DECIZIE nr. 189 din 3 mai 2010privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 12 aprilie 2010 având ca obiect forma finală a Metodologiei privind remuneraţiile pentru comunicarea publică a operelor muzicale în concerte, spectacole ori manifestări artistice
EMITENT
  • OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 13 mai 2010    Având în vedere dispoziţiile art. 131^2 alin. (8) şi ale art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile art. 123^1 alin. (1) lit. e) şi alin. (2), coroborate cu art. 133 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:  +  Articolul 1Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Hotărârea arbitrală din data de 12 aprilie 2010 având ca obiect forma finală a Metodologiei privind remuneraţiile pentru comunicarea publică a operelor muzicale în concerte, spectacole ori manifestări artistice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 2Se desemnează organismul de gestiune colectivă "Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturile de Autor" (UCMRADA), cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 141, sectorul 1, www.ucmr-ada.ro, drept colector al remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi în baza metodologiei prevăzute la art. 1.  +  Articolul 3Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Directorul general alOficiului Român pentru Drepturile de Autor,Rodica PârvuBucureşti, 3 mai 2010.Nr. 189.  +  AnexăOFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTORCORPUL DE ARBITRIHOTARARE 12/04/2010