METODOLOGIE din 12 aprilie 2010privind remuneraţiile pentru comunicarea publică a operelor muzicale în concerte, spectacole ori manifestări artistice
EMITENT
 • OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 13 mai 2010   +  Articolul 1Utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică în concerte, spectacole ori manifestări artistice se poate face numai în baza unei autorizaţii licenţă neexclusivă încheiate în prealabil cu organismul de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere muzicale (denumit în continuare organismul de gestiune colectivă).  +  Articolul 2 (1) Este utilizator, în sensul prezentei metodologii, oricare persoană juridică sau fizică autorizată care organizează concerte, spectacole sau manifestări artistice în cadrul cărora sunt utilizate opere muzicale. (2) În cazul în care activităţile de organizare a unui concert, spectacol ori a unei manifestări artistice se realizează de două sau mai multe persoane, acestea răspund solidar pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta metodologie.  +  Articolul 3Utilizatorii au obligaţia să solicite organismului de gestiune colectivă încheierea autorizaţiei licenţă neexclusivă cu cel puţin 10 zile înainte de data la care urmează a avea loc concertul, spectacolul ori manifestarea artistică.  +  Articolul 4 (1) Remuneraţia datorată de utilizatori pentru comunicarea publică a operelor muzicale se calculează potrivit valorilor procentuale, dar nu mai puţin decât remuneraţiile minime cuprinse în tabel:
  Tipul concertului/spectacolului/localului Remuneraţie procentuală Remuneraţie minimă/ zi/spectacol, concert sau manifestare artistică
  A. Concerte şi spectacole cu caracter muzical
  1. Concerte simfonice, corale, de cameră 8% 500 lei/concert
  2. Spectacol de operă 8% 500 lei/concert
  3. Spectacol de operetă 7% 400 lei/concert
  4. Spectacol de balet 6% 300 lei/concert
  5. Spectacole de revistă, musicaluri, cabarete 7% 400 lei/concert
  6. Concerte de fanfară 6% 100 lei/concert
  7. Concerte rock, pop, jazz etc. 7% 1.000 lei/concert
  8. Concerte, spectacole ori manifestări artistice organizate în oraşe sau staţiuni, cu accesul publicului gratuit 4% 500 lei/zi
  9. Concerte, spectacole ori manifestări artistice organizate în mediul rural, cu accesul publicului gratuit 3% 300 lei/zi
  10. Concerte, spectacole sau manifestări artistice cu caracter festiv 1% 500 lei/concert
  11. Concerte, spectacole sau manifestări artistice desfăşurate în localuri (lit. C) 5% 100 lei/concert
  12. Festivaluri cu caracter artistic 3% 100 lei/zi
  13. Spectacole de caritate în care toate fondurile sunt destinate unui scop umanitar 0,5% 50 lei/concert
  14. Karaoke 1% 100 lei/spectacol
  B. Alte spectacole şi manifestări artistice
  1. Circ, delfinarii, parcuri de distracţii şi altele asemenea 3% 200 lei/spectacol
  2. Teatru, alte spectacole cu actori sau cu păpuşi, recitaluri de muzică: a) cu durata muzicii mai mică sau egală cu 10 minute b) cu durata muzicii mai mică sau egală cu 20 de minute c) cu durata muzicii mai mică sau egală cu 30 de minute d) cu durata muzicii mai mică sau egală cu 40 de minute e) cu durata muzicii mai mare de 40 de minute 1% 1,5% 2% 2,5% 3,5% 100 lei/spectacol 150 lei/spectacol 200 lei/spectacol 250 lei/spectacol 300 lei/spectacol
  3. Manifestări sportive pe fond muzical (gimnastică, patinaj artistic, dans sportiv şi altele asemenea) 3% 100 lei/spectacol
  4. Spectacole electorale 8% 3.000 lei/spectacol
  5. Muzică transmisă prin maşini publicitare 5% 500 lei/oră/mijloc auto
  6. Spectacole de laser, lumini şi artificii, dacă acestea includ opere muzicale 1% 200 lei/oră
  C. Localuri
  1. Discoteci şi cluburi:
  a) municipiul Bucureşti 8% 1.000 lei/lună
  b) localităţi cu peste 300.000 de locuitori 7% 800 lei/lună
  c) localităţi cu peste 100.000 de locuitori 6% 600 lei/ lună
  d) localităţi cu peste 10.000 de locuitori 5% 400 lei/ lună
  e) localităţi cu mai puţin de 10.000 de locuitori 4% 200 lei/ lună
  f) staţiuni turistice din mediul urban 7% 900 lei/lună
  g) staţiuni turistice din mediul rural 6% 700 lei/lună
  2. Cafenele, cafe-concert şi piano-bar în care muzica are o contribuţie la specificitatea acestora 7% 500 lei/lună
  3. Sexy cluburi 8,5% 1.200 lei/lună
  4. Baruri şi restaurante cu program de varietăţi 7% 500 lei/lună
  (2) La remuneraţiile prevăzute la alin. (1) se adaugă TVA. (3) Remuneraţia prevăzută la alin. (1) se plăteşte de către utilizatori în termen de maximum 45 de zile de la data desfăşurării spectacolului, concertului sau manifestării artistice. În cazul discotecilor, remuneraţia se plăteşte lunar până la data de 25 a lunii următoare. (4) În cazul întârzierii plăţii remuneraţiei, utilizatorii datorează penalităţi de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere.
   +  Articolul 5Baza de calcul al remuneraţiilor procentuale o reprezintă, după caz:A. veniturile, mai puţin TVA şi alte taxe, obţinute de utilizator, cum sunt: a) vânzarea de bilete pentru spectacol, concert ori manifestare artistică; b) publicitatea ocazionată de spectacol, concert ori manifestare artistică; c) sumele cuvenite utilizatorului pentru radiodifuzarea spectacolului, concertului ori manifestării artistice; d) sponsorizările primite pentru spectacol, concert ori manifestarea artistică; e) alocaţiile sau alte finanţări bugetare destinate subvenţionării preţului biletelor spectacolului, concertului ori manifestării artistice; f) consumaţii generate de spectacol, concert ori manifestare artistică;B. bugetul de cheltuieli, în cazul în care nu se realizează venituri din organizarea concertului, spectacolului ori manifestării artistice. Bugetul de cheltuieli este compus din totalitatea cheltuielilor efectuate de utilizator, cum sunt: cheltuieli cu onorariile, cazarea, transportul artiştilor interpreţi, al organizatorilor şi al colaboratorilor, cheltuieli pentru locaţia spaţiului de desfăşurare, cheltuieli de sonorizare, cheltuieli de publicitate şi promoţie, cheltuieli de regie şi orice alte cheltuieli necesare desfăşurării spectacolului, concertului sau manifestării artistice.  +  Articolul 6 (1) În cazul în care în aceeaşi locaţie sunt utilizate opere muzicale şi în alte modalităţi decât în cadrul spectacolului, concertului ori manifestării artistice, utilizatorii acelor opere muzicale au obligaţia de a încheia autorizaţii de licenţă neexclusivă pentru acea utilizare şi să plătească remuneraţiile corespunzătoare prevăzute de metodologiile specifice acelui tip de utilizare. (2) Cluburile şi discotecile care, în intervalul dintre două spectacole sau concerte, desfăşoară şi activităţi de bar, restaurant, alimentaţie publică etc. datorează şi remuneraţiile corespunzătoare potrivit metodologiilor în vigoare privind comunicarea publică a operelor muzicale pentru ambianţa în cadrul unor astfel de activităţi.  +  Articolul 7 (1) În termen de 25 de zile de la data desfăşurării spectacolului, concertului ori manifestării artistice, utilizatorii au obligaţia să depună la sediul organismului de gestiune colectivă un raport cuprinzând: a) datele de identificare şi de contact ale utilizatorului; b) numele, prenumele şi calitatea reprezentantului utilizatorului; c) denumirea şi data spectacolului, concertului ori manifestării artistice; d) locul în care s-a desfăşurat concertul, spectacolul ori manifestarea artistică; e) denumirea, autorii şi durata operelor muzicale utilizate şi interpreţii acestora sau, după caz, formaţiile; f) baza de calcul al remuneraţiei. (2) Pentru cluburi, utilizatorii vor depune la sediul organismului de gestiune colectivă un raport lunar pentru luna precedentă, cuprinzând pentru fiecare punct de lucru: a) datele de identificare şi de contact ale utilizatorului; b) numele, prenumele şi calitatea reprezentantului utilizatorului; c) denumirea şi adresa punctului de lucru; d) numărul de spectacole (zile) în care au fost comunicate public opere muzicale; e) denumirea şi data fiecărui eveniment (spectacol, concert ori manifestare artistică); f) denumirea, autorii şi durata operelor muzicale utilizate şi interpreţii acestora sau, după caz, formaţiile, pentru fiecare eveniment (spectacol, concert ori manifestare artistică). (3) Pentru activitatea de discotecă, utilizatorii vor depune la sediul organismului de gestiune colectivă un raport lunar pentru luna precedentă, cuprinzând pentru fiecare punct de lucru: a) datele de identificare şi de contact ale utilizatorului; b) numele, prenumele şi calitatea reprezentantului utilizatorului; c) denumirea şi adresa punctului de lucru; d) numărul de spectacole (zile) în care au fost comunicate public opere muzicale. (4) Raportul prevăzut la alin. (2) şi (3) se depune la sediul organismului de gestiune colectivă până la data de 15 a lunii pentru luna încheiată. (5) Prin spectacol sau zi de spectacol, în sensul alin. (2) şi (3), se înţelege intervalul de 24 de ore, precum şi orice fracţiune din acesta, înăuntrul căruia se desfăşoară activitate de spectacol, concert sau discotecă, chiar dacă programul respectiv cuprinde timpi din două zile calendaristice consecutive. (6) Fiecare raport va fi ştampilat şi semnat de reprezentantul legal al utilizatorului şi va include declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al utilizatorului că datele cuprinse în raport sunt complete şi corecte. (7) La raport va fi anexată, în cazul concertelor, spectacolelor, evenimentelor muzicale cu vânzare de bilete, altele decât cluburile şi discotecile, o copie a decontului privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete, astfel cum a fost înregistrat la autorităţile competente.  +  Articolul 8Organismul de gestiune colectivă poate monitoriza, prin reprezentanţi împuterniciţi în acest sens, utilizarea operelor muzicale, accesul acestora fiind permis în mod liber în orice spaţiu de utilizare a muzicii, în baza unei delegaţii speciale. Reprezentanţii organismului de gestiune colectivă pot utiliza echipamente de înregistrare audio şi/sau video portabile în spaţiile în care sunt utilizate operele muzicale, cu acordul utilizatorului, înregistrările astfel efectuate făcând dovada deplină a utilizării operelor muzicale.  +  Articolul 9Remuneraţiile forfetare, inclusiv remuneraţiile minime, se pot modifica anual, potrivit art. 131^4 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.Pronunţată astăzi, 12 aprilie 2010, la sediul ORDA din municipiul Bucureşti, Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1.Executorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Cu apel în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.COMPLETUL DE ARBITRI:Gheorghiu GheorgheLucan-Arjoca MariusPopovici ErnestSeucan ClaudiuVrânceanu Niculina____________