ORDIN nr. 85 din 8 aprilie 2010privind aprobarea Specificaţiilor tehnice pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor în şcoli
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 9 aprilie 2010    În baza Referatului de aprobare al Direcţiei generale politici agricole nr. 71.324 din 8 aprilie 2010,având în vedere prevederile art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli,în baza Hotărârii Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Specificaţiile tehnice pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor în şcoli, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Mihail DumitruBucureşti, 8 aprilie 2010.Nr. 85.  +  Anexa SPECIFICAŢIILE TEHNICEpentru procedurile de atribuire a contractelor defurnizare a fructelor în şcoli1. Caracteristici generaleÎn aplicarea art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli se vor furniza mere cu greutate între 90 şi 150 g, încadrate la categoria I şi/sau categoria a II-a, conform Standardului de comercializare pentru mere, prevăzut în anexa I partea B "Standarde specifice de comercializare" partea 1 la Regulamentul (CE) nr. 1.580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentelor (CE) nr. 2.200/96 , (CE) nr. 2.201/96 şi (CE) nr. 1.182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor şi legumelor, privind standardele de comercializare, astfel cum a fost modificat şi completat prin Regulamentul (CE) nr. 1.221/2008 .Se vor asigura transportul şi distribuţia zilnic, bisăptămânal sau săptămânal la destinatar (şcoli).2. Cantităţi solicitateCantităţile totale zilnice, bisăptămânale sau săptămânale sunt stabilite de fiecare consiliu judeţean şi/sau local al fiecărui sector al municipiului Bucureşti şi, respectiv, al fiecărei comune, fiecărui oraş şi municipiu, după caz, cu nominalizarea localităţilor, şcolilor şi a numărului de elevi care urmează să beneficieze de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010, şi se vor anexa caietelor de sarcini elaborate de consiliile judeţene şi/sau de consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi, respectiv, ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, după caz.3. Calitatea, prezentarea şi marcajul produselorMerele trebuie să respecte standardele de calitate şi marcare prevăzute în anexa I partea B "Standarde specifice de comercializare", partea 1: "Standard de comercializare pentru mere" partea 1 la Regulamentul (CE) nr. 1.580/2007 , astfel cum a fost modificat şi completat prin Regulamentul (CE) nr. 1.221/2008 .Prezentarea merelor se va face în ambalaje care să permită numărarea cu uşurinţă a bucăţilor.Pe ambalaje trebuie inscripţionate în mod obligatoriu:- denumirea produsului;- cantitatea netă;- condiţii de depozitare;- denumirea şi adresa producătorului sau ale distribuitorului;- menţiune privind lotul;- menţiunea "Produs distribuit gratuit conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010. Este interzisă comercializarea!"Merele trebuie să fie întregi, sănătoase, spălate, curate, fără materii străine vizibile, fără urme de atacuri de boli şi dăunători, fără umiditate externă în exces, fără miros sau gust străin, să reziste la transport şi manipulare.Loturile de mere destinate programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli vor fi însoţite de buletine de analiză privind conţinutul de pesticide, nitriţi, nitraţi sau alţi contaminanţi.4. Mijloace necesare pentru transport şi distribuţie (precum şi spaţii de depozitare)Pentru transport şi distribuţie se vor utiliza autovehicule care să asigure integritatea merelor până la destinatar.Pentru depozitare, şcolile vor asigura şi vor folosi spaţii special amenajate pentru păstrarea merelor în condiţii de igienă.5. Modul de distribuţieDistribuţia se va realiza zilnic, bisăptămânal sau săptămânal, conform unei scheme-cadru şi unui orar întocmit la nivel judeţean, care vor preciza:- zonele cu distribuţie zilnică;- zonele cu distribuţie bisăptămânală (localităţi aflate la distanţă de maximum 50 km de sediul furnizorului de mere);- zone cu distribuţie săptămânală (localităţi aflate la o distanţă mai mare de 50 km de sediul furnizorului de mere).Pentru anul şcolar 2009-2010, modul de distribuţie se va stabili de fiecare consiliu judeţean şi/sau local al fiecărui sector al municipiului Bucureşti şi, respectiv, al fiecărei comune, fiecărui oraş şi municipiu, după caz, în funcţie de spaţiile de depozitare existente în fiecare şcoală. Pentru anul şcolar 2009-2010, distribuţia se poate realiza şi altfel decât zilnic, bisăptămânal sau săptămânal.Distribuţia alimentelor se va face numai de către persoane având cunoştinţe minime de igiena produselor agroalimentare sau instruite în acest sens şi având efectuat controlul medical periodic.Indiferent de modul de distribuţie - zilnic, bisăptămânal sau săptămânal, fiecare elev va primi câte un măr zilnic.---------