HOTĂRÂRE nr. 433 din 28 aprilie 2010pentru înscrierea Ansamblului monumental "Memorialul Holocaustului" în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea în administrarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (1) şi (2) şi al art. 20 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea Ansamblului monumental "Memorialul Holocaustului", având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea bunului prevăzut la art. 1, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional în administrarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel".  +  Articolul 3Predarea-preluarea bunului transmis potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se completează corespunzător anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,Kelemen HunorViceprim-ministru,Marko BelaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 28 aprilie 2010.Nr. 433.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa bunului Ansamblul monumental "MemorialulHolocaustului" care se înscrie în inventarul centralizatal bunurilor din domeniul public al statului şiadministrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional
  *Font 8*
  Denumirea bunului Valoarea de inventar - lei - Caracteristici Tipul bunului Codul de clasi- ficare Anul dobân- dirii/ dării în fo- losinţă Adresa
  Ansamblul monumental "Memorialul Holocaustului" 17.018.154 - incinta memorială centrală: 16 x 10 x 6,50 m (beton, granit, sticlă, metal) - compoziţie grafică (prenume): 30 x 0,60 m (metal) - compoziţie grafică (texte gravate): 1,72 x 0,85 m (metal) - "Coloana memorială": 17 x 1,55 x1,50 m (fontă turnată) - "Via Dolorosa": 36 x 1,60 x 0,02 m (relief granit) - "Roata Romilor": 3 x 0,30 m (fontă turnată) - "Steaua lui David": 3,50 x 5 x 2 m (fier masiv) - instalaţie cu pietre de mormânt din cimitirul din Odessa: 2,5 x 2,5 x 2,30 m (granit) - instalaţie cu pietre de mormânt din cimitirul din Bucureşti: 2,5 x 2,5 x 2,30 m (piatră) Imobil 8.28 2009 Bucureşti, sectorul 5 - intersecţia străzilor Lipscani, Anghel Saligny, Mihai Vodă şi Ion Brezoianu
  -------