HOTĂRÂRE nr. 212 din 17 martie 2010privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C. T. Nicolau", Centrul de Transfuzie Sanguină Sfântu Gheorghe, în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, şi transmiterea dreptului de administrare pentru imobilul trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 15/2010 şi modificarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă completarea rubricii "Descriere tehnică (pe scurt)", intervenită la poziţia cu nr. M.F. 121247 din anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C. T. Nicolau", Centrul de Transfuzie Sanguină Sfântu Gheorghe, în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna.  +  Articolul 3 (1) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C. T. Nicolau", Centrul de Transfuzie Sanguină Sfântu Gheorghe, a imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 15/2010. (2) Ministerul Sănătăţii, prin Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C. T. Nicolau", Centrul de Transfuzie Sanguină Sfântu Gheorghe, are obligaţia păstrării destinaţiei de grădiniţă a imobilului prevăzut la alin. (1), în anul şcolar 2009-2010. (3) În situaţia în care lucrările de construcţii ale noului sediu al grădiniţei nu vor fi finalizate până la data începerii anului şcolar 2010-2011, desfăşurarea în bune condiţii a procesului de învăţământ preşcolar se va asigura în imobilul situat pe Str. Pescarilor nr. 28 sau în spaţiile aflate în clădirea grădiniţei, situată pe Str. Daliei nr. 1, după caz.  +  Articolul 4Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit prevederilor art. 2 şi 3 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la încheierea anului şcolar 2009-2010.  +  Articolul 5Anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, se modifică în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 17 martie 2010.Nr. 212.  +  Anexa 1 -------INVENTARUL BUNURILORcare alcătuiesc domeniul public al statului
  Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Descriere tehnică (pe scurt)
  121247 8.29.06 CTS Covasna casă de piatră, curte în suprafaţă de 1.229 mý
   +  Anexa 2 -------DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului compus din clădire şi terenul aferent,care se transmite din domeniul public al statului şidin administrarea Ministerului Sănătăţii, prin InstitutulNaţional de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau",Centrul de Transfuzie Sanguină Sfântu Gheorghe, în domeniul publical municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea ConsiliuluiLocal al Municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna
  Locul unde este situat imobilul, denumire Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se trans- mite imobilul Caracteristicile tehni- ce ale imobilului
  Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Grof Miko Imre nr. 11, judeţul Covasna domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau", Centrul de Transfuzie Sanguină Sfântu Gheorghe domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi în administra- rea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna - înscris în CF nr. 24735 Sfântu Gheorghe, cu nr. top 150/2, 151/1/2, casă de piatră , curte în suprafaţă de 1.229 mý - nr. M.F.P. 121247
   +  Anexa 3 -------DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului trecut în domeniul public al statuluiprin Hotărârea Consiliului Local al MunicipiuluiSfântu Gheorghe nr. 15/2010
  Locul unde este situat imobilul, denumire Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se trans- mite imobilul Caracteristicile tehni- ce ale imobilului
  Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Banki Donath nr. 15, judeţul Covasna administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Institutul Naţio- nal de Hematolo- gie Transfuziona- lă "Prof. Dr. C.T. Nicolau", Centrul de Trans- fuzie Sanguină Sfântu Gheorghe - înscris în CF nr. 24814 Sfântu Gheorghe, cu nr. top 1.939/2/2, 1.937/1/2, 1.938/2/2, 1.939/3/2, 1.940/3/3/1, 1.941/3/b/2/2 teren şi construcţie în suprafa- ţă de 1.450 mý
  ---------