HOTĂRÂRE nr. 289 din 31 martie 2010privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 15 aprilie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, situate în Bucureşti, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor menţionate la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora, în condiţiile legii.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi desfiinţarea construcţiilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 31 martie 2010.Nr. 289.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale construcţiilor aflate în administrarea MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor - Inspectoratul General al Poliţieide Frontieră, care se transmit din domeniulpublic al statului în domeniul privat al acestuia,în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării
  *Font 8*
   
  Adresa imobilului Persoana juridică care administrează imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Valoarea contabilă Numărul de înregistrare a imobilului depus la M.F.P.
  Municipiul Bucureşti, str. Răzoare nr. 5, sectorul 6, nr. cadastral 8509, carte funciară nr. 72394 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Pavilion nr. 49-01-05 "depozit" Suprafaţă construită = 501,00 mý Pavilion nr. 49-01-06 "depozit" Suprafaţă construită = 496,00 mý Pavilion nr. 49-01-11 "şopron lemne" Suprafaţă construită = 155,00 mý 8.322,90 lei 11.084,20 lei 546,70 lei 34159 - parţial
  -------