HOTĂRÂRE nr. 253 din 24 martie 2010privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul privat al municipiului Zalău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău, judeţul Sălaj
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 8 aprilie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă schimbarea unităţii de administrare a unui imobil aflat în domeniul public al statului, înregistrat la poziţia M.F.P. nr. 106793 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, imobilul fiind preluat de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sălaj - U.M. 0326 Zalău, aflat în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 2Se aprobă scoaterea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sălaj - U.M. 0326 Zalău, a unei părţi din imobilul înregistrat la poziţia M.F.P. 106793, cod de clasificare nr. 8.29.09 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 1, ca urmare a retrocedării acesteia către persoana îndreptăţită, în condiţiile legii.  +  Articolul 3Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil situat în municipiul Zalău, judeţul Sălaj, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sălaj - U.M. 0326 Zalău, în domeniul privat al municipiului Zalău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău, judeţul Sălaj, în vederea restituirii persoanelor îndreptăţite în condiţiile Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Predarea-preluarea părţii din imobilul transmis potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 24 martie 2010.Nr. 253.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa părţii de imobil care se scoate din inventarul centralizat albunurilor din domeniul public al statului şi din administrareaMinisterului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul deJandarmi Judeţean Sălaj-U.M. 0326 Zalău, ca urmare a retrocedăriiacestuia către fostul proprietar, în condiţiile legii
  *Font 7*
  Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se scoate imobilul Caracteristicile imobilului Numărul de inventar şi codul de clasificare, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006
  Municipiul Zalău, judeţul Sălaj Statul român şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sălaj - U.M. 0326 Zalău Parcela "Hatlo" C.F. nr. 2.659, în suprafaţă totală de 0,30 ha 106.793 8.29.09
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa phărţii de imobil care se transmite din domeniul public al statuluişi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prinInspectoratul de Jandarmi Judeţean Sălaj - U.M. 0326 Zalău, îndomeniul privat al municipiului Zalău şi în administrareaConsiliului Local al Municipiului Zalău, judeţul Sălaj
  *Font7*
  Denumirea şi locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile imobilului Numărul de inventar şi codul de clasificare, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006
  Municipiul Zalău, judeţul Sălaj Statul român şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sălaj - U.M. 0326 Zalău Municipiul Zalău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău Suprafaţa construită = 49 mý Suprafaţa desfăşurată = 528 mý Suprafaţa totală a terenului, inclusiv construcţiile = 24,7 ha 106.793 (parţial) 8.29.09
  ----