HOTĂRÂRE nr. 300 din 31 martie 2010privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Crişana-Bihor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi actualizarea inventarului domeniului public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 15 aprilie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Crişana-Bihor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora, în condiţiile legii.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul administraţieişi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 31 martie 2010.Nr. 300.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Administraţieişi Internelor, prin Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de UrgenţăCrişana-Bihor, care se transmit din domeniul public al statului îndomeniul privat al acestuia,în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării
  *Font 9*
  Nr. crt. Locul unde este situat imobilul Persoana juridică ce administrează imobilul Caracteristicile tehnice ale construcţiei Numărul M.F.P. Codul de clasificare
  1. Oraşul Ştei, Str. 13 Septembrie nr. 2, judeţul Bihor Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Crişana-Bihor Clădirea 4 - Magazie Suprafaţa construită = 33 mý Suprafaţa desfăşurată = 33 mý Număr cadastral 48-19-04 Valoare de inventar = 1,82 lei 101 851 parţial 8.29.10
  2. Clădirea 8 - Pătul Suprafaţa construită = 24 mý Suprafaţa desfăşurată = 24 mý Număr cadastral 48-19-08 Valoare de inventar = 889,01 lei
  ____________