HOTĂRÂRE nr. 301 din 31 martie 2010privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Suceava în domeniul public al comunei Izvoarele Sucevei şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 16 aprilie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în domeniul public al statului la poziţia M.F.P. 105092, cod de clasificare 8.29.10, denumirea 49-373, din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, este de 158.430,44 lei.  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Suceava în domeniul public al comunei Izvoarele Sucevei şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava, cu destinaţia de centru social.  +  Articolul 3În cazul în care nu se respectă destinaţia imobilului prevăzut la art. 2, imobilul revine în domeniul public al statului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 4Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul imobilelor aflate în domeniul public al statului.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:─────────────────Ministrul administraţieişi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 31 martie 2010.Nr. 301.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului care se transmite din domeniul public al statului şidin administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor -Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Suceava îndomeniul public al comunei Izvoarele Sucevei şi înadministrarea Consiliului Local alComunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava
  *Font 9*
  Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Nr. M.F.P.
  Satul Bobeica, comuna Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava Statul Român, Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Suceava Comuna Izvoarele Sucevei, Consiliului Local al Comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava Denumirea: 49-373 - Pavilion administrativ Suprafaţa construită - 231 mý - Grajd Suprafaţa construită - 75 mý - Magazie Suprafaţa construită - 10 mý Total suprafaţă construită - 316 mý - Teren - 8.944 mý - cod de clasificare - 8.29.10 Valoarea actualizată a imobilului - 158.430,44 lei 105.092
  ___________