HOTĂRÂRE nr. 288 din 31 martie 2010privind trecerea unei părţi de imobil, aflată în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 14 aprilie 2010    Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) din Normelor metodologice pentru derularea Programului "Bazine de înot", realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 414/2007,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea unei părţi de imobil, aflată în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea realizării obiectivului de investiţie "Bazin de înot de polo" - Clubul STEAUA - Bucureşti, prin programul "Bazine de înot", realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.  +  Articolul 2Partea din imobilul prevăzut la art. 1 se preia în folosinţă gratuită, potrivit legii, de către Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., pe toată durata realizării investiţiei "Bazin de înot de polo" - Clubul STEAUA - Bucureşti, în condiţiile stabilite prin Normele metodologice pentru derularea Programului "Bazine de înot", realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 414/2007.  +  Articolul 3Predarea-preluarea părţii de imobil prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Apărării Naţionale prin Clubul STEAUA - Bucureşti şi Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., în condiţiile prevăzute de art. 5 din Normele metodologice pentru derularea Programului "Bazine de înot", realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 414/2007.  +  Articolul 4După efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor de către Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., terenul şi obiectivul de investiţii trec în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, fiind predate pe bază de protocol, în condiţiile prevăzute de art. 11 din Normele metodologice pentru derularea Programului "Bazine de înot", realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 414/2007.  +  Articolul 5Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul apărării naţionale,Gabriel OpreaMinistrul dezvoltării regionale şi turismului,Elena Gabriela UdreaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 31 martie 2010.Nr. 288.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale părţii de imobil aflate în administrarea MinisteruluiApărării Naţionale, care se transmite din domeniul publical statului în domeniul privat al acestuia
    Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică în a cărei administrare se află imobilul Persoana juridică în a cărei administrare se trece imobilul Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale care alcătuiesc domeniul public al statului Caracteristicile tehnice ale imobilului
    Municipiul Bucureşti, bd. Ghencea nr. 45, sectorul 6 Ministerul Apărării Naţionale Ministerul Apărării Naţionale, în folosinţa gratuită a Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. - imobil 1950 - parţial - cod 8.29.09 - nr. M.F. 103.598 Suprafaţa terenului = 1,7 ha
    -------