 4 noiembrie 1997.Nr. 171.  +  Anexa 1 PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUINAŢIONAL - SECŢIUNEA a II-a APADefinirea principalilor termeni utilizaţiÎn sensul prezentei legi, se înţelege prin:1. resurse de apă dulce - resursele alcătuite din apele de suprafaţă: râuri, lacuri de apă dulce sau Fluviul Dunărea, precum şi apele subterane, exclusiv apele minerale geotermale şi apa plată;2. apa pentru populaţie - apa dulce necesară vieţii şi ambianţei aşezărilor umane, care susţine funcţiuni şi utilizări variate şi multiple legate de nevoi gospodăreşti, creşterea animalelor, activităţi publice şi industriale ale locuitorilor şi altele;3. apa potabilă - orice apă de suprafaţă sau subterană, care, natural sau după o tratare adecvată fizico-chimică sau/şi microbiologică, poate fi băută fără pericol pentru sănătate;4. apa uzată menajeră - apa uzată provenită din satisfacerea nevoilor de apă gospodăreşti ale centrelor populate, precum şi a nevoilor de apă gospodăreşti, igienico-sanitare şi social-administrative ale diferitelor feluri de unităţi industriale;5. apa pentru industrie - apa dulce brută sau tratată, utilizată de agenţii economici cu activitate industrială;6. ape uzate industrial - ape uzate provenite din satisfacerea nevoilor de apă în procesele tehnologice ale unităţilor industriale şi din alte activităţi asemănătoare (construcţii, transporturi etc.);7. apa pentru irigaţii - apa dulce necesară irigării culturilor agricole, asigurată în principal din sursele de apă de suprafaţă: râurile interioare şi Fluviul Dunărea;8. apă de desecare - drenaj - apa în exces din amenajările de desecare - drenaj, evacuată în reţeaua hidrografică;9. bazin hidrografic - entitate naturală care înglobează reţeaua hidrografică până la cumpăna apelor;10. poluarea apelor - orice alterare fizică, chimică, biologică sau bacteriologică a apei, inclusiv depăşirea nivelului natural de radioactivitate, produsă direct sau indirect de activităţi umane, care o fac improprie folosirii în scopurile în care această folosire era posibilă înainte de a interveni alterarea;11. vulnerabilitate - sensibilitatea unui sistem de ape subterane la impactul uman şi/sau natural;12. aducţiune - ansamblul construcţiilor şi instalaţiilor care servesc la transportul apei sub presiune sau cu nivel liber, de la captare până la reţeaua de distribuţie;13. utilizator de apă - orice persoană fizică sau juridică, care, în activităţile sale, foloseşte apa, luciul de apă sau valorifică fructul acesteia;14. prelevare de debite - captarea apei din surse subterane sau de suprafaţă, în vederea asigurării activităţilor social-economice;15. reţea de distribuţie - partea din lucrările sistemului de alimentare cu apă, alcătuită din conductele şi lucrările accesorii care servesc pentru transportul apei de la construcţiile principale de înmagazinare sau de creare a presiunii de serviciu până la branşamentele consumatorilor;16. staţie de epurare - ansamblul construcţiilor şi instalaţiilor prin care se realizează reducerea gradului de impurificare a apelor uzate;17. treaptă de epurare - unitate funcţională de epurare, independentă sau făcând parte dintr-un sistem de epurare în care se realizează un anumit grad de epurare;18. epurarea mecanică - separarea din apele uzate, pe cale mecanică, a materiilor plutitoare şi decantabile;19. epurare chimică - epurarea apelor uzate cu mijloace chimice;20. epurare biologică - descompunerea şi mineralizarea substanţelor organice din apele uzate prin activitatea microorganismelor;21. staţie de tratare a apei - ansamblul construcţiilor şi instalaţiilor necesare pentru îmbunătăţirea calităţilor fizice, chimice sau bacteriologice ale apei brute pentru asigurarea unor folosinţe;22. compensare-înmagazinare - ansamblul construcţiilor şi instalaţiilor pentru asigurarea distribuţiei raţionale a apei la orele de vârf, în caz de întreruperi la captare-tratare, precum şi în caz de incendiu;23. alimentarea cu apă în sistem zonal - serviciu public zonal de alimentare cu apă, care satisface utilizatorii din mai multe localităţi amplasate la distanţe mari faţă de sursă;24. modernizare sistem de alimentare cu apă - optimizarea exploatării construcţiilor şi instalaţiilor de producere a apei, prin adoptarea unei concepţii noi şi a unor obiective cu randament ridicat;25. modernizare sistem de canalizare - optimizarea exploatării reţelelor de canalizare şi a staţiei de epurare a apelor uzate, prin adoptarea unei concepţii noi şi a unor obiective cu randament ridicat;26. priză de apă - punctul de preluare a apei din sursa naturală, prin mijloace mecanice sau gravitaţional;27. reabilitare sisteme de irigaţii - aducerea la parametrii iniţiali a captărilor, staţiilor de pompare, canalelor magistrale, canalelor secundare şi a aripilor de udare;28. reabilitare sisteme de desecare-drenaj - aducerea la parametrii iniţiali a canalelor secundare şi drenajelor, a canalelor principale de desecare şi a staţiilor de pompare pentru desecare;29. reabilitare zone cu resurse de apă poluată de industrie - refacerea calităţilor naturale ale solului, straturilor subterane, precum şi a pânzelor de apă subterane, astfel ca să poată asigura dezvoltarea economico-socială a ţării;30. calitatea cursurilor de apă - totalitatea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă, reflectate prin indicatori organoleptici, fizici, chimici, microbiologici şi prin radioactivitate, aşa cum prevede STAS 4706-88.În funcţie de gradul de asigurare a acestor condiţii, cursurile de apă, în situaţie naturală sau amenajată, se clasifică, din punct de vedere al domeniului de utilizare, în trei categorii de calitate I, II şi III:* categoria I reprezintă cursurile de apă care pot fi utilizate în toate sectoarele de activitate;* categoria a II-a reprezintă cursurile de apă care pot fi utilizate în industrie, irigaţii şi în scopuri urbanistice şi de agrement;* categoria a III-a reprezintă cursurile de apă care pot fi utilizate la irigaţii, răcirea motoarelor, staţii de spălare şi în hidrocentrale.În afara acestor categorii de calitate, exista cursuri de apă degradate, care nu pot fi utilizate în nici un domeniu de activitate.Anexele nr. 2 şi 6 din prezenta lege cuprind, grafic, încadrarea în categoriile de calitate prevăzute în STAS 4706-88 a principalelor râuri din România, considerată ca o situaţie existentă la nivelul anului 1993.  +  Anexa 2 PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAŢIONALSECŢIUNEA a II-a APA RESURSELE DE APA DULCE RESURSE TOTALE UTILIZATE DE APĂ DULCE mil. m3/an
           
    Nr. crt.Bazinul hidrograficSubteraneDe suprafaţă
    ITisa50250
    IISomeş150631
    IIICrisuri350395
    IVMureş6202.410
    VSpaţiul Banat410609
    VIJiu4302.950
    VIIOlt4002.410
    VIIIVedea15040
    IXArgeş6001.672
    XIalomiţa400608
    XISiret7722.570
    XIIPrut40726
    XIIIDunărea1.12920.075
    XIVLitoral2011.617
    TOTAL:5.70236.963
   +  Anexa 3 LUCRĂRIprevăzute în Planul de amenajare ateritoriului naţional Secţiunea a II-a ApaAPA PENTRU POPULAŢIE1.0. ADUCŢIUNI IMPORTANTE, CU DEBITE PESTE 0,1 mc/s, PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ALIMENTĂRII CU APĂ POTABILĂ    1.1. PE TERMEN SCURT (1998-2005)    1. Denumirea aducţiunii    2. Denumirea prizei de apă    3. Lungimea aducţiunii - km    4. Debitul preconizat - mc/s    5. Localităţi importante alimentate cu apă    Judeţul Alba    Nr. poziţie 1    -------------    1. Dezvoltarea alimentării cu apă a localităţilor aferente sistemului zonal sursa Râul Sebeş    2. Săsciori (Râul Sebeş)    3. 40,5 km    4. 1,0 mc/s    5. Sebeş, Galda, Alba Iulia    Nr. poziţie 2    -------------    1. Câmpeni-Abrud    2. Acumularea Mihoieşti (Râul Arieş)    3. 22,0 km    4. 0,2 mc/s    5. Câmpeni, Abrud    TOTAL JUDEŢ:    Lungimea aducţiunii = 62,5 km    Debitul preconizat = 1,2 mc/s    Judeţul Bacău    Nr. poziţie 3    -------------    1. Bâtca Doamnei-Bacău    2. Acumularea Bâtca Doamnei (Râul Bistriţa)    3. 58,0 km    4. 1,0 mc/s    5. Buhuşi, Bacău    Nr. poziţie 4    -------------    1. Valea Uzului-Moineşti    2. Acumularea Poiana Uzului (Râul Uz)    3. 18,0 km    4. 0,3 mc/s    5. Moineşti    TOTAL JUDEŢ:    Lungimea aducţiunii = 76,0 km    Debitul preconizat = 1,3 mc/s    Judeţul Bihor    Nr. poziţie 5    -------------    1. Crişu Negru-Salonta    2. Culişer (Râul Crişu Negru)    3. 21,0 km    4. 0,1 mc/s    5. Salonta    Judeţul Buzău    Nr. poziţie 6    -------------    1. Simileasca - Buzău    2. Râul Buzău    3. 5,0 km    4. 0,5 mc/s    5. Buzău    Judeţul Cluj    Nr. poziţie 7    -------------    1. Someşu Cald-Gilău    2. Acumularea Someşu Cald    3. 4,5 km    4. 3,4 mc/s    5. Cluj-Napoca    Nr. poziţie 8    -------------    1. Beclean - Dej    2. Râul Someşu Mare, amonte de Beclean    3. 28,0 km    4. 0,5 mc/s    5. Beclean, Dej    TOTAL JUDEŢ:    Lungimea aducţiunii = 32,5 km    Debitul preconizat = 3,9 mc/s    Judeţul Galaţi    Nr. poziţie 9    -------------    1. Firul 3 Vadu Roşca - Lieşti - Galaţi - Brăila    2. Stratul freatic Vadu Roşca - Lieşti    3. 70,0 km    4. 0,9 mc/s    5. Galaţi, Brăila    Judeţul Hunedoara    Nr. poziţie 10    --------------    1. Polatiştea - Petroşani    2. Râul Izvorul, Râul Polatiştea    3. 11,8 km    4. 0,3 mc/s    5. Aninoasa, Petroşani, Petrila    Nr. poziţie 11    --------------    1. Valea de Peşti    2. Râul Jiul de Vest, Valea de Peşti    3. 22,3 km    4. 0,5 mc/s    5. Uricani, Lupeni, Vulcan    Nr. poziţie 12    --------------    1. Lazărul    2. Pârâul Lazăr    3. 4,8 km    4. 0,3 mc/s    5. Uricani, Lupeni, Vulcan    Nr. poziţie 13    --------------    1. Mihăileni - Brad    2. Acumularea Mihăileni (Râul Crişu Alb)    3. 13,0 km    4. 0,25 mc/s    5. Brad    TOTAL JUDEŢ:    Lungimea aducţiunii = 51,9 km    Debitul preconizat = 1,35 mc/s    Judeţul Iaşi    Nr. poziţie 14    --------------    1. Ţuţora - Şorogari    2. Râul Prut    3. 23,0 km    4. 1,5 mc/s    5. Iaşi    Judeţul Mehedinţi    Nr. poziţie 15    --------------    1. Bârza, Topleţ - Drobeta-Turnu Severin    2. Izvoarele Bârza, Topleţ    3. 37,0 km    4. 0,6 mc/s    5. Drobeta-Turnu Severin    Judeţul Mureş    Nr. poziţie 16    --------------    1. Reghin - Sânmărtinu de Câmpie    2. Uzina de apă Reghin    3. 30,0 km    4. 0,2 mc/s    5. Crăieşti, Sânmărtinu de Câmpie    Nr. poziţie 17    --------------    1. Sângeorgiu de Pădure - Bălăuşeri    2. Acumularea Bezid    3. 5,0 km    4. 0,1 mc/s    5. Sângeorgiu de Pădure    Nr. poziţie 18    --------------    1. Târgu Mureş - Band    2. Uzina de apă Târgu Mureş    3. 15,0 km    4. 0,15 mc/s    5. Grebeniş, Nazna, Band    Nr. poziţie 19    --------------    1. Târgu Mureş - Sărmaşu    2. Uzina de apă Târgu Mureş    3. 48,0 km    4. 0,25 mc/s    5. Sântana de Mureş, Voiniceni, Câmpeniţa, Lechincioara, Sânpetru de Câmpie,       Sărmaşu    TOTAL JUDEŢ:    Lungimea aducţiunii = 98,0 km    Debitul preconizat = 0,70 mc/s    Judeţul Prahova    Nr. poziţie 20    --------------    1. Azuga - Sinaia    2. Acumularea Azuga I (Râul Azuga)    3. 20,0 km    4. 1,0 mc/s    5. Azuga, Buşteni, Sinaia    Nr. poziţie 21    --------------    1. Floreşti - Ploieşti    2. Râul Prahova    3. 20,0 km    4. 0,4 mc/s    5. Ploieşti    TOTAL JUDEŢ:    Lungimea aducţiunii = 40,0 km    Debitul preconizat = 1,4 mc/s    Judeţul Satu Mare    Nr. poziţie 22    --------------    1. Călineşti - Satu Mare    2. Acumularea Călineşti - Oaş (Râul Tur)    3. 31,0 km    4. 0,3 mc/s    5. Satu Mare    Judeţul Sălaj    Nr. poziţie 23    --------------    1. Ciucea - Zalău    2. Râul Crişu Repede    3. 45,0 km    4. 0,5 mc/s    5. Zalău    Nr. poziţie 24    --------------    1. Zalău - Jibou    2. Uzina Zalău    3. 20,0 km    4. 0,1 mc/s    5. Jibou    TOTAL JUDEŢ:    Lungimea aducţiunii = 65,0 km    Debitul preconizat = 0,6 mc/s    Judeţul Sibiu    Nr. poziţie 25    --------------    1. Zetea - Sighişoara - Mediaş - Copşa Mică    2. Acumularea Zetea (Râul Târnava Mare)    3. 128,0 km    4. 1,2 mc/s    5. Odorheiu Secuiesc, Sighişoara, Mediaş, Dumbrăveni, Copşa Mică şi       localităţi riverane conductei de aducţiune    Judeţul Vaslui    Nr. poziţie 26    --------------    1. Prut - Vaslui    2. Râul Prut    3. 35,0 km    4. 0,3 mc/s    5. Huşi, Vaslui    Nr. poziţie 27    --------------    1. Soleşti - Vaslui    2. Acumularea Soleşti (Râul Vaslueţ)    3. 25,0 km    4. 0,8 mc/s    5. Vaslui    TOTAL JUDEŢ:    Lungimea aducţiunii = 60,0 km    Debitul preconizat = 1,1 mc/s    TOTAL GENERAL:    Lungimea aducţiunii = 800,9 km    Debitul preconizat = 16,65 mc/s    1.2. PE TERMEN MEDIU (2006-2015)    Judeţul Alba    Nr. poziţie 1    --------------    1. Dezvoltarea sistemului zonal al judeţului Alba    2. Uzina Alba Iulia    3. 41,0 km    4. 1,0 mc/s    5. Teiuş, Blaj, Aiud, Ocna Mureş    Judeţul Botoşani    Nr. poziţie 2    --------------    1. Vârful Câmpului - Dorohoi    2. Acumularea Vârful Câmpului (Râul Siret)    3. 10,0 km    4. 0,5 mc/s    5. Dorohoi    Judeţul Brăila    Nr. poziţie 3    --------------    1. Firul 2, Aducţiunea Gropeni - Ianca    2. Fluviul Dunărea    3. 40,0 km    4. 0,3 mc/s    5. Gropeni, Unirea, Ianca, Mircea Vodă    Nr. poziţie 4    --------------    1. Berteşti - Bărăganu - Ciocile    2. Fluviul Dunărea    3. 50,0 km    4. 0,2 mc/s    5. Berteştii de Jos, Victoria, Bărăganu, Roşiori, Ciocile    TOTAL JUDEŢ:    Lungimea aducţiunii = 90,0 km    Debitul preconizat = 0,5 mc/s    Judeţul Caraş-Severin    Nr. poziţie 5    --------------    1. Poiana Mărului - Oţelu Roşu    2. Acumularea Poiana Mărului (Râul Bistra Mărului)    3. 16,0 km    4. 0,4 mc/s    5. Oţelu Roşu    Judeţul Cluj    Nr. poziţie 6    --------------    1. Mihoieşti - Turda - Câmpia Turzii    2. Acumularea Mihoieşti (Râul Arieş)    3. 90,0 km    4. 0,8 mc/s    5. Turda, Câmpia Turzii    Judeţul Dolj    Nr. poziţie 7    --------------    1. Firul 2 Izverna - Craiova    2. Izvoarele Izverna    3. 120,0 km    4. 1,0 mc/s    5. Filiaşi, Craiova    Judeţul Dâmboviţa    Nr. poziţie 8    --------------    1. Brătei - Târgovişte    2. Acumularea Brătei (Râul Brătei)    3. 50,0 km    4. 0,6 mc/s    5. Fieni, Pucioasa, Târgovişte    Judeţul Gorj    Nr. poziţie 9    --------------    1. Orlea - Ciuperceni - Mătăsari - Fărcăşeşti    2. Râul Orlea    3. 40,0 km    4. 0,4 mc/s    5. Orlea, Ciuperceni, Brădăţel, Mătăsari, Drăgoteşti, Bohorel, Fărcăşeşti    Judeţul Harghita    Nr. poziţie 10    --------------    1. Sândominic - Mădăraş - Miercurea-Ciuc    2. Acumularea Mădăraş (Râul Olt)    3. 30,0 km    4. 0,3 mc/s    5. Miercurea-Ciuc    Judeţul Mehedinţi    Nr. poziţie 11    --------------    1. Strehaia    2. Puţuri de adâncime    3. 10,0 km    4. 0,25 mc/s    5. Strehaia    Nr. poziţie 12    --------------    1. Oreviţa - Vânju Mare    2. Puţuri Oreviţa    3. 15,0 km    4. 0,20 mc/s    5. Vânju Mare    Nr. poziţie 13    --------------    1. Dârvari, Gemeni - Obârşia de Câmp    2. Puţuri de adâncime    3. 20,0 km    4. 0,10 mc/s    5. Obârşia de Câmp, Izimşa    Nr. poziţie 14    --------------    1. Topleţ - Orşova    2. Izvoare Topleţ    3. 13,7 km    4. 0,22 mc/s    5. Orşova    TOTAL JUDEŢ:    Lungimea aducţiunii = 58,7 km    Debitul preconizat = 0,77 mc/s    Judeţul Mureş    Nr. poziţie 15    --------------    1. Luduş - Şăulia    2. Uzina de apă Luduş    3. 24,0 km    4. 0,1 mc/s    5. Tăureni, Valea Largă, Şăulia, Zau de Câmpie    Nr. poziţie 16    --------------    1. Sângeorgiu de Pădure - Bălăuşeri    2. Acumularea Bezid    3. 10,0 km    4. 0,1 mc/s    5. Fântânele, Bălăuşeri    TOTAL JUDEŢ:    Lungimea aducţiunii = 34,0 km    Debitul preconizat = 0,2 mc/s    Judeţul Neamţ    Nr. poziţie 17    --------------    1. Boteşti - Roman    2. Acumularea Boteşti (Râul Moldova)    3. 20,0 km    4. 1,0 mc/s    5. Roman    Judeţul Prahova    Nr. poziţie 18    --------------    1. Trăisteni - Brebu - Proviţa - Talea    2. Acumularea Trăisteni (Râul Doftana)    3. 70,0 km    4. 0,4 mc/s    5. Brebu, Telega, Câmpina, Proviţa, Adunaţi, Talea    Nr. poziţie 19    --------------    1. Homorâciu - Poseşti - Şoimari    2. Acumularea Homorâciu (Râul Teleajen)    3. 80,0 km    4. 0,3 mc/s    5. Homorâciu, Poseşti, Ariceştii Zeletin, Şurani, Şoimari, Cărbuneşti    Nr. poziţie 20    --------------    1. Coada Malului - Podenii Noi - Lapoş    2. Acumularea Coada Malului (Râul Teleajen)    3. 70,0 km    4. 0,3 mc/s    5. Salcia, Lapoş, Călugăreni, Tătaru, Jugureni    Nr. poziţie 21    --------------    1. Boldeşti - Mizil    2. Acumularea Boldeşti (Râul Teleajen)    3. 90,0 km    4. 0,6 mc/s    5. Mizil, Colceag, Baba Ana    Nr. poziţie 22    --------------    1. Coada Malului - Vâlcăneşti - Bertea    2. Acumularea Coada Malului (Râul Teleajen)    3. 70,0 km    4. 0,5 mc/s    5. Vâlcăneşti, Cosminele, Aluniş, Bertea, Vărbilău    Nr. poziţie 23    --------------    1. Adâncata - Sălciile - Boldeşti - Grădiştea    2. Acumularea Adâncata (Râul Prahova)    3. 80,0 km    4. 0,5 mc/s    5. Ciorani, Sălciile, Boldeşti - Grădiştea    TOTAL JUDEŢ:    Lungimea aducţiunii = 460,0 km    Debitul preconizat = 2,6 mc/s    Judeţul Satu Mare    Nr. poziţie 24    --------------    1. Ţalna - Negreşti-Oaş    2. Râul Ţalna    3. 4,0 km    4. 0,3 mc/s    5. Negreşti-Oaş    Judeţul Teleorman    Nr. poziţie 25    --------------    1. Guruieni - Alexandria    2. Pârâul Clăniţa    3. 16,0 km    4. 0,3 mc/s    5. Alexandria    Judeţul Timiş    Nr. poziţie 26    --------------    1. Poiana Mărului - Lugoj - Timişoara    2. Acumularea Poiana Mărului (Râul Bistra Mărului)    3. 110,0 km    4. 2,15 mc/s    5. Lugoj, Timişoara şi localităţi din apropierea aducţiunii    Judeţul Vaslui    Nr. poziţie 27    --------------    1. Bădeana - Bârlad    2. Foraje Bădeana Tutova    3. 15,0 km    4. 0,3 mc/s    5. Bârlad    Judeţul Vâlcea    Nr. poziţie 28    --------------    1. Râmnicu Vâlcea - Drăgăşani    2. Uzina Râmnicu Vâlcea    3. 55,0 km    4. 0,4 mc/s    5. Drăgăşani şi localităţile din apropierea aducţiunii    Municipiul Bucureşti    Nr. poziţie 29    --------------    1. Potlogi - Bucureşti    2. Freatic zona Potlogi    3. 40,0 km    4. 2,0 mc/s    5. Bucureşti    TOTAL GENERAL:    Lungimea aducţiunii = 1.059,7 km    Debitul preconizat = 10,07 mc/s    1.3. PE TERMEN LUNG (2016-2025)    Judeţul Buzău    Nr. poziţie 1    --------------    1. Siriu - Berca    2. Acumularea Siriu (Râul Buzău)    3. 56,0 km    4. 0,5 mc/s    5. Nehoiu, Cislău, Pătârlagele, Vipereşti, Măgura, Pârscov, Berca    Nr. poziţie 2    --------------    1. Verneşti - Râmnicu Sărat    2. Râul Buzău    3. 40,0 km    4. 0,5 mc/s    5. Râmnicu Sărat    TOTAL JUDEŢ:    Lungimea aducţiunii = 96,0 km    Debitul preconizat = 1,0 mc/s    Judeţul Caraş-Severin    Nr. poziţie 3    --------------    1. Zerveşti- Oţelu Roşu    2. Acumularea Zerveşti (Râul Sebeş)    3. 23,0 km    4. 0,4 mc/s    5. Oţelu Roşu    Judeţul Dolj    Nr. poziţie 4    --------------    1. Dunăre - Băileşti - Segarcea    2. Fluviul Dunărea    3. 50,0 km    4. 0,3 mc/s    5. Băileşti, Segarcea    Judeţul Ialomiţa    Nr. poziţie 5    --------------    1. Firul 2 Borcea - Slobozia    2. Fluviul Dunărea (Braţul Borcea)    3. 45,0 km    4. 2,0 mc/s    5. Călăraşi, Slobozia    Judeţul Mureş    Nr. poziţie 6    --------------    1. Iernut - Sânpaul    2. Uzina de apă Iernut (Cipău)    3. 30,0 km    4. 0,1 mc/s    5. Sânpaul, Ogra, Cuci    Nr. poziţie 7    --------------    1. Iernut - Sânger    2. Uzina de apă Iernut (Cipău)    3. 27,0 km    4. 0,1 mc/s    5. Lechinţa, Iclănzel, Papiu Ilarian, Sânger    Nr. poziţie 8    --------------    1. Reghin - Ernei    2. Uzina de apă Reghin    3. 28,0 km    4. 0,2 mc/s    5. Petelea, Periş, Gorneşti, Ernei    Nr. poziţie 9    --------------    1. Vărgata - Gheorghe Doja    2. Acumularea Vărgata (Râul Niraj)    3. 40,0 km    4. 0,2 mc/s    5. Miercurea Nirajului, Găleşti, Acăţari, Crăciuneşti, Gheorghe Doja    TOTAL JUDEŢ:    Lungimea aducţiunii = 125,0 km    Debitul preconizat = 0,6 mc/s    Judeţul Prahova    Nr. poziţie 10    --------------    1. Sinaia - Breaza    2. Acumularea Azuga II (Pârâul Limbăşel)    3. 25,0 km    4. 0,5 mc/s    5. Sinaia, Comarnic, Breaza    Judeţul Satu Mare    Nr. poziţie 11    --------------    1. Remetea - Baia Mare - Satu Mare    2. Acumularea Remetea (Râul Lăpuş)    3. 90,0 km    4. 2,0 mc/s    5. Baia Mare, Seini, Satu Mare    Nr. poziţie 12    --------------    1. Supuru de Jos - Tăşnad    2. Râul Crasna    3. 18,0 km    4. 0,2 mc/s    5. Tăşnad    TOTAL JUDEŢ:    Lungimea aducţiunii = 108,0 km    Debitul preconizat = 2,2 mc/s    Judeţul Teleorman    Nr. poziţie 13    --------------    1. Dunăre - Zimnicea - Alexandria - Roşiori de Vede    2. Fluviul Dunărea    3. 80,0 km    4. 3,0 mc/s    5. Zimnicea, Smârdioasa, Alexandria, Roşiori de Vede    Municipiul Bucureşti    Nr. poziţie 14    --------------    1. Călugăreni - Bucureşti    2. Acvifer de adâncime zona Călugăreni    3. 25,0 km    4. 1,5 mc/s    5. Bucureşti    TOTAL GENERAL:    Lungimea aducţiunii = 577,0 km    Debitul preconizat = 11,5 mc/s2.0. LUCRĂRI HIDROEDILITARE DE REABILITARE ŞI DEZVOLTARE ÎN MUNICIPII ŞI ORAŞE    2.1. PE TERMEN SCURT (1998-2005)    1. Judeţ, municipiu, oraş    2. Populaţia la 1.01.1996    Tipul de intervenţie necesară:    3. Alimentări cu apă    4. Canalizări    Judeţul Arad    Nr. poziţie 1    --------------    1. Municipiul Arad    2. 186.911    3. - modernizare sistem de alimentare cu apă       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare aducţiuni       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Nr. poziţie 2    --------------    1. Lipova    2. 11.747    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Nr. poziţie 3    --------------    1. Nădlac    2. 8.436    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare şi extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Bacău    Nr. poziţie 4    --------------    1. Municipiul Bacău    2. 209.339    3. - modernizare sistem de alimentare cu apă       - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare şi extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Braşov    Nr. poziţie 5    --------------    1. Municipiul Braşov    2. 321.392    3. - majorare debite la captare-tratare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 6    --------------    1. Predeal    2. 7.118    3. - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Judeţul Brăila    Nr. poziţie 7    --------------    1. Municipiul Brăila    2. 235.909    3. - modernizare sistem de alimentare cu apă       - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea şi colectoare de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 8    --------------    1. Însurăţei    2. 7.456    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - reabilitare şi extindere staţie de epurare    Judeţul Buzău    Nr. poziţie 9    --------------    1. Municipiul Buzău    2. 150.546    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare    Judeţul Caraş-Severin    Nr. poziţie 10    --------------    1. Anina    2. 11.062    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Judeţul Călăraşi    Nr. poziţie 11    --------------    1. Municipiul Călăraşi    2. 78.336    3. - modernizare sistem de alimentare cu apă       - majorare debite la captare-tratare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Judeţul Cluj    Nr. poziţie 12    --------------    1. Municipiul Cluj-Napoca    2. 334.079    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Judeţul Constanţa    Nr. poziţie 13    --------------    1. Municipiul Constanţa    2. 348.136    3. - modernizarea sistemului de alimentare cu apă       - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reamplasarea evacuării apelor uzate epurate, cu debuşare în zona de         larg       - reabilitare şi extindere reţea de canalizare       - extindere şi modernizare staţie de epurare    Nr. poziţie 14    --------------    1. Municipiul Mangalia    2. 43.832    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - modernizare şi extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 15    --------------    1. Hârşova    2. 11.032    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - modernizare sursă de apă subterană       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Judeţul Covasna    Nr. poziţie 16    --------------    1. Municipiul Sfântu Gheorghe    2. 67.565    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 17    --------------    1. Baraolt    2. 10.762    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 18    --------------    1. Covasna    2. 12.411    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 19    --------------    1. Întorsura Buzăului    2. 8.941    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 20    --------------    1. Târgu Secuiesc    2. 23.055    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Dâmboviţa    Nr. poziţie 21    --------------    1. Municipiul Târgovişte    2. 99.489    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Dolj    Nr. poziţie 22    --------------    1. Municipiul Craiova    2. 306.338    3. - modernizare sistem de alimentare cu apă       - majorare debite la captare-tratare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Judeţul Galaţi    Nr. poziţie 23    --------------    1. Municipiul Galaţi    2. 328.557    3. - modernizare sistem de alimentare cu apă       - majorare debite la captare-tratare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Judeţul Gorj    Nr. poziţie 24    --------------    1. Municipiul Târgu Jiu    2. 98.679    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 25    --------------    1. Bumbeşti-Jiu    2. 11.498    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare, inclusiv completarea staţiei de epurare cu         treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 26    --------------    1. Motru    2. 26.984    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare, inclusiv completarea staţiei de epurare cu         treaptă avansată de epurare (chimică)    Nr. poziţie 27    --------------    1. Novaci    2. 6.467    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare, inclusiv completarea staţiei de epurare cu         trepte avansate de epurare (biologică şi chimică)    Nr. poziţie 28    --------------    1. Rovinari    2. 11.773    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 29    --------------    1. Târgu Cărbuneşti    2. 9.364    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare    4. - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Nr. poziţie 30    --------------    1. Ţicleni    2. 5.269    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare, inclusiv completarea staţiei de epurare cu         treaptă avansată (chimică)    Judeţul Harghita    Nr. poziţie 31    --------------    1. Municipiul Miercurea-Ciuc    2. 47.452    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere şi retehnologizare staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Judeţul Hunedoara    Nr. poziţie 32    --------------    1. Municipiul Brad    2. 18.702    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Nr. poziţie 33    --------------    1. Haţeg    2. 12.567    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - reabilitarea şi completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată         (biologică)    Nr. poziţie 34    --------------    1. Simeria    2. 14.620    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Judeţul Ialomiţa    Nr. poziţie 35    --------------    1. Municipiul Slobozia    2. 57.193    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Judeţul Iaşi    Nr. poziţie 36    --------------    1. Municipiul Iaşi    2. 346.913    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 37    --------------    1. Municipiul Paşcani    2. 45.862    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare şi extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare şi extindere reţea de canalizare       - extindere şi modernizare staţie de epurare    Judeţul Mehedinţi    Nr. poziţie 38    --------------    1. Municipiul Drobeta-Turnu Severin    2. 118.807    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare, inclusiv treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 39    --------------    1. Baia de Aramă    2. 5.849    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 40    --------------    1. Orşova    2. 15.677    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Mureş    Nr. poziţie 41    --------------    1. Municipiul Târgu Mureş    2. 166.593    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Prahova    Nr. poziţie 42    --------------    1. Municipiul Ploieşti    2. 254.707    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Judeţul Satu Mare    Nr. poziţie 43    --------------    1. Municipiul Satu Mare    2. 130.729    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 44    --------------    1. Negreşti-Oaş    2. 16.539    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 45    --------------    1. Tăşnad    2. 10.353    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Sălaj    Nr. poziţie 46    --------------    1. Municipiul Zalău    2. 71.851    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 47    --------------    1. Cehu Silvaniei    2. 8.816    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 48    --------------    1. Şimleu Silvaniei    2. 17.167    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Sibiu    Nr. poziţie 49    --------------    1. Municipiul Sibiu    2. 169.723    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 50    --------------    1. Agnita    2. 12.252    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 51    --------------    1. Tălmaciu    2. 9.257    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare, inclusiv treaptă avansată (chimică)    Judeţul Suceava    Nr. poziţie 52    --------------    1. Municipiul Suceava    2. 117.924    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 53    --------------    1. Municipiul Câmpulung Moldovenesc    2. 22.267    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 54    --------------    1. Municipiul Fălticeni    2. 35.598    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 55    --------------    1. Municipiul Rădăuţi    2. 31.996    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Timiş    Nr. poziţie 56    --------------    1. Municipiul Timişoara    2. 333.000    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - modernizarea staţiei de epurare (inclusiv treaptă chimică)    Nr. poziţie 57    --------------    1. Municipiul Lugoj    2. 49.840    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Nr. poziţie 58    --------------    1. Buziaş    2. 8.297    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 59    --------------    1. Deta    2. 7.222    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Judeţul Vaslui    Nr. poziţie 60    --------------    1. Municipiul Bârlad    2. 79.082    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare şi extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare şi extindere reţea canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 61    --------------    1. Municipiul Huşi    2. 33.414    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare şi extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare şi extindere reţea canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 62    --------------    1. Negreşti    2. 10.168    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare şi extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare şi extindere reţea canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Judeţul Vâlcea    Nr. poziţie 63    --------------    1. Municipiul Râmnicu Vâlcea    2. 118.906    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Vrancea    Nr. poziţie 64    --------------    1. Municipiul Focşani    2. 100.692    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 65    --------------    1. Adjud    2. 21.020    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Nr. poziţie 66    --------------    1. Mărăşeşti    2. 12.988    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Municipiul Bucureşti    Nr. poziţie 67    --------------    1. Municipiul Bucureşti    2. 2.042.562    3. - modernizarea sistemului de alimentare cu apă       - majorare debite la captare-tratare (finalizarea lucrării)       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - modernizarea sistemului de canalizare       - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - finalizare staţie de epurare    2.2. PE TERMEN MEDIU (2006-2015)    Judeţul Alba    Nr. poziţie 1    --------------    1. Municipiul Alba Iulia    2. 73.154    3. - majorare debite la captare-tratare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Nr. poziţie 2    --------------    1. Municipiul Blaj    2. 22.339    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Nr. poziţie 3    --------------    1. Municipiul Aiud    2. 29.171    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 4    --------------    1. Abrud    2. 6.951    3. - majorare debite la captare-tratare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 5    --------------    1. Chişineu-Criş    2. 8.842    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 6    --------------    1. Curtici    2. 9.834    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 7    --------------    1. Ineu    2. 10.424    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 8    --------------    1. Pâncota    2. 7.451    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 9    --------------    1. Sebiş    2. 6.873    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Argeş    Nr. poziţie 10    --------------    1. Municipiul Piteşti    2. 186.053    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 11    --------------    1. Municipiul Câmpulung Muscel    2. 44.428    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 12    --------------    1. Municipiul Curtea de Argeş    2. 35.412    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Bacău    Nr. poziţie 13    --------------    1. Municipiul Oneşti    2. 60.652    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Bihor    Nr. poziţie 14    --------------    1. Municipiul Oradea    2. 223.913    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 15    --------------    1. Aleşd    2. 10.963    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 16    --------------    1. Beiuş    2. 11.982    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 17    --------------    1. Marghita    2. 18.812    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 18    --------------    1. Nucet    2. 2.787    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Nr. poziţie 19    --------------    1. Salonta    2. 20.340    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 20    --------------    1. Ştei    2. 9.424    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Nr. poziţie 21    --------------    1. Valea lui Mihai    2. 10.767    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 22    --------------    1. Vaşcău    2. 3.131    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Judeţul Bistriţa-Năsăud    Nr. poziţie 23    --------------    1. Municipiul Bistriţa    2. 88.118    3. - reabilitare şi modernizare captare-tratare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - modernizare şi extindere staţie de epurare    Judeţul Botoşani    Nr. poziţie 24    --------------    1. Municipiul Botoşani    2. 129.834    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 25    --------------    1. Municipiul Dorohoi    2. 35.362    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Braşov    Nr. poziţie 26    --------------    1. Municipiul Făgăraş    2. 45.128    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 27    --------------    1. Codlea    2. 24.393    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Nr. poziţie 28    --------------    1. Râşnov    2. 16.397    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 29    --------------    1. Zărneşti    2. 26.732    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Judeţul Brăila    Nr. poziţie 30    --------------    1. Făurei    2. 4.579    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Nr. poziţie 31    --------------    1. Ianca    2. 12.597    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Judeţul Buzău    Nr. poziţie 32    --------------    1. Municipiul Râmnicu Sărat    2. 41.857    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Judeţul Caraş-Severin    Nr. poziţie 33    --------------    1. Municipiul Reşita    2. 94.982    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Nr. poziţie 34    --------------    1. Municipiul Caransebeş    2. 31.023    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare    Nr. poziţie 35    --------------    1. Bocşa    2. 19.121    3. - majorare debite la captare-tratare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 36    --------------    1. Moldova Nouă    2. 15.962    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare, inclusiv treaptă avansată de epurare (chimică)    Nr. poziţie 37    --------------    1. Oraviţa    2. 15.556    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Călăraşi    Nr. poziţie 38    --------------    1. Olteniţa    2. 32.140    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Judeţul Cluj    Nr. poziţie 39    --------------    1. Municipiul Dej    2. 41.460    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere şi modernizare staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 40    --------------    1. Municipiul Turda    2. 61.859    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 41    --------------    1. Câmpia Turzii    2. 29.989    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Nr. poziţie 42    --------------    1. Gherla    2. 24.488    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Judeţul Constanţa    Nr. poziţie 43    --------------    1. Municipiul Medgidia    2. 47.606    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Dâmboviţa    Nr. poziţie 44    --------------    1. Moreni    2. 23.249    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Galaţi    Nr. poziţie 45    --------------    1. Municipiul Tecuci    2. 47.081    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Judeţul Giurgiu    Nr. poziţie 46    --------------    1. Municipiul Giurgiu    2. 74.126    3. - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Harghita    Nr. poziţie 47    --------------    1. Municipiul Odorheiu Secuiesc    2. 39.484    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare    Nr. poziţie 48    --------------    1. Băile Tuşnad    2. 1.850    3. - majorare debite la captare-tratare       - extindere reţea de distribuţie    4. - modernizare staţie de pompare       - extindere reţea de canalizare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 49    --------------    1. Borsec    2. 3.104    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare şi extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Judeţul Hunedoara    Nr. poziţie 50    --------------    1. Municipiul Deva    2. 77.125    3. - majorare debite la captare-tratare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Nr. poziţie 51    --------------    1. Municipiul Hunedoara    2. 80.599    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Nr. poziţie 52    --------------    1. Municipiul Petroşani    2. 52.989    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare pentru toate localităţile de pe Jiul de Est         şi Jiul de Vest       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Nr. poziţie 53    --------------    1. Municipiul Orăştie    2. 24.826    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 54    --------------    1. Aninoasa    2. 6.127    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare şi transportare ape uzate la staţia de         epurare Petroşani    Nr. poziţie 55    --------------    1. Lupeni    2. 32.916    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare şi transportare ape uzate la staţia de         epurare Petroşani    Nr. poziţie 56    --------------    1. Petrila    2. 30.482    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare şi transportare ape uzate la staţia de         epurare Petroşani    Nr. poziţie 57    --------------    1. Uricani    2. 12.796    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare şi transportare ape uzate la staţia de         epurare Petroşani    Nr. poziţie 58    --------------    1. Vulcan    2. 35.827    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare şi transportare ape uzate la staţia de         epurare Petroşani    Judeţul Ialomiţa    Nr. poziţie 59    --------------    1. Municipiul Feteşti    2. 36.312    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Nr. poziţie 60    --------------    1. Municipiul Urziceni    2. 19.393    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Nr. poziţie 61    --------------    1. Ţăndărei    2. 14.474    3. - majorare debite la captare-tratare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Judeţul Iaşi    Nr. poziţie 62    --------------    1. Hârlău    2. 12.059    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare şi extindere reţea de canalizare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 63    --------------    1. Târgu Frumos    2. 14.204    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare şi extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare şi extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Maramureş    Nr. poziţie 64    --------------    1. Municipiul Baia Mare    2. 149.567    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 65    --------------    1. Municipiul Sighetu Marmaţiei    2. 44.998    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 66    --------------    1. Baia Sprie    2. 15.687    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 67    --------------    1. Borşa    2. 27.508    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 68    --------------    1. Cavnic    2. 5.639    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Nr. poziţie 69    --------------    1. Seini    2. 9.265    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Nr. poziţie 70    --------------    1. Târgu Lăpuş    2. 14.298    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 71    --------------    1. Vişeu de Sus    2. 18.891    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Mureş    Nr. poziţie 72    --------------    1. Municipiul Sighişoara    2. 36.393    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 73    --------------    1. Municipiul Reghin    2. 39.562    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 74    --------------    1. Târnăveni    2. 30.133    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Judeţul Neamţ    Nr. poziţie 75    --------------    1. Municipiul Piatra-Neamţ    2. 126.180    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 76    --------------    1. Municipiul Roman    2. 82.089    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Olt    Nr. poziţie 77    --------------    1. Municipiul Slatina    2. 87.507    3. - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 78    --------------    1. Municipiul Caracal    2. 39.876    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Prahova    Nr. poziţie 79    --------------    1. Municipiul Câmpina    2. 41.342    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 80    --------------    1. Azuga    2. 6.411    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţiei nouă de epurare, inclusiv treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 81    --------------    1. Băicoi    2. 20.532    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 82    --------------    1. Boldeşti-Scăieni    2. 11.607    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare, inclusiv treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 83    --------------    1. Breaza    2. 19.241    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 84    --------------    1. Buşteni    2. 12.397    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 85    --------------    1. Comarnic    2. 13.545    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 86    --------------    1. Mizil    2. 17.236    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 87    --------------    1. Plopeni    2. 10.415    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare mecano-biologică       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 88    --------------    1. Sinaia    2. 15.397    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 89    --------------    1. Slănic Prahova    2. 7.523    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 90    --------------    1. Urlaţi    2. 11.877    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Satu Mare    Nr. poziţie 91    --------------    1. Municipiul Carei    2. 26.224    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Sălaj    Nr. poziţie 92    --------------    1. Jibou    2. 12.386    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Sibiu    Nr. poziţie 93    --------------    1. Municipiul Mediaş    2. 63.368    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 94    --------------    1. Copşa Mică    2. 5.151    3. - majorare debite la captare-tratare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 95    --------------    1. Ocna Sibiului    2. 4.299    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare prin pompare la municipiul Sibiu    Judeţul Teleorman    Nr. poziţie 96    --------------    1. Municipiul Alexandria    2. 59.681    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 97    --------------    1. Municipiul Roşiori de Vede    2. 37.148    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Nr. poziţie 98    --------------    1. Municipiul Turnu Măgurele    2. 36.549    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Judeţul Timiş    Nr. poziţie 99    --------------    1. Făget    2. 7.680    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 100    ---------------    1. Jimbolia    2. 11.658    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 101    ---------------    1. Sânnicolau Mare    2. 12.973    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Tulcea    Nr. poziţie 102    ---------------    1. Municipiul Tulcea    2. 97.103    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Judeţul Vaslui    Nr. poziţie 103    ---------------    1. Municipiul Vaslui    2. 80.194    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare şi extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare şi extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Judeţul Vâlcea    Nr. poziţie 104    ---------------    1. Drăgăşani    2. 22.776    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 105    ---------------    1. Băile Govora    2. 3.225    3. - majorare debite la captare-tratare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Nr. poziţie 106    ---------------    1. Băile Olăneşti    2. 4.827    3. - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Nr. poziţie 107    --------------    1. Brezoi    2. 7.580    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 108    ---------------    1. Călimăneşti    2. 8.990    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 109    ---------------    1. Horezu    2. 7.386    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 110    ---------------    1. Ocnele Mari    2. 3.611    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    2.3. PE TERMEN LUNG (2016-2025)    Judeţul Alba    Nr. poziţie 1    --------------    1. Câmpeni    2. 8.663    3. - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 2    --------------    1. Cugir    2. 30.976    3. - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 3    --------------    1. Ocna Mureş    2. 15.930    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Nr. poziţie 4    --------------    1. Sebeş    2. 29.963    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 5    --------------    1. Teiuş    2. 7.290    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 6    --------------    1. Zlatna    2. 9.381    3. - majorare debite la captare-tratare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Judeţul Argeş    Nr. poziţie 7    --------------    1. Colibaşi    2. 34.268    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 8    --------------    1. Costeşti    2. 12.273    3. - majorare debite la captare-tratare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 9    --------------    1. Topoloveni    2. 10.016    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Bacău    Nr. poziţie 10    --------------    1. Buhuşi    2. 21.851    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 11    --------------    1. Comăneşti    2. 26.089    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 12    --------------    1. Dărmăneşti    2. 14.129    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 13    --------------    1. Moineşti    2. 25.482    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 14    --------------    1. Slănic Moldova    2. 5.424    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare şi extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - reabilitare reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Nr. poziţie 15    --------------    1. Târgu Ocna    2. 14.461    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - reabilitare reţea de canalizare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Bistriţa-Năsăud    Nr. poziţie 16    --------------    1. Beclean    2. 11.932    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - modernizare şi extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 17    --------------    1. Năsăud    2. 11.645    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 18    --------------    1. Sângeorz-Băi    2. 10.607    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Judeţul Botoşani    Nr. poziţie 19    --------------    1. Darabani    2. 11.969    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 20    --------------    1. Săveni    2. 8.731    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Braşov    Nr. poziţie 21    --------------    1. Rupea    2. 6.095    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare    Nr. poziţie 22    --------------    1. Săcele    2. 29.757    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 23    --------------    1. Victoria    2. 10.737    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Buzău    Nr. poziţie 24    --------------    1. Nehoiu    2. 12.662    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 25    --------------    1. Pogoanele    2. 7.624    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Judeţul Caraş-Severin    Nr. poziţie 26    --------------    1. Băile Herculane    2. 6.204    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Nr. poziţie 27    --------------    1. Oţelu Roşu    2. 13.002    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Judeţul Călăraşi    Nr. poziţie 28    --------------    1. Budeşti    2. 9.930    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 29    --------------    1. Fundulea    2. 6.340    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare, inclusiv treaptă avansată de epurare (chimică)    Nr. poziţie 30    --------------    1. Lehliu-Gară    2. 6.731    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Cluj    Nr. poziţie 31    --------------    1. Huedin    2. 10.294    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Constanţa    Nr. poziţie 32    --------------    1. Basarabi    2. 11.012    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare, inclusiv completarea staţiei cu treaptă         avansată (chimică)    Nr. poziţie 33    --------------    1. Cernavodă    2. 20.734    3. - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 34    --------------    1. Eforie    2. 9.231    3. - majorare debite la captare-tratare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Nr. poziţie 35    --------------    1. Năvodari    2. 33.702    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 36    --------------    1. Negru Vodă    2. 5.357    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie noua de epurare, inclusiv treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 37    --------------    1. Ovidiu    2. 13.009    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 38    --------------    1. Techirghiol    2. 6.949    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare    Judeţul Dâmboviţa    Nr. poziţie 39    --------------    1. Fieni    2. 8.190    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 40    --------------    1. Găeşti    2. 17.027    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 41    --------------    1. Pucioasa    2. 16.755    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 42    --------------    1. Titu    2. 10.923    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Dolj    Nr. poziţie 43    --------------    1. Băileşti    2. 22.725    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie noua de epurare, inclusiv treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 44    --------------    1. Calafat    2. 21.493    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 45    --------------    1. Filiaşi    2. 20.142    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Nr. poziţie 46    --------------    1. Segarcea    2. 8.885    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Judeţul Galaţi    Nr. poziţie 47    --------------    1. Bereşti    2. 3.947    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 48    --------------    1. Târgu Bujor    2. 8.220    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Judeţul Giurgiu    Nr. poziţie 49    --------------    1. Bolintin-Vale    2. 11.453    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare, inclusiv trepte avansate de epurare (biologică         şi chimică)    Nr. poziţie 50    --------------    1. Mihăileşti    2. 7.207    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare, inclusiv trepte avansate de epurare (biologică         şi chimică)    Judeţul Harghita    Nr. poziţie 51    --------------    1. Bălan    2. 10.115    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 52    --------------    1. Cristuru Secuiesc    2. 11.185    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 53    --------------    1. Gheorgheni    2. 21.630    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Nr. poziţie 54    --------------    1. Topliţa    2. 16.992    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 55    --------------    1. Vlăhiţa    2. 7.584    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Hunedoara    Nr. poziţie 56    --------------    1. Călan    2. 14.837    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Judeţul Ilfov    Nr. poziţie 57    --------------    1. Buftea    2. 19.584    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - colector Buftea- Bucureşti    Judeţul Mehedinţi    Nr. poziţie 58    --------------    1. Strehaia    2. 12.539    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare, inclusiv treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 59    --------------    1. Vânju Mare    2. 7.397    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare, inclusiv treaptă avansată (chimică)    Judeţul Mureş    Nr. poziţie 60    --------------    1. Iernut    2. 9.926    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Nr. poziţie 61    --------------    1. Luduş    2. 18.851    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 62    --------------    1. Sovata    2. 12.184    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Judeţul Neamţ    Nr. poziţie 63    --------------    1. Bicaz    2. 8.788    3. - majorare debite la captare-tratare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 64    --------------    1. Târgu Neamţ    2. 22.697    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Olt    Nr. poziţie 65    --------------    1. Balş    2. 23.910    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 66    --------------    1. Corabia    2. 22.380    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Nr. poziţie 67    --------------    1. Dragăneşti-Olt    2. 13.410    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Nr. poziţie 68    --------------    1. Piatra-Olt    2. 6.654    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 69    --------------    1. Scorniceşti    2. 13.778    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare    4. - extindere staţie de epurare    Judeţul Prahova    Nr. poziţie 70    --------------    1. Vălenii de Munte    2. 14.151    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Sibiu    Nr. poziţie 71    --------------    1. Avrig    2. 15.711    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 72    --------------    1. Cisnădie    2. 17.360    3. - majorare debite la captare-tratare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 73    --------------    1. Dumbrăveni    2. 8.784    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Judeţul Suceava    Nr. poziţie 74    --------------    1. Gura Humorului    2. 16.645    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 75    --------------    1. Siret    2. 9.847    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 76    --------------    1. Solca    2. 4.677    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 77    --------------    1. Vatra Dornei    2. 18.364    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Teleorman    Nr. poziţie 78    --------------    1. Videle    2. 12.837    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 79    --------------    1. Zimnicea    2. 16.994    3. - majorare debite la captare-tratare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Judeţul Tulcea    Nr. poziţie 80    --------------    1. Babadag    2. 10.765    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 81    --------------    1. Isaccea    2. 5.652    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Nr. poziţie 82    --------------    1. Măcin    2. 12.211    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 83    --------------    1. Sulina    2. 5.333    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Judeţul Vrancea    Nr. poziţie 84    --------------    1. Odobeşti    2. 7.928    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 85    --------------    1. Panciu    2. 10.084    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)3.0 ZONE DE DISFUNCŢIONALITĂŢI MARI ÎN ALIMENTAREA CU APĂ ŞI/SAU CANALIZARE A MUNICIPIILOR ŞI ORAŞELOR, CARE NECESITĂ LUCRĂRI HIDROEDILITARE DE REABILITARE ŞI DEZVOLTARE1. Zona2. Municipii şioraşe3. JudeţulNr. crt. 1-----------1. Zona nr. 12. Reghin3. MureşNr. crt. 2-----------1. Zona nr. 12. Sovata3. MureşNr. crt. 3-----------1. Zona nr. 12. Târnăveni3. MureşNr. crt. 4-----------1. Zona nr. 12. Târgu Mureş3. MureşNr. crt. 5-----------1. Zona nr. 12. Mediaş3. SibiuNr. crt. 6-----------1. Zona nr. 22. Alba Iulia3. AlbaNr. crt. 7-----------1. Zona nr. 22. Blaj3. AlbaNr. crt. 8-----------1. Zona nr. 22. Teiuş3. AlbaNr. crt. 9-----------1. Zona nr. 22. Câmpia Turzii3. ClujNr. crt. 10-----------1. Zona nr. 32. Haţeg3. HunedoaraNr. crt. 11-----------1. Zona nr. 32. Hunedoara3. HunedoaraNr. crt. 12-----------1. Zona nr. 42. Aninoasa3. HunedoaraNr. crt. 13-----------1. Zona nr. 42. Lupeni3. HunedoaraNr. crt. 14-----------1. Zona nr. 42. Petrila3. HunedoaraNr. crt. 15-----------1. Zona nr. 42. Petroşani3. HunedoaraNr. crt. 16-----------1. Zona nr. 42. Vulcan3. HunedoaraNr. crt. 17-----------1. Zona nr. 52. Brezoi3. VâlceaNr. crt. 18-----------1. Zona nr. 52. Râmnicu Vâlcea3. VâlceaNr. crt. 19-----------1. Zona nr. 62. Breaza3. PrahovaNr. crt. 20-----------1. Zona nr. 62. Buşteni3. PrahovaNr. crt. 21-----------1. Zona nr. 62. Comarnic3. PrahovaNr. crt. 22-----------1. Zona nr. 62. Sinaia3. PrahovaNr. crt. 23-----------1. Zona nr. 72. Braşov3. BraşovNr. crt. 24-----------1. Zona nr. 72. Codlea3. BraşovNr. crt. 25-----------1. Zona nr. 72. Săcele3. BraşovNr. crt. 26-----------1. Zona nr. 72. Zărneşti3. BraşovNr. crt. 27-----------1. Zona nr. 82. Baraolt3. CovasnaNr. crt. 28-----------1. Zona nr. 82. Covasna3. CovasnaNr. crt. 29-----------1. Zona nr. 82. Întorsura Buzăului3. CovasnaNr. crt. 30-----------1. Zona nr. 82. Sfântu Gheorghe3. CovasnaNr. crt. 31-----------1. Zona nr. 92. Gheorgheni3. HarghitaNr. crt. 32-----------1. Zona nr. 92. Miercurea-Ciuc3. HarghitaNr. crt. 33-----------1. Zona nr. 92. Topliţa3. HarghitaNr. crt. 34-----------1. Zona nr. 92. Vlăhiţa3. HarghitaNr. crt. 35-----------1. Zona nr. 102. Baia Mare3. MaramureşNr. crt. 36-----------1. Zona nr. 102. Baia Sprie3. MaramureşNr. crt. 37-----------1. Zona nr. 102. Borşa3. MaramureşNr. crt. 38-----------1. Zona nr. 102. Cavnic3. MaramureşNr. crt. 39-----------1. Zona nr. 102. Seini3. MaramureşNr. crt. 40-----------1. Zona nr. 102. Sighetu Marmaţiei3. MaramureşNr. crt. 41-----------1. Zona nr. 102. Târgu Lăpuş3. MaramureşNr. crt. 42-----------1. Zona nr. 102. Vişeu de Sus3. MaramureşNr. crt. 43-----------1. Zona nr. 102. Negreşti-Oaş3. Satu MareNr. crt. 44-----------1. Zona nr. 112. Cluj-Napoca3. ClujNr. crt. 45-----------1. Zona nr. 112. Dej3. ClujNr. crt. 46-----------1. Zona nr. 112. Huedin3. ClujNr. crt. 47-----------1. Zona nr. 122. Aleşd3. BihorNr. crt. 48-----------1. Zona nr. 122. Marghita3. BihorNr. crt. 49-----------1. Zona nr. 122. Valea lui Mihai3. BihorNr. crt. 50-----------1. Zona nr. 122. Carei3. Satu MareNr. crt. 51-----------1. Zona nr. 122. Tăşnad3. Satu MareNr. crt. 52-----------1. Zona nr. 122. Cehu Silvaniei3. SălajNr. crt. 53-----------1. Zona nr. 122. Şimleu Silvaniei3. SălajNr. crt. 54-----------1. Zona nr. 122. Zalău3. SălajNr. crt. 55-----------1. Zona nr. 132. Sebeş3. AradNr. crt. 56-----------1. Zona nr. 132. Beiuş3. BihorNr. crt. 57-----------1. Zona nr. 132. Nucet3. BihorNr. crt. 58-----------1. Zona nr. 132. Ştei3. BihorNr. crt. 59-----------1. Zona nr. 132. Vaşcău3. BihorNr. crt. 60-----------1. Zona nr. 142. Arad3. AradNr. crt. 61-----------1. Zona nr. 142. Lipova3. AradNr. crt. 62-----------1. Zona nr. 142. Nădlac3. AradNr. crt. 63-----------1. Zona nr. 142. Pâncota3. AradNr. crt. 64-----------1. Zona nr. 142. Sânnicolau Mare3. TimişNr. crt. 65-----------1. Zona nr. 152. Buziaş3. TimişNr. crt. 66-----------1. Zona nr. 152. Deta3. TimişNr. crt. 67-----------1. Zona nr. 152. Făget3. TimişNr. crt. 68-----------1. Zona nr. 152. Lugoj3. TimişNr. crt. 69-----------1. Zona nr. 152. Timişoara3. TimişNr. crt. 70-----------1. Zona nr. 162. Anina3. Caraş-SeverinNr. crt. 71-----------1. Zona nr. 162. Oraviţa3. Caraş-SeverinNr. crt. 72-----------1. Zona nr. 162. Reşita3. Caraş-SeverinNr. crt. 73-----------1. Zona nr. 172. Băile Herculane3. Caraş-SeverinNr. crt. 74-----------1. Zona nr. 172. Baia de Aramă3. MehedinţiNr. crt. 75-----------1. Zona nr. 172. Drobeta-Turnu Severin3. MehedinţiNr. crt. 76-----------1. Zona nr. 172. Orşova3. MehedinţiNr. crt. 77-----------1. Zona nr. 182. Craiova3. DoljNr. crt. 78-----------1. Zona nr. 182. Filiaşi3. DoljNr. crt. 79-----------1. Zona nr. 182. Segarcea3. DoljNr. crt. 80-----------1. Zona nr. 182. Balş3. OltNr. crt. 81-----------1. Zona nr. 182. Piatra-Olt3. OltNr. crt. 82-----------1. Zona nr. 182. Drăgăşani3. VâlceaNr. crt. 83-----------1. Zona nr. 192. Topoloveni3. ArgeşNr. crt. 84-----------1. Zona nr. 192. Fieni3. DâmboviţaNr. crt. 85-----------1. Zona nr. 192. Găeşti3. DâmboviţaNr. crt. 86-----------1. Zona nr. 192. Moreni3. DâmboviţaNr. crt. 87-----------1. Zona nr. 192. Pucioasa3. DâmboviţaNr. crt. 88-----------1. Zona nr. 192. Târgovişte3. DâmboviţaNr. crt. 89-----------1. Zona nr. 192. Titu3. DâmboviţaNr. crt. 90-----------1. Zona nr. 202. Budeşti3. CălăraşiNr. crt. 91-----------1. Zona nr. 202. Olteniţa3. CălăraşiNr. crt. 92-----------1. Zona nr. 202. Bucureşti3. Municipiul BucureştiNr. crt. 93-----------1. Zona nr. 202. Buftea3. IlfovNr. crt. 94-----------1. Zona nr. 212. Constanţa3. ConstanţaNr. crt. 95-----------1. Zona nr. 212. Eforie3. ConstanţaNr. crt. 96-----------1. Zona nr. 212. Medgidia3. ConstanţaNr. crt. 97-----------1. Zona nr. 212. Ovidiu3. ConstanţaNr. crt. 98-----------1. Zona nr. 212. Feteşti3. IalomiţaNr. crt. 99-----------1. Zona nr. 222. Brăila3. BrăilaNr. crt. 100------------1. Zona nr. 222. Galaţi3. GalaţiNr. crt. 101------------1. Zona nr. 222. Isaccea3. TulceaNr. crt. 102------------1. Zona nr. 222. Măcin3. TulceaNr. crt. 103------------1. Zona nr. 222. Tulcea3. TulceaNr. crt. 104------------1. Zona nr. 232. Făurei3. BrăilaNr. crt. 105------------1. Zona nr. 232. Ianca3. BrăilaNr. crt. 106------------1. Zona nr. 232. Pogoanele3. BuzăuNr. crt. 107------------1. Zona nr. 242. Mizil3. PrahovaNr. crt. 108------------1. Zona nr. 242. Ploieşti3. PrahovaNr. crt. 109------------1. Zona nr. 242. Urlaţi3. PrahovaNr. crt. 110------------1. Zona nr. 242. Vălenii de Munte3. PrahovaNr. crt. 111------------1. Zona nr. 252. Adjud3. VranceaNr. crt. 112------------1. Zona nr. 252. Mărăşeşti3. VranceaNr. crt. 113------------1. Zona nr. 252. Odobeşti3. VranceaNr. crt. 114------------1. Zona nr. 252. Panciu3. VranceaNr. crt. 115------------1. Zona nr. 262. Bacău3. BacăuNr. crt. 116------------1. Zona nr. 262. Buhuşi3. BacăuNr. crt. 117------------1. Zona nr. 262. Comăneşti3. BacăuNr. crt. 118------------1. Zona nr. 262. Moineşti3. BacăuNr. crt. 119------------1. Zona nr. 262. Oneşti3. BacăuNr. crt. 120------------1. Zona nr. 262. Slănic-Moldova3. BacăuNr. crt. 121------------1. Zona nr. 262. Târgu-Ocna3. BacăuNr. crt. 122------------1. Zona nr. 272. Hârlău3. IaşiNr. crt. 123------------1. Zona nr. 272. Iaşi3. IaşiNr. crt. 124------------1. Zona nr. 272. Paşcani3. IaşiNr. crt. 125------------1. Zona nr. 272. Târgu-Frumos3. IaşiNr. crt. 126------------1. Zona nr. 272. Târgu-Neamţ3. NeamţNr. crt. 127------------1. Zona nr. 282. Darabani3. BotoşaniNr. crt. 128------------1. Zona nr. 282. Dorohoi3. BotoşaniNr. crt. 129------------1. Zona nr. 282. Săveni3. BotoşaniNr. crt. 130------------1. Zona nr. 282. Câmpulung Moldovenesc3. SuceavaNr. crt. 131------------1. Zona nr. 282. Gura Humorului3. SuceavaNr. crt. 132------------1. Zona nr. 282. Rădăuţi3. SuceavaNr. crt. 133------------1. Zona nr. 282. Siret3. SuceavaNr. crt. 134------------1. Zona nr. 282. Solca3. SuceavaNr. crt. 135------------1. Zona nr. 282. Suceava3. Suceava4.0. ZONE CU LOCALITĂŢI RURALE, AVÂND RESURSE REDUSE DE APĂ, CARE NECESITĂ LUCRĂRI PRIORITARE DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT1. Zona2. Suprafaţa orientativă (ha)3. JudeţulNr. crt. 1-----------1. A2. 291.6003. MureşNr. crt. 2-----------1. B2. 283.7003. DoljNr. crt. 3-----------1. C2. 209.9003. TeleormanNr. crt. 4-----------1. D2. 71.6003. IalomiţaNr. crt. 5-----------1. E2. 111.100176.2003. VasluiBacăuNr. crt. 6-----------1. F2. 30.4008.300169.4003. NeamţVasluiIaşiNr. crt. 7-----------1. G2. 61.0313. AlbaNr. crt. 8-----------1. H2. 6.6593. AlbaNr. crt. 9-----------1. I2. 34.6013. AlbaNr. crt. 10-----------1. J2. 25.0003. AradNr. crt. 11-----------1. K2. 20.0003. AradNr. crt. 12-----------1. L2. 31.2393. BihorNr. crt. 13-----------1. M2. 20.4643. BihorNr. crt. 14-----------1. N2. 22.5233. BihorNr. crt. 15-----------1. O2. 108.7003. Bistriţa-NăsăudNr. crt. 16-----------1. P2. 120.0003. Satu MareNr. crt. 17-----------1. R2. 146.1003. Vrancea4.1. NOMINALIZAREA COMUNELOR PENTRU CARE CONSILIILE JUDEŢENE SOLICITĂ LUCRĂRI PRIORITARE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE ÎN SISTEM CENTRALIZAT1. Comuna2. Populaţia la 1.01.1996Judeţul AlbaNr. crt. 1-----------1. Galda de Jos2. 4.392Judeţul AradNr. crt. 2-----------1. Gurahonţ2. 4.926Nr. crt. 3-----------1. Pecica2. 13.191Nr. crt. 4-----------1. Sântana2. 12.851Nr. crt. 5-----------1. Şimand2. 4.120Nr. crt. 6-----------1. Vladimirescu2. 10.370Judeţul BrăilaNr. crt. 7-----------1. Cireşu2. 3.510Nr. crt. 8-----------1. Dudeşti2. 3.935Nr. crt. 9-----------1. Stăncuţa2. 3.684Nr. crt. 10-----------1. Ulmu2. 4.519Nr. crt. 11-----------1. Zăvoaia2. 3.415Judeţul ClujNr. crt. 12-----------1. Gilău2. 7.802Nr. crt. 13-----------1. Moldoveneşti2. 3.558Judeţul GorjNr. crt. 14-----------1. Godineşti2. 2.406Nr. crt. 15-----------1. Mătăsari2. 5.900Nr. crt. 16-----------1. Tismana2. 8.645Nr. crt. 17-----------1. Turceni2. 7.904Judeţul HarghitaNr. crt. 18-----------1. Carta2. 5.622Nr. crt. 19-----------1. Sândominic2. 6.527Judeţul IalomiţaNr. crt. 20-----------1. Cocora2. 3.662Nr. crt. 21-----------1. Făcăeni2. 6.023Nr. crt. 22-----------1. Griviţa2. 7.061Nr. crt. 23-----------1. Scânteia2. 4.315Nr. crt. 24-----------1. Stelnica2. 1.895Judeţul IaşiNr. crt. 25-----------1. Belceşti2. 11.279Nr. crt. 26-----------1. Podu Iloaiei2. 9.273Nr. crt. 27-----------1. Răducăneni2. 7.752Nr. crt. 28-----------1. Ţibăneşti2. 7.256Nr. crt. 29-----------1. Vlădeni2. 4.525Judeţul MaramureşNr. crt. 30-----------1. Dragomireşti2. 3.444Nr. crt. 31-----------1. Ocna Şugatag2. 4.578Nr. crt. 32-----------1. Şomcuţa Mare2. 8.005Nr. crt. 33-----------1. Ulmeni2. 7.361Judeţul MureşNr. crt. 34-----------1. Acăţari2. 4.713Nr. crt. 35-----------1. Band2. 7.549Nr. crt. 36-----------1. Batoş2. 4.050Nr. crt. 37-----------1. Bălăuşeri2. 5.093Nr. crt. 38-----------1. Breaza2. 2.534Nr. crt. 39-----------1. Crăciuneşti2. 4.342Nr. crt. 40-----------1. Crăieşti2. 1.102Nr. crt. 41-----------1. Cuci2. 2.061Nr. crt. 42-----------1. Ernei2. 4.876Nr. crt. 43-----------1. Fărăgău2. 1.703Nr. crt. 44-----------1. Fântânele2. 5.259Nr. crt. 45-----------1. Găleşti2. 3.047Nr. crt. 46-----------1. Gheorghe Doja2. 2.542Nr. crt. 47-----------1. Gorneşti2. 5.618Nr. crt. 48-----------1. Grebenişu de Câmpie2. 1.391Nr. crt. 49-----------1. Iclănzel2. 2.082Nr. crt. 50-----------1. Lunca2. 3.059Nr. crt. 51-----------1. Miercurea Nirajului2. 5.848Nr. crt. 52-----------1. Ogra2. 2.401Nr. crt. 53-----------1. Papiu Ilarian2. 929Nr. crt. 54-----------1. Petelea2. 2.711Nr. crt. 55-----------1. Sângeorgiu de Pădure2. 5.607Nr. crt. 56-----------1. Sânger2. 2.365Nr. crt. 57-----------1. Sânpaul2. 3.657Nr. crt. 58-----------1. Sânpetru de Câmpie2. 2.960Nr. crt. 59-----------1. Sântana de Mureş2. 3.579Nr. crt. 60-----------1. Sărmaşu2. 7.179Nr. crt. 61-----------1. Şăulia2. 1.886Nr. crt. 62-----------1. Tăureni2. 1.012Nr. crt. 63-----------1. Valea Largă2. 3.484Nr. crt. 64-----------1. Zau de Câmpie2. 3.578Judeţul NeamţNr. crt. 65-----------1. Bălţăteşti2. 6.879Nr. crt. 66-----------1. Roznov2. 9.276Nr. crt. 67-----------1. Săbăoani2. 11.299Nr. crt. 68-----------1. Săvineşti2. 6.682Judeţul PrahovaNr. crt. 69-----------1. Adunaţi2. 2.481Nr. crt. 70-----------1. Aluniş2. 3.958Nr. crt. 71-----------1. Apostolache2. 2.444Nr. crt. 72-----------1. Ariceştii Zeletin2. 1.533Nr. crt. 73-----------1. Baba Ana2. 4.220Nr. crt. 74-----------1. Bărcăneşti2. 9.217Nr. crt. 75-----------1. Bertea2. 3.511Nr. crt. 76-----------1. Boldeşti-Grădiştea2. 2.139Nr. crt. 77-----------1. Brazi2. 8.090Nr. crt. 78-----------1. Călugăreni2. 1.468Nr. crt. 79-----------1. Cărbuneşti2. 1.991Nr. crt. 80-----------1. Ceraşu2. 5.333Nr. crt. 81-----------1. Ciorani2. 7.270Nr. crt. 82-----------1. Chiojdeanca2. 1.957Nr. crt. 83-----------1. Colceag2. 5.779Nr. crt. 84-----------1. Cornu2. 4.437Nr. crt. 85-----------1. Cosminele2. 1.336Nr. crt. 86-----------1. Drajna2. 5.894Nr. crt. 87-----------1. Filipeştii de Pădure2. 10.654Nr. crt. 88-----------1. Filipeştii de Târg2. 8.058Nr. crt. 89-----------1. Fântânele2. 4.216Nr. crt. 90-----------1. Floreşti2. 7.597Nr. crt. 91-----------1. Gorgota2. 5.690Nr. crt. 92-----------1. Gornetu-Cricov2. 2.821Nr. crt. 93-----------1. Gura Vitioarei2. 6.069Nr. crt. 94-----------1. Jugureni2. 851Nr. crt. 95-----------1. Lapoş2. 1.596Nr. crt. 96-----------1. Păuleşti2. 5.122Nr. crt. 97-----------1. Poiana Câmpina2. 5.287Nr. crt. 98-----------1. Poseşti2. 4.532Nr. crt. 99-----------1. Proviţa de Jos2. 2.702Nr. crt. 100------------1. Proviţa de Sus2. 2.506Nr. crt. 101------------1. Puchenii Mari2. 9.146Nr. crt. 102------------1. Salcia2. 1.368Nr. crt. 103------------1. Sălciile2. 2.454Nr. crt. 104------------1. Sângeru2. 5.488Nr. crt. 105------------1. Şoimari2. 3.174Nr. crt. 106------------1. Starchiojd2. 6.954Nr. crt. 107------------1. Surani2. 1.855Nr. crt. 108------------1. Talea2. 1.262Nr. crt. 109------------1. Tătaru2. 1.321Nr. crt. 110------------1. Valea Călugărească2. 10.682Nr. crt. 111------------1. Vărbilău2. 7.195Nr. crt. 112------------1. Vâlcăneşti2. 4.106Judeţul SălajNr. crt. 113------------1. Crasna2. 6.355Nr. crt. 114------------1. Gâlgău2. 2.757Nr. crt. 115------------1. Hida2. 3.339Nr. crt. 116------------1. Ileanda2. 2.621Nr. crt. 117------------1. Ip2. 4.048Nr. crt. 118------------1. Nuşfalău2. 5.546Nr. crt. 119------------1. Românaşi2. 2.962Nr. crt. 120------------1. Şărmăşag2. 6.846Nr. crt. 121------------1. Treznea2. 956Nr. crt. 122------------1. Valcău de Jos2. 3.560Judeţul TimişNr. crt. 123------------1. Belinţ2. 2.957Nr. crt. 124------------1. Costeiu2. 3.759Nr. crt. 125------------1. Gavojdia2. 3.005Nr. crt. 126------------1. Ghiroda2. 4.651Nr. crt. 127------------1. Remetea Mare2. 3.196Nr. crt. 128------------1. Secaş2. 301Nr. crt. 129------------1. Topolovăţu Mare2. 3.027Judeţul VâlceaNr. crt. 130------------1. Budeşti2. 4.995Nr. crt. 131------------1. Bujoreni2. 3.465Nr. crt. 132------------1. Dăeşti2. 2.542Nr. crt. 133------------1. Drăgoeşti2. 2.411Nr. crt. 134------------1. Galicea2. 4.300Nr. crt. 135------------1. Ioneşti2. 4.563Nr. crt. 136------------1. Olanu2. 2.549Nr. crt. 137------------1. Orleşti2. 3.856Nr. crt. 138------------1. Prundeni2. 4.968Nr. crt. 139------------1. Scundu2. 2.512Nr. crt. 140------------1. Şirineasa2. 2.701Judeţul VranceaNr. crt. 141------------1. Andreiaşu de Jos2. 2.015Nr. crt. 142------------1. Bogheşti2. 1.760Nr. crt. 143------------1. Chiojdeni2. 2.348Nr. crt. 144------------1. Corbiţa2. 2.002Nr. crt. 145------------1. Dumitreşti2. 5.268Nr. crt. 146------------1. Fitioneşti2. 3.234Nr. crt. 147------------1. Garoafa2. 4.386Nr. crt. 148------------1. Goleşti2. 3.002Nr. crt. 149------------1. Gura Caliţei2. 3.123Nr. crt. 150------------1. Mera2. 3.960Nr. crt. 151------------1. Milcovul2. 9.634Nr. crt. 152------------1. Moviliţa2. 4.334Nr. crt. 153------------1. Năruja2. 1.947Nr. crt. 154------------1. Nereju2. 4.105Nr. crt. 155------------1. Nistoreşti2. 2.381Nr. crt. 156------------1. Poiana Cristei2. 2.951Nr. crt. 157------------1. Pufeşti2. 3.965Nr. crt. 158------------1. Sihlea2. 5.281Nr. crt. 159------------1. Slobozia Bradului2. 4.642Nr. crt. 160------------1. Tănăsoaia2. 2.320Nr. crt. 161------------1. Tâmboieşti2. 4.313Nr. crt. 162------------1. Urecheşti2. 5.769Nr. crt. 163------------1. Valea Sării2. 2.251Nr. crt. 164------------1. Vânători2. 5.445Nr. crt. 165------------1. Vidra2. 7.351Nr. crt. 166------------1. Vintileasca2. 2.260Nr. crt. 167------------1. Vizantea-Livezi2. 4.315Nr. crt. 168------------1. Vulturu2. 8.714  +  Anexa 4 PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAŢIONALSECŢIUNEA a II-a APAAPA PENTRU POPULAŢIE PROGNOZA PRELEVĂRILOR PENTRU POPULAŢIE
       
    LIMITE MAXIMEmil. m3/an
         
    Nr. crt.Bazinul hidrograficValoare prognozată pe termen lung
    ITisa21
    IISomeş526
    IIICrişuri157
    IVMureş572
    VSpaţiul Banat335
    VIJiu244
    VIIOlt528
    VIIIVedea27
    IXArgeş1.550
    XIalomiţa400
    XISiret770
    XIIPrut180
    XIIIDunărea472
    XIVLitoral218
    TOTAL:6.000
     
    Prognoza prelevărilor pentru populaţie pe termen scurt şi mediu se stabileşte prin Strategia gospodăririi apelor, întocmită de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului
   +  Anexa 5 PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAŢIONAL- SECŢIUNEA a II-a APA -APA PENTRU INDUSTRIE1. ZONE CU RESURSE DE APĂ, POLUATE DE INDUSTRIE, CARE NECESITĂ MĂSURI DE REABILITARE PE TERMEN SCURT
         
    Nr. crt.Delimitarea orientativă a zoneiSuprafaţa (ha)
    1.01Judeţul Alba  
      Nord30.000
      TOTAL JUDEŢ:30.000
    1.02Judeţul Argeş  
      Centru7.700
      TOTAL JUDEŢ:7.700
    1.03Judeţul Bacău  
      Nord52.200
      TOTAL JUDEŢ:52.200
    1.04Judeţul Bihor  
      Vest28.700
      Nord-Est15.500
      TOTAL JUDEŢ:44.200
    1.05Judeţul Bistriţa-Năsăud  
      Vest70.500
      TOTAL JUDEŢ:70.500
    1.06Judeţul Botoşani  
      Centru60.000
      Sud-Vest12.500
      TOTAL JUDEŢ:72.500
    1.07Judeţul Buzău  
      Nord-Est49.000
      TOTAL JUDEŢ:49.000
    1.08Judeţul Călăraşi  
      Vest46.000
      TOTAL JUDEŢ:46.000
    1.09Judeţul Cluj  
      Nord11.000
      Sud42.000
      TOTAL JUDEŢ:53.000
    1.10Judeţul Dâmboviţa  
      Sud58.000
      TOTAL JUDEŢ:58.000
    1.11Judeţul Giurgiu  
      Centru93.500
      TOTAL JUDEŢ:93.500
    1.12Judeţul Harghita  
      Sud22.500
      TOTAL JUDEŢ:22.500
    1.13Judeţul Iaşi  
      Nord-Vest19.500
      Vest2.000
      TOTAL JUDEŢ:21.500
    1.14Judeţul Maramureş  
      Sud8.800
      TOTAL JUDEŢ:8.800
    1.15Judeţul Mureş  
      Centru72.000
      TOTAL JUDEŢ:72.000
    1.16Judeţul Neamţ  
      Nord-Est12.300
      Sud51.700
      TOTAL JUDEŢ:64.000
    1.17Judeţul Satu Mare  
      Nord20.000
      Sud-Vest3.600
      TOTAL JUDEŢ:23.600
    1.18Judeţul Suceava  
      Est21.000
      Sud1.600
      Sud-Vest12.200
      TOTAL JUDEŢ:34.800
    1.19Judeţul Teleorman  
      Nord-Est36.500
      TOTAL JUDEŢ:36.500
    1.20Municipiul Bucureşti  
      Centru109.000
      TOTAL MUNICIPIU:109.000
    1.21Judeţul Arad  
      Centru-Vest40.000
      TOTAL JUDEŢ:40.000
      TOTAL GENERAL:1.009.300
  2. ZONE CU RESURSE DE APĂ, POLUATE DE INDUSTRIE, CARE NECESITĂ MĂSURI DE REABILITARE PE TERMEN MEDIU
         
    Nr. crt.Delimitarea orientativă a zoneiSuprafaţa (ha)
    2.01Judeţul Alba  
      Nord19.500
      Est42.000
      Vest3.800
      TOTAL JUDEŢ:65.300
    2.02Judeţul Arad  
      Sud-Vest18.500
      TOTAL JUDEŢ:18.500
    2.03Judeţul Bacău  
      Centru135.500
      TOTAL JUDEŢ:135.500
    2.04Judeţul Bihor  
      Vest27.000
      TOTAL JUDEŢ:27.000
    2.05Judeţul Botoşani  
      Sud8.500
      TOTAL JUDEŢ:8.500
    2.06Judeţul Braşov  
      Centru58.000
      Sud62.000
      TOTAL JUDEŢ:120.000
    2.07Judeţul Brăila  
      Sud20.000
      Centru116.000
      TOTAL JUDEŢ:136.000
    2.08Judeţul Caraş-Severin  
      Centru17.000
      TOTAL JUDEŢ:17.000
    2.09Judeţul Călăraşi  
      Sud39.500
      TOTAL JUDEŢ:39.500
    2.10Judeţul Cluj  
      Centru65.000
      TOTAL JUDEŢ:65.000
    2.11Judeţul Constanţa  
      Est59.500
      TOTAL JUDEŢ:59.500
    2.12Judeţul Covasna  
      Vest28.500
      TOTAL JUDEŢ:28.500
    2.13Judeţul Dolj  
      Centru63.000
      TOTAL JUDEŢ:63.000
    2.14Judeţul Giurgiu  
      Sud26.500
      TOTAL JUDEŢ:26.500
    2.15Judeţul Gorj  
      Sud-Vest58.500
      TOTAL JUDEŢ:58.500
    2.16Judeţul Hunedoara  
      Centru61.200
      TOTAL JUDEŢ:61.200
    2.17Judeţul Iaşi  
      Est59.000
      TOTAL JUDEŢ:59.000
    2.18Judeţul Maramureş  
      Vest150.000
      TOTAL JUDEŢ:150.000
    2.19Judeţul Mehedinţi  
      Centru şi Sud30.000
      TOTAL JUDEŢ:30.000
    2.20Judeţul Mureş  
      Sud42.500
      TOTAL JUDEŢ:42.500
    2.21Judeţul Sălaj  
      Nord-Est57.000
      TOTAL JUDEŢ:57.000
    2.22Judeţul Sibiu  
      Nord43.000
      TOTAL JUDEŢ:43.000
    2.23Judeţul Teleorman  
      Sud26.500
      Centru6.800
      TOTAL JUDEŢ:33.300
    2.24Judeţul Timiş  
      Est14.600
      TOTAL JUDEŢ:14.600
    2.25Judeţul Vaslui  
      Centru59.500
      TOTAL JUDEŢ:59.500
    2.26Judeţul Vrancea  
      Nord9.800
      TOTAL JUDEŢ:9.800
      TOTAL GENERAL:1.408.200
  3. ZONE CU RESURSE DE APĂ, POLUATE DE INDUSTRIE, CARE NECESITĂ MĂSURI DE REABILITARE PE TERMEN LUNG
         
    Nr. crt.Delimitarea orientativă a zoneiSuprafaţa (ha)
    3.01Judeţul Arad  
      Nord10.700
      Nord-Est9.500
      Sud35.000
      TOTAL JUDEŢ:55.200
    3.02Judeţul Bihor  
      Sud-Est18.000
      Sud2.100
      TOTAL JUDEŢ:20.100
    3.03Judeţul Braşov  
      Vest34.800
      TOTAL JUDEŢ:34.800
    3.04Judeţul Brăila  
      Nord14.800
      TOTAL JUDEŢ:14.800
    3.05Judeţul Caraş-Severin  
      Nord-Vest30.500
      TOTAL JUDEŢ:30.500
    3.06Judeţul Dâmboviţa  
      Centru102.000
      TOTAL JUDEŢ:102.000
    3.07Judeţul Galaţi  
      Centru50.200
      Sud23.800
      TOTAL JUDEŢ:74.000
    3.08Judeţul Gorj  
      Nord13.800
      TOTAL JUDEŢ:13.800
    3.09Judeţul Hunedoara  
      Sud81.000
      TOTAL JUDEŢ:81.000
    3.10Judeţul Ialomiţa  
      Sud-Est69.500
      Centru123.500
      TOTAL JUDEŢ:193.000
    3.11Judeţul Iaşi  
      Est53.000
      TOTAL JUDEŢ:53.000
    3.12Judeţul Maramureş  
      Vest28.500
      TOTAL JUDEŢ:28.500
    3.13Judeţul Olt  
      Centru83.900
      TOTAL JUDEŢ:83.900
    3.14Judeţul Prahova  
      Sud187.500
      TOTAL JUDEŢ:187.500
    3.15Judeţul Satu Mare  
      Centru41.500
      TOTAL JUDEŢ:41.500
    3.16Judeţul Sibiu  
      Sud-Est58.500
      TOTAL JUDEŢ:58.500
    3.17Judeţul Teleorman  
      Sud-Vest15.000
      TOTAL JUDEŢ:15.000
    3.18Judeţul Timiş  
      Nord10.800
      Vest40.000
      Sud-Vest32.800
      TOTAL JUDEŢ:83.600
    3.19Judeţul Tulcea  
      Nord15.500
      TOTAL JUDEŢ:15.500
    3.20Judeţul Vaslui  
      Est23.500
      Sud14.500
      TOTAL JUDEŢ:38.000
    3.21Judeţul Vâlcea  
      Est108.800
      TOTAL JUDEŢ:108.800
    3.22Municipiul Bucureşti  
      Nord-Est4.000
      TOTAL MUNICIPIU:4.000
      TOTAL GENERAL:1.337.000
   +  Anexa 6 PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUINAŢIONAL - SECŢIUNEA a II-a APAAPA PENTRU INDUSTRIE PROGNOZA PRELEVĂRILOR PENTRU INDUSTRIE
       
    LIMITE MAXIMEmil. m3/an
         
    Nr. crt.Bazinul hidrograficValoare prognozată pe termen lung
    ITisa3
    IISomeş120
    IIICrişuri200
    IVMureş1.740
    VSpaţiul Banat140
    VIJiu2.700
    VIIOlt520
    VIIIVedea12
    IXArgeş195
    XIalomiţa230
    XISiret600
    XIIPrut10
    XIIIDunărea2.800
    XIVLitoral30
    TOTAL:9.300
     
    Prognoza prelevărilor pentru industrie pe termen scurt şi mediu se stabileşte prin Strategia Gospodăririi Apelor, întocmită de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Me
   +  Anexa 7 LUCRĂRIprevăzute în Planul de amenajare ateritoriului naţional - Secţiunea a II-a ApaAPA PENTRU IRIGAŢII1. SUPRAFEŢE AMENAJATE CU LUCRĂRI DE IRIGAŢII, ÎN SISTEME DE PESTE 1.000 HA, PROPUSE PENTRU REABILITARE PRIORITARĂ PE TERMEN SCURT ŞI MEDIU
         
    Nr. crt.Denumirea amenajăriiSuprafaţa (ha)
    1.01Judeţul Arad  
      Fântânele-Şag7.206
      TOTAL JUDEŢ:7.206
    1.02Judeţul Argeş  
      Căteasca-Teiu22.938
      Ştefăneşti-Leordeni6.940
      TOTAL JUDEŢ:29.878
    1.03Judeţul Brăila  
      Călmăţui-Gropeni-Chiscani17.148
      Terasa Viziru33.302
      Terasa Brăilei71.500
      Insula Mare a Brăilei69.760
      Brăila-Dunăre-Siret5.346
      Latinu-Vădeni7.083
      TOTAL JUDEŢ:204.139
    1.04Judeţul Buzău  
      Câmpia Buzăului31.694
      TOTAL JUDEŢ:31.694
    1.05Judeţul Călăraşi  
      Mostiştea105.204
      Terasa Călăraşi10.692
      Berceni-Vidra-Frumuşani1.033
      Boianu-Sticleanu20.150
      Olteniţa-Surlari-Dorobanţu6.469
      Borcea de Sus7.170
      TOTAL JUDEŢ:150.718
    1.06Judeţul Cluj  
      Mihai Viteazu5.880
      TOTAL JUDEŢ:5.880
    1.07Judeţul Constanţa  
      Carasu149.269
      Terasa Hârşova13.616
      TOTAL JUDEŢ:162.885
    1.08Judeţul Dâmboviţa  
      Titu-Ogrezeni24.071
      TOTAL JUDEŢ:24.071
    1.09Judeţul Dolj  
      Izvoarele-Cujmir5.470
      Cetate-Galicea41.486
      Calafat-Băileşti49.640
      Calafat-Ciuperceni5.697
      Nedeia-Măceşu38.103
      Sadova-Corabia55.344
      Ghidici-Rast-Bistreţ8.412
      Bistreţ-Nedeia-Jiu11.876
      TOTAL JUDEŢ:216.028
    1.10Judeţul Galaţi  
      Terasa Nicoreşti-Tecuci16.596
      Brateşu de Sus7.690
      TOTAL JUDEŢ:24.286
    1.11Judeţul Giurgiu  
      Giurgiu-Răzmireşti B15.253
      Giurgiu-Răzmireşti A-C81.295
      Berceni-Vidra-Frumuşani832
      Ilfovăţ4.337
      Titu-Ogrezeni18.022
      Pietroşani-Vedea4.960
      Vedea-Slobozia Mare4.217
      Malu Roşu-Gostinu7.732
      Gostinu-Greaca-Argeş20.830
      TOTAL JUDEŢ:157.478
    1.12Judeţul Ialomiţa  
      Mostiştea4.500
      Terasa Borduşani22.972
      Borcea de Jos6.663
      Luciu-Giurgeni (orezărie)1.497
      TOTAL JUDEŢ:35.632
    1.13Judeţul Mehedinţi  
      Izvoarele Cujmir39.139
      TOTAL JUDEŢ:39.139
    1.14Judeţul Olt  
      Sadova-Corabia20.370
      Terasa Corabia34.876
      Stoeneşti-Vişina28.504
      Bucşani-Cioroiu29.119
      Dăbuleni-Potelu-Corabia11.433
      TOTAL JUDEŢ:124.302
    1.15Judeţul Prahova  
      Câmpia Buzăului10.914
      TOTAL JUDEŢ:10.914
    1.16Judeţul Teleorman  
      Terasa Corabia2.666
      Olt-Călmăţui31.277
      Viişoara98.645
      Giurgiu-Răzmireşti B24.137
      Giurgiu-Răzmireşti A + C29.423
      Terasa Zimnicea1.540
      Lita-Olt4.935
      TOTAL JUDEŢ:192.623
    1.17Judeţul Timiş  
      Şag-Topolovăţ-aval Topolovăţ3.351
      Şag-Topolovăţ-amonte Timişoara5.396
      TOTAL JUDEŢ:8.747
    1.18Judeţul Tulcea  
      Dunavăţ2.753
      Pecineaga-Turcoaia-Măcin18.994
      Sud Razelm13.459
      Sarichioi7.011
      Beibuceac-Sarinasuf14.703
      Babadag13.268
      Măcin-23 August (Zaclau)4.369
      TOTAL JUDEŢ:74.557
    1.19Judeţul Vrancea  
      Ciorăşti-Măicăneşti10.883
      Bilieşti-Slobozia Ciorăşti18.799
      TOTAL JUDEŢ:29.682
    1.20Judeţul Vâlcea  
      Bucşani-Cioroiu7.001
      TOTAL JUDEŢ:7.001
    1.21Judeţul Ilfov  
      Bragadiru-Jilava5.338
      Titu-Ogrezeni722
      Buftea-Căciulaţi10.208
      Otopeni Căldăruşani3.531
      Berceni-Vidra-Frumuşani9.260
      TOTAL JUDEŢ:29.059
      TOTAL GENERAL:1.565.919
  2. SUPRAFEŢE AMENAJATE CU LUCRĂRI DE DESECARE-DRENAJ, ÎN SISTEME DE PESTE 1.000 HA, PROPUSE PENTRU REABILITARE PRIORITARĂ PE TERMEN SCURT ŞI MEDIU
         
    Nr. crt.Denumirea amenajăriiSuprafaţa (ha)
    2.01Judeţul Argeş  
      Căteasca-Teiu7.983
      Ştefăneşti-Leordeni7.132
      TOTAL JUDEŢ:15.115
    2.02Judeţul Brăila  
      Terasa Viziru14.713
      Călmăţui-Gropeni comp. I+II9.737
      Terasa Brăilei34.274
      TOTAL JUDEŢ:58.724
    2.03Judeţul Buzău  
      Câmpia Buzăului5.878
      TOTAL JUDEŢ:5.878
    2.04Judeţul Călăraşi  
      Mostiştea44.206
      Terasa Călăraşi4.010
      TOTAL JUDEŢ:48.216
    2.05Judeţul Constanţa  
      Carasu3.693
      TOTAL JUDEŢ:3.693
    2.06Judeţul Dâmboviţa  
      Titu-Ogrezeni12.444
      Căteasca-Teiu491
      TOTAL JUDEŢ:12.935
    2.07Judeţul Dolj  
      Cetate-Galicea4.669
      Nedeia-Măceşu4.500
      Sadova-Corabia21.850
      TOTAL JUDEŢ:31.019
    2.08Judeţul Galaţi  
      Brateşu de Sus12.097
      TOTAL JUDEŢ:12.097
    2.09Judeţul Giurgiu  
      Giurgiu-Răzmireşti B3.092
      Giurgiu-Răzmireşti A C26.971
      Berceni-Vidra-Frumuşani1.618
      Ilfovăţ3.875
      Titu-Ogrezeni10.261
      TOTAL JUDEŢ:45.817
    2.10Judeţul Ialomiţa  
      Mostiştea11.652
      TOTAL JUDEŢ:11.652
    2.11Judeţul Mehedinţi  
      Izvoarele Cujmir13.370
      TOTAL JUDEŢ:13.370
    2.12Judeţul Olt  
      Terasa Corabia1.648
      Bucşani-Cioroiu19.308
      TOTAL JUDEŢ:20.956
    2.13Judeţul Prahova  
      Câmpia Buzăului13.245
      TOTAL JUDEŢ:13.245
    2.14Judeţul Ilfov  
      Berceni-Vidra-Frumuşani2.011
      Bragadiru-Jilava4.530
      Mostiştea5.681
      TOTAL JUDEŢ:12.222
    2.15Judeţul Teleorman  
      Viişoara45.673
      Giurgiu-Răzmireşti B2.209
      Giurgiu-Răzmireşti A + C8.899
      TOTAL JUDEŢ:56.781
    2.16Judeţul Timiş  
      Şag-Topolovăţ27.653
      TOTAL JUDEŢ:27.653
    2.17Judeţul Tulcea  
      Pecineaga-Turcoaia3.433
      Sarinasuf1.256
      Dunavăţ1.322
      TOTAL JUDEŢ:6.011
    2.18Judeţul Vaslui  
      Albiţa-Fălciu7.423
      TOTAL JUDEŢ:7.423
    2.19Judeţul Vâlcea  
      Bucşani-Cioroiu8.012
      TOTAL JUDEŢ:8.012
    2.20Judeţul Vrancea  
      Măicăneşti18.846
      TOTAL JUDEŢ:18.846
      TOTAL GENERAL:429.665
  3. SUPRAFEŢE AMENAJATE CU LUCRĂRI DE IRIGAŢII, ÎN SISTEME DE PESTE 1.000 HA, PROPUSE PENTRU REABILITARE ULTERIOARĂ PE TERMEN LUNG
         
    Nr. crt.Denumirea amenajăriiSuprafaţa (ha)
    3.01Judeţul Arad  
      Semlac-Pereg8.648
      TOTAL JUDEŢ:8.648
    3.02Judeţul Călăraşi  
      Gălăţui-Călăraşi79.815
      Jegălia22.737
      Pietroiu-Ştefan cel Mare23.848
      TOTAL JUDEŢ:126.400
    3.03Judeţul Ialomiţa  
      Gălăţui-Călăraşi3.845
      Pietroiu-Ştefan cel Mare31.557
      TOTAL JUDEŢ:35.402
    3.04Judeţul Tulcea  
      Sud Tulcea1.745
      TOTAL JUDEŢ:1.745
      TOTAL GENERAL:172.195
  4. SUPRAFEŢE AMENAJATE CU LUCRĂRI DE DESECARE-DRENAJ, ÎN SISTEME DE PESTE 1.000 HA, PROPUSE PENTRU REABILITARE ULTERIOARĂ PE TERMEN LUNG
         
    Nr. crt.Denumirea amenajăriiSuprafaţa (ha)
    4.01Judeţul Arad  
      Hanios-Vărşand23.055
      Pilu-Vărşand3.402
      Chiser-Poganier17.008
      Budier20.316
      Ier-Arad-Frontiera33.249
      Crac-Nădlac6.200
      TOTAL JUDEŢ:103.230
    4.02Judeţul Bihor  
      Barcău mal drept aval Sălard3.162
      Barcău mal stâng aval Sălard7.541
      Crişu Repede mal drept aval Oradea9.860
      Canal colector mal drept43.696
      Valea Ierului26.674
      TOTAL JUDEŢ:90.933
    4.03Judeţul Botoşani  
      Corni-Tudora2.206
      TOTAL JUDEŢ:2.206
    4.04Judeţul Braşov  
      Sebeş-Mândra5.964
      Şercaia-Mândra4.182
      Apaţa1.651
      Viştea-Ucea2.640
      Sâmbăta-Viştea5.190
      Vlădeni-Dumbrăviţa3.480
      Breaza-Sâmbăta2.547
      Veneţia-Şercaia3.947
      TOTAL JUDEŢ:29.601
    4.05Judeţul Caraş-Severin  
      Vrani-Mercina4.330
      Vicinic1.817
      Bocşa-Biniş-Doclin1.477
      Vărădia-Secăşeni2.100
      Cadar-Remetea1.782
      TOTAL JUDEŢ:11.506
    4.06Judeţul Covasna  
      Brateş-Ghelinţa10.171
      TOTAL JUDEŢ:10.171
    4.07Judeţul Gorj  
      Budieni3.775
      TOTAL JUDEŢ:3.775
    4.08Judeţul Harghita  
      Suseni-Borzonţ2.585
      Belcina-Remetea4.449
      Racu-Jigodin3.000
      TOTAL JUDEŢ:10.034
    4.09Judeţul Iaşi  
      Sculeni-Ţuţora25.419
      TOTAL JUDEŢ:25.419
    4.10Judeţul Maramureş  
      Ţicău-Lăpuş5.651
      Vişeu-Petrova1.586
      TOTAL JUDEŢ:7.237
    4.11Judeţul Neamţ  
      Onişcani-Secuieni1.087
      Brusturi-Răuceşti1.686
      TOTAL JUDEŢ:2.773
    4.12Judeţul Prahova  
      Ghighiu5.000
      TOTAL JUDEŢ:5.000
    4.13Judeţul Satu Mare  
      Tur mal stâng9.638
      Someş mal drept27.417
      Someş-Crasna38.317
      Crasna mal stâng27.502
      Valea Ierului48.780
      TOTAL JUDEŢ:151.654
    4.14Judeţul Ilfov  
      Nord Bucureşti38.600
      TOTAL JUDEŢ:38.600
    4.15Judeţul Sibiu  
      Cristian-Şura Mare2.970
      Scorei-Arpaş3.286
      TOTAL JUDEŢ:6.256
    4.16Judeţul Suceava  
      Grigoreşti-Vereşti-Rocşani1.870
      TOTAL JUDEŢ:1.870
    4.17Judeţul Timiş  
      Aranca comp. IV55.582
      Mureşan6.040
      Sânnicolau-Saravale19.998
      Galatca8.280
      Ghecea-Jimbolia54.451
      Uivar-Pustiniş5.403
      Teba-Timişaţi28.063
      Rudna-Ghiulvăz5.643
      Sud Lanca-Birda9.984
      Livezile5.462
      Banloc10.196
      Partoş-Glogani2.876
      TOTAL JUDEŢ:211.978
      TOTAL GENERAL:712.243
  5. SUPRAFEŢE NOI, PROPUSE PENTRU A FI AMENAJATE CU LUCRĂRI DE IRIGAŢII ÎN SISTEME DE PESTE 1.000 HA
             
    Nr. crt.Denumirea amenajăriiSuprafaţa (ha)Sursa de apăVolumul de apă necesar pentru irigaţii (mil. m3)
    5.01Judeţul Brăila      
      Gologanu-Năneşti17.400Canal Siret-Bărăgan (prov. Râul Siret)176,45
      Bogza-Balta Albă7.600Canal Siret-Bărăgan22,80
      TOTAL JUDEŢ:25.000   199,25
    5.02Judeţul Buzău      
      Coteşti-Râmnicu      
      Sărat Nord5.500Canal Siret-Bărăgan18,15
      Râmnicu Sărat Nord33.700Canal Siret-Bărăgan91,83
      Buzău-Sărata60.200Canal Siret-Bărăgan168,56
      Bogza-Balta Albă25.500Canal Siret-Bărăgan76,50
      Pogoanele-Fundata69.400Canal Siret-Bărăgan194,32
      TOTAL JUDEŢ:194.300   549,36
    5.03Judeţul Călăraşi      
      Borcea de Sus14.700Dunăre30,88
      TOTAL JUDEŢ:14.700   30,88
    5.04Judeţul Galaţi      
      Gologanu-Năneşti5.600Canal Siret-Bărăgan (prov. Râul Siret)16,50
      TOTAL JUDEŢ:5.600   16,50
    5.05Judeţul Giurgiu      
      Ipoteşti IV12.800Derivaţia Olt-Vedea39,68
      Nord Câlniştea21.700Derivaţia Olt-Vedea67,27
      Naipu14.600Derivaţia Olt-Vedea45,26
      TOTAL JUDEŢ:49.100   152,21
    5.06Judeţul Ialomiţa      
      Buzău-Sărata9.600Canal Siret-Bărăgan21,12
      Pogoanele-Fundata51.500Canal Siret-Bărăgan123,60
      Borcea de Jos23.100Dunăre48,51
      TOTAL JUDEŢ84.200   193,23
    5.07Judeţul Olt      
      Ipoteşti I Nord24.900Derivaţia Olt-Vedea77,19
      Ipoteşti I Sud14.400Derivaţia Olt-Vedea44,64
      Ipoteşti II51.000Derivaţia Olt-Vedea158,10
      Ipoteşti III2.200Derivaţia Olt-Vedea6,82
      TOTAL JUDEŢ:92.500   286,75
    5.08Judeţul Prahova      
      Buzău-Sărata18.100Canal-Siret-Bărăgan39,82
      TOTAL JUDEŢ:18.100   39,82
    5.09Judeţul Teleorman      
      Ipoteşti II7.600Derivaţia Olt-Vedea23,56
      Ipoteşti III76.500Derivaţia Olt-Vedea237,15
      Ipoteşti IV27.500Derivaţia Olt-Vedea85,25
      Nord Câlniştea32.500Derivaţia Olt-Vedea100,75
      TOTAL JUDEŢ:144.100   446,71
    5.10Judeţul Vrancea      
      Rugineşti      
      Coteşti-Râmnicu23.300Canal Siret-Bărăgan68,73
      Sărat Nord16.700Canal Siret-Bărăgan55,11
      Bilieşti-Slobozia      
      Ciorăşti25.000Canal Siret-Bărăgan (prov. Râul Siret)77,50
      Gologanu-Năneşti28.000Canal Siret-Bărăgan (prov. Râul Putna/Siret)92,40
      Bogza-Balta Albă27.900Canal Siret-Bărăgan83,70
      TOTAL JUDEŢ:120.900   377,44
      TOTAL GENERAL:748.500   2.292,15
   +  Anexa 8 PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUINAŢIONAL - SECŢIUNEA a II-a APAAPA PENTRU IRIGAŢII PROGNOZA PRELEVĂRILOR PENTRU IRIGAŢII
       
    LIMITE MAXIMEmil. m3/an
         
    Nr. crt.Bazinul hidrograficValoare prognozată pe termen lung
    ITisa2
    IISomeş10
    IIICrişuri16
    IVMureş95
    VSpaţiul Banat29
    VIJiu45
    VIIOlt1.456
    VIIIVedea5
    IXArgeş219
    XIalomiţa137
    XISiret1.570
    XIIPrut160
    XIIIDunărea5.746
    XIVLitoral143
    TOTAL:9.633
     
    Prognoza prelevărilor pentru irigaţii pe termen scurt şi mediu se stabileşte prin Strategia Gospodăririi Apelor, întocmită de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Me
  ----------