HOTĂRÂRE nr. 330 din 31 martie 2010pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 27 aprilie 2010    Având în vedere prevederile cap. 16 pct. 2 din Programul de guvernare aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 39/2009 pentru acordarea încrederii Guvernului,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 24 iunie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1.Titlul hotărârii se modifică şi va avea următorul cuprins:"HOTĂRÂREpentru aprobarea Programului privind reabilitarea,modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interesjudeţean şi de interes local, alimentarea cu apă,canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi înunităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice"2. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Se aprobă Programul privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, definite potrivit legii, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, denumit în continuare Programul, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului."3. La articolul 1, alineatele (2) şi (3) se abrogă.4. După articolul 1 se introduc trei noi articole, articolele 1^1 - 1^3, cu următorul cuprins:"Art. 1^1. - (1) Programul este compus din următoarele subprograme: a) Subprogramul privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local; b) Subprogramul privind alimentarea cu apă; c) Subprogramul privind canalizarea şi epurarea apelor uzate. (2) Subprogramele vor fi detaliate în Normele metodologice de aplicare a Programului.Art. 1^2. - Prin implementarea Programului se pot finanţa de la bugetul de stat proiecte de investiţii amplasate în: a) spaţiul rural, aşa cum este definit la art. 1 alin. (2^1); b) unităţile administrativ-teritoriale unde există resurse turistice, definite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 190/2009.Art. 1^3. - (1) Obiectivele de investiţii ce pot fi finanţate în cadrul Programului trebuie să vizeze unul dintre următoarele domenii: a) reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi a drumurilor de interes local; b) construcţia/extinderea/modernizarea de sisteme de alimentare cu apă; c) construcţia/extinderea/modernizarea de sisteme de canalizare şi/sau staţii de tratare a apelor uzate; d) în cazuri excepţionale pot face obiectul Programului şi pietruirile de drumuri de interes local; e) în cazul apariţiei unor situaţii speciale pot face obiectul Programului: lucrările de eliminare a efectelor produse de alunecări de teren, inundaţii, dezafectări, modificarea lungimii tronsoanelor de drum, combaterea infestării pânzei freatice şi altele. (2) Fac obiectul Programului: a) în sensul alin. (1) lit. a), drumurile de interes judeţean şi drumurile de interes local; b) în sensul alin. (1) lit. b), realizarea de noi sisteme de alimentare cu apă, precum şi extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă existente; c) în sensul alin. (1) lit. c), realizarea de noi sisteme de canalizare şi staţii de tratare a apelor uzate, precum şi extinderea şi modernizarea sistemelor de canalizare şi staţiilor de tratare a apelor uzate existente. (3) Cazurile excepţionale prevăzute la alin. (1) lit. d) vor fi detaliate în Normele metodologice de aplicare a Programului."5. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în exercitarea atribuţiei de coordonare a Programului, pe baza situaţiilor transmise anual de consiliile judeţene şi de către consiliile locale, întocmeşte inventarierea lucrărilor de alimentare cu apă, canalizare, staţii de tratare a apelor uzate, precum şi starea de viabilitate a drumurilor de interes judeţean şi local, la nivelul întregii ţări. (2) Propunerile de obiective ce pot fi incluse în Program şi nivelurile valorice ale acestora se transmit la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului anual de către consiliile judeţene, după consultarea consiliilor locale, precum şi de către consiliile locale în mod direct. (3) În vederea includerii în Program, propunerile de obiective ale consiliilor judeţene şi ale consiliilor locale nu trebuie să facă obiectul altor programe de finanţare."6. După articolul 2 se introduc două noi articole, articolele 2^1 şi 2^2, cu următorul cuprins:"Art. 2^1. - (1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului fundamentează necesarul anual de fonduri de la bugetul de stat, pe baza propunerilor consiliilor judeţene în colaborare cu consiliile locale, a solicitărilor directe ale consiliilor locale, precum şi a datelor deţinute de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, conform inventarului prevăzut la art. 2. alin. (1), fonduri care se nominalizează distinct în bugetul aprobat potrivit legii. (2) După intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe baza propunerilor înaintate de consiliile judeţene în colaborare cu consiliile locale, a solicitărilor formulate direct către minister de către consiliile locale, precum şi a inventarului prevăzut la art. 2 alin. (1), ţinând cont de strategia de dezvoltare teritorială a României, întocmeşte şi aprobă lista obiectivelor încadrate în prevederile Programului şi nivelurile valorice ale acestora, evidenţiate pe subprograme. (3) Listele întocmite de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în conformitate cu alin. (2), defalcate pe subprograme şi obiective, cu sumele aferente fiecărui obiectiv, se vor transmite consiliilor judeţene. (4) Consiliile judeţene vor comunică consiliilor locale ale căror obiective sunt incluse în Program lista acestora, precum şi sumele aferente în vederea includerii în bugetul propriu.Art. 2^2. - (1) În vederea întocmirii deschiderilor de finanţare, consiliile locale transmit solicitarea la consiliile judeţene, care transmit lunar, în mod centralizat, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului solicitările de finanţare pentru obiectivele incluse în Program. De asemenea, consiliile locale pot transmite o copie a solicitării şi la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. (2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului virează consiliilor judeţene lunar, prin ordin de plată, sumele pentru realizarea lucrărilor, defalcat pe subprograme şi pe obiective de investiţii, în limita plafoanelor stabilite potrivit art. 2^1 alin. (2). (3) Consiliile judeţene transferă lunar consiliilor locale sumele primite pentru obiectivele nominalizate în listele întocmite şi aprobate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului."7. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Consiliile judeţene, cu consultarea consiliilor locale implicate, vor asigura: a) identificarea şi propunerea altor surse de finanţare, care să completeze sumele de la bugetul de stat, altele decât cele prevăzute la art. 6 alin. (1), şi care să contribuie la urgentarea realizării lucrărilor; b) asistenţa tehnică de specialitate pentru consiliile locale de către personalul de specialitate din cadrul consiliului judeţean, la cererea acestora."8. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Introducerea obiectivelor de investiţii în cadrul Programului se face pe bază de studii de fezabilitate, aprobate de consiliul local sau, după caz, de consiliul judeţean. Atribuirea elaborării studiilor de fezabilitate, proiectelor tehnice şi a execuţiei lucrărilor se va face prin contract de achiziţie publică, atribuit în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice. (2) Se vor urmări implementarea şi extinderea aplicării, în cadrul unor programe-pilot de proiectare, execuţie şi urmărire a comportării în exploatare, a unor soluţii constructive, materiale şi/sau tehnologii noi, prin realizarea de prototipuri şi experimentări în situ, în conformitate cu legislaţia în vigoare. (3) Programele-pilot privind soluţiile prevăzute la alin. (2) se vor derula, potrivit legii, prin Compania Naţională de Investiţii «C.N.I.» - S.A. şi se pot finanţa din alocaţii bugetare şi alte surse de finanţare legal constituite."9. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Finanţarea Programului se va face din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, de la bugetele locale ale unităţilor administrativteritoriale beneficiare şi de la bugetele consiliilor judeţene, din împrumuturi contractate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, şi din alte surse de finanţare legal constituite. (2) În sensul prezentului program, nu este permisă dubla finanţare a aceleiaşi investiţii, efectuată conform prezentului Program, din alte fonduri comunitare sau naţionale asigurate prin alte programe."10. Articolul 6^2 se abrogă.11. În tot cuprinsul hotărârii, denumirea "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului".  +  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului va actualiza normele metodologice de aplicare a acesteia.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul dezvoltăriiregionale şi turismului,Elena Gabriela UdreaMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul agriculturii şidezvoltării rurale,Mihail DumitruMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 31 martie 2010.Nr. 330.-------