HOTĂRÂRE nr. 436 din 28 aprilie 2010privind darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "General Ieremia Grigorescu" al Judeţului Galaţi, a unui imobil aflat în domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 14 mai 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "General Ieremia Grigorescu" al Judeţului Galaţi, a unui imobil situat în localitatea Iveşti, judeţul Galaţi, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Iveşti nr. 24 din 22 iulie 2009.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:----------------p. Ministrul administraţiei şi internelor,Mihai Capră,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 28 aprilie 2010.Nr. 436.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul public al statului carese transmite în administrarea Ministerului Administraţieişi Internelor, pentru Inspectoratul pentru Situaţii deUrgenţă "General Ieremia Grigorescu" al Judeţului Galaţi
  *Font 8*
  Locul unde este situat imobilul Actul prin care s-a făcut trecerea imobilului din domeniul public al unităţii admi- nistrativ-teritoriale în domeniul public al statului Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Număr de înregistrare în inventarul bunurilor din domeniul public
  Str. General Eremia Grigorescu nr. 159, comuna Iveşti, judeţul Galaţi Hotărârea Consiliului Local al Comunei Iveşti nr. 24 din 22 iulie 2009 Statul român, în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor Suprafaţă totală = 2.800 mý Construcţii C1 - Pavilion administrativ Sc = 174,55 mý Sd = 174,55 mý C2 - Pavilion garaj Sc = 179,2 mý Sd = 179,2 mý C3 - Pavilion anexă Sc = 91,16 mý Sd = 91,16 mý C4 - Pavilion depozitare Sc = 29,14 mý Sd = 29,14 mý C5 - Pavilion anexă Sc = 4,07 mý Sd = 4,07 mý Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie număr de inventar.
  ------