HOTĂRÂRE nr. 361 din 14 aprilie 2010privind darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sibiu a unor părţi din imobile aflate în domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sibiu, a unor părţi din imobile situate în localităţile Tălmaciu şi Sălişte, judeţul Sibiu, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecute în domeniul public al statului din domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale prin hotărâri ale consiliilor locale, în scopul amenajării unor spaţii moderne destinate primirii publicului.  +  Articolul 2Predarea-preluarea părţilor din imobilele prevăzute la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:────────────────Ministrul administraţieişi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 14 aprilie 2010.Nr. 361.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale părţilor din imobilele aflate în domeniul public al statuluicare se dau în administrarea Ministerului Administraţiei şiInternelor - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sibiu
  Locul unde este situat imobilul Actul prin care s-a făcut trecerea imobi lului din dome niul public al unităţii administrativ- teritoriale în domeniul public al statului Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristici tehnice ale imobilului Numărul de înre- gistrare în inven- tarul domeniu- lui public
  Oraşul Tălmaciu, Str. Textiliştilor nr. 7, judeţul Sibiu Hotărârea Consiliului Local Tălmaciu nr. 57/ 22.03.2007 Statul român, în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor Nr. încăperi = 2 Suprafaţa utilă = 19,18 mý 112.886 (parţial)
  Oraşul Sălişte, Str. Tăbăcarilor nr. 12-14 (fost nr. 198), judeţul Sibiu Hotărârea Consiliului Local Sălişte nr. 79/ 26.04.2007 Statul român, în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor Nr. încăperi = 2 Suprafaţa utilă = 26,20 mý 112.887 (parţial)
  __________