HOTĂRÂRE nr. 214 din 17 martie 2010privind transmiterea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Domeniilor Statului în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a Mănăstirii Putna din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, judeţul Suceava
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 25 martie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (1) şi (2), al art. 17 şi 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Datele de identificare a terenului înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. M.F. 152133 se modifică conform prevederilor anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă transmiterea terenului aflat în proprietatea publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexă, din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Domeniilor Statului în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a Mănăstirii Putna din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, judeţul Suceava. (2) Darea în folosinţă gratuită se face pentru o perioadă de 49 de ani.  +  Articolul 3Anexele nr. 3 şi 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în conformitate cu prevederile art. 2.  +  Articolul 4Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Mihail DumitruSecretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuSecretarul de Stat pentru Culte,Nicolae Adrian Lemeni,Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 17 martie 2010.Nr. 214.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa terenului aflat în proprietatea publică a statului, care setransmite din administrarea Ministerului Agriculturii şiDezvoltării Rurale - Agenţia Domeniilor Statului în administrareaSecretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită aMănăstirii Putna din cadrul Arhiepiscopiei Suceveişi Rădăuţilor, judeţul Suceava*Font 8*───────┬─────────┬────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────┐       │ │ Date de identificare │ Situaţia juridică │ │ Nr. │Denumirea├────────────────────┬────────┬──────────┼───────────────────────┬────────┤ │ M.F. │ │ Descriere │Veci- │ Adresa │ Baza │În │ Tipul │       │ │ tehnică │nătăţi │ │ legală │adminis-│ bunului│       │ │ │ │ │ │trare/ │ │       │ │ │ │ │ │conce- │ │       │ │ │ │ │ │siune │ │───────┼─────────┼────────────────────┼────────┼──────────┼───────────────────────┼────────┼─────────┤ 152133│Teren │Suprafaţa - 14,40 ha│ │Comuna │Hotărârea Guvernului │ În │ │       │ │Parcele: A 429/1 - │ │Gălăneşti,│nr. 155/2006 │adminis-│ Imobil │       │ │1,61 ha şi A 429/2 -│ │judeţul │Protocol nr. 1.535/2006│trare │ │       │ │ 12,79 ha │ │Suceava │Hotărârea Guvernului │ │ │       │ │ │ │ │nr. 1.100/2008 │ │ │       │ │ │ │ │Hotărârea Guvernului │ │ │       │ │ │ │ │nr. 1.609/2009 │ │ │───────┴─────────┴────────────────────┴────────┴──────────┴───────────────────────┴────────┴─────────┘-------------