LEGE nr. 144 din 24 iulie 1997pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Muntilor Apuseni
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 28 iulie 1997    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Muntilor Apuseni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 23 mai 1996, se modifica şi se completează astfel:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Pentru preluarea şi valorificarea prin comerţ ambulant, tuturor locuitorilor Muntilor Apuseni din judeţele Alba, Arad, Bihor, Cluj şi Hunedoara li se acordă anual, de către primari şi ocoalele silvice ale filialelor teritoriale ale Regiei Naţionale a Pădurilor, câte 10 metri cubi material lemnos pe picior, dar nu mai mult de 15 metri cubi de familie.Prelucrarea şi valorificarea prin comerţ ambulant ale acestui material lemnos se realizează sub forma de scandura, sindrila, grinzi fasonate, barne, butoaie, ciubere, donite, araci de vie, furci de lemn, cozi de unelte, oisti de căruţa şi alte asemenea produse.Prin familie, în sensul prezentei legi, se înţelege soţul, sotia şi copiii lor necăsătoriţi cu care gospodăresc în comun.De prevederile art. 2 alin. 1 nu beneficiază societăţile comerciale de profil şi persoanele stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996."2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Pe baza îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 2, primării localităţilor din aceste judeţe eliberează lt; lt;Carnetul de mot gt; gt;, în care vor fi înscrise drepturile şi avantajele prevăzute în prezenta lege.Cererea pentru eliberarea Carnetului de mot se adresează primarului localităţii, care este obligat sa îl elibereze în termen de 5 zile. Nerespectarea acestui termen atrage, pentru primar, pe lângă sancţiunile administrative sau penale, şi plata de daune către petitionar."3. Articolul 4 alineatul 4 se abroga.4. Articolul 5 alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Titularii Carnetului de mot pot valorifica produsele prelucrate din lemn la târguri, pieţe ale administraţiei publice şi pieţe private, oboare, precum şi în orice localitate din ţara, fiind scutiţi de orice taxa."5. Articolul 5 alineatul 4 va avea următorul cuprins:"Titularii Carnetului de mot beneficiază de reducerea de 50% din costul biletului C.F.R. clasa a doua, atunci când fac dovada ca se deplaseaza pentru valorificarea produselor expediate pe C.F.R. De aceasta reducere beneficiază şi posesorii Carnetului de mot care prestează servicii cu materialul lemnos al beneficiarului, constând în confecţii şi reparaţii din lemn, atât la dus, cat şi la întors pe calea ferată."6. Articolul 6 alineatul 2 va avea următorul cuprins:"Produsele cu grad superior de prelucrare (donite, ciubere, cozi de unelte, butoaie, sindrila, furci de lemn etc.) vor fi însoţite de actul de provenienţă a materialului lemnos din care au fost confectionate ori de Carnetul de mot."7. După articolul 12 se introduce articolul 13, cu următorul cuprins:"Art. 13. - Ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, care sunt abilitate cu aplicarea prevederilor acestei legi, vor asigura de îndată respectarea întocmai a prevederilor acesteia în pieţe, târguri şi oboare, cu ocazia comercializării produselor rezultate din confecţionarea şi repararea materialului lemnos, sub sancţiunea acordării de daune." Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 12 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIPETRE ROMAN----------------