HOTĂRÂRE nr. 238 din 24 martie 2010privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate şi de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 6 aprilie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea unui imobil situat în municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, identificat potrivit poziţiei nr. 1 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul public al municipiului Baia Mare, judeţul Maramureş, şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, în vederea asigurării accesului către parcul public central.  +  Articolul 2Se aprobă darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unor imobile situate în municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, identificate potrivit poziţiei nr. 2 din anexă, trecute în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 313/2009.  +  Articolul 3Predarea-primirea imobilelor transmise potrivit art. 1 şi 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Serviciul Român de Informaţii împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Directorul Serviciului Român de Informaţii,George-Cristian MaiorMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 24 martie 2010.Nr. 238.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care fac obiectul schimbării titularilordreptului de proprietate şi de administrare
               
    Nr. crt.Locul unde este situat imobilul care se transmitePersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulNumărul de identificare atribuit de Ministerul Finanţelor PubliceCaracteristicile tehnice ale imobilului
    1.Municipiul Baia Mare, Bd. Republicii nr. 55, judeţul MaramureşStatul român, din administrarea Serviciului Român de InformaţiiMunicipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare105.661 (parţial)Suprafaţa terenului = 116 m2 Nr. cadastral 12706/2 Cartea funciară 22486 - Baia Mare
    2.Municipiul Baia Mare, Bd. Republicii, judeţul MaramureşMunicipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia MareStatul român, în administrarea Serviciului Român de Informaţii-1. Suprafaţa terenului = 801 m2 Nr. topografic 2737/624/2 Cartea funciară 10454 - Baia Mare 2. Suprafaţa terenului = 163 m2 Nr. topografic 2737/265/2 Cartea funciară 11436 - Baia Mare
  ------------