HOTĂRÂRE nr. 257 din 24 martie 2010privind transmiterea unor imobile, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Penitenciarului Craiova, judeţul Dolj, în administrarea Penitenciarului Pelendava, judeţul Dolj
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 12 aprilie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. 1) şi 2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă transmiterea unor imobile, aflate în domeniul public al statului, situate în localitatea Făcăi, judeţul Dolj, compuse din construcţii şi terenul aferent şi având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Penitenciarului Craiova, judeţul Dolj, în administrarea Penitenciarului Pelendava, judeţul Dolj. (2) Penitenciarele Craiova şi Pelendava îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică.  +  Articolul 2Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Cătălin Marian PredoiuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 24 martie 2010.Nr. 257.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în domeniul public alstatului care se transmit din administrareaPenitenciarului Craiova, judeţul Dolj, înadministrarea Penitenciarului Pelendava, judeţul Dolj
  *Font 9*
   
  Locul unde sunt situate imobilele care se transmit Persoana juridică de la care se transmit imobilele Persoana juridică la care se transmit imobilele Actul normativ în baza căruia au fost preluate imobilele Caracteristicile tehnice ale imobilelor care se transmit
  Localitatea Făcăi, judeţul Dolj Penitenciarul Craiova, judeţul Dolj Penitenciarul Pelendava, judeţul Dolj CF 4633 PV/1972 Ord. 298/C/1999 al MJ Spaţii cazare deţinuţi Suprafaţă construită - 558 mp Valoare - 357.178 lei Nr. MF - 154145
  Localitatea Făcăi, judeţul Dolj Penitenciarul Craiova, judeţul Dolj Penitenciarul Pelendava, judeţul Dolj CF 4633 PV/1972 Ord. 298/C/1999 al MJ Sediu administrativ Suprafaţă construită - 129 mp Valoare - 25.903 lei Nr. MF - 154146
  Localitatea Făcăi, judeţul Dolj Penitenciarul Craiova, judeţul Dolj Penitenciarul Pelendava, judeţul Dolj Dec. 409/1955 Dec. 14/1971 Ord. 282/AS/1971 al M.A. Dec. 108/1989 Teren arabil GAZ Făcăi (sola 12A 39, sola 9A 90,sola 9A 75, sola A 36811, sola II A 28/1, sola jandarmi) Suprafaţă - 78,84 ha Valoare - 565.362 lei Nr. MF - 154150
  Localitatea Făcăi, judeţul Dolj Penitenciarul Craiova, judeţul Dolj Penitenciarul Pelendava, judeţul Dolj Dec. 409/1955 Dec. 14/1971 Ord. 282/AS/1971 al M.A. Dec. 108/1989 Teren curţi construcţii Suprafaţă - 34.000 mp Valoare - 1.724.130lei Nr. MF - 154151
  ----