LEGE nr. 60 din 31 martie 2010privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 6 aprilie 2010    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61 din 3 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 9 iunie 2009, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul unic, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:"- La articolul 6^1, alineatul (7) se abrogă."2. La articolul unic punctul 1, articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Soluţii pentru situaţii tranzitoriiArt. 25. - Proiectul de act normativ trebuie să cuprindă soluţii legislative pentru situaţii tranzitorii, în cazul în care prin noua reglementare sunt afectate raporturi sau situaţii juridice născute sub vechea reglementare, dar care nu şi-au produs în întregime efectele până la data intrării în vigoare a noii reglementări. De asemenea, proiectul trebuie să cuprindă, dacă este cazul, măsuri legislative privind soluţionarea conflictului dintre acte normative de categorii diferite, cu respectarea principiului ierarhiei actelor normative."3. La articolul unic punctul 2, litera d) a alineatului (1) al articolului 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) studii de impact - în cazul proiectelor de legi de importanţă şi complexitate deosebită şi al proiectelor de legi de aprobare a ordonanţelor emise de Guvern în temeiul unei legi de abilitare şi supuse aprobării Parlamentului."4. La articolul unic punctul 4, alineatul (1^1) al articolului 56 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1^1) În situaţii temeinic justificate, prin excepţie de la prevederile alin. (1), actele normative de importanţă şi complexitate deosebită pot fi modificate, completate sau, după caz, abrogate de autoritatea emitentă şi în perioada cuprinsă între data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi data prevăzută pentru intrarea lor în vigoare, cu condiţia ca intervenţiile propuse să între în vigoare la aceeaşi dată cu actul normativ supus evenimentului legislativ."  +  Articolul IILegea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 25 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 31 martie 2010.Nr. 60.------------