HOTĂRÂRE nr. 250 din 24 martie 2010privind trecerea unei construcţii, aflată în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 12 aprilie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, situată în localitatea Ciolpani, judeţul Ilfov, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea construcţiei prevăzute la art. 1 din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia se face în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acesteia, în condiţiile legii.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 24 martie 2010.Nr. 250.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa construcţiei aflate în administrarea MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor care se transmite din domeniul publical statului în domeniul privat al acestuia, învederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării
    Locul unde este situat imobilul Persoana juridică care administrează imobilul Caracteristicile tehnice ale construcţiei Număr de inventar atribuit de către Ministerul Finanţelor Publice
    Comuna Ciolpani, judeţul Ilfov, şos. Bucureşti- Ploieşti, DN 1 km 32 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Pavilion "SERĂ" Suprafaţă construită= 450 mp Suprafaţa desfăşurată = 450 mp Valoarea de inventar = 225,96 lei 102.771(parţial)
    ----