MODUL din 23 aprilie 2010de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 27 aprilie 2010   +  Articolul 1 (1) În cadrul plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic (PNDC), primele se acordă producătorilor agricoli definiţi la art. 9 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare, crescători de ovine/caprine. (2) Persoanele fizice autorizate vor fi tratate în mod similar persoanelor juridice.  +  Articolul 2 (1) Prima pe cap de animal se acordă producătorilor agricoli prevăzuţi la art. 1 o singură dată pe an, pentru femele ovine şi/sau femele caprine care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) efectivul din exploataţie să fie de minimum 50 de capete de femele ovine/25 de capete de femele caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie a anului în care se face solicitarea primei; b) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie înscris în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei; c) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie menţinut în exploataţie la adresa menţionată în cerere în perioada 1 iunie-31 august 2010. (2) Pentru a beneficia de prima prevăzută la alin. (1), solicitanţii trebuie să depună cererea la centrul local/judeţean al Agenţiei de Plăţi şi intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, în perioada 28 aprilie-31 mai 2010, cerere al cărei model este prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, însoţită de următoarele documente: a) copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate/codul unic de înregistrare/certificatul de înregistrare; b) declaraţie pe propria răspundere că nu au datorii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, la data solicitării primei; c) în cazul în care sunt membri ai unei asociaţii de crescători de ovine/caprine legal constituite, o adeverinţă emisă de către asociaţia respectivă, din care să rezulte calitatea de membru al asociaţiei şi efectivele de ovine/caprine pentru care poate solicita primă. (3) Depunerea cererilor se poate face individual sau prin reprezentant legal.  +  Articolul 3 (1) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, până în data de 15 octombrie 2010 pentru ovine/caprine, situaţia centralizatoare cu efectivele eligibile la plata primelor pentru anul 2010, în vederea stabilirii cuantumului primei pe cap de animal în funcţie de efectivele de ovine/caprine eligibile la plată. (2) Acordarea primelor de la bugetul de stat, în cadrul plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru efectivele eligibile la plată se face începând cu luna noiembrie a anului 2010.  +  Articolul 4 (1) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură verifică în baza naţională de date a Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor:- existenţa înregistrării exploataţiilor de ovine femele/caprine femele cu minimum 50/25 de capete care au vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului în care se face solicitarea primei;- existenţa înregistrării animalelor pentru care se solicită prima;- corespondenţa următoarelor date din cerere: a) denumirea exploataţiei; b) C.U.I./C.N.P.; c) codul exploataţiei; d) numărul de identificare al ovinei/caprinei; e) sexul şi vârsta. (2) După finalizarea verificării în baza de date a animalelor pentru care se solicită primă în anul 2010, conform procedurii elaborate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, va fi întocmit un document care atestă controlul administrativ, care va fi ataşat la dosar. (3) În cadrul controlului la faţa locului în perioada 1 iunie-31 august 2010 pentru speciile ovine şi caprine, conform procedurii de control la faţa locului elaborate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, se verifică următoarele aspecte: a) existenţa reală a efectivului pentru care se solicită prima; b) corespondenţa dintre efectivul înscris în cerere şi cel existent în exploataţie la data controlului.  +  Articolul 5 (1) În cazul în care centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti constată diferenţe între numărul de animale pentru care se solicită plata primei şi numărul de animale determinat în urma verificării îndeplinirii tuturor condiţiilor de eligibilitate pentru prima pe cap de animal din speciile ovine şi caprine, vor aplica reduceri sau excluderi de la suma totală a primei pe cap de animal de care poate beneficia solicitantul, după cum urmează: a) dacă diferenţa dintre numărul de animale solicitat în cerere şi numărul de animale determinat este mai mică sau egală cu 3 animale, nu se aplică nicio penalizare, iar prima totală pe cap de animal se calculează la numărul de animale determinat; b) dacă diferenţa dintre numărul de animale solicitat în cerere şi numărul de animale determinat este mai mare de 3 animale, prima totală se reduce astfel:(i) cu un procent de 5% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mic sau egal cu 10%;(îi) cu un procent de 10% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 10%, dar mai mic sau egal cu 20%;(iii) cu un procent de 15% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 20%, dar mai mic sau egal cu 30%;(iv) cu un procent de 20% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50%;(v) cu excludere de la plată pentru anul în care se face solicitarea primei pe cap de animal, dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 50%. (2) Reducerile şi excluderile nu se aplică în cazurile în care, din cauza efectelor unor circumstanţe naturale asupra turmei, solicitantul nu îşi poate respecta angajamentul de a păstra animalele pentru care solicită prima pe cap de animal, pe tot parcursul perioadei 1 iunie-31 august 2010, cu condiţia să fi informat în scris în acest sens centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, în termen de 10 zile lucrătoare de la constatarea oricărei reduceri a numărului de animale. Circumstanţele naturale sunt următoarele: a) moartea unui animal ca urmare a unei boli; b) moartea unui animal ca urmare a unui accident pentru care solicitantul nu poate fi considerat responsabil.  +  Articolul 6 (1) Persoanele desemnate pentru primirea solicitărilor din cadrul centrelor locale/judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti înregistrează cererile în Registrul de înregistrare a cererilor/Registrul electronic de înregistrare a cererilor şi le clasifică separat pentru ovine şi caprine. (2) Persoanele desemnate pentru verificarea solicitărilor din cadrul centrelor locale/judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti verifică corectitudinea înscrisurilor din cererea de solicitare a primei cu documentele anexate acesteia, conform procedurii elaborate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. (3) Persoanele desemnate pentru verificarea solicitărilor din cadrul centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti au obligaţia de a înregistra şi de a monitoriza toţi beneficiarii primelor.  +  Articolul 7 (1) După înregistrarea tuturor solicitărilor, centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti întocmesc şi transmit Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură o situaţie centralizatoare cu efectivele de ovine şi caprine pentru care se solicită prime. (2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale o situaţie centralizatoare cu efectivele de ovine şi caprine pentru care se solicită prime pentru anul 2010, până la data de 1 iulie 2010.  +  Articolul 8 (1) Centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, după verificarea cererilor şi stabilirea numărului de animale eligibile la plată, întocmesc şi transmit Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură o situaţie centralizatoare a sumelor solicitate pentru plata primelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. (2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale o situaţie centralizatoare a sumelor solicitate pentru plata primelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 9În baza situaţiilor centralizatoare ale sumelor solicitate pentru plata primelor, transmise de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare, însoţită de situaţia centralizatoare a sumelor solicitate pentru plata primelor, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.  +  Articolul 10După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finanţelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează contul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, care, în baza situaţiilor centralizatoare primite de la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, prevăzute la art. 8 alin. (1), virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor primelor, conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 11Orice cerere de solicitare a plăţilor naţionale directe complementare poate fi retrasă în scris de către solicitant în orice moment, cu excepţia cazurilor în care Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a notificat deja solicitantul asupra unor nereguli identificate sau asupra intenţiei de a realiza un control.  +  Articolul 12În sensul prezentului ordin, următorii termeni se definesc după cum urmează : a) animal determinat înseamnă orice animal pentru care sunt îndeplinite toate condiţiile de eligibilitate pentru acordarea primei pe cap de animal; b) animal cu nereguli înseamnă orice animal solicitat în cerere şi inexistent în Registrul naţional al exploataţiilor la controlul administrativ şi/sau la controlul la faţa locului.  +  Articolul 13Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta anexă.  +  Anexa 1 -------la anexă--------Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură                                            ┌─┬─┬─┬─┐    Operator de date cu caracter personal: │9│5│9│6│                                            └─┴─┴─┴─┘Centrul Judeţean ..............................Nr. ................... data ..................CEREREde solicitare a primei pe cap de animal dinspecia ovine pentru anul 2010I. Date de identificare ale solicitantului/exploataţieiA. Persoane fizice
    Numele*)Prenumele*)
       
    CNP*)                          
    Act identitate BI/CI seria*)     nr.            
    Cod ţară şi nr. act identitate (altă cetăţenie)*)
    Cod exploataţie*)RO                       al ANSVSA
  B. Persoane juridice şi PFA/ÎI/ÎF*):
    Denumirea exploataţiei/PFA/ÎI/ÎF*)
     
    Cod unic de identificare (CUI)*)                      
    Numele administratorului/reprezentantului legal*)Prenumele administratorului/reprezentantului legal*)
       
    CNP administrator/reprezentant legal*)                          
    Tip de organizare*)      
      Sediul exploataţiei ANSVSA*):
    Judeţul*)Localitatea*)
       
    Cod siruta*)             Satul*)/Strada
    Nr.Cod poştal*)             Telefon*)
    FaxE-mail
      Adresa de domiciliu/Adresa sediului social*):
    Judeţul*)Localitatea*)
       
    Cod siruta*)             Satul*)/Strada
    Nr.Bl.Sc.Ap.Cod poştal*)            
    Telefon*)FaxE-mail
    Nr. total de ovine solicitat*):           capete
  II. Coordonate bancare*):
    Banca*)Filiala*)
       
       
    Nr. cont IBAN*)                                                
                                                     
  Solicit*):- prima pe cap de animal pentru un numar de ............*) capete de femele ovine care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie 2010, care în perioada de control 1 iunie-31 august 2010 se găsesc la adresa .................*)/(localitatea ........../judeţul ............. sau păşune pe raza localităţii, după caz) ............. *), conform codurilor de identificare cuprinse în lista animalelor, anexată cererii.III. Angajamente şi declaraţiiSubsemnatul, .................., declar următoarele:1. Am luat la cunoştinţă:- Condiţiile şi modalităţile de acordare a plăţilor naţionale directe complementare, conform reglementărilor naţionale şi europene, pe care mă angajez să le respect: a) efectivul din exploataţie să fie de minimum 50 de capete femele ovine care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie 2010; b) efectivul de femele ovine pentru care se solicită prima să fie înscris în Registrul Naţional al Exploataţiilor la data solicitării primei; c) efectivul de femele ovine pentru care se solicită prima să fie menţinut în exploataţie la adresa menţionată în cerere în perioada 1 iunie-31 august 2010; d) solicitantul să nu aibă datorii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, la data solicitării primei.- Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru acordarea primei pe cap de animal, precum şi înscrierea cu intenţie în formular a informaţiilor incomplete/neconforme cu realitatea atrag sancţiuni conform prevederilor legale.- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate solicita solicitantului documente suplimentare în orice moment.- În cazul apariţiei unor suspiciuni privind eventuale nereguli/fraude, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va întreprinde, după caz, demersurile necesare recuperării sumelor sau acţionării în justiţie a solicitantului.- Nu se acordă sprijin dacă se constată existenţa unor condiţii artificial create, de natură să ducă la obţinerea unor plăţi necuvenite.- În cazul în care controlul la faţa locului nu a putut fi efectuat din motive generate de solicitant, cererea de solicitare a primei pe cap de animal va fi respinsă.- Persoanele responsabile de la nivelul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură au dreptul de a verifica informaţiile conţinute în formularul cererii de solicitare a plăţilor naţionale directe complementare, documentul care atestă controlul la faţa locului, precum şi alte documente aferente dosarului.- Orice animal solicitat în cerere care nu a fost găsit la controlul administrativ în Registrul Naţional al Exploataţiilor şi/sau la faţa locului este considerat animal nedeterminat şi nu poate fi eligibil la prima pe cap de animal.- Pentru animalele cu nereguli suma totală de plată se reduce şi se aplică sancţiuni după cum urmează: a) dacă diferenţa dintre numărul de animale solicitat în cerere şi numărul de animale determinat este mai mică sau egală cu 3 animale, nu se aplică nicio penalizare, iar prima totală pe cap de animal se calculează la numărul de animale determinat; b) dacă diferenţa dintre numărul de animale pentru care se solicită plata primei în cerere şi numărul de animale determinat este mai mare de 3 animale, prima totală se reduce astfel:(i) cu un procent de 5% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mic sau egal cu 10%;(îi) cu un procent de 10% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 10%, dar mai mic sau egal cu 20%;(iii) cu un procent de 15% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 20%, dar mai mic sau egal cu 30%;(iv) cu un procent de 20% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50%;(v) cu excludere de la plată pentru anul în care se face solicitarea primei pe cap de animal, dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 50%.- Reducerile şi excluderile nu se aplică în cazurile în care, din cauza efectelor unor circumstanţe naturale asupra turmei, solicitantul nu îşi poate respecta angajamentul de a păstra animalele pentru care solicită prima pe cap de animal, pe tot parcursul perioadei 1 iunie-31 august 2010, cu condiţia să fi informat în scris în acest sens centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, în termen de 10 zile lucrătoare de la constatarea oricărei reduceri a numărului de animale. Circumstanţele naturale sunt următoarele: a) moartea unui animal ca urmare a unei boli; b) moartea unui animal ca urmare a unui accident pentru care solicitantul nu poate fi considerat responsabil.2. Drept care mă angajez şi declar următoarele:- Mă angajez ca, în cazul în care între data depunerii solicitării şi data acordării plăţii au intervenit modificări ale informaţiilor declarate în cerere (schimbări referitoare la exploataţie, transferarea proprietăţii exploataţiei şi animalelor către un alt producător agricol, alte schimbări ale datelor din formularul de cerere), în termen de 10 zile, să comunic în scris aceste schimbări Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.- Mă angajez să comunic în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură dacă exploataţia a fost afectată de un caz de forţă majoră, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care pot face acest lucru [art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005 , (CE) nr. 247/2006 , (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 ]. În acest sens voi prezenta dovezile cerute de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură privind apariţia cazului de forţă majoră sau circumstanţa excepţională. Cazurile de forţă majoră sunt: calamităţile naturale, decesul solicitantului, distrugerea accidentală a adăposturilor destinate creşterii animalelor, epizootiile afectând total sau parţial animalele din exploataţie.- Mă angajez să păstrez şi să furnizez toate documentele cerute de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi să permit accesul în exploataţie.- Declar pe propria răspundere că datele înscrise în formularul cererii privind solicitarea primei pe cap de animal şi în documentele anexate acesteia sunt reale, complete, corecte şi valabile. În caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaraţii.- Declar pe propria răspundere că sunt/nu sunt membru al unei asociaţii de crescători de ovine legal constituite.LISTAanimalelor pentru care se solicită prima pe cap de animal*)
    Nr. crt.Numărul de identificare (până la 12 caractere alfanumerice)*)Rasa şi sexulData naşterii (ziua/luna/anul)*)
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
    Total capete solicitate:                  
  NOTĂ:Câmpurile notate cu "*)" sunt obligatoriu de completat.┌──────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────────┐│ │ │ ││Semnătura titularului cererii/ │ │ ││reprezentantului, administratorului desemnat/ │ │ ││împuternicitului: │ │ Data: ││ │ │ ││În caz de împuternicire, │ │.........../ ││numele şi prenumele împuternicitului, │ │ 2010 ││în clar: │ Ştampila │ ││ │ │ │└──────────────────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Centrul judeţean/local al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură:│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Controlul vizual a fost făcut şi cererea poate fi verificată administrativ. ││ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Numele şi prenumele funcţionarului Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru ││ Agricultură care generează cererea şi realizează controlul vizual: ││ ││ Nume: ............................................... ││ ││ Prenume: ........................................... ││ ││ Semnătura ││ ││ Data ............ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   +  Anexa 2 -------la anexă--------Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură                                            ┌─┬─┬─┬─┐    Operator de date cu caracter personal: │9│5│9│6│                                            └─┴─┴─┴─┘Centrul Judeţean ..............................Nr. ................... data ..................CEREREde solicitare a primei pe cap de animal dinspecia caprine pentru anul 2010I. Date de identificare ale solicitantului/exploataţieiA. Persoane fizice
    Numele*)Prenumele*)
       
    CNP*)                          
    Act identitate BI/CI seria*)     nr.            
    Cod ţară şi nr. act identitate (altă cetăţenie)*)
    Cod exploataţie*)RO                       al ANSVSA
  B. Persoane juridice şi PFA/ÎI/ÎF*):
    Denumirea exploataţiei/PFA/ÎI/ÎF*)
     
    Cod unic de identificare (CUI)*)                      
    Numele administratorului/reprezentantului legal*)Prenumele administratorului/reprezentantului legal*)
       
    CNP administrator/reprezentant legal*)                          
    Tip de organizare*)      
      Sediul exploataţiei ANSVSA*):
    Judeţul*)Localitatea*)
       
    Cod siruta*)             Satul*)/Strada
    Nr.Cod poştal*)             Telefon*)
    FaxE-mail
      Adresa de domiciliu/Adresa sediului social*):
    Judeţul*)Localitatea*)
       
    Cod siruta*)             Satul*)/Strada
    Nr.Bl.Sc.Ap.Cod poştal*)            
    Telefon*)FaxE-mail
    Nr. total de caprine solicitat*):           capete
  II. Coordonate bancare*):
    Banca*)Filiala*)
       
       
    Nr. cont IBAN*)                                                
                                                     
  Solicit*):- prima pe cap de animal pentru un numar de ............ *) capete de femele caprine care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie 2010, care în perioada de control 1 iunie-31 august 2010 se găsesc la adresa ............. *)/(localitatea, strada, nr. sau păşune pe raza localităţii, după caz) ............. *), conform codurilor de identificare cuprinse în lista animalelor, anexată cererii.III. Angajamente şi declaraţiiSubsemnatul, ........................, declar următoarele:1. Am luat la cunoştinţă:- Condiţiile şi modalităţile de acordare a plăţilor naţionale directe complementare, conform reglementărilor naţionale şi europene, pe care mă angajez să le respect,: a) efectivul din exploataţie să fie de minimum 25 de capete de femele caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie 2010; b) efectivul de femele caprine pentru care se solicită prima să fie înscris în Registrul Naţional al Exploataţiilor la data solicitării primei; c) efectivul de femele caprine pentru care se solicită prima să fie menţinut în exploataţie la adresa menţionată în cerere în perioada 1 iunie-31 august 2010; d) solicitantul să nu aibă datorii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, la data solicitării primei.- Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru acordarea primei pe cap de animal, precum şi înscrierea cu intenţie în formular a informaţiilor incomplete/neconforme cu realitatea atrag sancţiuni conform prevederilor legale.- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate solicita solicitantului documente suplimentare în orice moment.- În cazul apariţiei unor suspiciuni privind eventuale nereguli/fraude, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va întreprinde, după caz, demersurile necesare recuperării sumelor sau acţionării în justiţie a solicitantului.- Nu se acordă sprijin dacă se constată existenţa unor condiţii artificial create, de natură să ducă la obţinerea unor plăţi necuvenite.- În cazul în care controlul la faţa locului nu a putut fi efectuat din motive generate de solicitant, cererea de solicitare a primei pe cap de animal va fi respinsă.- Persoanele responsabile de la nivelul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură au dreptul de a verifica informaţiile conţinute în formularul cererii de solicitare a plăţilor naţionale directe complementare, procesul-verbal de control la faţa locului, precum şi alte documente aferente dosarului.- Orice animal solicitat în cerere care nu a fost găsit la controlul administrativ în Registrul Naţional al Exploataţiilor şi/sau la faţa locului este considerat animal nedeterminat şi nu poate fi eligibil la prima pe cap de animal.- Pentru animalele cu nereguli suma totală de plată se reduce şi se aplică sancţiuni după cum urmează: a) dacă diferenţa dintre numărul de animale solicitat în cerere şi numărul de animale determinat este mai mică sau egală cu 3 animale, nu se aplică nicio penalizare, iar prima totală pe cap de animal se calculează la numărul de animale determinat; b) dacă diferenţa dintre numărul de animale pentru care se solicită plata primei în cerere şi numărul de animale determinat este mai mare de 3 animale, prima totală se reduce astfel:(i) cu un procent de 5% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mic sau egal cu 10%;(îi) cu un procent de 10% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 10%, dar mai mic sau egal cu 20%;(iii) cu un procent de 15% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 20%, dar mai mic sau egal cu 30%;(iv) cu un procent de 20% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50%;(v) cu excludere de la plată pentru anul în care se face solicitarea primei pe cap de animal, dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 50%.- Reducerile şi excluderile nu se aplică în cazurile în care, din cauza efectelor unor circumstanţe naturale asupra turmei, solicitantul nu îşi poate respecta angajamentul de a păstra animalele pentru care solicită prima pe cap de animal, pe tot parcursul perioadei 1 iunie-31 august 2010, cu condiţia să fi informat în scris în acest sens centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, în termen de 10 zile lucrătoare de la constatarea oricărei reduceri a numărului de animale. Circumstanţele naturale sunt următoarele: a) moartea unui animal ca urmare a unei boli; b) moartea unui animal ca urmare a unui accident pentru care solicitantul nu poate fi considerat responsabil.2. Drept care mă angajez şi declar următoarele:- Mă angajez ca, în cazul în care între data depunerii solicitării şi data acordării plăţii au intervenit modificări ale informaţiilor declarate în cerere (schimbări referitoare la exploataţie, transferarea proprietăţii exploataţiei şi animalelor către un alt producător agricol, alte schimbări ale datelor din formularul de cerere), în termen de 10 zile, să comunic în scris aceste schimbări Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.- Mă angajez să comunic în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură dacă exploataţia a fost afectată de un caz de forţă majoră, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care pot face acest lucru [art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005 , (CE) nr. 247/2006 , (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 ]. În acest sens voi prezenta dovezile cerute de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură privind apariţia cazului de forţă majoră sau circumstanţa excepţională. Cazurile de forţă majoră sunt: calamităţile naturale, decesul solicitantului, distrugerea accidentală a adăposturilor destinate creşterii animalelor, epizootiile afectând total sau parţial animalele din exploataţie.- Mă angajez să păstrez şi să furnizez toate documentele cerute de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi să permit accesul în exploataţie.- Declar pe propria răspundere că datele înscrise în formularul cererii privind solicitarea primei pe cap de animal şi în documentele anexate acesteia sunt reale, complete, corecte şi valabile. În caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaraţii.- Declar pe propria răspundere că sunt/nu sunt membru al unei asociaţii de crescători de caprine legal constituite.LISTAanimalelor pentru care se solicită prima pe cap de animal*)
    Nr. crt.Numărul de identificare (până la 12 caractere alfanumerice)*)Rasa şi sexulData naşterii (ziua/luna/anul)*)
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
    Total capete solicitate:                  
  NOTĂ:Câmpurile notate cu "*)" sunt obligatoriu de completat.┌──────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────────┐│ │ │ ││Semnătura titularului cererii/ │ │ ││reprezentantului, administratorului desemnat/ │ │ ││împuternicitului: │ │ Data: ││ │ │ ││În caz de împuternicire, │ │.........../ ││numele şi prenumele împuternicitului, │ │ 2010 ││în clar: │ Ştampila │ ││ │ │ │└──────────────────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Centrul judeţean/local al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură:│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Controlul vizual a fost făcut şi cererea poate fi verificată administrativ. ││ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Numele şi prenumele funcţionarului Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru ││ Agricultură care generează cererea şi realizează controlul vizual: ││ ││ Nume: ............................................... ││ ││ Prenume: ........................................... ││ ││ Semnătura ││ ││ Data ............ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   +  Anexa 3 -------la anexă--------Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură                                              ┌─┬─┬─┬─┐    Operator de date cu caracter personal: │9│5│9│6│                                              └─┴─┴─┴─┘Centrul Judeţean .........................Nr. ............. data ....................SITUAŢIE CENTRALIZATOAREprivind încasarea de la bugetul de stat a primelor pentruefectivele de ovine/caprine, conform art. 2 din anexa "Modul deimplementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitatepentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementareîn sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine,în acord cu reglementările comunitare în domeniu"
    Nr. crt.Denumirea beneficiarilorCodul exploataţieiNumărul de animale pentru care se acordă prima (capete)Valoarea unitară a primei (lei/cap)Valoarea primei acordate (lei)
    ovinecaprineovinecaprineovine (col. 3 x col. 5)caprine (col. 4 x col. 6)
    012345678
    1.                
    2.                
                     
                     
    ...                
    Total:              
  Data ............Directorul centrului judeţean,..............................VerificatŞef serviciu,......................
   +  Anexa 4 -------la anexă--------Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură                                              ┌─┬─┬─┬─┐    Operator de date cu caracter personal: │9│5│9│6│                                              └─┴─┴─┴─┘SITUAŢIE CENTRALIZATOAREprivind încasarea de la bugetul de stat a primelor pentruefectivele de ovine/caprine, conform art. 2 din anexa"Modul de implementare, condiţiile specifice şi criteriile deeligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionaledirecte complementare în sectorul zootehnic la speciileovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu"
    Nr. crt.JudeţulNumărul de beneficiariNumărul de animale pentru care se acordă prima (capete)Valoarea unitară a primei (lei/cap)Valoarea primei acordate (lei)
    ovinecaprineovinecaprineovinecaprineovinecaprine
    0123456789
    1.                  
    2.                  
                       
                       
    ...                  
    Total:                
  Director general,......................Data .................. .................
   +  Anexa 5 -------la anexă--------MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALESITUAŢIE CENTRALIZATOAREprivind încasarea de la bugetul de stat a primelor pentruefectivele de ovine/caprine, conform art. 2 din anexa "Modulde implementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitatepentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementareîn sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine,în acord cu reglementările comunitare în domeniu"
    Nr. crt.JudeţulNumărul de beneficiariNumărul de animale pentru care se acordă prima (capete)Valoarea unitară a primei (lei/cap)Valoarea primei acordate (lei)
    ovinecaprineovinecaprineovinecaprineovinecaprine
    0123456789
    1.                  
    2.                  
                       
                       
    ...                  
    Total:                
  AprobatOrdonator principal de credite...............................Data ...................--------------