HOTĂRÂRE nr. 211 din 17 martie 2010privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 30 martie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (1) şi (2) şi al art. 20 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Datele de identificare şi valoarea de inventar ale bunului imobil înscris în domeniul public al statului, poziţia M.F.P. nr. 102.023, cod de clasificare nr. 8.29.10, din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:1. la coloana 4 "Descriere tehnică (pe scurt)": "suprafaţă de teren - 111.707 mp";2. la coloana 8 "Valoarea de inventar (în lei)": "580.989,34 lei".  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului şi având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Mihail Grigore Sturza" al Judeţului Iaşi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dancu, judeţul Iaşi, pentru cultivarea cu plante furajere.  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul administraţieişi internelor,Vasile BlagaMinistrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Mihail DumitruMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 17 martie 2010.Nr. 211.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în domeniul public al statului, care se transmite dinadministrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratulpentru Situaţii de Urgenţă "Mihail Grigore Sturza" al Judeţului Iaşiîn administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale -Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru CreştereaBovinelor Dancu, judeţul Iaşi
  *Font 8*
  Denumirea şi locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile imobilului Numărul de inventar şi codul de clasificare conform Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006
  Comuna Holboca, judeţul Iaşi Statul român şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Mihail Grigore Sturza" al Judeţului Iaşi Statul român şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Staţiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dancu, judeţul Iaşi Teren agricol extravilan, tarlaua nr. 36, parcela 711-111.707 mý Valoarea de inventar - 580.989,34 lei 102.023 cod de clasificare: 8.29.10
  _________