REGLEMENTĂRI din 5 noiembrie 2009privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2 *)
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL I nr. 808 bis din 26 noiembrie 2009  -------- Notă *) Aprobate prin Ordinul nr. 1.147 din 5 noiembrie 2009 publicat în Monitorul Oficial al României, Nr. 808 din 26 noiembrie 2009  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Capitolul I Obiect şi domeniu de aplicare1. Prezentele reglementări stabilesc: a) procedura şi condiţiile tehnice pentru acordarea omologării de tip a întregului vehicul; b) procedura pentru acordarea numărului naţional de registru pentru vehiculele care deţin omologare de tip a întregului vehicul; c) procedura de eliberare a cărţii de identitate pentru vehiculele rutiere pentru care a fost acordată omologarea de tip a întregului vehicul şi numărul naţional de registru; d) procedura şi condiţiile tehnice pentru acordarea omologării de tip a vehiculelor (în ceea ce priveşte produsele utilizate la acestea); e) procedura şi condiţiile tehnice pentru acordarea omologării de tip a produselor utilizate la vehicule.2. Prezentele reglementări se aplică la acordarea omologării de tip a întregului vehicul, la acordarea omologării de tip a vehiculelor (în ceea ce priveşte produsele utilizate la acestea), la acordarea numărului naţional de registru şi la eliberarea cărţii de identitate în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării în România pentru următoarele categorii de vehicule noi:2.1. autovehicule destinate utilizării rutiere, având cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, precum şi pentru remorcile acestora, cu excepţia vehiculelor care se deplasează pe şine, a tractoarelor agricole sau forestiere, a maşinilor autopropulsate pentru lucrări şi a cvadriciclurilor;2.2. tractoare agricole sau forestiere cu roţi sau şenile, având cel puţin două axe şi o viteză maximă constructivă egală cu sau mai mare de 6 km/h, remorci agricole sau forestiere şi utilaje tractate interschimbabile agricole sau forestiere.2.3. autovehicule cu două sau trei roţi, având roţi jumelate sau nejumelate, destinate utilizării rutiere, precum şi pentru cvadricicluri, cu excepţia: a) autovehiculelor având o viteză maximă constructivă care nu depăşeşte 6 km/h; b) autovehiculelor destinate să fie conduse de un pieton; c) autovehiculelor destinate să fie utilizate de persoane cu handicap fizic - scaune rulante; d) autovehiculelor destinate competiţiilor sportive organizate pe drumurile publice sau în afara acestora; e) autovehiculelor concepute în special pentru utilizarea în afara drumurilor publice şi pentru activităţi recreative, având trei roţi simetrice plasate una în faţă şi celelalte două în spate; f) bicicletelor cu pedalare asistată, echipate cu un motor electric auxiliar de o putere nominală continuă maximă de 0,25 kW, a cărui alimentare este redusă progresiv şi în final întreruptă atunci când vehiculul atinge o viteză maximă de 25 km/h sau mai devreme, în cazul în care ciclistul se opreşte din pedalat;3. Prezentele reglementări se aplică, de asemenea, la omologarea de tip a produselor noi utilizate la vehiculele menţionate la pct. 2., în vederea introducerii pe piaţă, a comercializării sau a punerii în exploatare.  +  Capitolul II Definiţii şi abrevieri4. În sensul prezentelor reglementări şi al actelor de reglementare enumerate în anexa nr. 2 la secţiunea 2, anexa nr. 2 la secţiunea 3 şi anexa nr. 2 la secţiunea 4, se aplică termenii definiţi în Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi în Ordonanţa Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă a acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 671/2002, cu modificările şi completările ulterioare, iar termenii de mai jos au următorul înţeles, dacă în actele de reglementare menţionate nu se specifică altfel: a) act de reglementare - o directivă CE/CEE individuală, un regulament (CE) individual sau un regulament CEE-ONU anexat la Acordul de la Geneva din 1958 revizuit; b) autoritate de omologare - Registrul Auto Român sau autoritatea competentă a unui alt stat membru care este responsabilă pentru toate aspectele omologării de tip a unui vehicul sau produs ori pentru omologarea individuală a unui vehicul; pentru procesul de certificare a produselor (autorizare a produselor), pentru eliberarea şi, după caz, retragerea certificatelor de omologare; pentru a servi ca punct de contact cu autorităţile de omologare ale celorlalte state membre; pentru desemnarea serviciilor tehnice şi garantarea respectării de către producător a obligaţiilor sale privind conformitatea producţiei; c) certificat de conformitate CE - documentul prevăzut în anexa IX la Directiva 2007/46/CE , anexa IV la Directiva 2002/24/CE sau anexa III la Directiva 2003/37/CE , eliberat de producător şi care certifică faptul că, în momentul fabricării, un vehicul aparţinând seriei tipului omologat CE a respectat toate actele de reglementare referitoare la omologarea CE de tip a vehiculelor rutiere; d) certificat de omologare CE de tip - certificatul prevăzut în anexa VI la Directiva 2007/46/CE , anexa III la Directiva 2002/24/CE , anexa II la Directiva 2003/37/CE sau în anexa corespunzătoare la o directivă CE/CEE individuală sau la un regulament (CE) individual, comunicarea de omologare indicată în anexa relevantă la unul dintre regulamentele CEE-ONU enumerate în tabelul 9 din anexa nr. 2 la secţiunea 2, în tabelul 2 din anexa nr. 2 la secţiunea 3 ori în tabelul din anexa nr. 2 la secţiunea 4 fiind considerată echivalentul său; e) certificat de omologare de tip - documentul prin care Registrul Auto Român sau autoritatea de omologare a unui alt stat membru certifică în mod oficial faptul că un tip de vehicul sau produs este omologat; f) componentă (piesă) - dispozitiv care trebuie să corespundă cerinţelor cuprinse într-un act de reglementare şi care este destinat să constituie un element al unui vehicul, şi care poate fi omologat independent de vehicul, atunci când actul de reglementare cuprinde dispoziţii exprese în acest sens; g) directivă cadru - directiva care stabileşte cadrul pentru omologarea vehiculelor, precum şi a sistemelor, componentelor şi a unităţilor tehnice separate destinate acestora (2007/46/CE , 2003/37/CE , respectiv 2002/24/CE , în funcţie de categoria vehiculului); h) directivă CEE/CE individuală (de bază, specifică) sau regulament (CE) individual - o directivă sau un regulament enumerate în anexa nr. 2 la secţiunea 2, anexa nr. 2 la secţiunea 3 şi anexa nr. 2 la secţiunea 4. Acest termen include şi actele de punere în aplicare ale acestora; i) document informativ (fişă de informaţii, listă cu informaţii) - documentul prezentat în anexa I sau anexa III la Directiva 2007/46/CE , anexa II la Directiva 2002/24/CE , anexa I la Directiva 2003/37/CE ori în anexa corespunzătoare la o directivă individuală CE/CEE sau regulament individual (CE), în care sunt indicate informaţiile pe care trebuie să le prezinte solicitantul omologării de tip, documentul informativ putând fi transmis şi în format electronic; j) dosar de omologare - dosarul informativ însoţit de rapoartele de încercări şi de toate celelalte documente adăugate de serviciul tehnic sau de autoritatea de omologare la dosarul informativ în cursul exercitării atribuţiilor lor, dosarul de omologare putând fi transmis şi în format electronic; k) dosar informativ (dosarul producătorului) - dosarul complet, cuprinzând documentul informativ, fişierul, datele, schiţele, fotografiile etc., furnizat de solicitantul omologării de tip, dosarul informativ putând fi transmis şi în format electronic; l) masa maximă tehnic admisibilă (masa totală maximă autorizată) - masa maximă a unui vehicul, în funcţie de construcţia şi performanţele sale, şi care este declarată de producătorul acestuia; m) metodă de încercare virtuală - simulări pe computer, inclusiv calcule care demonstrează dacă un vehicul sau un produs îndeplineşte condiţiile tehnice cuprinse într-un act de reglementare. Pentru efectuarea încercării, o metodă virtuală nu necesită folosirea unui vehicul sau produs ca atare; n) număr naţional de registru - număr acordat de Registrul Auto Român unui vehicul căruia i s-a acordat omologarea întregului vehicul, în funcţie de tip/variantă/versiune/configuraţie a elementelor constructive menţionate în cartea de identitate a vehiculului în cadrul aceleiaşi versiuni, dacă este cazul. Numărul naţional de registru atestă luarea în evidenţă în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării în România; o) omologare CE (comunitară) de tip - procedura prin care Registrul Auto Român sau autoritatea de omologare a unui alt stat membru certifică faptul că un tip de vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată respectă dispoziţiile administrative şi cerinţele tehnice aplicabile cuprinse în prezentele reglementări sau în actele de reglementare enumerate în anexa nr. 2 la secţiunea 2, anexa nr. 2 la secţiunea 3 şi în anexa nr. 2 la secţiunea 4; p) omologare de tip - procedura prin care Registrul Auto Român sau autoritatea de omologare a unui alt stat membru certifică faptul că un tip de vehicul sau produs respectă dispoziţiile administrative şi cerinţele tehnice aplicabile; q) omologarea de tip a întregului vehicul - omologare acordată unui vehicul în ansamblul său de Registrul Auto Român sau de autoritatea de omologare a unui alt stat membru, pe baza omologărilor de tip existente ale vehiculului în ceea ce priveşte produsele utilizate la acesta, în conformitate cu prevederile directivei cadru aplicabile; r) omologare de tip în mai multe etape - procedura prin care Registrul Auto Român sau autoritatea de omologare a unuia sau mai multor state membre certifică faptul că, în funcţie de stadiul de finalizare, un tip de vehicul incomplet sau completat respectă dispoziţiile administrative şi cerinţele tehnice aplicabile cuprinse în prezentele reglementări; s) omologare de tip într-o singură etapă - procedura constând în omologarea unui vehicul privit ca un tot unitar, printr-o singură operaţie; t) omologare de tip mixtă - procedura de omologare de tip treptată în cazul căreia se realizează una sau mai multe omologări de sisteme în ultimul stadiu al omologării vehiculului complet, fără a fi necesară eliberarea unor certificate de omologare CE de tip pentru sistemele respective; u) omologare de tip treptată - procedura de omologare a vehiculelor constând în colectarea treptată a întregului set de certificate de omologare CE de tip pentru sistemele, componentele şi unităţile tehnice separate aparţinând vehiculului şi care duce, în ultima etapă, la omologarea vehiculului complet; v) omologare individuală - procedura prin care Registrul Auto Român sau autoritatea de omologare a unui alt stat membru certifică faptul că un anumit vehicul, unic sau nu, respectă dispoziţiile administrative şi cerinţele tehnice aplicabile, valabilitatea omologării fiind limitată la teritoriul statului membru care a acordat omologarea individuală; w) omologare internaţională (CEE-ONU) de tip - procedura prin care Registrul Auto Român sau autoritatea competentă a unei alte părţi contractante la Acordul de la Geneva din 1958 revizuit certifică faptul că un tip de vehicul, echipament, componentă sau piesă respectă dispoziţiile administrative şi cerinţele tehnice aplicabile cuprinse în regulamentele CEE-ONU anexate la Acordul de la Geneva din 1958 revizuit; x) omologare naţională de tip - procedura de omologare de tip prevăzută de legislaţia internă a unui stat membru, valabilitatea omologării fiind limitată la teritoriul statului membru care a acordat omologarea naţională de tip; y) opisul dosarului de omologare - documentul care cuprinde într-o listă conţinutul dosarului de omologare, numerotat sau marcat în mod corespunzător, astfel încât să identifice precis toate paginile, formatul documentului respectiv prezentând o evidenţă a etapelor succesive din gestionarea omologării de tip, în special a datelor reviziilor şi ale actualizărilor; z) producător - persoana sau organismul responsabil în faţa autorităţilor de omologare pentru toate aspectele procesului de omologare de tip sau de certificare a produselor (de autorizare a produselor) şi pentru garantarea conformităţii producţiei. Această persoană sau acest organism nu trebuie neapărat să ia parte la toate etapele producţiei vehiculului sau a produsului care face obiectul procesului de omologare; aa) produs - un sistem, un echipament, o componentă, o piesă sau o unitate tehnică separată utilizate la fabricarea unui vehicul, pentru înlocuirea celor existente pe un vehicul sau pentru montarea/utilizarea ulterioară pe un vehicul omologat; ab) produs de origine - produs fabricat potrivit specificăţiilor şi standardelor de producţie prevăzute de producătorul vehiculului pentru fabricarea unor produse pentru asamblarea vehiculului în cauză. Aceasta cuprinde produsele fabricate pe aceeaşi linie de producţie cu produsele în cauză. Se consideră, dacă nu se dovedeşte contrariul, că produsele sunt de origine, în cazul în care producătorul lor atestă faptul că produsele corespund nivelului calitativ al produselor utilizate pentru asamblarea vehiculului în cauză şi că au fost fabricate potrivit specificăţiilor şi standardelor de producţie ale producătorului vehiculului; ac) reprezentantul producătorului - în cazul omologării CE de tip, persoana fizică sau juridică stabilită în Comunitate, iar în cazul omologării naţionale de tip, persoana juridică română, persoană care este desemnată în mod corespunzător de producător pentru a-l reprezenta în faţa autorităţii de omologare şi pentru a acţiona în numele acestuia în domeniile reglementate de prezentele reglementări, iar în cazul în care se face referire la termenul "producător", acesta este înţeles ca indicând fie producătorul, fie reprezentantul său; ad) serviciu tehnic - organizaţia sau organismul desemnat de Registrul Auto Român sau de autoritatea de omologare a unui alt stat membru drept laborator de încercări, în vederea efectuării de încercări, sau drept organism de evaluare a conformităţii, în vederea efectuării evaluării iniţiale şi a altor încercări sau inspecţii, în numele autorităţii de omologare. Registrul Auto Român, ca autoritate de omologare, poate îndeplini el însăşi aceste funcţii; ae) sistem (echipament) - ansamblu de dispozitive combinate pentru a permite efectuarea uneia sau a mai multor funcţii specifice într-un vehicul şi care face obiectul cerinţelor din oricare act de reglementare; af) unitate tehnică separată (entitate tehnică) - dispozitiv care trebuie să corespundă cerinţelor cuprinse într-un act de reglementare şi care este destinat să constituie un element al unui vehicul, şi care poate fi omologat independent, dar numai în raport cu unul sau mai multe tipuri de vehicule specificate, atunci când actul de reglementare cuprinde dispoziţii exprese în acest sens; ag) vehicul complet - vehicul care nu trebuie să fie completat pentru a îndeplini cerinţele tehnice aplicabile cuprinse în prezentele reglementări; ah) vehicul completat - vehicul rezultat în urma procesului de omologare de tip în mai multe etape care îndeplineşte toate cerinţele tehnice aplicabile cuprinse în prezentele reglementări; ai) vehicul de bază - vehicul utilizat în etapa iniţială a unui proces de omologare de tip în mai multe etape; aj) vehicul incomplet - vehicul a cărui finalizare necesită cel puţin încă o etapă de fabricaţie pentru a îndeplini toate cerinţele tehnice aplicabile cuprinse în prezentele reglementări; ak) vehicul sfârşit de serie - vehicul care face parte dintr-un stoc şi care nu poate fi înmatriculat, înregistrat sau comercializat, datorită intrării în vigoare a unor noi cerinţe tehnice în conformitate cu care nu a fost omologat.5. În cadrul prezentelor reglementări, dacă nu se specifică altfel, termenul omologare de tip este utilizat pentru a desemna procedurile sau cerinţele tehnice comune pentru omologarea de tip a întregului vehicul, pentru omologarea de tip a vehiculelor (în ceea ce priveşte produsele utilizate la acestea) şi pentru omologarea de tip a produselor.6. În cadrul prezentelor reglementări, dacă nu se specifică altfel, termenul omologare de tip este utilizat pentru a desemna procedurile sau cerinţele tehnice comune pentru omologarea CE de tip şi pentru omologarea naţională de tip.7. În cadrul prezentelor reglementări, dacă nu se specifică altfel, prin referirea la un regulament (CE) individual sau la o directivă CE/CEE individuală se înţelege forma actului de reglementare respectiv în versiunea care include toate modificările şi completările ulterioare, până la ultimul act de reglementare de modificare menţionat în text, inclusiv.8. În cadrul prezentelor reglementări, dacă nu se specifică altfel, prin referirea la Directiva 2007/46/CE se înţelege forma acesteia în versiunea care include toate modificările şi completările ulterioare până la Regulamentul (CE) 661/2009 inclusiv. Regulamentele (CE) de modificare a Directivei 2007/46/CE adoptate ulterior intrării în vigoare a prezentelor reglementări sunt obligatorii în toate elementele lor şi se aplică în mod direct.9. În cadrul prezentelor reglementări, dacă nu se specifică altfel, prin referirea la Directiva 2003/37/CE se înţelege forma acesteia în versiunea care include toate modificările şi completările ulterioare până la Regulamentul (CE) 1137/2008 inclusiv. Regulamentele (CE) de modificare a Directivei 2003/37/CE adoptate ulterior intrării în vigoare a prezentelor reglementări sunt obligatorii în toate elementele lor şi se aplică în mod direct.10. În cadrul prezentelor reglementări, dacă nu se specifică altfel, prin referirea la Directiva 2002/24/CE se înţelege forma acesteia în versiunea care include toate modificările şi completările ulterioare până la Regulamentul (CE) 1137/2008 inclusiv. Regulamentele (CE) de modificare a Directivei 2002/24/CE adoptate ulterior intrării în vigoare a prezentelor reglementări sunt obligatorii în toate elementele lor şi se aplică în mod direct.11. În cadrul prezentelor reglementări, dacă nu se specifică altfel, prin referirea la un Regulament CEE-ONU se înţelege forma regulamentului respectiv în versiunea în vigoare, conform documentului CEE - ONU: TRANS/WP.29/343 privind stadiul aplicării Acordului de la Geneva din 1958 revizuit.12. În cadrul prezentelor reglementări, prin înmatriculare se înţelege prima înmatriculare a unui vehicul nou, iar prin înregistrare se înţelege prima înregistrare a unui vehicul nou.13. În cuprinsul prezentelor reglementări se utilizează următoarele abrevieri:CIV - cartea de identitate a vehiculului;CoC - certificat de conformitate CE;GNC - gaz natural comprimat;GPL - gaz petrolier lichefiat;MTI - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii;OBD - sistem de diagnosticare privind emisiile poluante cu care este echipat un autovehicul (dispozitiv de control al emisiilor poluante capabil de a detecta cauza probabilă a unei defecţiuni prin intermediul unor coduri de eroare stocate în memoria calculatorului autovehiculului);RAR - Registrul Auto Român - RA;RNTR 7 - Reglementări privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere;SM - stat membru al (state membre ale) Uniunii Europene;VIN - numărul de identificare al unui vehicul (combinaţie structurală de caractere atribuite unui vehicul de producătorul său în vederea identificării în conformitate cu SR ISO 3779:1996);WMI - codul de identificare a producătorului unui vehicul.  +  Capitolul III Prevederi generale14. RAR eliberează CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării unui vehicul, numai dacă acesta deţine omologare CE de tip a întregului vehicul valabilă sau omologare naţională de tip a întregului vehicul valabilă şi a primit număr naţional de registru, în conformitate cu prevederile secţiunii 2, 3 sau 4, după caz.15. RAR permite introducerea pe piaţă, comercializarea şi punerea în exploatare a unui produs utilizat la vehicule, numai dacă acesta deţine omologare CE/CEE de tip sau omologare CEEONU de tip, în conformitate cu prevederile secţiunii 2, 3 sau 4, după caz.16. MTI poate acorda exceptări de la unele prevederi ale prezentelor reglementări, aplicabile la omologarea naţională de tip, cu condiţia de a se impune respectarea unor condiţii alternative, astfel încât să nu fie afectate în mod semnificativ siguranţa rutieră şi protecţia mediului.În certificatul de omologare naţională de tip se vor menţiona derogările acordate. De asemenea, în certificat se va menţiona un text care va fi preluat în CIV a fiecărui vehicul care aparţine tipului respectiv şi care va menţiona sintetic derogările acordate.17. Omologările CE de tip acordate pe baza versiunilor anterioare ale actelor de reglementare menţionate în secţiunile 2, 3 şi 4 rămân valabile în scopul înmatriculării, înregistrării sau al comercializării vehiculelor noi, respectiv în scopul introducerii pe piaţă, comercializării sau al punerii în exploatare a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate noi, în conformitate cu prevederile actelor de reglementare respective, cu excepţia cazurilor în care se specifică altfel.18. La înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi, precum şi la introducerea pe piaţă, comercializarea sau punerea în exploatare a sistemelor, componentelor şi a unităţilor tehnice separate noi, sunt considerate valabile şi certificatele de omologare CE de tip eliberate de RAR sau de autorităţile competente din alte SM pe baza unor versiuni anterioare ale actelor de reglementare precizate ca obligatorii prin prezentele reglementări, dacă cerinţele aplicabile sunt aceleaşi cu cele din versiunile precizate ca obligatorii prin prezentele reglementări.19. La înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi, precum şi la introducerea pe piaţă, comercializarea sau punerea în exploatare a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate noi, sunt considerate valabile şi certificatele de omologare CE de tip eliberate de RAR sau de autorităţile competente din alte SM pe baza unor versiuni ulterioare ale actelor de reglementare precizate ca obligatorii prin prezentele reglementări.19.1. Data de la care se aplică această prevedere este cea specificată prin actele de reglementare respective.20. În cazul directivelor în care se impune în mod explicit aplicarea condiţiilor tehnice din regulamentul CEE-ONU echivalent, se aplică condiţiile tehnice din versiunea regulamentului CEEONU prevăzută în anexele nr. 2 la secţiunile 2, 3 sau 4, după caz (în conformitate cu directivele cadru corespunzătoare) sau în directiva CE/CEE ori regulamentul (CE) aplicabil. Dacă această versiune nu este prevăzută în mod expres, se aplică condiţiile tehnice aplicabile din ultima versiune a regulamentului CEE-ONU respectiv în vigoare, conform documentului CEE-ONU: TRANS/WP.29/343 privind stadiul aplicării Acordului de la Geneva din 1958, revizuit.21. În cazul în care prin prezentele reglementări se impune în mod explicit respectarea prevederilor unor regulamente CEE - ONU, se aplică prevederile aplicabile din ultima versiune a regulamentului CEE - ONU respectiv în vigoare, conform documentului CEE - ONU: TRANS/WP.29/343 privind stadiul aplicării Acordului de la Geneva din 1958, ultima revizie.22. Viteza maximă constructivă a vehiculelor rutiere, puterea netă a motorului şi cilindreea motorului care se înscriu în CIV sunt cele indicate de producător în documentele prezentate în vederea omologării de tip/acordării numărului de registru.22.1. Pentru autovehiculele din categoriile M şi N, prevăzute cu limitator de viteză sau cu sistem integrat de limitare a vitezei, în CIV se va înscrie viteza maximă care nu poate fi depăşită constructiv, datorită limitatorului de viteză sau sistemului integrat de limitare a vitezei, şi care este declarată de către solicitantul omologării de tip/acordării numărului de registru în documentele prezentate în vederea omologării de tip/acordării numărului de registru.22.2. În cazul constatării unor neconcordanţe majore între caracteristicile tehnice ale vehiculului şi datele indicate de producător, RAR poate proceda la verificarea acestor date pe bază de documente, rapoarte de încercare sau testare, după caz.În cazul testării, se vor aplica prevederile următoarelor acte de reglementare:22.2.1. În cazul vitezei maxime constructive: a) Regulamentul CEE-ONU nr. 68, pentru autovehicule din categoriile M(1) şi N(1); b) Directiva 74/152/CEE paragraful 1, modificată prin Directiva 98/89/CE , pentru tractoarele agricole sau forestiere, respectiv Directiva 2009/60/CE anexa I paragraful 1 începând cu 1 ianuarie 2010; c) Directiva 95/1/CEE , modificată prin Directiva 2006/27/CE , pentru autovehiculele cu două sau trei roţi.22.2.2. În cazul puterii nete a motorului: a) Directiva 80/1269/CEE , modificată prin Directiva 1999/99/CE , pentru autovehiculele din categoriile M şi N, respectiv Regulamentul (CE) 595/2009 începând cu 31 decembrie 2013. b) Regulamentul CEE-ONU nr. 68, pentru tractoarele agricole sau forestiere; c) Directiva 95/1/CEE , modificată prin Directiva 2006/27/CE , pentru autovehiculele cu două sau trei roţi.23. Anul de fabricaţie care se înscrie în CIV reprezintă anul codificat de producător în structura VIN sau, dacă acesta nu este prevăzut de producător, anul calendaristic în timpul căruia a fost fabricat vehiculul.24. Caracteristicile şi performanţele care nu sunt reglementate prin reglementări naţionale, directive CE/CEE individuale, regulamente (CE) individuale sau regulamente CEE-ONU ori prin orice alte acte normative care nu sunt precizate de prezentele reglementări nu se verifică de RAR şi se înscriu în documentele eliberate de RAR, inclusiv în CIV, în conformitate cu datele declarate de solicitantul omologării de tip/acordării numărului de registru pe propria răspundere a acestuia. Orice consecinţe de natură juridică, administrativă şi/sau economică ce decurg din respectiva declaraţie vor fi suportate de solicitantul omologării de tip/acordării numărului de registru.25. Vehiculele complete, completate, carosate sau modificate pentru a fi utilizate de forţele armate, forţele de menţinere a ordinii publice (forţele de securitate a statului, de poliţie, de jandarmerie sau poliţia de frontieră), serviciile de protecţie civilă, serviciile de luptă împotriva incendiilor (pompieri) şi alte servicii de urgenţă (servicii de ambulanţă şi medicină, pentru acordarea ajutorului de urgenţă sau servicii de descarcerare) se pot omologa naţional de către RAR ca vehicule speciale.Pentru aceste vehicule, MTI poate acorda derogări de la cerinţele prevăzute la omologarea naţională de tip, pentru elementele constructive specifice utilizării speciale, atunci când respectarea cerinţelor tehnice este incompatibilă cu utilizarea respectivă.În vederea omologării, solicitantul omologării trebuie să pună la dispoziţia RAR un document emis de către autoritatea competentă prin care să fie precizate elementele constructive specifice utilizării speciale, care justifică încadrarea vehiculului respectiv ca vehicul special şi, după caz, a acordării unor derogări de la cerinţele prevăzute la omologarea naţională de tip.În certificatul de omologare naţională de tip se vor menţiona derogările acordate. De asemenea, în certificat se va menţiona un text care va fi preluat în CIV a fiecărui vehicul care aparţine tipului respectiv şi care va menţiona sintetic derogările acordate.În CIV se va menţiona faptul că vehiculul va putea fi utilizat cu o altă destinaţie numai după reomologarea de către RAR. La reomologare se vor aplica cerinţele tehnice care erau în vigoare la data fabricaţiei vehiculului respectiv.26. În conformitate cu legislaţia naţională privind circulaţia pe drumurile publice din România, autovehiculele trebuie să fie dotate la punerea în circulaţie cu:- trusă medicală, care să respecte prevederile legale în vigoare;- două triunghiuri reflectorizante, omologate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 27 CEE-ONU;- stingător de incendiu, care să respecte prevederile legale în vigoare.Aceste dotări vor fi amplasate în autovehicul într-un spaţiu în care să nu prezinte risc de rănire pentru conducătorul autovehiculului sau pentru pasageri în caz de impact ori frânare bruscă (de exemplu: spaţiul destinat bagajelor, spaţii prevăzute cu sistem de închidere din interiorul sau exteriorul cabinei, spaţii special amenajate etc.).  +  Secţiunea 2 Omologarea de tip a autovehiculelor şi a remorcilor acestora, precum şi a produselor utilizate la acestea  +  Capitolul I Omologarea CE de tip a autovehiculelor şi a remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi a unităţilor tehnice separate utilizate la acestea1. Obiectul (1) Prezentul capitol cuprinde dispoziţiile administrative şi cerinţele tehnice pentru omologarea CE de tip, acordarea numărului naţional de registru şi pentru eliberarea CIV vehiculelor noi care fac parte din domeniul de aplicare prevăzut la pct. 2, cu scopul de a facilita înmatricularea, înregistrarea, comercializarea sau punerea în circulaţie a acestora în România ori în celelalte SM, precum şi pentru omologarea CE de tip a sistemelor, componentelor şi a unităţilor tehnice separate noi destinate vehiculelor respective, cu scopul de a facilita introducerea pe piaţă, comercializarea sau punerea în exploatare (utilizarea sau montarea pe vehicul) a acestora în România ori în celelalte SM. (2) Cerinţele tehnice specifice privind fabricarea şi funcţionarea vehiculelor, precum şi a sistemelor, componentelor şi a unităţilor tehnice separate utilizate la acestea sunt prevăzute în actele de reglementare a căror listă exhaustivă figurează în anexa nr. 2 la prezenta secţiune.2. Domeniul de aplicare (1) Prezentul capitol se aplică omologării CE de tip a vehiculelor definite la pct. 3 lit. f), concepute şi fabricate într-o singură etapă sau în mai multe etape în scopul utilizării rutiere, precum şi omologării CE de tip a sistemelor, componentelor şi a unităţilor tehnice separate concepute şi fabricate pentru astfel de vehicule. (2) Prezentul capitol nu se aplică pentru următoarele vehicule: a) tractoarele agricole sau forestiere, astfel cum sunt definite în secţiunea 3; b) cvadricicluri, astfel cum sunt definite în secţiunea 4; c) vehicule cu şenile. (3) Omologarea CE de tip în sensul prezentului capitol este opţională, la cererea producătorului, pentru următoarele vehicule: a) vehicule concepute şi fabricate pentru a fi folosite în principal în şantiere, cariere, porturi sau aeroporturi; b) vehicule concepute şi fabricate pentru a fi folosite de către forţele armate, serviciile de protecţie civilă, serviciile de luptă împotriva incendiilor şi forţele de menţinere a ordinii publice; şi c) maşini autopropulsate pentru lucrări, în măsura în care aceste vehicule respectă cerinţele prevăzute în prezentul capitol. Astfel de omologări opţionale nu aduc atingere aplicării Directivei 2006/42/CE, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Prezentul capitol nu se aplică omologării individuale a vehiculelor prevăzute la alin. (1).3. DefiniţiiSuplimentar faţă de definiţiile prevăzute la secţiunea 1 cap. II pct. 4, în sensul prezentului capitol şi al actelor de reglementare enumerate în anexa nr. 2 la prezenta secţiune, se aplică definiţiile din anexa nr. 1 la prezenta secţiune, iar termenii de mai jos au următorul înţeles, dacă în actele de reglementare menţionate nu se specifică altfel: a) autovehicul - vehicul cu motor, complet, completat sau incomplet, care se deplasează prin propriile sale mijloace, având cel puţin patru roţi, cu o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h; b) autovehicul hibrid - autovehicul cu cel puţin două convertoare de energie diferite şi două sisteme diferite de stocare a energiei (montate pe vehicul) pentru a-i asigura propulsia; c) remorcă - vehicul cu roţi fără autopropulsie, conceput şi fabricat pentru a fi tractat de un autovehicul; d) tip de vehicul - vehiculele aparţinând unei anumite categorii şi care nu diferă, cel puţin din punctul de vedere al caracteristicilor esenţiale specificate în partea B a anexei nr. 1 la prezenta secţiune. Un tip de vehicul poate cuprinde variante şi versiuni, astfel cum sunt definite în partea B a anexei nr. 1 la prezenta secţiune; e) maşină autopropulsată pentru lucrări (utilaj autopropulsat pentru lucrări, utilaj mobil) - vehicul autopropulsat special conceput şi construit pentru efectuarea de lucrări şi care, datorită caracteristicilor sale constructive, nu este adecvat pentru transportul pasagerilor sau al mărfurilor. Autovehiculele pe şasiul cărora sunt montate diverse utilaje nu sunt considerate maşini autopropulsate pentru lucrări; f) vehicul - orice autovehicul sau remorca acestuia, în sensul definiţiilor de la lit. a) şi c); g) vehicul hibrid electric - autovehicul hibrid care, pentru a-şi asigura propulsia mecanică, preia energie din două surse de energie stocată, montate pe vehicul: un combustibil consumabil, respectiv un dispozitiv de stocare a energiei electrice (de exemplu, baterie, condensator, volant/generator etc.).4. Obligaţiile RAR (1) RAR se asigură că producătorii care solicită omologarea CE de tip îşi respectă obligaţiile care le revin în temeiul prezentului capitol. (2) RAR va omologa numai acele vehicule, sisteme, componente sau unităţi tehnice separate care respectă cerinţele prezentului capitol. (3) RAR va elibera CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării numai acelor vehicule care respectă cerinţele prezentului capitol. (4) Nu este permisă refuzarea eliberării CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării vehiculelor din motive legate de aspecte privind construcţia sau funcţionarea lor reglementate de prezentul capitol, dacă acestea respectă cerinţele prezentului capitol. (5) RAR va permite introducerea pe piaţă, comercializarea sau punerea în exploatare numai a acelor sisteme, componente şi unităţi tehnice separate care respectă cerinţele prezentului capitol. (6) Nu este permisă interzicerea, limitarea sau împiedicarea introducerii pe piaţă, a comercializării sau a punerii în exploatare a sistemelor, a componentelor sau a unităţilor tehnice separate din motive legate de aspecte privind construcţia sau funcţionarea lor reglementate de prezentul capitol, dacă acestea respectă cerinţele prezentului capitol. (7) MTI va asigura notificarea către Comisia Europeană a RAR ca autoritate pentru omologare. (8) Documentul de notificare a RAR va cuprinde numele, adresa, inclusiv adresa electronică şi domeniul de competenţă al RAR.5. Obligaţiile producătorilor (1) Producătorul răspunde în faţa RAR pentru toate aspectele procesului de omologare CE de tip şi pentru asigurarea conformităţii producţiei, indiferent dacă este sau nu implicat direct în toate etapele fabricării unui vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată. (2) În cazul omologării CE de tip în mai multe etape, fiecare producător este responsabil pentru omologarea şi conformitatea producţiei sistemelor, componentelor sau a unităţilor tehnice separate adăugate în cadrul etapei de completare a vehiculului de care se ocupă. (3) Producătorul care modifică sistemele, componentele sau unităţile tehnice separate deja omologate în etapele anterioare este responsabil pentru omologarea şi conformitatea producţiei sistemelor, a componentelor şi a unităţilor tehnice separate respective. (4) În sensul prezentului capitol, un producător stabilit în afara Comunităţii Europene desemnează un reprezentant stabilit în Comunitate pentru a-l reprezenta în faţa RAR.6. Proceduri care se aplică în cazul omologării CE de tip a vehiculelor (1) Producătorul poate alege una dintre următoarele proceduri: a) omologarea CE de tip treptată; b) omologarea CE de tip într-o singură etapă; c) omologarea CE de tip mixtă. (2) O cerere de omologare CE de tip treptată cuprinde dosarul informativ cu informaţiile necesare în temeiul anexei III la Directiva 2007/46/CE şi este însoţită de setul complet de certificate de omologare CE de tip necesare, în temeiul fiecăruia dintre actele de reglementare aplicabile enumerate în anexa nr. 2 la prezenta secţiune. În cazul omologării CE de tip a unui sistem sau a unei unităţi tehnice separate, în temeiul actelor de reglementare aplicabile, RAR va avea acces la dosarul de omologare corespunzător până în momentul acordării sau refuzării omologării. (3) O cerere de omologare CE de tip într-o singură etapă cuprinde dosarul informativ cu informaţiile relevante necesare în temeiul anexei I la Directiva 2007/46/CE , în conformitate cu actele de reglementare specificate în anexa nr. 2 la prezenta secţiune şi, după caz, în anexa III partea II la Directiva 2007/46/CE . (4) În cazul unei proceduri de omologare CE de tip mixte, RAR poate excepta un producător de la obligaţia de a prezenta unul sau mai multe certificate de omologare CE de tip, cu condiţia ca dosarul informativ să fie completat cu datele specificate în anexa I la Directiva 2007/46/CE , necesare pentru omologarea sistemelor respective în faza de omologare a vehiculului, caz în care fiecare dintre certificatele de omologare CE de tip pentru care este valabilă exceptarea este înlocuit cu un raport de încercare. (5) Fără a aduce atingere alin. (2), (3) şi (4), pentru omologarea CE de tip în mai multe etape trebuie furnizate următoarele informaţii: a) în prima etapă, acele părţi ale dosarului informativ şi certificatele de omologare CE de tip necesare pentru un vehicul complet şi care sunt relevante pentru stadiul de fabricaţie a vehiculului de bază; b) în cea de-a doua etapă şi în cele ulterioare, acele părţi ale dosarului informativ şi certificatele de omologare CE de tip care sunt relevante pentru stadiul de fabricaţie curent, precum şi o copie a certificatului de omologare CE de tip a întregului vehicul pentru vehiculul incomplet, emis în stadiul de fabricaţie anterior; de asemenea, producătorul trebuie să pună la dispoziţie detalii complete privind orice modificare sau adăugire pe care a adus-o vehiculului.Informaţiile de la literele a) şi b) pot fi furnizate în conformitate cu procedura de omologare CE de tip mixtă, stabilită la alin. (4). (6) Cererile pentru omologarea CE de tip trebuie să fie înaintate de către producător la RAR. Cu privire la un anumit tip de vehicul, poate fi depusă o singură cerere, cu condiţia ca aceasta să nu mai fi fost depusă şi în alt SM. Pentru fiecare tip care urmează a fi omologat se depune o cerere separată. (7) Printr-o cerere argumentată, RAR poate solicita producătorului să furnizeze orice informaţii suplimentare necesare pentru a permite luarea unei decizii privind încercările necesare sau pentru facilitarea executării încercărilor respective. (8) Producătorul trebuie să pună la dispoziţia RAR atâtea vehicule câte sunt necesare pentru a permite desfăşurarea în condiţii satisfăcătoare a procedurii de omologare CE de tip.7. Proceduri care se aplică în cazul omologării CE de tip a sistemelor, componentelor şi a unităţilor tehnice separate (1) Cererile pentru omologarea CE de tip trebuie să fie înaintate de către producător la RAR. Pentru un anumit tip de sistem, componentă sau unitate tehnică separată poate fi depusă o singură cerere, cu condiţia ca aceasta să nu mai fi fost depusă şi în alt SM. Pentru fiecare tip care urmează a fi omologat se depune o cerere separată. (2) Cererea este însoţită de dosarul informativ, al cărui conţinut este specificat de directivele CE/CEE sau regulamentele CE individuale aplicabile. (3) Printr-o cerere argumentată, RAR poate solicita producătorului să furnizeze orice informaţii suplimentare necesare pentru a permite luarea unei decizii privind încercările necesare sau pentru facilitarea executării încercărilor respective. (4) Producătorul trebuie să pună la dispoziţia RAR atâtea vehicule, componente sau unităţi tehnice separate câte sunt necesare în temeiul directivelor CE/CEE sau al regulamentelor CE individuale aplicabile pentru a permite efectuarea încercărilor necesare.8. Dispoziţii generale privind acordarea omologării CE de tip (1) RAR nu poate acorda nicio omologare CE de tip înainte de a se asigura că procedurile menţionate la pct. 12 au fost aplicate în mod corespunzător şi satisfăcător. (2) RAR va acorda omologări CE de tip în conformitate cu pct. 9 şi 10. (3) RAR poate refuza, motivat temeinic, să acorde omologarea CE de tip, în cazul în care constată că un tip de vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată, deşi se conformează reglementărilor aplicabile, prezintă un risc serios pentru siguranţa rutieră sau dăunează semnificativ mediului înconjurător şi/sau sănătăţii publice. În acest caz, RAR trimite celorlalte SM şi Comisiei un dosar detaliat în care explică motivele deciziei sale şi prezintă dovezi în sprijinul constatărilor sale. (4) Certificatele de omologare CE de tip se numerotează în conformitate cu metoda stabilită în anexa VII la Directiva 2007/46/CE . (5) În termen de 20 de zile lucrătoare, RAR va trimite autorităţilor de omologare ale celorlalte SM o copie a certificatului de omologare CE de tip a vehiculului, însoţită de anexe, pentru fiecare tip de vehicul căruia i-a acordat omologarea. Documentele tipărite pot fi înlocuite cu un fişier în format electronic. (6) RAR va informa fără întârziere autorităţile de omologare ale celorlalte SM asupra refuzului sau retragerii omologării oricărui vehicul, precizând motivele deciziei sale. (7) La intervale de câte trei luni, RAR va trimite autorităţilor de omologare ale celorlalte SM o listă a omologărilor CE de tip pentru sisteme, componente sau unităţi tehnice separate pe care le-a acordat, modificat, refuzat sau retras în intervalul precedent. Lista conţine datele menţionate în anexa XIV la Directiva 2007/46/CE . (8) La cererea unui alt SM, RAR va trimite, în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea cererii respective, o copie a certificatului de omologare CE de tip în cauză, însoţită de anexe. Documentele tipărite pot fi înlocuite cu un fişier în format electronic. (9) RAR poate solicita autorităţii de omologare a unui alt SM o copie a certificatului de omologare CE de tip pentru vehiculele, sistemele, componentele sau unităţile tehnice separate pe care aceasta le-a omologat, însoţită de anexe. Documentele tipărite pot fi înlocuite cu un fişier în format electronic. (10) RAR gestionează datele transmise de celelalte SM cu privire la acordarea, modificarea, refuzul sau retragerea omologărilor CE de tip pentru vehicule, sisteme, componente sau unităţi tehnice separate acordate de către acestea.9. Dispoziţii speciale privind acordarea omologării CE de tip pentru vehicule (1) RAR va acorda omologarea CE de tip pentru: a) un tip de vehicul care respectă datele din dosarul informativ şi cerinţele tehnice specificate în actele de reglementare aplicabile enumerate în anexa nr. 2 la prezenta secţiune; b) un tip de vehicul special care respectă datele din dosarul informativ şi cerinţele tehnice specificate în actele de reglementare aplicabile enumerate în anexa nr. 2 la prezenta secţiune.Se aplică procedurile stabilite în anexa V la Directiva 2007/46/CE . (2) RAR acordă omologarea CE de tip în mai multe etape pentru un tip de vehicul incomplet sau completat care respectă datele din dosarul informativ şi cerinţele tehnice specificate în actele de reglementare aplicabile enumerate în anexa nr. 2 la prezenta secţiune, ţinând cont de stadiul de fabricaţie al vehiculului.Omologarea CE de tip în mai multe etape se aplică, de asemenea, vehiculelor complete transformate sau modificate de un alt producător.Se aplică procedurile stabilite în anexa XVII la Directiva 2007/46/CE . (3) Pentru fiecare tip de vehicul, RAR va afecta următoarele operaţii: a) va completa toate secţiunile relevante ale certificatului de omologare CE de tip, inclusiv fişa anexată cu rezultatele încercărilor, în conformitate cu modelul din anexa VIII la Directiva 2007/46/CE ; b) va redacta sau va verifica opisul dosarului de omologare; c) va elibera solicitantului fără întârziere nejustificată certificatul completat, însoţit de anexele sale; d) va acorda numărul naţional de registru. (4) Dacă pentru o anumită omologare CE de tip au fost impuse restricţii de valabilitate ori sau acordat derogări de la anumite dispoziţii ale actelor de reglementare în conformitate cu pct. 20 sau pct. 21 sau cu tabelele 4 - 8 din anexa nr. 2 la prezenta secţiune, certificatul de omologare CE de tip menţionează restricţiile sau derogările respective. (5) În cazul în care datele din dosarul informativ prevăd dispoziţii pentru vehiculele speciale, în conformitate cu tabelele 4 - 8 din anexa nr. 2 la prezenta secţiune, certificatul de omologare CE de tip menţionează dispoziţiile respective. (6) În cazul în care producătorul optează pentru procedura de omologare CE de tip mixtă, RAR va completa, în partea III a documentului informativ, al cărui model este prezentat în anexa III la Directiva 2007/46/CE , referinţele pentru rapoartele de încercare, instituite prin actele de reglementare, pentru care nu există niciun certificat de omologare CE de tip. (7) În cazul în care producătorul optează pentru procedura de omologare CE de tip într-o singură etapă, RAR va elabora lista actelor de reglementare aplicabile, al cărei format este prezentat în apendicele la anexa VI la Directiva 2007/46/CE şi va anexa respectiva listă la certificatul de omologare CE de tip.10. Dispoziţii speciale privind acordarea omologării CE de tip pentru sisteme, componente sau unităţi tehnice separate (1) RAR va acorda o omologare CE de tip pentru un sistem care respectă datele din dosarul informativ şi respectă cerinţele tehnice prevăzute în directiva CEE/CE individuală sau regulamentul CE individual aplicabil, după cum se specifică în anexa nr. 2 la prezenta secţiune. (2) RAR va acorda o omologare CE de tip pentru o componentă sau o unitate tehnică separată care respectă datele din dosarul informativ şi respectă cerinţele tehnice prevăzute în directiva CEE/CE individuală sau regulamentul (CE) individual aplicabil, după cum se specifică în anexa nr. 2 la prezenta secţiune. (3) În cazul în care componentele sau unităţile tehnice separate, indiferent dacă sunt sau nu destinate pentru reparaţii, service sau întreţinere, fac la rândul lor obiectul unei omologări CE de tip de sistem pentru un vehicul, nu este necesară omologarea suplimentară a componentelor sau a unităţilor tehnice separate, dacă nu se specifică altfel în actul de reglementare aplicabil. (4) În cazul în care o componentă sau unitate tehnică separată îşi îndeplineşte funcţia sau prezintă o caracteristică specifică numai împreună cu alte părţi ale vehiculului, iar din acest motiv respectarea uneia sau a mai multor cerinţe poate fi verificată numai când componenta sau unitatea tehnică separată respectivă funcţionează împreună cu alte părţi ale vehiculului, domeniul de aplicare al omologării CE de tip a componentei sau a unităţii tehnice separate este limitat în consecinţă. În astfel de cazuri, certificatul de omologare CE de tip specifică orice restricţie de utilizare şi indică condiţiile speciale de montaj. În cazul în care o astfel de componentă sau unitate tehnică separată este montată de producătorul vehiculului, în momentul omologării vehiculului se verifică respectarea tuturor restricţiilor de utilizare aplicabile sau a condiţiilor de montaj aplicabile.11. Încercările necesare pentru omologarea CE de tip (1) Respectarea cerinţelor tehnice prevăzute de prezentul capitol şi de actele de reglementare enumerate în anexa nr. 2 la prezenta secţiune este demonstrată prin intermediul unor încercări adecvate efectuate de RAR sau de serviciile tehnice notificate. (2) Încercările necesare sunt efectuate asupra vehiculelor, a componentelor şi a unităţilor tehnice separate reprezentative pentru tipul care urmează a fi omologat.Cu toate acestea, producătorul poate selecta, de comun acord cu RAR, un vehicul, un sistem, o componentă sau o unitate tehnică separată care, deşi nu este reprezentativ/reprezentativă pentru tipul care urmează a fi omologat, întruneşte mai multe dintre cele mai nefavorabile caracteristici din punctul de vedere al nivelului de performanţă prevăzut. Pot fi folosite metode de încercare virtuale pentru a facilita luarea deciziilor în timpul procesului de selecţie. (3) Ca alternative la procedurile de încercare menţionate la alin. (1) şi cu acordul RAR, pot fi folosite metode de încercare virtuale la cererea producătorului, în conformitate cu actele de reglementare enumerate în anexa XVI la Directiva 2007/46/CE . (4) Condiţiile generale care trebuie îndeplinite de metodele de încercare virtuală sunt stabilite în apendicele 1 la anexa XVI la Directiva 2007/46/CE .Pentru fiecare dintre actele de reglementare enumerate la anexa XVI la directiva 2007/46/CE , condiţiile de încercare specifice şi dispoziţiile administrative conexe sunt specificate în apendicele 2 la anexa respectivă.12. Măsuri de asigurare a conformităţii producţiei (1) Pentru omologările CE de tip acordate, RAR trebuie să adopte toate măsurile necesare în conformitate cu anexa X la Directiva 2007/46/CE pentru a verifica, dacă este necesar, în cooperare cu autorităţile de omologare ale celorlalte SM, dacă au fost luate măsurile necesare pentru a garanta conformitatea producţiei vehiculelor, sistemelor, componentelor sau a unităţilor tehnice separate, după caz, cu tipul omologat. (2) Pentru omologările CE de tip acordate, RAR trebuie să ia toate măsurile necesare cu privire la omologarea respectivă, în conformitate cu anexa X la Directiva 2007/46/CE , pentru a verifica, dacă este necesar, în cooperare cu autorităţile de omologare ale celorlalte SM, dacă măsurile prevăzute la alin. (1) continuă să fie adecvate şi dacă producţia vehiculelor, sistemelor, componentelor sau a unităţilor tehnice separate, după caz, continuă să fie conformă cu tipul omologat.Verificarea în vederea garantării conformităţii produselor cu tipul omologat se limitează la procedurile stabilite în anexa X la Directiva 2007/46/CE şi în actele de reglementare care cuprind cerinţe specifice. În acest scop, pentru omologările CE de tip acordate, RAR poate efectua oricare dintre verificările sau încercările menţionate în oricare dintre actele de reglementare enumerate în anexa nr. 2 la prezenta secţiune asupra unor eşantioane prelevate de la sediul producătorului, inclusiv de la instalaţiile de producţie. (3) Dacă, pentru omologările CE de tip acordate, RAR constată că măsurile menţionate la alin. (1) nu se aplică, se abat semnificativ de la măsurile sau planurile de control convenite sau au încetat să mai fie aplicate, deşi producţia nu a fost întreruptă, RAR va lua măsurile necesare, inclusiv retragerea omologării CE de tip, pentru a se asigura că procedura de asigurare a conformităţii producţiei este urmată corect.13. Dispoziţii generale privind modificarea omologărilor CE de tip (1) Producătorul trebuie să informeze fără întârziere RAR, pentru omologările CE de tip acordate de RAR, asupra oricărei modificări a datelor din dosarul de omologare. RAR poate decide, în conformitate cu prevederile prezentului capitol, asupra procedurii care trebuie urmată. În cazul în care este necesar, RAR va decide, în urma consultării cu producătorul, că o nouă omologare CE de tip trebuie să fie acordată. (2) O cerere de modificare a unei omologări CE de tip este înaintată RAR, numai dacă RAR a acordat omologarea CE de tip iniţială. (3) În cazul în care constată că pentru efectuarea unei modificări sunt necesare inspecţii sau încercări noi, RAR va informa producătorul în consecinţă. Procedurile menţionate la pct. 14 şi 15 se aplică numai după încheierea cu succes a noilor inspecţii sau încercări necesare.14. Dispoziţii speciale privind modificarea omologărilor CE de tip pentru vehicule (1) În cazul modificării datelor din dosarul de omologare, modificarea este considerată "revizuire".În astfel de cazuri, RAR va emite pagina revizuită în consecinţă din dosarul de omologare, marcând fiecare pagină revizuită pentru a indica în mod clar natura modificării şi data noii eliberări. De asemenea, această cerinţă se consideră îndeplinită şi de o versiune consolidată, actualizată, a dosarului de omologare, însoţită de o descriere detaliată a modificării. (2) O revizuire este considerată "extindere" în cazul în care, pe lângă dispoziţiile din alin. (1): a) sunt necesare noi inspecţii sau încercări; b) s-a modificat orice informaţie din certificatul de omologare CE de tip, cu excepţia anexelor; c) intră în vigoare noi cerinţe pe baza oricărui act de reglementare aplicabil tipului de vehicul omologat.În astfel de cazuri, RAR va elibera un certificat de omologare CE de tip revizuit, însoţit de un număr de extindere, care creşte în funcţie de numărul de extinderi succesive deja acordate.Certificatul de omologare CE specifică în mod clar motivul extinderii şi data noii eliberări. (3) Ori de câte ori sunt emise pagini modificate sau o versiune consolidată şi actualizată, opisul dosarului de omologare care se anexează la certificatul de omologare se modifică în consecinţă, astfel încât să indice data celei mai recente extinderi sau revizuiri sau data celei mai recente consolidări a versiunii actualizate. (4) Nu este necesară nicio modificare a omologării unui anumit tip de vehicul în cazul în care noile cerinţe prevăzute la alin. (2) lit. c) sunt, din punct de vedere tehnic, irelevante pentru tipul de vehicul respectiv sau se referă la alte categorii de vehicule decât cea din care face parte tipul în cauză.15. Dispoziţii speciale privind modificarea omologărilor CE de tip pentru sisteme, componente sau unităţi tehnice separate (1) În cazul modificării datelor din dosarul de omologare, modificarea este considerată "revizuire".În astfel de cazuri, RAR emite paginile revizuite în consecinţă din dosarul de omologare, marcând fiecare pagină revizuită pentru a indica în mod clar natura modificării şi data noii eliberări. De asemenea, această cerinţă se consideră îndeplinită şi de o versiune consolidată, actualizată, a dosarului de omologare, însoţită de o descriere detaliată a modificării. (2) O revizuire este considerată "extindere" în cazul în care, pe lângă dispoziţiile din alin. (1): a) sunt necesare noi inspecţii sau încercări; b) s-a modificat orice informaţie din certificatul de omologare CE de tip, cu excepţia anexelor; c) intră în vigoare noi cerinţe pe baza oricărui act de reglementare aplicabil tipului de sistem, componentă sau unitate tehnică separată omologate.În astfel de cazuri, RAR emite un certificat de omologare CE de tip revizuit, însoţit de un număr de extindere, care creşte în funcţie de numărul de extinderi succesive deja acordate. În cazul în care modificarea se impune în urma aplicării alin. (2) lit. (c), se actualizează cea de-a treia secţiune a numărului de omologare.Certificatul de omologare specifică în mod clar motivul extinderii şi data noii emiteri. (3) Ori de câte ori sunt emise pagini modificate sau o versiune consolidată şi actualizată, opisul dosarului de omologare care se anexează la certificatul de omologare CE se modifică în consecinţă, astfel încât să indice data celei mai recente extinderi sau revizuiri sau data celei mai recente consolidări a versiunii actualizate.16. Emiterea şi notificarea modificărilor omologărilor CE de tip (1) În cazul unei extinderi, RAR va actualiza toate secţiunile relevante din certificatul de omologare CE de tip, anexele sale şi opisul dosarului de omologare. Certificatul actualizat şi anexele sale vor fi puse la dispoziţia solicitantului fără întârzieri nejustificate. (2) În cazul unei revizuiri, documentele revizuite sau, după caz, versiunea consolidată sau actualizată, inclusiv opisul revizuit al dosarului de omologare, vor fi puse de către RAR la dispoziţia solicitantului fără întârzieri nejustificate. (3) RAR va notifica autorităţilor de omologare ale celorlalte SM orice modificare adusă omologărilor CE de tip, în conformitate cu procedurile menţionate la pct. 8 şi va gestiona informaţiile primite de la autorităţile de omologare ale celorlalte SM cu privire la modificările acordate.17. Încetarea valabilităţii omologării CE de tip (1) O omologare CE de tip pentru un vehicul îşi încetează valabilitatea în oricare dintre cazurile următoare: a) noi cerinţe în orice act de reglementare aplicabil vehiculului omologat devin obligatorii pentru înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea noilor vehicule, iar omologarea nu poate fi actualizată în consecinţă; b) producţia vehiculului omologat este întreruptă definitiv, în mod voluntar; c) valabilitatea omologării expiră datorită unei restricţii speciale. (2) În cazul în care o singură variantă a unui tip sau o singură versiune a unei variante îşi încetează valabilitatea, omologarea CE de tip a vehiculului respectiv îşi pierde valabilitatea doar în cazul variantei sau al versiunii respective. (3) Atunci când producţia unui anumit tip de vehicul este întreruptă definitiv, producătorul trebuie să notifice acest fapt RAR, în cazul în care RAR a acordat omologarea CE de tip pentru vehiculul respectiv. La primirea notificării în acest sens, RAR va informa autorităţile de omologare ale celorlalte SM asupra acestui fapt în termen de 20 de zile lucrătoare. RAR va gestiona informaţiile primite de la autorităţile de omologare ale celorlalte SM cu privire la încetarea producţiei.Prevederile pct. 24 se aplică numai în cazul întreruperii efectuate în condiţiile menţionate la alin. (1) lit. a). (4) Fără a aduce atingere alin. (3), în cazurile în care o omologare CE de tip pentru un vehicul este pe cale să îşi înceteze valabilitatea, producătorul trebuie să notifice acest fapt RAR, în cazul în care RAR a acordat omologarea CE de tip pentru vehiculul respectiv.RAR va comunică fără întârziere nejustificată toate informaţiile relevante autorităţilor de omologare ale celorlalte SM pentru a permite aplicarea, după caz, a pct. 24. Comunicarea va specifică în special data producţiei şi numărul de identificare al ultimului vehicul produs. RAR va gestiona informaţiile primite de la autorităţile de omologare ale celorlalte SM cu privire la cazurile în care o omologare CE de tip pentru un vehicul este pe cale să îşi înceteze valabilitatea.18. Certificatul de conformitate (1) În calitate de deţinător al unei omologări CE de tip a întregului vehicul pentru un vehicul, producătorul va trebui să emită un CoC care va însoţi fiecare vehicul, complet, incomplet sau completat, care a fost produs în conformitate cu tipul de vehicul omologat.În cazul unui tip de vehicul incomplet sau completat, producătorul trebuie să completeze doar acele elemente de pe pagina 2 a CoC care au fost adăugate sau modificate în stadiul actual al omologării şi, după caz, va anexa la certificatul de omologare toate CoC emise în etapele anterioare. (2) CoC trebuie redactat într-una dintre limbile oficiale ale Comunităţii. (3) CoC se întocmeşte astfel încât să fie exclusă orice posibilitate de falsificare. În acest scop, hârtia folosită trebuie să fie protejată fie prin elemente grafice colorate, fie printr-un filigran cu marca de identificare a producătorului. (4) CoC trebuie să fie completat integral şi să nu conţină restricţii de utilizare a vehiculului diferite de cele prevăzute de un act de reglementare. (5) CoC stabilit în partea I a anexei IX la Directiva 2007/46/CE pentru vehiculele omologate în conformitate cu dispoziţiile pct. 20 alin. (2) trebuie să conţină în titlu expresia "Pentru vehicule complete/completate, omologate de tip în conformitate cu articolul 20 (omologare provizorie)". (6) CoC, astfel cum este descris în partea I a anexei IX la Directiva 2007/46/CE pentru vehiculele omologate de tip în conformitate cu pct. 21, trebuie să conţină în titlu expresia "Pentru vehicule complete/completate omologate de tip în serii mici", iar în imediata sa apropiere trebuie să fie indicat anul de producţie, urmat de un număr secvenţial cuprins între 1 şi limita indicată în tabelul 1 partea A din anexa nr. 3 la prezenta secţiune, specificând, pentru fiecare an de producţie, poziţia vehiculului în cadrul producţiei alocate pentru anul respectiv. (7) Fără să aducă atingere dispoziţiilor alin. (1), producătorul poate transmite în format electronic autorităţii competente date sau informaţii cuprinse în CoC. (8) Un duplicat al CoC poate fi eliberat numai de către producător. Cuvântul "duplicat" trebuie să fie perfect vizibil pe faţa oricărui duplicat al certificatului. (9) În conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) 385/2009 , până la 29 aprilie 2010, producătorii pot elibera certificate de conformitate care sunt conforme cu modelul prevăzut în anexa IX la Directiva 70/156/CEE.19. Marca de omologare CE de tip (1) Producătorul unei componente sau al unei unităţi tehnice separate, care face sau nu parte dintr-un sistem, trebuie să aplice fiecărei componente sau unităţi tehnice separate produse în conformitate cu tipul omologat marca de omologare CE de tip impusă de directiva CEE/CE individuală sau de regulamentul CE individual relevant. (2) În cazul în care nu este prevăzută aplicarea mărcii de omologare CE de tip, producătorul aplică cel puţin denumirea sa comercială sau marca producătorului, numărul tipului şi/sau un număr de identificare. (3) Marca de omologare CE de tip este conformă cu apendicele la anexa VII la Directiva 2007/46/CE .20. Derogările pentru tehnologiile şi conceptele noi (1) La solicitarea producătorului, RAR poate acorda o omologare CE de tip pentru un tip de sistem, componentă sau unitate tehnică separată care încorporează tehnologii sau concepte incompatibile cu unul sau mai multe dintre actele de reglementare menţionate în anexa nr. 2 la prezenta secţiune, sub rezerva acordării unei autorizaţii din partea Comisiei în conformitate cu procedura menţionată la art. 40 alin. (3) din Directiva 2007/46/CE . (2) În aşteptarea deciziei privind acordarea sau neacordarea autorizaţiei, RAR poate acorda o omologare provizorie, valabilă doar pe teritoriul României, pentru un tip de vehicul care face obiectul derogării cerute, cu condiţia ca RAR să informeze fără întârziere Comisia şi celelalte SM cu privire la aceasta, prin intermediul unui dosar conţinând următoarele elemente: a) motivele pentru care tehnologiile sau conceptele în cauză determină incompatibilitatea dintre sistemul, componenta sau unitatea tehnică separată şi cerinţele impuse; b) o descriere a aspectelor relevante privind siguranţa şi mediul, precum şi a măsurilor luate; c) o descriere a încercărilor, inclusiv a rezultatelor acestora, care să demonstreze că, în comparaţie cu cerinţele pentru care este solicitată derogarea, este asigurat un nivel cel puţin echivalent de siguranţă şi protecţie a mediului. (3) În conformitate cu procedura menţionată la art. 40 alin. (3) din Directiva 2007/46/CE , Comisia va decide dacă autorizează sau nu RAR să acorde o omologare CE de tip pentru tipul de vehicul respectiv.După caz, decizia va preciza, de asemenea, dacă valabilitatea sa este condiţionată de vreo restricţie, precum un termen de valabilitate limitat. În toate cazurile, valabilitatea omologării nu este mai scurtă de 36 de luni.În cazul în care Comisia decide să refuze acordarea autorizaţiei, RAR va informa de îndată pe deţinătorul omologării de tip provizorii menţionate la alin. (2) că omologarea provizorie va fi revocată în termen de şase luni de la data deciziei Comisiei. Cu toate acestea, vehiculele produse în conformitate cu omologarea provizorie înainte de revocarea acesteia pot fi înmatriculate, înregistrate, comercializate sau puse în exploatare în România şi în oricare dintre SM care a acceptat omologarea provizorie. (4) RAR poate decide să accepte pe teritoriul României o omologare provizorie, acordată de un alt SM. (5) Prezentul punct nu se aplică în cazul în care un sistem, o componentă sau o unitate tehnică separată respectă dispoziţiile unui regulament CEE-ONU la care a aderat Comunitatea. (6) În cazul în care actele de reglementare vizate de derogare au fost modificate în mod corespunzător, orice restricţie legată de derogare este ridicată imediat.Dacă nu au fost luate măsurile necesare adaptării actelor de reglementare vizate de derogare, valabilitate unei derogări poate fi prelungită la cererea RAR de către Comisie printr-o altă decizie.21. Omologarea CE de tip pentru seriile mici (1) La solicitarea producătorului şi în limitele cantitative stabilite în primul tabel 1 partea A din anexa nr. 3 la prezenta secţiune, RAR acordă, în conformitate cu procedura menţionată la pct. 6 alin. (4), o omologare CE de tip pentru un tip de vehicul care respectă cel puţin cerinţele enumerate în tabelul 2 din anexa nr. 2 la prezenta secţiune. (2) Alin. (1) nu se aplică vehiculelor speciale. (3) Certificatele de omologare CE de tip se numerotează în conformitate cu anexa VII la Directiva 2007/46/CE .22. Dispoziţii speciale privind omologarea individuală a vehiculelor (1) În conformitate cu prevederile OG nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi în condiţiile prevăzute de ordonanţa respectivă, vehiculele noi pot fi supuse şi procedurii de omologare individuală, în urma căreia RAR acordă un certificat de omologare individuală, document prin care RAR certifică în mod oficial faptul că un anumit vehicul este omologat individual.Formatul certificatului de omologare individuală este stabilit după modelul certificatului de omologare CE de tip stabilit la anexa VI la Directiva 2007/46/CE şi conţine cel puţin informaţiile necesare completării certificatului de înmatriculare prevăzute în Directiva 1999/37/CE .Certificatele de omologare individuală nu poartă titlul "Omologare CE a vehiculului."Un certificat de omologare individuală poartă numărul de identificare al vehiculului în cauză. (2) Omologarea individuală a vehiculelor se efectuează în conformitate cu prevederile RNTR 7, ediţia în vigoare. (3) Omologarea individuală se poate aplica în cazul vehiculelor prevăzute la pct. 2 alin. (1). (4) Omologarea individuală se poate aplica, în mod opţional, pentru vehiculele prevăzute la pct. 2 alin. (3). (5) De asemenea, omologarea individuală se poate aplica, în mod opţional, pentru următoarele vehicule:(a) vehicule destinate exclusiv curselor automobilistice;(b) prototipuri de vehicule folosite în circulaţia rutieră, pe răspunderea unui producător, pentru a efectua un program de încercări specific, cu condiţia să fi fost special concepute şi fabricate în acest scop. (6) Procedura de omologare individuală se poate aplica şi în cazul vehiculelor care au primit omologarea CE de tip în conformitate cu prezentul capitol şi care au fost modificate înainte de înmatriculare, înregistrare sau comercializare. (7) Procedura de omologare individuală se poate aplica în cazul unui anumit vehicul, şi în timpul etapelor succesive ale fabricării sale, în conformitate cu o procedură de omologare CE de tip în mai multe etape. (8) Procedura de omologare individuală nu poate înlocui o etapă intermediară în derularea normală a unei proceduri de omologare CE de tip în mai multe etape şi nu se poate aplica pentru obţinerea omologării etapei iniţiale a unui vehicul. (9) Cererea de omologare individuală este înaintată de către persoana care prezintă vehiculul la omologare. Dacă această persoană nu este producătorul sau proprietarul vehiculului, ea trebuie să fie stabilită pe teritoriul Comunităţii. (10) În cadrul procedurii de omologare individuală, RAR nu efectuează încercări distructive. RAR va folosi orice informaţie relevantă care stabileşte conformitatea cu cerinţele alternative prevăzute în RNTR 7, furnizată de către solicitant. (11) În locul cerinţelor alternative, RAR acceptă orice omologare CE de tip pentru sisteme, componente sau unităţi tehnice separate acordată în conformitate cu prevederile prezentului capitol. (12) RAR acordă o omologare individuală, dacă vehiculul corespunde descrierii anexate solicitării şi dacă respectă cerinţele tehnice aplicabile prevăzute în RNTR 7, ediţia în vigoare şi emite fără întârziere nejustificată certificatul de omologare individuală menţionat la alin. (1). (13) În cazul în care un solicitant doreşte să comercializeze, să înmatriculeze sau să pună în circulaţie într-un alt stat membru un vehicul căruia RAR i-a acordat o omologare individuală, RAR îi furnizează solicitantului, la cerere, o declaraţie privind dispoziţiile tehnice pe baza cărora vehiculul a fost omologat. (14) În cazul în care un anumit vehicul, care a fost omologat individual de către RAR, urmează a fi înmatriculat într-un alt stat membru, RAR va furniza, la solicitarea autorităţii de omologare din statul membru respectiv, orice informaţii suplimentare detaliate privind natura cerinţelor tehnice îndeplinite de vehiculul în cauză.În cazul în care un anumit vehicul, care a fost omologat individual de către autoritatea de omologare a unui alt stat membru, se prezintă în vederea omologării individuale şi eliberării CIV, RAR va putea solicita autorităţii de omologare care a acordat omologarea individuală orice informaţii suplimentare detaliate privind natura cerinţelor tehnice îndeplinite de vehiculul în cauză. (15) În ceea ce priveşte vehiculul căruia i-a fost acordată o omologare individuală de către un stat membru, RAR va omologa vehiculul respectiv şi va elibera CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau a comercializării, cu excepţia cazului în care dispoziţiile tehnice pe baza cărora vehiculul a fost omologat nu sunt echivalente cu cerinţele prevăzute în RNTR 7. (16) În cazul unui vehicul omologat individual de un alt stat membru şi care este conform cu dispoziţiile Directivei 2007/46/CE şi cu actele de reglementare enumerate în anexa IV sau anexa XI la Directiva 2007/46/CE, RAR va elibera CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau a comercializării fără efectuarea altor încercări.23. Înmatricularea, înregistrarea şi comercializarea vehiculelor (1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor pct. 26 şi 27, vehiculele pot fi înmatriculate, înregistrate sau comercializate numai dacă sunt însoţite de o CIV valabilă.RAR va emite, la cererea producătorului sau a reprezentantului acestuia, după caz, numărul solicitat de CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării vehiculelor numai dacă acestea au fost omologate CE de tip şi li s-a acordat numărul naţional de registru.RAR va aplica folia de securizare pe CIV emise în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării numai pentru vehiculele care sunt însoţite de un CoC valabil, emis în conformitate cu pct. 18 alin. (1).Atunci când o omologare CE de tip pentru un vehicul îşi încetează valabilitatea în oricare dintre situaţiile prevăzute la pct. 17 alin. (1), CoC îşi pierde valabilitatea în scopul înmatriculării, înregistrării sau comercializării şi RAR nu va mai elibera CIV şi nu va mai aplica folia de securizare pe CIV existente în baza numărului naţional de registru acordat pentru omologarea CE de tip respectivă, decât în conformitate cu prevederile referitoare la procedura de sfârşit de serie conform pct. 24.Datele din CIV referitoare la vehicul se înscriu de către RAR şi, după caz, de către deţinătorul omologării CE de tip.În cazul vehiculelor de bază sau incomplete, nu se aplică folia de securizare pe CIV. (2) Pentru vehiculele omologate CE de tip de către RAR, acordarea numărului de registru este inclusă în procedura de acordare a omologării CE de tip, în conformitate cu prevederile pct. 9 alin. (3). (3) Pentru vehiculele omologate CE de tip de alt SM, în vederea acordării numărului naţional de registru, trebuie prezentate: a) cererea de înregistrare naţională de tip; b) o copie de pe certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului al solicitantului acordării numărului naţional de registru; c) o copie a certificatul de omologare CE de tip a întregului vehicul în baza căruia a fost emis CoC (în funcţie de cât de relevant este certificatul în cauză se pot solicita şi anumite extensii anterioare ale certificatului în cauză); d) un CoC, în original, personalizat pe un vehicul din tipul/varianta/versiunea/configuraţia CIV pentru care se solicită acordarea numărului naţional de registru; e) fişa tehnică a tipului/variantei/versiunii/configuraţiei CIV a vehiculului pentru care se solicită acordarea numărului de registru (semnată şi ştampilată de solicitant).Pentru clarificarea anumitor date ce stau la baza acordării numărului naţional de registru, RAR poate cere prezentarea vehiculului în cauză pentru identificare şi/sau măsurători dimensionale/masice.În vederea acordării numărului naţional de registru în cazul în care solicitarea/solicitările individuale ale producătorului sau reprezentantului acestuia se referă la un tip de vehicul cu mai multe variante şi versiuni, RAR va efectua o verificare de conformitate pentru un vehicul reprezentativ aparţinând tipului respectiv, vehicul care va fi stabilit de comun acord cu producătorul sau reprezentantul acestuia. Verificarea conformităţii se va face în raport cu informaţiile din dosarul de omologare CE de tip şi CoC al vehiculului respectiv.Verificarea conformităţii la acordarea numărului naţional de registru poate fi extinsă la mai multe versiuni şi variante ale unui tip de vehicul în cazul în care în cadrul procesului de supraveghere pe piaţă, pentru marca respectivă, sunt identificate neconformităţi între caracteristicile vehiculelor comercializate şi caracteristicile prevăzute în dosarul de omologare CE de tip şi/sau CoC. (4) Vehiculelor pentru care nu există obligativitatea eliberării unui CoC (vehicule omologate naţional) li se eliberează CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării dacă respectă prevederile cap. II din prezenta secţiune. (5) În ceea ce priveşte vehiculele produse în serii mici, numărul vehiculelor cărora li se eliberează CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării în cursul unui singur an nu trebuie să depăşească numărul de unităţi menţionate în partea A din anexa nr. 3 la prezenta secţiune.24. Înmatricularea, înregistrarea şi comercializarea vehiculelor sfârşit de serie (1) Sub rezerva limitelor fixate în partea B din anexa nr. 3 la prezenta secţiune şi doar pentru o perioadă limitată de timp, RAR poate elibera CIV şi/sau aplica folia de securizare pe CIV existente în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării pentru vehiculele conforme unui tip de vehicul a cărui omologare CE de tip nu mai este valabilă.Primul paragraf se aplică numai acelor vehicule aflate pe teritoriul Comunităţii Europene cărora li s-a acordat o omologare CE de tip valabilă în momentul fabricării, dar care nu au fost înmatriculate sau înregistrate înainte de expirarea valabilităţii omologării CE de tip. (2) Opţiunea prevăzută la alin. (1) este valabilă, în cazul vehiculelor complete, pentru o perioadă de 12 luni de la data expirării valabilităţii omologării CE de tip şi, în cazul vehiculelor completate, pentru o perioadă de 18 luni de la data respectivă. (3) Producătorul care doreşte să beneficieze de prevederile alin. (1) trebuie să înainteze o cerere RAR dacă se doreşte înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea în România a vehiculului respectiv. Cererea trebuie să specifice orice motive tehnice sau economice care împiedică vehiculele respective să fie conforme noilor cerinţe tehnice.RAR va decide în termen de trei luni de la primirea unei astfel de cereri dacă va elibera CIV şi/sau va aplica folia de securizare pe CIV existente, în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării vehiculelor în România şi în ce cantitate. (4) Alin. (1), (2) şi (3) se aplică "mutatis mutandis" vehiculelor cărora le-a fost acordată o omologare de tip naţională, dar care nu au fost înmatriculate sau înregistrate înainte de expirarea valabilităţii omologării vizate, în temeiul pct. 37, din cauza punerii în aplicare obligatorii a procedurii de omologare CE de tip. (5) RAR va aplica măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că numărul de vehicule ce vor fi înmatriculate sau înregistrate în cadrul procedurii stabilite de prezentul punct este controlat eficient.25. Introducerea pe piaţă, comercializarea şi punerea în exploatare a componentelor şi a unităţilor tehnice separate (1) RAR va permite introducerea pe piaţă, comercializarea şi punerea în exploatare a componentelor sau a unităţilor tehnice separate numai dacă acestea sunt conforme cerinţelor actelor de reglementare aplicabile şi sunt marcate corespunzător, în conformitate cu pct. 19. (2) Alin. (1) nu se aplică în cazul componentelor sau al unităţilor tehnice separate special fabricate sau concepute pentru vehiculele noi care nu sunt reglementate de prezenta secţiune. (3) Prin derogare de la alin. (1), RAR poate permite introducerea pe piaţă, comercializarea şi punerea în exploatare a componentelor sau a unităţilor tehnice separate care au fost exceptate de la aplicarea uneia sau a mai multor dispoziţii ale unui act de reglementare privind componenta sau unitatea tehnică separată vizată, în temeiul pct. 20 sau care sunt destinate instalării pe vehiculele care beneficiază de omologările privind componenta sau unitatea tehnică respectivă acordate în cadrul procedurilor de omologare CE de tip de serie mică, omologare naţională de tip de serie mică sau omologare individuală. (4) Prin derogare de la alin. (1) şi dacă nu se prevede altfel în vreun act de reglementare, este permisă introducerea pe piaţă, comercializarea şi punerea în exploatare a componentelor sau a unităţilor tehnice separate care sunt destinate instalării pe vehicule pentru care, la data punerii în circulaţie, nu li s-a solicitat să deţină omologare de tip.26. Clauza de salvgardare pentru vehiculele, sistemele, componentele sau unităţile tehnice separate conforme prezentelor reglementări (1) Dacă R.A.R. consideră că anumite vehicule, sisteme, componente sau unităţi tehnice separate noi care deţin omologare comunitară (CE) de tip acordată de un alt SM, fiind conforme cerinţelor aplicabile sau marcate corespunzător, prezintă un risc serios pentru siguranţa rutieră sau dăunează semnificativ mediului înconjurător şi/sau sănătăţii publice, R.A.R. poate refuza, motivat temeinic, pentru o perioadă de maximum şase luni, eliberarea CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării vehiculelor ori poate refuza introducerea pe piaţă, comercializarea sau punerea în exploatare a sistemelor, a componentelor sau a unităţilor tehnice separate. În acest caz, R.A.R. va informa de îndată producătorul, celelalte SM şi Comisia Europeană, specificând motivele refuzului, în special, dacă acesta este rezultatul lacunelor din reglementările relevante sau al aplicării incorecte a cerinţelor relevante. (2) RAR va aplica în aceste cazuri decizia Comisiei, adoptată ca urmare a consultării părţilor interesate.27. Măsuri aplicabile pentru vehiculele, sistemele, componentele sau unităţile tehnice separate neconforme cu tipul omologat (1) Dacă RAR, pentru omologările CE de tip acordate, constată că vehiculele, sistemele, componentele sau unităţile tehnice separate noi însoţite de un CoC sau purtând o marcă de omologare nu sunt conforme cu tipul care a fost omologat, va lua măsurile necesare, inclusiv, după caz, retragerea omologării CE de tip, pentru a se asigura că vehiculele, sistemele, componentele sau unităţile tehnice separate fabricate, după caz, sunt aduse în conformitate cu tipul omologat. RAR va notifica măsurile luate autorităţilor de omologare din celelalte SM.RAR va ţine evidenţa măsurilor notificate de autorităţile de omologare ale celorlalte SM. (2) În sensul alin. (1), abaterile de la datele cuprinse în certificatul de omologare CE de tip sau în dosarul de omologare sunt considerate ca neconforme cu tipul omologat.Nu trebuie considerat că un vehicul nu este conform cu tipul omologat atunci când sunt permise anumite toleranţe prin actele de reglementare relevante şi când aceste toleranţe sunt respectate. (3) Dacă RAR demonstrează că vehiculele, componentele sau unităţile tehnice separate noi însoţite de un CoC sau purtând o marcă de omologare nu se conformează tipului omologat, RAR poate solicita SM care a acordat omologarea de tip să verifice dacă vehiculele, sistemele, componentele sau unităţile tehnice separate în curs de fabricaţie se conformează în continuare tipului omologat.În cazul în care RAR primeşte o solicitare referitoare la vehiculele, componentele sau unităţile tehnice separate pe care le-a omologat, din partea unui SM, va lua măsurile care se impun în cel mai scurt timp posibil şi, în orice caz, în termen de şase luni de la data solicitării. (4) RAR va cere SM care a acordat omologarea de tip sistemului, componentei, unităţii tehnice separate sau vehiculului incomplet să ia măsurile necesare pentru a se asigura că vehiculele în curs de fabricaţie sunt din nou conforme cu tipul omologat în cazurile următoare: a) în raport cu o omologare CE de tip pentru vehicule, în cazul în care neconformitatea unui vehicul este atribuibilă exclusiv neconformităţii unui sistem, componente sau unităţi tehnice separate; b) în raport cu o omologare CE de tip în mai multe etape, în cazul în care neconformitatea unui vehicul completat este atribuibilă exclusiv neconformităţii unui sistem, componente sau unităţi tehnice care face parte din vehiculul incomplet sau neconformităţii vehiculului incomplet.La primirea unei solicitări din partea unui alt SM, pentru omologările CE de tip acordate, RAR va lua măsurile care se impun, în cooperare cu SM solicitant, după caz, în cel mai scurt timp posibil şi, în orice caz, în termen şase luni de la data solicitării. În cazul în care se constată o lipsă de conformitate, RAR, în calitate de autoritate competentă care a acordat omologarea CE de tip sistemului, componentei, unităţii tehnice separate sau vehiculului incomplet, va lua măsurile menţionate la alin.(1). (5) RAR va gestiona activităţile de informare reciprocă cu autorităţile de omologare ale celorlalte SM privind orice retragere a omologării CE de tip şi motivele care au determinat-o, termenul de informare în acest scop fiind de 20 de zile lucrătoare. (6) Dacă RAR, pentru omologările CE de tip acordate, sau SM care a acordat omologarea CE de tip şi care a fost notificat de către RAR, contestă neconformitatea, RAR şi SM în cauză depun eforturi pentru soluţionarea diferendului. Comisia este informată şi organizează, atunci când este necesar, consultări adecvate în vederea ajungerii la o înţelegere.28. Rechemarea vehiculelor (1) În cazul în care un producător care a primit o omologare CE de tip pentru un tip de vehicul este obligat, în scopul punerii în aplicare a dispoziţiilor unui act de reglementare sau a Directivei 2001/95/CE, să recheme o serie de vehicule deja înmatriculate, înregistrate sau comercializate, deoarece unul sau mai multe sisteme, componente sau unităţi tehnice separate instalate pe vehicul, fie că au fost omologate corespunzător sau nu în conformitate cu prevederile prezentului capitol, prezintă un risc important pentru siguranţa rutieră, sănătatea publică şi/sau protecţia mediului înconjurător, acesta trebuie să informeze imediat RAR, dacă RAR a acordat omologarea vehiculului. (2) Producătorul trebuie să propună RAR un ansamblu de soluţii adecvate pentru a neutraliza riscul menţionat la alin. (1). RAR va comunică fără întârziere autorităţilor competente ale celorlalte SM măsurile propuse.Dacă RAR consideră că măsurile propuse sunt insuficiente sau că nu au fost puse în aplicare suficient de repede ori RAR este informat de autorităţile competente ale celorlalte SM în acest sens, RAR îl va informa pe producător.În acest caz, RAR va lua toate măsurile de protecţie necesare, inclusiv retragerea omologării CE de tip a vehiculelor, în cazul în care producătorul nu propune şi nu pune în practică măsuri corective eficiente. În cazul retragerii omologării CE de tip a vehiculelor, RAR va informa asupra acestui fapt prin scrisoare recomandată sau mijloace electronice echivalente producătorul, autorităţile de omologare ale celorlalte SM şi Comisia, în termen de 20 de zile lucrătoare. (3) În cazul în care RAR este informat de autoritatea de omologare a altui SM despre ansamblul de soluţii adecvate pentru a neutraliza riscul menţionat la alin. (1) propuse de producătorul unui vehicul omologat de respectiva autoritate de omologare, RAR se va asigura că măsurile sunt puse în practică eficient pe teritoriul României.Dacă RAR consideră că măsurile sunt insuficiente sau că nu au fost puse în aplicare suficient de repede, va informa fără întârziere autoritatea de omologare care a acordat omologarea CE de tip pentru vehiculele vizate.RAR va gestiona informaţiile primite de la autorităţile de omologare ale celorlalte SM referitoare la retragerea omologării CE de tip a vehiculelor de către aceste autorităţi. (4) Prezentul punct se aplică, de asemenea, pieselor care nu fac obiectul niciunei cerinţe în temeiul vreunui act de reglementare.29. Notificarea deciziilor şi a căilor de atac disponibileToate deciziile luate în temeiul dispoziţiilor adoptate în scopul punerii în aplicare a prezentului capitol, precum şi toate deciziile privind refuzul acordării unei omologări CE de tip, retragerea acesteia, refuzul eliberării CIV în vederea înmatriculării, înregistrării ori a comercializării unui tip de vehicul ori interzicerea introducerii pe piaţă, a comercializării şi punerii în exploatare a unui tip de sistem, componentă ori unitate tehnică separată trebuie să expună în detaliu motivele pe care se întemeiază.Aceste decizii vor fi transmise părţii interesate, cu precizarea căilor de atac de care aceasta dispune în conformitate cu legislaţia în vigoare, precum şi a termenelor în care acestea pot fi exercitate.30. Regulamentele CEE-ONU necesare pentru omologarea CE de tip (1) Regulamentele CEE-ONU la care a aderat Comunitatea şi care sunt enumerate în tabelele 1 şi 4-8 din anexa nr. 2 la prezenta secţiune fac parte din omologarea CE de tip a vehiculelor în aceleaşi condiţii ca directivele CE/CEE sau regulamentele CE individuale. Acestea se aplică categoriilor de vehicule enumerate în coloanele corespondente din tabelele 1 şi 4-8 din anexa nr. 2 la prezenta secţiune. (2) În cazul în care Comunitatea a decis să aplice în mod obligatoriu un regulament CEEONU în scopul omologării CE de tip a vehiculelor, se va abroga sau adapta orice dispoziţie legislativă naţională care este incompatibilă cu regulamentul CEE-ONU în cauză. (3) În cazul în care un astfel de regulament CEE-ONU înlocuieşte o directivă CEE/CE individuală sau un regulament (CE) individual existent, se va abroga orice dispoziţie legislativă naţională adoptată pentru transpunerea directivei respective.31. Echivalenţa regulamentelor CEE-ONU cu directivele CEE/CE sau regulamentele (CE) (1) Regulamentele CEE-ONU enumerate în tabelul 9 din anexa nr. 2 la prezenta secţiune sunt recunoscute ca fiind echivalente cu directivele CEE/CE sau regulamente (CE) individuale corespondente, în măsura în care au acelaşi domeniu de aplicare şi acelaşi obiect. (2) RAR va accepta omologările acordate în conformitate cu regulamentele CEE-ONU şi, după caz, mărcile de omologare corespunzătoare, în locul omologărilor şi mărcilor de omologare echivalente acordate în conformitate cu directiva CEE/CE individuală sau regulamentul (CE) individual echivalente.32. Informaţii destinate utilizatorilor (1) Producătorul nu poate comunică informaţii tehnice legate de datele prevăzute de prezentele reglementări sau de actele de reglementare enumerate în anexa nr. 2 la prezenta secţiune care să contravină datelor omologate de RAR sau de autorităţile de omologare ale celorlalte SM. (2) În cazul în care un act de reglementare conţine astfel de dispoziţii, producătorul trebuie să pună la dispoziţia utilizatorilor toate informaţiile relevante, precum şi instrucţiunile necesare care descriu orice condiţii speciale sau restricţii privind utilizarea vehiculului, a unei componente sau unităţi tehnice separate.Pentru utilizatorii din România, aceste informaţii trebuie să fie comunicate în limba română. Ele vor fi furnizate, de comun acord cu RAR, sub forma unui document justificativ adecvat, precum manualul utilizatorului sau manualul de întreţinere.33. Informaţii destinate producătorilor de componente sau de unităţi tehnice separate (1) Producătorul vehiculului trebuie să pună la dispoziţia producătorilor de componente sau de unităţi tehnice separate toate datele, inclusiv, după caz, schiţele care figurează în anexa sau apendicele la un act de reglementare şi care sunt necesare pentru omologarea CE de tip a componentelor sau a unităţilor tehnice separate.Producătorul vehiculului poate impune un acord obligatoriu producătorilor de componente sau unităţi tehnice separate pentru a proteja confidenţialitatea oricăror informaţii care nu fac parte din domeniul public, inclusiv cele legate de drepturile de proprietate intelectuală. (2) Producătorul componentelor sau al unităţilor tehnice separate, în calitatea sa de deţinător al unui certificat de omologare CE de tip care, în conformitate cu pct. 10 alin. (4), include restricţii de utilizare, condiţii speciale de montaj sau ambele, trebuie să furnizeze producătorului vehiculului toate informaţiile detaliate relevante.În cazul în care un act de reglementare conţine astfel de prevederi, producătorul componentelor sau al unităţilor tehnice separate furnizează, odată cu componentele sau unităţile tehnice separate produse, instrucţiuni privind restricţiile de utilizare sau condiţiile speciale de montare sau ambele.34. Desemnarea serviciilor tehnice (1) RAR, ca autoritate de omologare şi serviciu tehnic desemnat conform legislaţiei în vigoare, poate desemna alte servicii tehnice, în baza evaluării efectuate conform pct. 35.În vederea desemnării, un serviciu tehnic trebuie să se conformeze dispoziţiilor prezentului punct. (2) Serviciile tehnice efectuează propriile încercări sau supraveghează încercările necesare omologării sau inspecţiile specificate în prezentul capitol sau într-un act de reglementare enumerat la anexa nr. 2 la prezenta secţiune, cu excepţia cazului în sunt permise în mod expres proceduri alternative. Serviciile tehnice nu pot efectua încercări sau inspecţii pentru care nu au fost notificate în mod corespunzător. (3) Serviciile tehnice fac parte dintr-una sau mai multe dintre următoarele categorii de activităţi, în funcţie de domeniul lor de competenţă: a) categoria A, serviciile tehnice care efectuează în cadrul propriilor lor unităţi încercările la care se face referire în prezentul capitol şi în actele de reglementare enumerate la anexa nr. 2; b) categoria B, serviciile tehnice care supraveghează încercările la care se face referire în prezenta secţiune şi în actele de reglementare menţionate în anexa nr. 2 şi care au loc în cadrul unităţilor producătorului sau ale unei părţi terţe; c) categoria C, serviciile tehnice care evaluează şi monitorizează cu regularitate procedurile producătorului de control al conformităţii producţiei; d) categoria D, serviciile tehnice care supraveghează sau efectuează încercări sau inspecţii în cadrul supravegherii conformităţii producţiei. (4) Serviciile tehnice trebuie să facă dovada faptului că posedă competenţele necesare, cunoştinţele tehnice specifice şi experienţa dovedită în domeniile specifice reglementate de prezentul capitol şi de actele de reglementare enumerate în anexa nr. 2 la prezenta secţiune.De asemenea, serviciile tehnice trebuie să se conformeze acelor standarde menţionate în apendicele 1 la anexa V la Directiva 2007/46/CE care sunt relevante pentru activităţile pe care le efectuează. Cu toate acestea, această cerinţă nu se aplică ultimei etape a unei proceduri de omologare CE de tip în mai multe etape, astfel cum este menţionată la pct. 22 alin. (2). (5) RAR poate acţiona în calitate de serviciu tehnic pentru una sau mai multe dintre activităţile menţionate la alin. (3). (6) Un producător sau o parte subcontractantă care acţionează în numele acestuia poate fi desemnată drept serviciu tehnic pentru activităţile din categoria A în ceea ce priveşte actele de reglementare enumerate în anexa XV la Directiva 2007/46/CE. (7) Entităţile menţionate la alin. (5) şi (6) se conformează dispoziţiilor din prezentul punct. (8) Serviciile tehnice diferite de cele desemnate în conformitate cu alin. (6) şi aparţinând unei ţări terţe pot fi notificate în înţelesul pct. 36 numai în cadrul unui acord bilateral între Comunitate şi ţara terţă în cauză.35. Evaluarea competenţelor serviciilor tehnice (1) Competenţele menţionate la pct. 34 trebuie să fie demonstrate printr-un raport de evaluare redactat de RAR. Acesta poate include un certificat de acreditare eliberat de un organism de acreditare. (2) Evaluarea pe care se bazează raportul menţionat la alin. (1) trebuie realizată în conformitate cu prevederile apendicelui 2 la anexa V la Directiva 2007/46/CE.Raportul de evaluare este revizuit după o perioadă de maximum 3 ani. (3) Raportul de evaluare este comunicat Comisiei, la cerere. (4) Atunci când acţionează în calitate de serviciu tehnic, RAR trebuie să îşi demonstreze conformitatea prin documente justificative.Acestea vor include o evaluare realizată de auditori RAR independenţi de activitatea supusă evaluării şi care sunt administraţi în mod autonom faţă de personalul implicat în activitatea evaluată. (5) Producătorul sau partea subcontractantă care acţionează în numele acestuia, desemnată ca serviciu tehnic, trebuie să respecte dispoziţiile relevante ale prezentului punct.36. Procedurile de notificare a serviciilor tehnice (1) MTI asigură notificarea RAR în calitate de serviciu tehnic şi a celorlalte servicii tehnice desemnate de către RAR. Această notificare trebuie să includă informaţii cu privire la numele, adresa, inclusiv adresa electronică, persoanele responsabile şi categoria de activităţi ale fiecărui serviciu tehnic desemnat.MTI va informa Comisia cu privire la orice modificare ulterioară adusă acestora.Actul de notificare va menţiona actele de reglementare cu privire la care au fost desemnate serviciile tehnice. (2) Un serviciu tehnic îşi poate exercita activităţile descrise la pct. 34 privind omologarea CE de tip numai dacă a fost notificat în prealabil Comisiei. (3) Acelaşi serviciu tehnic poate fi desemnat şi notificat de mai multe SM, indiferent de categoria de activităţi pe care acesta le exercită. (4) În cazul în care, în aplicarea unui act de reglementare, trebuie desemnată o organizaţie specifică sau un organism competent a cărui activitate nu este inclusă în activităţile menţionate la pct. 34, notificarea se face în conformitate cu dispoziţiile prezentului punct.37. Datele de aplicare pentru omologarea CE de tip (1) În ceea ce priveşte omologarea CE de tip, RAR va acorda omologarea CE noilor tipuri de vehicule începând cu datele specificate în anexa nr. 4 la prezenta secţiune. (2) La solicitarea producătorului, RAR poate acorda o omologare CE noilor tipuri de vehicule şi înainte de datele specificate în anexa nr. 4 la prezenta secţiune. (3) Până la datele menţionate în a patra coloană a tabelului de la anexa nr. 4 la prezenta secţiune, pct. 23 alin. (1) al treilea paragraf nu se va aplica vehiculelor noi pentru care a fost acordată o omologare naţională de tip înaintea datelor specificate în a treia coloană a tabelului sau vehiculelor pentru care nu s-a aplicat procedura omologării de tip. (4) La cererea producătorului şi până la datele specificate în tabelul din anexa nr. 4 la prezenta secţiune, coloana 3, rândurile 6 şi 9, RAR va continua să acorde omologări naţionale de tip, ca o alternativă la omologarea CE de tip, pentru vehiculele din categoria M(2) sau M(3), cu condiţia ca respectivele vehicule, sistemele lor, componentele şi unităţile tehnice separate să fi fost omologate de tip în conformitate cu actele de reglementare enumerate în tabelul 1 din anexa nr. 2 la prezenta secţiune. (5) Prevederile din prezentul capitol nu anulează nicio omologare CE de tip acordată vehiculelor din categoria M(1) anterior şi nici nu împiedică extinderea omologărilor respective. (6) În ceea ce priveşte omologarea CE a noilor tipuri de sisteme, componente sau unităţi tehnice separate, RAR va aplica prevederile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.Prevederile din prezentul capitol nu anulează nicio omologare CE de tip acordată sistemelor, componentelor sau entităţilor tehnice anterior şi nici nu împiedică extinderea omologărilor respective.38. Evaluarea aplicării Directivei 2007/46/CECel târziu la 29 aprilie 2011, MTI va informa Comisia cu privire la punerea în aplicare a procedurilor de omologare CE de tip prevăzute de Directiva 2007/46/CE şi, în special, a procedurii de omologare de tip în mai multe etape.39. Prevederi finaleReferirile la Directiva 70/156/CEE, cu modificările ulterioare, abrogată de la 29 aprilie 2009, se interpretează ca referiri la Directiva 2007/46/CEE şi se citesc în conformitate cu tabelul de corespondenţă din anexa XXI la Directiva 2007/46/CE.  +  Capitolul II Omologarea naţională de tip a întregului vehicul a autovehiculelor şi a remorcilor acestora1. Obiectul (1) Prezentul capitol cuprinde dispoziţiile administrative şi cerinţele tehnice pentru omologarea naţională de tip, acordarea numărului naţional de registru şi pentru eliberarea CIV vehiculelor noi care fac parte din domeniul de aplicare prevăzut la pct. 2, cu scopul de a facilita înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea acestora în România. (2) RAR va acorda omologări naţionale de tip pentru categoriile de vehicule altele decât cele din categoria M(1) până la expirarea perioadelor tranzitorii prevăzute în anexa nr. 4 la prezenta secţiune, cu condiţia ca aceste omologări să se bazeze pe cerinţele tehnice specifice privind fabricarea şi funcţionarea vehiculelor prevăzute în actele de reglementare a căror listă exhaustivă figurează în anexa nr. 2 la prezenta secţiune.2. Domeniul de aplicare (1) Prezentul capitol se aplică omologării naţionale de tip a vehiculelor definite la pct. 3 alin. (1) lit. d), concepute şi fabricate într-o singură etapă sau în mai multe etape în scopul utilizării rutiere. (2) Prezentul capitol nu se aplică pentru următoarele vehicule: a) tractoarele agricole sau forestiere, astfel cum sunt definite în secţiunea 3; b) cvadricicluri, astfel cum sunt definite în secţiunea 4; c) vehicule cu şenile. (3) Omologarea naţională de tip în sensul prezentului capitol este opţională, la cererea producătorului, pentru următoarele vehicule: a) vehicule concepute şi fabricate pentru a fi folosite în principal în şantiere, cariere, porturi sau aeroporturi; b) vehicule concepute şi fabricate pentru a fi folosite de către forţele armate, serviciile de protecţie civilă, serviciile de luptă împotriva incendiilor şi forţele de menţinere a ordinii publice; şi c) maşini autopropulsate pentru lucrări, în măsura în care aceste vehicule respectă cerinţele prevăzute în prezentul capitol. Astfel de omologări opţionale nu aduc atingere aplicării Directivei 2006/42/CE, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Prezentul capitol nu se aplică omologării individuale a vehiculelor prevăzute la alin. (1).3. Definiţii (1) Suplimentar faţă de definiţiile prevăzute la secţiunea 1 cap. II pct. 4 şi secţiunea 2 cap. I pct. 3, în sensul prezentului capitol şi al actelor de reglementare enumerate în anexa nr. 2 la prezenta secţiune, se aplică definiţiile din anexa nr. 1 la prezenta secţiune, iar termenii de mai jos au următorul înţeles, dacă în actele de reglementare menţionate nu se specifică altfel: a) convenţie de supraveghere - convenţia de supraveghere încheiată între RAR şi solicitantul omologării naţionale de tip în vederea verificării de către RAR a conformităţii vehiculului comercializat cu cel omologat; b) chemarea vehiculelor - notificarea deţinătorilor vehiculelor în vederea prezentării acestora pentru remedierea, pe cheltuiala producătorului, reprezentantului acestuia sau a importatorului, a neconformităţilor sistematice şi majore referitoare la caracteristicile de omologare constatate la vehiculele comercializate; c) importator - orice persoană juridică română care comercializează vehicule noi fabricate în afara Comunităţii şi care poate pune la dispoziţia RAR documentele necesare omologării naţionale de tip; d) vehicul - orice autovehicul sau remorca acestuia. (2) În cadrul prezentului capitol, prin omologare naţională de tip se înţelege omologarea naţională de tip a întregului vehicul.4. Obligaţiile RAR (1) RAR se asigură că producătorii care solicită omologarea naţională de tip îşi respectă obligaţiile care le revin în temeiul prezentului capitol. (2) RAR va omologa numai acele vehicule care respectă cerinţele prezentului capitol. (3) RAR eliberează CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării numai acelor vehicule care respectă cerinţele prezentului capitol. (4) Nu este permisă refuzarea eliberării CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării vehiculelor din motive legate de aspecte privind construcţia sau funcţionarea lor reglementate de prezentul capitol, dacă acestea respectă cerinţele prezentului capitol.5. Obligaţiile producătorilor (1) Producătorul răspunde în faţa RAR pentru toate aspectele procesului de omologare naţională de tip şi pentru asigurarea conformităţii producţiei, indiferent dacă este sau nu implicat direct în toate etapele fabricării unui vehicul. (2) În cazul omologării naţionale de tip în mai multe etape, fiecare producător este responsabil pentru omologarea şi conformitatea producţiei sistemelor, componentelor sau a unităţilor tehnice separate adăugate în cadrul etapei de completare a vehiculului de care se ocupă. (3) Producătorul care modifică componentele sau sistemele deja omologate în etapele anterioare este responsabil pentru omologarea şi conformitatea producţiei componentelor şi a sistemelor respective.6. Proceduri care se aplică în cazul omologării naţionale de tip a vehiculelor (1) Producătorul poate alege una dintre următoarele proceduri: a) omologarea naţională de tip treptată; b) omologarea naţională de tip într-o singură etapă; c) omologarea naţională de tip mixtă. (2) Cererea pentru acordarea omologării naţionale de tip va fi înaintată RAR de către producătorul vehiculului, reprezentantul acestuia sau importator, persoană juridică română. Cererea trebuie să fie însoţită de dosarul informativ.Pentru fiecare tip de vehicul va fi înaintată RAR câte o cerere de omologare naţională de tip separată. (3) Dosarul informativ trebuie să conţină, pe lângă documentaţia tehnică necesară, după caz: a) copia de pe certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului al solicitantului omologării naţionale de tip; b) copia de pe documentul prin care producătorul, dacă este cazul, împuterniceşte solicitantul omologării naţionale de tip; c) copia de pe certificatul sistemului de urmărire a calităţii sistemului de producţie (în cazul în care nu există, se va completa un chestionar de evaluare preliminară a calităţii sistemului de producţie, în baza căruia RAR va efectua un audit de produs); d) lista cu toate certificatele de omologare CE de tip/comunicările de omologare CEE-ONU acordate în baza actelor de reglementare prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta secţiune pentru vehiculul ce se doreşte a fi omologat; e) copii de pe certificatele de omologare CE de tip/comunicările de omologare CEE-ONU acordate în baza actelor de reglementare prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta secţiune pentru vehiculul respectiv (în forma completă: certificat omologare CE de tip/comunicare de omologare CEE-ONU, raport de încercări, specificăţie tehnică şi desene, după caz); f) desenul plăcuţei producătorului vehiculului cu explicitarea datelor inscripţionate, explicitarea semnificaţiei caracterelor din numărul de identificare a vehiculului (VIN), desenele cu amplasarea mijloacelor de identificare. g) specificăţia tehnică în limba română a vehiculului ce se doreşte a fi omologat de tip; i) manualul de utilizare în limba română. (4) În cazul unei proceduri de omologare naţională de tip mixtă, RAR poate excepta un producător de la obligaţia de a prezenta unul sau mai multe certificate de omologare CE de tip/comunicări de omologare CEE-ONU, caz în care fiecare dintre certificatele de omologare CE de tip/comunicările de omologare CEE-ONU pentru care este valabilă exceptarea este înlocuit cu un raport de încercare. (5) În cazul unei omologări naţionale de tip în mai multe etape, documentele ce trebuie anexate cuprind: a) în prima etapă, acele părţi ale dosarului informativ şi certificatele de omologare CE de tip/comunicările de omologare CEE-ONU necesare pentru un vehicul complet care sunt relevante pentru stadiul de fabricaţie a vehiculului de bază; b) în cea de-a doua etapă şi în cele ulterioare, acele părţi ale dosarului informativ şi certificatele de omologare CE de tip/comunicările de omologare CEE-ONU care sunt relevante pentru stadiul de fabricaţie curent, precum şi o copie a certificatului de omologare CE de tip a întregului vehicul eliberat în stadiul de fabricaţie anterior; de asemenea, producătorul trebuie să pună la dispoziţie detalii complete privind orice modificare sau adăugire pe care a adus-o vehiculului.În plus, producătorul va furniza lista completă a modificărilor şi completărilor pe care le-a adus vehiculului de bază sau incomplet, desenele specifice completărilor/modificărilor efectuate în această etapă, precum şi manualul de carosare/transformare al producătorului vehiculului de bază sau incomplet, cu informaţii privind materialele folosite (în locul manualului se poate prezenta o agreare din partea producătorului vehiculului de bază sau incomplet).Informaţiile de la literele a) şi b) pot fi furnizate în conformitate cu procedura de omologare naţională de tip mixtă, stabilită la alin. (4).Vehiculele completate nu pot fi supuse omologării naţionale de tip multietapă dacă nu există o omologare naţională de tip acordată de RAR sau o omologarea CE de tip valabilă pentru vehiculul de bază. (6) În cazul solicitării omologării naţionale de tip pentru mai multe variante / versiuni ale aceluiaşi tip de vehicul, dosarul informativ trebuie să cumuleze toate caracteristicile tehnice ale vehiculelor respective, din care să reiasă clar diferenţele dintre acestea în ceea ce priveşte datele ce se înscriu în CIV. În vederea omologării, RAR va stabili unul sau mai multe vehicule reprezentative ce vor fi prezentate la verificări şi va acorda număr de omologare naţională de tip a întregului vehicul pentru fiecare variantă/versiune de vehicul pentru care s-a solicitat omologarea. (7) Printr-o cerere argumentată, RAR poate solicita producătorului să furnizeze orice informaţii suplimentare necesare pentru a permite luarea unei decizii privind încercările necesare sau pentru facilitarea executării încercărilor respective. (8) Producătorul trebuie să pună la dispoziţia RAR atâtea vehicule câte sunt necesare pentru a permite desfăşurarea în condiţii satisfăcătoare a procedurii de omologare naţională de tip.7. Dispoziţii privind acordarea omologării naţionale de tip (1) RAR nu poate acorda nicio omologare naţională de tip înainte de a se asigura că procedurile menţionate la pct. 9 au fost aplicate în mod corespunzător şi satisfăcător. (2) Omologarea naţională de tip se acordă numai persoanelor juridice române, în calitate de producător, reprezentant al acestuia sau importator. (3) R.A.R. poate refuza, motivat temeinic, să acorde omologarea naţională de tip, în cazul în care constată că un tip de vehicul, deşi se conformează reglementărilor aplicabile, prezintă un risc serios pentru siguranţa rutieră sau dăunează semnificativ mediului înconjurător şi/sau sănătăţii publice. (4) RAR va acorda omologarea naţională de tip pentru : a) un tip de vehicul pentru care se aplică omologarea naţională de tip în conformitate cu anexa nr. 4 la prezenta secţiune şi care respectă datele din dosarul informativ şi cerinţele tehnice specificate în actele de reglementare aplicabile din anexa nr. 2 la prezenta secţiune. b) un tip de vehicul special pentru care se aplică omologarea naţională de tip în conformitate cu anexa nr. 4 la prezenta secţiune şi care respectă datele din dosarul informativ şi cerinţele tehnice specificate în actele de reglementare aplicabile din anexa nr. 2 la prezenta secţiune. (5) RAR acordă omologarea naţională de tip în mai multe etape pentru un tip de vehicul incomplet sau completat pentru care se aplică omologarea naţională de tip în conformitate cu anexa nr. 4 la prezenta secţiune şi care respectă datele din dosarul informativ şi cerinţele tehnice specificate în actele de reglementare aplicabile din anexa nr. 2 la prezenta secţiune, ţinând cont de stadiul de fabricaţie al vehiculului.Omologarea naţională de tip în mai multe etape se aplică, de asemenea, vehiculelor complete transformate sau modificate de un alt producător.Se aplică procedurile stabilite în anexa XVII la Directiva 2007/46/CE. (6) Documentele pe baza cărora se acordă omologarea naţională de tip sunt : a) certificatele de omologare CE de tip eliberate de autorităţile competente din SM pe baza fiecărei directive CEE/CE individuale şi/sau fiecărui regulament (CE) precizate în anexa nr. 2 la prezenta secţiune; sau b) comunicările de omologare CEE-ONU eliberate de autorităţile competente din statele care sunt părţi contractante la acordurile de la Geneva pe baza fiecărui regulament CEE-ONU precizat în anexa nr. 2 la prezenta secţiune. (7) În funcţie de certificatele de omologare de tip/comunicările de omologare CEE-ONU prezentate la RAR de solicitantul omologării naţionale de tip şi de conţinutul dosarului, RAR va informa solicitantul cu privire la lista încercărilor şi a verificărilor la care va fi supus vehiculul ce se doreşte a fi omologat. (8) Pentru fiecare tip de vehicul, RAR va efectua următoarele operaţii: a) va elibera solicitantului certificatul de omologare naţională de tip completat, însoţit de anexele sale; b) va acorda numărul naţional de registru. (9) Dacă pentru o anumită omologare naţională de tip au fost impuse restricţii de valabilitate ori s-au acordat derogări de la anumite dispoziţii ale actelor de reglementare în conformitate cu procedura de derogare pentru tehnologiile şi conceptele noi sau cu tabelele 4 - 8 din anexa nr. 2 la prezenta secţiune, certificatul de omologare naţională de tip menţionează restricţiile sau derogările respective. (10) În cazul în care datele din dosarul informativ prevăd dispoziţii pentru vehiculele speciale, în conformitate cu tabelele 4 - 8 din anexa nr. 2 la prezenta secţiune, certificatul de omologare naţională de tip menţionează dispoziţiile respective. (11) RAR acordă cod WMI numai acelor producători care produc structura portantă a vehiculului, după cum urmează: a) caroserie autoportantă; b) şasiu; c) şasiu, în cazul remorcilor (în funcţie de tipul constructiv al acestora).Acordarea codului WMI se realizează numai după efectuarea unui audit de către RAR prin care să se verifice implementarea efectivă la producătorul respectiv a tehnologiilor de fabricare a structurii portante a vehiculului. (12) Pentru omologarea naţională de tip a vehiculelor în temeiul prezentului punct, RAR acceptă sistemele, componentele sau unităţile tehnice separate care sunt omologate de tip în conformitate cu actele de reglementare enumerate în anexa nr. 2 la prezenta secţiune. (13) Valabilitatea omologării naţionale de tip este limitată la teritoriul României. Cu toate acestea, la solicitarea producătorului, RAR va trimite, prin scrisoare recomandată sau prin poştă electronică, o copie a certificatului de omologare naţională de tip şi a anexelor acestuia autorităţilor de omologare ale SM desemnate de producător.8. Încercările necesare pentru omologarea naţională de tip (1) Respectarea cerinţelor tehnice prevăzute de prezentul capitol şi de actele de reglementare enumerate în anexa nr. 2 la prezenta secţiune trebuie să fie demonstrată prin intermediul unor încercări adecvate efectuate de RAR sau de serviciile tehnice evaluate de RAR. (2) Încercările necesare sunt efectuate asupra vehiculelor reprezentative pentru tipul care urmează a fi omologat.Cu toate acestea, producătorul poate selecta, de comun acord cu RAR, un vehicul care, deşi nu este reprezentativ pentru tipul care urmează a fi omologat, întruneşte mai multe dintre cele mai nefavorabile caracteristici din punctul de vedere al nivelului de performanţă prevăzut. Pot fi folosite metode de încercare virtuale pentru a facilita luarea deciziilor în timpul procesului de selecţie.9. Măsuri de asigurare a conformităţii producţiei (1) RAR nu va acorda omologarea naţională de tip dacă se constată că producătorul nu are stabilite condiţiile pentru asigurarea repetabilităţii în producţia de serie a caracteristicilor şi a performanţelor vehiculului prezentat la omologare. (2) RAR trebuie să adopte toate măsurile necesare în conformitate cu anexa X la Directiva 2007/46/CE pentru a verifica dacă au fost luate măsurile necesare pentru a garanta conformitatea producţiei vehiculelor cu tipul omologat. (3) RAR trebuie să ia toate măsurile necesare cu privire la omologarea acordată, în conformitate cu anexa X la Directiva 2007/46/CE, pentru a verifica dacă măsurile prevăzute la alin. (1) continuă să fie adecvate şi dacă producţia vehiculelor continuă să fie conformă cu tipul omologat.Verificarea în vederea garantării conformităţii produselor cu tipul omologat se limitează la procedurile stabilite în anexa X la Directiva 2007/46/CE şi în actele de reglementare care cuprind cerinţe specifice. În acest scop, RAR poate efectua oricare dintre verificările sau încercările menţionate în oricare dintre actele de reglementare enumerate în anexa nr. 2 la prezenta secţiune asupra unor eşantioane prelevate de la sediul producătorului, inclusiv de la instalaţiile de producţie. (4) Dacă RAR constată că măsurile menţionate la alin. (1) nu se aplică, se abat semnificativ de la măsurile sau planurile de control convenite sau au încetat să mai fie aplicate, deşi producţia nu a fost întreruptă, RAR va lua măsurile necesare, inclusiv retragerea omologării naţionale de tip, pentru a se asigura că procedura de asigurare a conformităţii producţiei este urmată corect.10. Dispoziţii privind modificarea omologărilor naţionale de tip (1) Producătorul trebuie să informeze fără întârziere RAR asupra oricărei modificări a datelor din dosarul de omologare. RAR poate decide, în conformitate cu prevederile prezentului capitol, asupra procedurii care trebuie urmată. În cazul în care este necesar, RAR va decide, în urma consultării cu producătorul, că o nouă omologare naţională de tip trebuie să fie acordată. (2) O cerere de modificare a unei omologări naţionale de tip este înaintată RAR, numai dacă RAR a acordat omologarea naţională de tip iniţială. (3) În cazul în care constată că pentru efectuarea unei modificări sunt necesare inspecţii sau încercări noi, RAR va informa producătorul în consecinţă. (4) În cazul modificării datelor din dosarul de omologare, modificarea este considerată "revizuire", iar RAR va modifica în mod corespunzător dosarul de omologare. (5) O revizuire este considerată "extindere" în cazul în care, pe lângă dispoziţiile din alin. (4): a) sunt necesare noi inspecţii sau încercări; b) s-a modificat orice informaţie din certificatul de omologare naţională de tip, cu excepţia anexelor; c) intră în vigoare noi cerinţe pe baza oricărui act de reglementare aplicabil tipului de vehicul omologat.În astfel de cazuri, dacă rezultatele inspecţiilor sau încercărilor sunt satisfăcătoare, RAR va elibera un certificat de omologare naţională de tip revizuit.Certificatul de omologare naţională specifică în mod clar motivul extinderii şi data noii eliberări. (6) Nu este necesară nicio modificare a omologării unui anumit tip de vehicul în cazul în care noile cerinţe prevăzute la alin. (5) lit. c) sunt, din punct de vedere tehnic, irelevante pentru tipul de vehicul respectiv sau se referă la alte categorii de vehicule decât cea din care face parte tipul în cauză. (7) În cazul unei extinderi, RAR va actualiza certificatul de omologare naţională de tip şi anexele sale. Certificatul actualizat şi anexele sale vor fi puse la dispoziţia solicitantului. (8) În cazul unei revizuiri, documentele revizuite sau, după caz, versiunea consolidată sau actualizată, vor fi puse la dispoziţia solicitantului de către RAR.11. Încetarea valabilităţii omologării naţionale de tip (1) O omologare naţională de tip pentru un vehicul îşi încetează valabilitatea în oricare dintre cazurile următoare: a) de la datele prevăzute în coloana 4 a anexei nr. 4 la prezenta secţiune; b) noi cerinţe în orice act de reglementare aplicabil vehiculului omologat devin obligatorii pentru înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea noilor vehicule, iar omologarea nu poate fi actualizată în consecinţă. c) producţia vehiculului omologat este întreruptă definitiv, în mod voluntar; d) valabilitatea omologării expiră datorită unei restricţii speciale. (2) În cazul în care o singură variantă a unui tip sau o singură versiune a unei variante îşi încetează valabilitatea, omologarea naţională de tip a vehiculului respectiv îşi pierde valabilitatea doar în cazul variantei sau al versiunii respective. (3) Atunci când producţia unui anumit tip de vehicul omologat naţional de tip de către RAR este întreruptă definitiv, producătorul trebuie să notifice acest fapt RAR.Prevederile pct. 14. se aplică numai în cazul întreruperii efectuate în condiţiile menţionate la alin. (1) lit. a) sau b). (4) Fără a aduce atingere alin. (3), în cazurile în care o omologare naţională de tip acordată de RAR pentru un vehicul este pe cale să îşi înceteze valabilitatea, producătorul trebuie să notifice acest fapt RAR.12. Eliberarea CIV (1) Producătorul, reprezentantul acestuia sau importatorul, în calitatea sa de deţinător al unei omologări naţionale de tip a întregului vehicul, va elibera o copie de pe certificatul de omologare naţională de tip, care va însoţi fiecare vehicul complet, de bază, incomplet sau completat, prin care certifică conformitatea vehiculului cu tipul de vehicul omologat. (2) RAR va emite, la cererea producătorului, reprezentantului acestuia sau importatorului, numărul solicitat de CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării vehiculelor numai dacă acestea au fost omologate naţional de tip şi li s-a acordat numărul naţional de registru.RAR va aplica folia de securizare pe CIV emise în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării numai pentru vehiculele care sunt însoţite de o copie de pe certificatul de omologare naţională de tip valabilă emisă în conformitate cu alin. (1).Atunci când o omologare naţională de tip pentru un vehicul îşi încetează valabilitatea în oricare dintre cazurile prevăzute la pct. 11 alin. (1), copia de pe certificatul de omologare naţională de tip îşi pierde valabilitatea în scopul înmatriculării, înregistrării sau comercializării şi RAR nu va mai elibera CIV şi nu va mai aplica folia de securizare pe CIV existente în baza numărului naţional de registru acordat pentru omologarea naţională de tip respectivă, decât în conformitate cu prevederile referitoare la procedura de sfârşit de serie conform pct. 14.Datele din CIV referitoare la vehicul se înscriu de către RAR şi, după caz, de către deţinătorul omologării naţionale de tip.În cazul vehiculelor de bază sau incomplete, nu se aplică folia de securizare pe CIV.Dacă o altă persoană juridică română, importator pentru acelaşi tip de vehicul, importă mai mult de 10 bucăţi de acest tip, ea poate, de comun acord cu persoana juridică deţinătoare a omologării naţionale de tip a întregului vehicul, să primească CIV. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), solicitantul omologării naţionale de tip a întregului vehicul pentru un vehicul care necesită verificarea conformităţii şi/sau efectuarea de încercări poate cere acordarea unui număr limitat de CIV anterior obţinerii omologării naţionale de tip. Acestea vor putea fi eliberate după maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii verificării de către RAR a conformităţii vehiculului cu datele ce se înscriu în CIV şi care au fost puse la dispoziţie de către solicitantul omologării de tip.Dacă se constată neconformităţi ale tipului de vehicul, se vor efectua verificări suplimentare pentru atestarea încadrării caracteristicilor vehiculului în cerinţele prezentelor reglementări. În cazul în care neconformităţile constatate sunt remediate de solicitantul omologării de tip, pentru a se putea obţine certificatul de omologare naţională de tip, solicitantul omologării va fi obligat să rezolve totodată şi neconformităţile constatate la vehiculele pentru care a obţinut un număr limitat de CIV şi să elimine posibilitatea apariţiei acestor neconformităţi la vehiculele ce vor fi comercializate în continuare. În acest caz, în vederea eliberării în continuare a altor CIV, solicitantul omologării trebuie să prezinte la RAR documentele care să ateste chemarea vehiculelor de la clienţi pentru remedierile impuse.13. Înmatricularea, înregistrarea şi comercializarea vehiculelorVehiculele pot fi înmatriculate, înregistrate sau comercializate numai dacă sunt însoţite de o CIV valabilă, emisă potrivit pct. 12 alin. (2).14. Înmatricularea, înregistrarea şi comercializarea vehiculelor sfârşit de serie (1) Sub rezerva limitelor fixate în partea B din anexa nr. 3 la prezenta secţiune şi doar pentru o perioadă limitată de timp, RAR poate elibera CIV şi/sau aplica folia de securizare pe CIV existente în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării pentru vehiculele conforme unui tip de vehicul a cărui omologare naţională de tip nu mai este valabilă.Primul paragraf se aplică numai acelor vehicule cărora li s-a acordat o omologare naţională de tip valabilă în momentul fabricării, dar care nu au fost înmatriculate sau înregistrate înainte de expirarea valabilităţii omologării naţionale de tip.Prin excepţie de la prevederile primului paragraf, RAR poate acorda omologare naţională de tip şi elibera CIV pentru vehiculele care aparţin unui tip care nu a fost omologat naţional de tip până la data la care au devenit obligatorii noi cerinţe pentru înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi, numai în condiţiile în care producătorul respectiv, reprezentantul său autorizat sau importatorul să fi obţinut, până la data precizată, cel puţin o omologare naţională de tip pentru un tip de vehicul care face parte din aceeaşi categorie de omologare. (2) Opţiunea prevăzută la alin. (1) este valabilă, în cazul vehiculelor complete, pentru o perioadă de 12 luni de la data expirării valabilităţii omologării naţionale de tip şi, în cazul vehiculelor completate, pentru o perioadă de 18 luni de la data respectivă. (3) Deţinătorul omologării naţionale de tip care doreşte să beneficieze de prevederile alin. (1) trebuie să înainteze o cerere RAR dacă se doreşte înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea în România a vehiculului respectiv. Cererea trebuie să specifice orice motive tehnice sau economice care împiedică vehiculele respective să fie conforme noilor cerinţe tehnice.RAR va decide în termen de trei luni de la primirea unei astfel de cereri dacă va permite eliberarea CIV şi/sau aplicarea foliilor de securizare pe CIV existente, în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării vehiculelor în România şi în ce cantitate. (4) RAR va aplica măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că numărul de vehicule ce vor fi înmatriculate sau înregistrate în cadrul procedurii stabilite de prezentul punct este controlat eficient.15. Măsuri aplicabile pentru vehiculele neconforme cu tipul omologat (1) Dacă RAR constată că vehiculele omologate, însoţite de documentele care atestă omologarea naţională de tip, nu sunt conforme cu tipul care a fost omologat, va lua măsurile necesare, inclusiv, după caz, retragerea omologării naţionale de tip, pentru a se asigura că vehiculele sunt aduse în conformitate cu tipul omologat. (2) În sensul alin. (1), abaterile de la datele cuprinse în certificatul de omologare naţională de tip sau în dosarul de omologare sunt considerate ca neconforme cu tipul omologat.Nu trebuie considerat că un vehicul nu este conform cu tipul omologat atunci când sunt permise anumite toleranţe prin actele de reglementare relevante şi când aceste toleranţe sunt respectate. (3) În cazul în care la controlul efectuat la producător sau la comerciant, în baza prevederilor legale în vigoare, se constată neconformităţi, RAR poate impune deţinătorului omologării naţionale de tip măsuri privind sistarea comercializării şi/sau retragerea lotului respectiv, cu interdicţia comercializării sau a folosirii până la remediere ori retragerea din circulaţie sau de pe piaţă a vehiculului ori produsului. (4) Atunci când există informaţii că unele tipuri de vehicule nu îşi menţin în exploatare caracteristicile şi performanţele consemnate la omologarea de tip, ceea ce poate afecta siguranţa rutieră sau protecţia mediului, RAR poate efectua probe de anduranţă în condiţii corespunzătoare celor din exploatare sau probe accelerate echivalente, pentru a se face demersurile necesare în vederea restabilirii conformităţii. (5) Pe durata valabilităţii certificatului de omologare naţională de tip, verificările efectuate în vederea certificării conformităţii vehiculelor comercializate cu documentaţia care a stat la baza omologării în cauză se execută de RAR în baza Convenţiei de supraveghere.16. Rechemarea vehiculelor (1) În cazul în care un producător, reprezentant al acestuia sau importator care a primit o omologare naţională de tip pentru un tip de vehicul este obligat, în scopul punerii în aplicare a dispoziţiilor unui act de reglementare sau a Directivei 2001/95/CE, să recheme o serie de vehicule deja înmatriculate, înregistrate sau comercializate, deoarece unul sau mai multe sisteme, componente sau unităţi tehnice separate instalate pe vehicul, fie că au fost omologate corespunzător sau nu în conformitate cu prevederile prezentei secţiuni, prezintă un risc important pentru siguranţa rutieră, sănătatea publică şi/sau protecţia mediului înconjurător, acesta trebuie să informeze imediat RAR. (2) Deţinătorul omologării naţionale de tip trebuie să propună RAR un ansamblu de soluţii adecvate pentru a neutraliza riscul menţionat la alin. (1). RAR se va asigura că măsurile sunt puse în practică eficient. (3) Dacă RAR consideră că măsurile propuse sunt insuficiente sau că nu au fost puse în aplicare suficient de repede, îl va informa pe deţinătorul omologării naţionale de tip.Dacă RAR nu este satisfăcut de măsurile luate de producător, va lua toate măsurile de protecţie necesare, inclusiv retragerea omologării naţionale de tip a vehiculelor. În cazul retragerii omologării naţionale de tip, RAR va informa producătorul asupra acestui fapt prin scrisoare recomandată sau mijloace electronice echivalente în termen de 20 de zile lucrătoare.17. Notificarea deciziilor şi a căilor de atac disponibileToate deciziile luate în temeiul dispoziţiilor adoptate în scopul punerii în aplicare a prezentului capitol, precum şi toate deciziile privind refuzul acordării unei omologări naţionale de tip, retragerea acesteia sau refuzul eliberării CIV în vederea înmatriculării, înregistrării ori a comercializării vor expune în detaliu motivele pe care se întemeiază.Aceste decizii vor fi transmise părţii interesate, cu precizarea căilor de atac de care aceasta dispune în conformitate cu legislaţia în vigoare, precum şi a termenelor în care acestea pot fi exercitate.18. Recunoaşterea omologărilor echivalente (1) Regulamentele CEE-ONU enumerate în tabelul 9 din anexa nr. 2 la prezenta secţiune sunt recunoscute ca fiind echivalente cu directivele CEE/CE sau regulamente (CE) individuale corespondente, în măsura în care au acelaşi domeniu de aplicare şi acelaşi obiect. (2) RAR va accepta omologările acordate în conformitate cu regulamentele CEE-ONU şi, după caz, mărcile de omologare corespunzătoare, în locul omologărilor şi mărcilor de omologare echivalente acordate în conformitate cu directiva CEE/CE individuală sau regulamentul (CE) individual echivalente.19. Informaţiile destinate utilizatorilor (1) Producătorul nu poate comunică informaţii tehnice legate de datele prevăzute de prezentele reglementări sau de actele de reglementare enumerate în anexa nr. 2 la prezenta secţiune care să contravină datelor omologate de RAR. (2) În cazul în care un act de reglementare conţine astfel de dispoziţii, producătorul trebuie să pună la dispoziţia utilizatorilor toate informaţiile relevante, precum şi instrucţiunile necesare care descriu orice condiţii speciale sau restricţii privind utilizarea vehiculului, a unei componente sau unităţi tehnice separate.Aceste informaţii trebuie să fie comunicate în limba română. Ele vor fi furnizate, de comun acord cu RAR, sub forma unui document justificativ adecvat, precum manualul utilizatorului sau manualul de întreţinere.20. Informaţii destinate producătorilor de componente sau de unităţi tehnice separate (1) Producătorul vehiculului trebuie să pună la dispoziţia producătorilor de componente sau de unităţi tehnice separate toate datele, inclusiv, după caz, schiţele care figurează în anexa sau apendicele la un act de reglementare şi care sunt necesare pentru omologarea CE de tip a componentelor sau a unităţilor tehnice separate. (2) Producătorul vehiculului poate impune un acord obligatoriu producătorilor de componente sau unităţi tehnice separate pentru a proteja confidenţialitatea oricăror informaţii care nu fac parte din domeniul public, inclusiv cele legate de drepturile de proprietate intelectuală.21. Omologarea naţională de tip pentru seriile mici (1) Prevederile administrative referitoare la omologarea naţională de tip pentru serii nelimitate se aplică şi pentru omologarea naţională de tip pentru serii mici, cu excepţia prevederilor specifice menţionate le prezentul punct. (2) În cazul vehiculelor produse în limitele cantitative stabilite în al doilea tabel partea A din anexa nr. 3 la prezenta secţiune, se aplică prevederile corespunzătoare omologării naţionale de tip pentru seriile mici prevăzute în tabelul 3 din anexa nr. 2 la prezenta secţiune. (3) Pentru omologarea naţională de tip pentru seriile mici în temeiul prezentului punct, RAR acceptă sistemele, componentele sau unităţile tehnice separate care sunt omologate de tip în conformitate cu actele de reglementare enumerate în anexa nr. 2 la prezenta secţiune. (4) Certificatul de omologare de tip trebuie să precizeze natura derogărilor acordate în raport cu cerinţele aplicabile la omologarea CE de tip pentru serii nelimitate. Certificatul de omologare de tip, al cărui model este stabilit la anexa VI la Directiva 2007/46/CE, nu poartă titlul "Certificat de omologare CE de tip a vehiculelor". Cu toate acestea, certificatele de omologare de tip se numerotează în conformitate cu anexa VII la Directiva 2007/46/CE. (5) Valabilitatea omologării de tip este limitată la teritoriul României. Cu toate acestea, la solicitarea producătorului, RAR va trimite, prin scrisoare recomandată sau prin poştă electronică, o copie a certificatului de omologare naţională de tip şi a anexelor acestuia autorităţilor de omologare ale SM desemnate de producător.RAR va răspunde autorităţilor de omologare ale altor SM în cazul în care acestea solicită acceptarea unei omologări naţionale de tip acordate de respectivele SM. Decizia privind acceptarea omologării acordate de un alt SM va fi luată de RAR în termen de 60 de la primirea solicitării.RAR nu poate refuza omologarea naţională de tip acordată de un alt SM decât dacă are motive justificate de a crede că dispoziţiile tehnice pe baza cărora vehiculul a fost omologat nu sunt echivalente cu dispoziţiile din prezentul punct. (6) La cererea unui solicitant care doreşte să înmatriculeze, să înregistreze sau să pună în circulaţie în alt SM un vehicul omologat de RAR, RAR îi va furniza solicitantului o copie a certificatului de omologare naţională de tip, inclusiv a dosarului de omologare.  +  Capitolul III Omologarea CEE-ONU de tip a produselor utilizate la autovehicule şi remorci şi care nu sunt reglementate de directive CE/CEE sau de regulamente (CE)La omologarea de tip, introducerea pe piaţă, comercializarea sau punerea în exploatare a a produselor utilizate la autovehicule şi remorci menţionate în tabelul următor, trebuie respectate prevederile Regulamentului CEE-ONU corespunzător.
       
    Obiectul omologăriiRegulament CEE-ONU
    Triunghiuri de presemnalizare27
    Ştergătoare pentru faruri45
    Componente pentru instalaţii de alimentare cu GPL67
    Plăci de identificare spate vehicule lente69
    Plăci de identificare spate vehicule grele şi/sau lungi70
    Garnituri de frână de înlocuire90 (M1 > 3,5 t, M2 > 3,5 t, M3, N2, N3, O3, O4, L)
    Marcaje reflectorizante104
    Anvelope reşapate pentru autoturisme şi remorcile lor108
    Anvelope reşapate pentru autovehicule comerciale şi remorcile lor109
    Componente pentru instalaţii de alimentare cu GNC110
    Faruri cu fascicul de întâlnire simetric113
    Airbag de înlocuire şi volan de înlocuire114
    Sisteme speciale de adaptare a autovehiculelor pentru alimentarea cu GPL sau GNC115
    Faruri de viraj119
    Sisteme adaptabile pentru iluminare frontală (AFS)123
    Roţi de schimb124
    Sisteme despărţitoare pentru protecţie pasagerilor împotriva deplasării bagajelor şi care nu fac parte din dotarea de origine a vehiculului126
   +  Anexa 1la Secţiunea 2Definirea categoriilor şi tipurilor de vehiculeA. Definirea categoriilor de omologareCategoriile de omologare sunt definite după cum urmează:1. Categoria M - Autovehicule având cel puţin 4 roţi, proiectate şi fabricate pentru transportul de persoane (pasageri)1.1. Categoria M(1) - Vehicule proiectate şi fabricate pentru transportul de persoane, care au cel mult opt locuri pe scaune, în afara scaunului conducătorului.1.2. Categoria M(2) - Vehicule proiectate şi fabricate pentru transportul de persoane, care au, în afara scaunului conducătorului, mai mult de opt locuri pe scaune şi o masă maximă ce nu depăşeşte 5 tone.1.3. Categoria M(3) - Vehicule proiectate şi fabricate pentru transportul de persoane, care au, în afara scaunului conducătorului, mai mult de opt locuri pe scaune şi o masa maximă ce depăşeşte 5 tone.1.4. Tipurile de caroserie şi codificările care privesc vehiculele din categoria M sunt definite în partea C, punctul 1 (vehicule din categoria M(1)) şi punctul 2 (vehicule din categoriile M(2) şi M(3)).1.5. Pentru vehiculele din categoriile M(2) şi M(3) care au o capacitate de transport mai mare de 22 de persoane, exclusiv conducătorul, se definesc următoarele trei clase: a) clasa I: vehicule prevăzute cu suprafeţe destinate persoanelor în picioare şi permiţând deplasări frecvente ale persoanelor. b) clasa II: vehiculele destinate în principal transportului de persoane aşezate pe scaune şi concepute pentru a permite transportul de persoane în picioare pe culoar şi/sau într-un spaţiu care nu este mai mare decât cel prevăzut pentru două scaune duble; c) clasa III: vehiculele destinate exclusiv pentru transportul persoanelor aşezate pe scaune.Un tip de vehicul poate aparţine mai multor clase, caz în care poate fi omologat pentru fiecare dintre acestea.1.6. Pentru vehiculele din categoriile M(2) şi M(3) care au o capacitate de transport de cel mult 22 de persoane, exclusiv conducătorul, se definesc următoarele două clase: a) clasa A: vehicule concepute pentru transportul persoanelor în picioare; vehiculele din această clasă sunt echipate cu scaune şi au spaţii pentru persoane în picioare. b) clasa B: vehicule care nu sunt concepute pentru a transporta persoane în picioare; vehiculele din această clasă nu au spaţii pentru a transporta persoane în picioare.2. Categoria N - - Autovehicule având cel puţin 4 roţi, proiectate şi fabricate pentru transportul de mărfuri2.1. Categoria N(1) - vehicule proiectate şi fabricate pentru transportul de mărfuri cu o masă maximă care nu depăşeşte 3,5 t.2.2. Categoria N(2) - vehicule proiectate şi fabricate pentru transportul de mărfuri având o masă maximă care depăşeşte 3,5 t, dar care nu depăşeşte 12 t.2.3. Categoria N(3) - vehicule proiectate şi fabricate pentru transportul de mărfuri având o masă maximă care depăşeşte 12 t.2.4. În cazul unui vehicul tractor destinat să tracteze o semiremorcă sau o remorcă cu axă centrală, masa care se ia în considerare la clasificarea vehiculului este masa proprie a vehiculului tractor, la care se adaugă masa corespunzătoare sarcinii statice verticale maxime cu care semiremorca sau remorca cu axă centrală încarcă vehiculul tractor şi, eventual, masa maximă a încărcăturii proprii a vehiculului tractor.2.5. Tipurile de caroserii şi codificările privind vehiculele din categoria N sunt definite în partea C pct. 3.3. Categoria O - Remorci (inclusiv semiremorci)3.1. Categoria O(1) - remorci având o masă maximă care nu depăşeşte 0,75 tone.3.2. Categoria O(2) - remorci având o masă maximă care depăşeşte 0,75 tone, dar care nu depăşeşte 3,5 t.3.3. Categoria O(3) - remorci având o masă maximă care depăşeşte 3,5 tone, dar care nu depăşeşte 10 t.3.4. Categoria O(4) - remorci având o masă maximă care depăşeşte 10 t.3.5. În cazul unei semiremorci sau al unei remorci cu axă centrală, masa maximă care se ia în considerare pentru clasificarea remorcii corespunde sarcinii statice verticale transmise la sol de către axa/axele semiremorcii sau remorcii cu axă centrală, când este cuplată la vehiculul tractor şi încărcată cu sarcina maximă.3.6. Tipurile de caroserii şi codificările privind vehiculele din categoria O sunt definite în partea C pct. 4.4. Vehicule de teren (simbol G)4.1. Vehiculele din categoria N(1), având o masă maximă ce nu depăşeşte 2 tone, precum şi vehiculele din categoria M(1) sunt considerate vehicule de teren dacă: a) au cel puţin o axă faţă şi cel puţin o axă spate, concepute pentru a fi axe motoare simultan, inclusiv vehiculele la care antrenarea unei axe poate fi decuplată, b) au cel puţin un mecanism de blocare a diferenţialului sau un mecanism care asigură un efect similar şi dacă pot urca o rampă de 30%, calculată numai pentru vehiculul fără remorcă.În plus ele trebuie să îndeplinească cel puţin cinci din următoarele şase condiţii: a) unghiul de atac trebuie să fie de cel puţin 25°; b) unghiul de degajare trebuie să fie de cel puţin 20°; c) unghiul de rampă trebuie să fie de cel puţin 20°; d) garda la sol sub axa faţă trebuie să fie de cel puţin 180 mm; e) gard la sol sub axa spate trebuie să fie de cel puţin 180 mm; f) gardă la sol între axe trebuie să fie de cel puţin 200 mm.4.2. Vehiculele din categoria N(1), având o masă maximă ce depăşeşte 2 t sau vehiculele din categoriile N(2), M(2) ori M(3), având o masă maximă care nu depăşeşte 12 t, sunt considerate vehicule de teren fie dacă toate roţile lor sunt concepute pentru a fi simultan motoare, inclusiv dacă una dintre axe poate fi decuplată, fie dacă îndeplinesc cerinţele următoare: a) să aibă cel puţin o axă faţă şi cel puţin o axă spate concepute pentru a fi simultan axe motoare, inclusiv dacă una dintre axe poate fi decuplată; b) să fie echipate cel puţin cu un mecanism de blocare a diferenţialului sau cu un mecanism care asigură un efect similar; c) să poată urca o rampă de 25%, calculată numai pentru vehiculul fără remorcă.4.3. Vehiculele din categoria M(3) având o masă maximă care depăşeşte 12 t şi vehiculele din categoria N(3) sunt considerate vehicule de teren fie dacă toate roţile lor sunt concepute pentru a fi simultan motoare, inclusiv dacă una dintre axe poate fi decuplată, fie dacă îndeplinesc următoarele condiţii: a) cel puţin jumătate din roţi să fie motoare; b) să fie echipate cel puţin cu un mecanism de blocare a diferenţialului sau cu un mecanism care asigură un efect similar; c) să poată urca o rampă de 25%, calculată numai pentru vehiculul fără remorcă; d) să îndeplinească cel puţin patru din următoarele şase condiţii:- unghiul de atac trebuie să fie de cel puţin 25°;- unghiul de degajare trebuie să fie de cel puţin 25°;- unghiul de rampă trebuie să fie de cel puţin 25°;- sub axa faţă garda la sol trebuie să fie de cel puţin 250 mm;- garda la sol între axe trebuie să fie de cel puţin 300 mm;- garda la sol sub axa spate trebuie să fie de cel puţin 250 mm.4.4. Condiţii de încărcare şi de verificare4.4.1. Vehiculele din categoria N(1) având o masă maximă care nu depăşeşte 2 t şi vehiculele din categoria M(1) trebuie să fie în stare de exploatare, adică să aibă lichid de răcire, lubrifianţi, combustibil, scule, roată de rezervă şi un conducător*)------- Notă *) Masa conducătorului este evaluată la 75 kg (repartizată astfel: 68 kg pentru masa ocupantului şi 7 kg pentru masa bagajelor, conform normei ISO 2416:1992). Rezervorul este umplut la 90% iar alte componente care conţin lichide (cu excepţia celor destinate apelor uzate) la 100% din capacitatea declarată de către producător.4.4.2. Autovehiculele, altele decât cele menţionate la pct. 4.4.1, trebuie să fie încărcate la masa maximă tehnic admisibilă, declarată de producător.4.4.3. Capacitatea de urcare a rampelor cerute (25 % şi 30 %) se verifică prin calcule simple.În cazuri excepţionale, serviciul tehnic poate solicita ca un vehicul de tipul respectiv să i se pună la dispoziţie pentru o încercare practică.4.4.4. La măsurarea unghiurilor de atac, de degajare şi de rampă, dispozitivele de protecţie antiîmpănare nu sunt luate în considerare.4.5. Definiţii şi schiţe pentru garda la sol4.5.1. Prin garda la sol între axe se înţelege cea mai mică distanţă între planul de sprijin pe sol şi punctul fix cel mai coborât al vehiculului. Axele multiple se consideră ca fiind cu o singură axă.4.5.2 Prin garda la sol sub o axă se înţelege distanţa determinată de punctul cel mai înalt al arcului de cerc care trece prin mijlocul punctelor de contact ale roţilor unei axe (a roţilor interioare în cazul pneurilor jumelate) şi care atinge punctul fix cel mai coborât al vehiculului între roţi.Nici o parte rigidă a vehiculului nu trebuie să pătrundă în zona haşurată a graficului. Dacă este cazul se va indica garda la sol a mai multor axe, în ordinea amplasării acestora, de exemplu 280/250/250.4.6. Simbolizarea combinatăSimbolurile G se combină cu simbolurile M şi N. Astfel, un vehicul din categoria N(1), adaptat ca vehicul de teren va fi simbolizat N(1)G.5. Vehicule speciale (vehicule cu destinaţie specială)Se înţelege prin vehicul special, un vehicul destinat îndeplinirii unei funcţii specifice ce necesită adaptări speciale ale caroseriei şi/sau echipamente speciale. Această categorie include şi vehiculele accesibile scaunelor rulante.5.1. autorulotă - vehicul special din categoria M care include facilităţi pentru locuit care conţine cel puţin următoarele echipamente: a) scaune şi o masă; b) paturi obţinute eventual prin rabaterea scaunelor; c) facilităţi pentru bucătărie; d) facilităţi pentru depozitare.Aceste echipamente trebuie bine fixate; totuşi masa poate fi concepută pentru a fi uşor pliată.5.2. vehicul blindat - vehicul conceput pentru protecţia persoanelor şi/sau a mărfurilor pe care le transportă şi care satisface exigenţele aplicabile blindajelor antiglonţ.5.3. ambulanţă - autovehicul din categoria M care serveşte transportului de persoane bolnavei sau rănite şi dotat cu echipamente speciale în acest scop.5.4. autovehicul funerar - autovehicul din categoria M destinat transportului de persoane decedate şi echipat special în acest scop.5.5 vehicul accesibil scaunelor rulante - vehicul din categoria M(1), construit sau modificat astfel încât în el să încapă una sau mai multe persoane aşezate în scaunele lor rulante atunci când vehiculul se află în mişcare pe drum.5.6. rulotă - a se vedea ISO 3833-77, punctul 3.2.1.3.5.7. automacara mobilă - autovehicul special din categoria N(3) care nu este echipat pentru transportul de mărfuri şi care este dotat cu o macara al cărei moment de ridicare este mai mare sau egal cu 400 kNm.5.8. Se înţelege prin alt vehicul special vehiculul definit la pct. 5, cu excepţia celor menţionate la subpct. 5.1 - 5.7.5.9. Codificările de utilizat pentru vehiculele speciale sunt definite în partea C pct. 5.B. Definirea tipurilor, variantelor şi versiunilor de omologare1. În ceea ce priveşte categoria M(1), se înţelege prin:1.1. tip: vehicule care nu diferă între ele cel puţin în ceea ce priveşte următoarele caracteristici esenţiale: a) producătorul; b) desemnarea tipului de către producător; c) caracteristicile esenţiale privitoare la construcţie şi concepţie:- şasiul/podeaua (diferenţe evidente şi fundamentale);- motorul (cu ardere internă/electric/hibrid).1.2. variantă: vehicule care aparţin aceluiaşi tip şi care nu diferă între ele cel puţin în ceea ce priveşte următoarele caracteristici esenţiale: a) tipul de caroserie (de exemplu, berlină, berlină cu hayon, cupeu, cabriolet, break, vehicul cu utilizare multiplă); b) motorul:- principiul de funcţionare (pct. 3.2.1.1 din anexa III la Directiva 2007/46/CEE);- numărul şi dispunerea cilindrilor;- pentru o aceeaşi variantă diferenţele de putere nu pot fi mai mari de 30% (cea mai ridicată putere este de cel mult 1,3 ori mai mare decît cea mai scăzută putere);- pentru o aceeaşi variantă diferenţele de cilindree nu pot fi mai mari de 20% (cea mai mare cilindree este de cel mult 1,2 ori mai mare decît cea mai mică cilindree); c) axe motoare (număr, poziţie, interconectare); d) axe directoare (număr şi poziţie);1.3. versiune a unei variante: vehicule care aparţin aceleiaşi variante şi care sunt constituite dintr-o combinaţie de elemente (caracteristici) care figurează în dosarul de omologare de tip şi care trebuie să corespundă cerinţelor anexei VIII din Directiva 2007/46/CEE.Nu se admit combinaţii de valori diferite pentru următorii parametri în cadrul unei anumite versiuni: a) masa maximă tehnic admisibilă; b) cilindreea; c) puterea netă maximă; d) tipul de cutie de viteze şi numărul de trepte; e) numărul maxim de locuri pe scaune conform definiţiei din prezenta anexă, partea C.2. În ceea ce priveşte categoriile M(2) şi M(3), se înţelege prin:2.1. tip: vehicule care nu diferă între ele cel puţin în ceea ce priveşte următoarele caracteristici esenţiale: a) producătorul; b) desemnarea tipului de către producător; c) categoria vehiculului; d) caracteristicile esenţiale privitoare la construcţie şi concepţie:- şasiu/caroserie cu structură autoportantă, cu/fără etaj, articulat/nearticulat (diferenţe evidente şi fundamentale);- numărul de axe;- motorul (cu ardere internă/electric/hibrid).2.2. variantă: vehicule care aparţin aceluiaşi tip şi care nu diferă între ele cel puţin în ceea ce priveşte următoarele caracteristici esenţiale: a) clasa definită la partea A pct. 1.5 şi 1.6 (numai pentru vehiculele complete), b) stadiul fabricaţiei (complet/incomplet), c) motorul:- principiul de funcţionare (punctul 3.2.1.1 din anexa III din Directiva 2007/46/CEE),- numărul şi dispunerea cilindrilor,- pentru o aceeaşi variantă diferenţele de putere nu pot fi mai mari de 50% (cea mai ridicată putere este de cel mult 1,5 ori mai mare decît cea mai scăzută putere);- pentru o aceeaşi variantă diferenţele de cilindree nu pot fi mai mari de 50% (cea mai mare cilindree este de cel mult 1,5 ori mai mare decît cea mai mică cilindree).- amplasare (faţă, centru, spate). d) pentru o aceeaşi variantă diferenţele de masă maximă tehnic admisibilă nu pot fi mai mari de 20% (cea mai mare masă este de cel mult 1,2 ori mai mare decît cea mai mică masă) e) axe motoare (număr, poziţie, interconectare), f) axe directoare (număr şi poziţie).2.3 versiunea unei variante: vehicule care aparţin aceleiaşi variante şi care sunt constituite dintr-o combinaţie de elemente (caracteristici) care figurează în dosarul de omologare de tip, cu respectarea cerinţelor anexei VIII din Directiva 2007/46/CEE.3. În ceea ce priveşte categoria N(1), N(2) şi N(3) se înţelege prin:3.1. tip: vehicule care nu diferă între ele cel puţin în ceea ce priveşte următoarele caracteristici esenţiale: a) producătorul; b) desemnarea tipului de către producător; c) categoria vehiculului; d) caracteristicile esenţiale privitoare la construcţie şi concepţie:- şasiu/podea (diferenţe evidente şi fundamentale);- numărul de axe;- motorul (cu ardere internă/electric/hibrid).3.2. variantă: vehicule care aparţin aceluiaşi tip şi care nu diferă între ele cel puţin în ceea ce priveşte următoarele caracteristici esenţiale: a) structura caroseriei (de exemplu cu platformă/benă basculantă/cisternă/vehicul tractor pentru semiremorcă) (numai pentru vehiculele complete), b) stadiul fabricaţiei (complet/incomplet), c) motorul:- principiul de funcţionare (punctul 3.2.1.1 din anexa III din Directiva 2007/46/CEE),- numărul şi dispunerea cilindrilor,- pentru o aceeaşi variantă diferenţele de putere nu pot fi mai mari de 50% (cea mai ridicată putere este de cel mult 1,5 ori mai mare decît cea mai scăzută putere);- pentru o aceeaşi variantă diferenţele de cilindree nu pot fi mai mari de 50% (cea mai mare cilindree este de cel mult 1,5 ori mai mare decît cea mai mică cilindree). d) pentru o aceeaşi variantă diferenţele de masă maximă tehnic admisibilă nu pot fi mai mari de 20% (cea mai mare masă este de cel mult 1,2 ori mai mare decît cea mai mică masă) e) axe motoare (număr, poziţie, interconectare), f) axe directoare (număr şi poziţie),3.3. versiunea unei variante: vehicule care aparţin aceleiaşi variante şi care sunt constituite dintr-o combinaţie de elemente (caracteristici) care figurează în dosarul de omologare de tip, cu respectarea cerinţelor anexei VIII la Directiva 2007/46/CEE.4. În ceea ce priveşte categoria O(1), O(2), O(3), O(4) se înţelege prin:4.1. tip: vehicule care nu diferă între ele cel puţin în ceea ce priveşte următoarele caracteristici esenţiale:- producătorul;- desemnarea tipului de către producător;- categoria vehiculului;- caracteristicile esenţiale privitoare la construcţie şi concepţie:- şasiu/structură autoportantă (diferenţe evidente şi fundamentale),- număr de axe,- remorcă cu proţap/semiremorcă/remorcă cu axă centrală,- tipul sistemului de frânare: (de exemplu, fără frâne/frânare prin inerţie/frânare asistată);4.2. variantă: vehicule care aparţin aceluiaşi tip şi care nu diferă între ele cel puţin în ceea ce priveşte următoarele caracteristici esenţiale:- stadiul fabricaţiei (complet/incomplet),- tipul de caroserie (de exemplu rulotă/platformă/cisternă) (numai pentru vehicule complete/completate).- pentru o aceeaşi variantă diferenţele de masă maximă tehnic admisibilă nu pot fi mai mari de 20% (cea mai mare masă este de cel mult 1,2 ori mai mare decît cea mai mică masă),- axe directoare (număr şi poziţie).4.3. versiunea unei variante: vehicule care aparţin aceleiaşi variante şi care sunt constituite dintr-o combinaţie de elemente (caracteristici) care figurează în dosarul de omologare de tip.5. Pentru toate categoriile M,N şi O:Identificarea completă a vehiculului pornind numai de la desemnarea tipului, a variantei şi a versiunii trebuie să corespundă unei definiri precise şi unice a tuturor caracteristicilor necesare pentru introducerea în exploatare a vehiculului.C. Definirea tipurilor de caroserii (numai pentru vehicule complete/completate)Tipul de caroserie este indicat prin codificarea de mai jos:1. Autoturisme (M(1)):AA berlină: ISO 3833:1977, pct. 3.1.1.1, dar incluzând şi vehiculele care au mai mult de patru ferestre laterale;AB autoturism cu uşă spate rabatabilă (hayon): Berlină (AA) echipată cu un hayon în partea din spate a vehiculului;AC break: ISO 3833:1977, pct. 3.1.1.4 (combi);AD cupeu: ISO 3833:1977, pct. 3.1.1.5;AE cabriolet: ISO 3833:1977, pct. 3.1.1.6;AF vehicule cu utilizare multiplă: autovehicule, altele decât cele menţionate la AA - AE, care sunt utilizate pentru transportul de persoane şi al bagajelor acestora sau de mărfuri într-un singur compartiment. Totuşi, dacă un astfel de vehicul îndeplineşte cele două condiţii de mai jos, el nu este considerat vehicul din categoria M(1): a) numărul de locuri pe scaune, cu excepţia locului conducătorului, nu depăşeşte şase;Se consideră că există un loc pe scaun dacă vehiculul este prevăzut cu ancoraje accesibile pentru scaun.Sunt considerate ca ancoraje accesibile, ancorajele care pot fi utilizate. Pentru ca un ancoraj să nu fie accesibil, producătorul trebuie să împiedice în mod fizic utilizarea lor, de exemplu, prin sudarea de plăci peste ancoraje sau prin instalarea unor dispozitive permanente care nu pot fi înlăturate cu sculele disponibile în mod curentşi b) P - (M + N x 68) > N x 68P = masa maximă tehnic admisibilă (în kg)M = masa proprie (în kg)N = numărul de locuri pe scaune, fără cel al conducătorului.2. Autovehicule din categoria M(2) şi M(3)2.1 Vehicule din clasa I (vezi partea A, pct. 1.5)CA - fără etajCB - cu etajCC - articulate fără etajCD - articulate cu etajCE - cu podea coborâtă fără etajCF - cu podea coborâtă cu etajCG - articulat cu podea coborâtă fără etajCH - articulat cu podea coborâtă cu etaj2.2. Vehicule din clasa II (vezi partea A, pct. 1.5)CI - fără etajCJ - cu etajCK - articulate fără etajCL - articulate cu etajCM - cu podea coborâtă fără etajCN - cu podea coborâtă cu etajCO - articulat cu podea coborâtă fără etajCP - articulat cu podea coborâtă cu etaj2.3.Vehicule din clasa III (vezi partea A, pct. 1.5)CQ - fără etajCR - cu etajCS - articulate fără etajCT - articulate cu etaj2.4. Vehicule din clasa A (vezi partea A, pct. 1.6)CU - fără etajCV - cu podea coborâtă fără etaj2.5. Vehicule din clasa B (vezi partea A, pct. 1.6)CW - fără etaj3. Autovehicule din categoria NBA - Camion: autovehicul care prin concepţie şi construcţie este destinat exclusiv sau în principal transportului de mărfuri. Acesta poate tracta şi o remorcă.BB - Van: camion la care cabina este integrată în caroserieBC - Vehicul tractor pentru semiremorcă (autotractor): autovehicul care prin concepţie şi construcţie este destinat exclusiv sau în principal tractării de semiremorciBD - Vehicul tractor pentru remorcă (autoremorcher): autovehicul care prin concepţie şi construcţie este destinat exclusiv sau în principal tractării de remorci altele decît semiremorcile. Acesta poate avea o platformă de încărcare.Totuşi, dacă un vehicul definit ca BB, a cărui masă maximă tehnic admisibilă nu depăşeşte 3500 kg: a) are mai mult de 6 locuri pe scaune, cu excepţia locului conducătorului, sau b) îndeplineşte ambele condiţii următoare:- numărul de locuri pe scaune, cu excepţia locului conducătorului, nu depăşeşte 6, şi- P - (M + N x 68) ≤ N x 68acest vehicul nu este considerat ca aparţinând categoriei N.Totuşi, dacă un vehicul definit ca BA, BB a cărui masă maximă tehnic admisibilă depăşeşte 3500 kg, BC sau BD îndeplineşte cel puţin una dintre condiţiile următoare: a) numărul de locuri pe scaune, cu excepţia locului conducătorului depăşeşte 8, sau b) P - (M + N x 68) ≤ N x 68acest vehicul nu este considerat ca aparţinând categoriei N.Pentru definirea unui loc pe scaun precum şi a termenilor P, M şi N se va lua în considerare pct. 1 din partea C.4. Vehicule din categoria ODA - Semiremorcă: vehicul tractat conceput pentru a fi tractat de un vehicul tractor pentru semiremorcă sau de o axă de tractare şi care transmite o sarcină statică verticală importantă vehiculului tractor sau axei de tractareDB - Remorcă cu proţap articulat: vehicul tractat cu cel puţin două axe dintre care cel puţin una este axă directoare şi care: a) este echipat cu un dispozitiv de cuplare care are o mobilitate verticală (în raport cu remorca); b) nu transmite o sarcină importantă vehiculului tractor (mai puţin de 100 daN).O semiremorcă cuplată la o axă de tractare este considerată remorcă cu proţap articulat.DC - Remorcă cu axă centrală: remorcă cu proţap rigid a cărei axă (axe) este (sunt) situată(e) în apropierea centrului de greutate al vehiculului (atunci când sarcina este uniform repartizată) astfel încât se transmite vehiculului tractor o sarcină statică verticală redusă de cel mult 10% din masa maximă a remorcii sau o sarcină de cel mult 1000 daN (se va lua în considerare valoarea cea mai mică).5. Vehicule speciale:SA - Autorulote (vezi partea A pct. 5.1)SB - Vehicule blindate (vezi partea A pct. 5.2)SC - Ambulanţe (vezi partea A pct. 5.3)SD - Autovehicule funerare (vezi partea A pct. 5.4)SE - Rulote(vezi partea A pct. 5.6)SF - Automacarale mobile (vezi partea A pct. 5.7)SG - Alte vehicule speciale (vezi partea A pct. 5.8)SH - Vehicul accesibil scaunelor rulante (a se vedea partea A pct. 5.5)D. Definirea categoriilor de folosinţă1. autoturism - autovehicul din categoria M(1), cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de pasageri şi care are, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune;2. autobuz - autovehicul din categoria M(2) sau M(3), cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de pasageri pe scaune sau în picioare şi care are, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune;2.1. autobuz cu etaj - autobuz ale cărui compartimente destinate pasagerilor sunt dispuse, cel puţin parţial, pe două nivele suprapuse şi al cărui etaj superior nu este conceput pentru transportul de pasageri în picioare;2.2. autobuz cu podea coborâtă - autobuz din clasa I, II sau A, în care cel puţin 35 % din suprafaţa disponibilă pentru pasagerii în picioare (în secţiunea faţă în cazul unui autovehicul articulat sau primul nivel în cazul unui autovehicul cu etaj) formează un spaţiu fără nici o treaptă şi care permite accesul la cel puţin o uşă de serviciu;2.3. autobuz articulat - autobuz constituit din cel puţin două secţiuni rigide, articulate una în raport cu cealaltă şi la care compartimentele pentru pasageri ale fiecărei secţiuni comunică între ele, astfel încât pasagerii pot să se deplaseze dintr-un compartiment în altul. Secţiunile rigide sunt legate între ele în mod permanent, astfel încât să nu poată fi separate decât cu ajutorul unor echipamente care, în mod normal, nu sunt disponibile decât într-un atelier;2.4. autobuz articulat cu etaj - autobuz constituit din două sau mai multe secţiuni rigide, articulate una în raport cu cealaltă şi la care compartimentele pentru pasageri ale fiecărei secţiuni comunică între ele cel puţin la un etaj, astfel încât pasagerii pot să se deplaseze dintr-un compartiment în altul. Secţiunile rigide sunt legate între ele în mod permanent, astfel încât să nu poată fi separate decât cu ajutorul unor echipamente care, în mod normal, nu sunt disponibile decât într-un atelier;2.5. troleibuz - autobuz cu alimentare electrică prin fire electrice exterioare;2.6. microbuz - autobuz din categoria M(2) sau M(3), care are o capacitate de transport de cel mult 22 de pasageri pe scaune sau în picioare, în afara scaunului conducătorului;3. autoutilitară (autovehicul transport marfă) - autovehicul din categoria N(1), N(2) sau N(3), cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de mărfuri şi care poate tracta o remorcă.Autovehiculul tractor este autovehiculul din categoria N(1), N(2) sau N(3), care prin concepţie şi construcţie este destinat exclusiv sau în principal tractării de (semi)remorci;3.1. autoremorcher - autovehicul tractor care, prin concepţie şi construcţie, este destinat exclusiv sau în principal tractării de remorci, altele decât semiremorcile. El poate fi echipat cu o platformă de lestare;3.2. autotractor - autovehicul tractor care, prin concepţie şi construcţie, este destinat exclusiv sau în principal, tractării de semiremorci;4. (semi)remorcă (vehicul tractat) - vehicul fără motor din categoria O(1), O(2), O(3) sau O(4), conceput şi construit pentru a fi tractat de un autovehicul;4.1. semiremorcă - vezi secţiunea C pct. DA;4.2. remorcă cu proţap - vezi secţiunea C pct. DB;4.3. remorcă cu axă centrală - vezi secţiunea C pct. DC;5. vehicul special - a se vedea partea A pct. 5.Autovehiculele complete sau completate din categoria N, care nu sunt nici autoutilitare şi nici autovehicule tractoare sunt considerate autovehicule speciale (de ex. automacaralele).Autovehiculele din categoriile M(2) şi M(3), altele decât autobuzele şi microbuzele, sunt considerate autovehicule speciale (de ex. ambulanţele).6. maşină autopropulsată pentru lucrări - vezi cap. 1 pct. 3 lit. e);Notă:1. Prin masă maximă se înţelege masa maximă tehnic admisibilă.2. Prin loc pe scaun se înţelege un element component al unui vehicul pe care o persoană se poate aşeza, termenul desemnând atât un scaun individual, cât şi partea unei banchete corespunzătoare unui loc de aşezare pentru o persoană.  +  Anexa 2la Secţiunea 2Lista actelor de reglementareprin care se stabilesc cerinţele aplicabile la omologarea de tipa vehiculelor, sistemelor, componentelor şi a entităţilor tehniceTabelul 1 - Omologarea CE de tip şi omologarea naţională de tip a vehiculelor fabricate în serii nelimitate
                           
    Obiectul omologăriiAct de reglementare individual CEE/CECategoriile de vehicule la care se aplică
    M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
    1. Nivel sonor70/157XXXXXX        
    2. Emisii poluante70/220XXXXXX        
    2a. Emisii poluante (Euro 5 şi 6) vehicule uşoare/Acces la informaţiiR (CE) 715/2007X (9)X (9)   X (9)X (9)          
    3. Rezervoare combustibil/ Dispozitive protecţie spate70/221X (5)X (5)X (5)X (5)X (5)X (5)XXXX
    4. Spaţiu placă număr înmatriculare spate70/222XXXXXXXXXX
    5. Efort acţionare direcţie70/311XXXXXXXXXX
    6. Încuietori şi balamale uşi70/387X     XXX        
    7. Avertizor sonor70/388XXXXXX        
    8. Dispozitive vizibilitate indirectă2003/97XXXXXX        
    9. Sistem frânare71/320XXXXXXXXXX
    10. Compatibilitate electromagnetică72/245XXXXXXXXXX
    11. Emisii poluante vizibile motoare diesel72/306XXXXXX        
    12. Amenajări interioare74/60X                  
    13. Dispozitive de protecţie împotriva utilizării neautorizate, dispozitive de imobilizare, sisteme de alarmă74/61XXXXXX        
    14. Comportare dispozitiv de comandă a direcţiei în caz de impact74/297X     X            
    15. Rezistenţă scaune74/408XXXXXX        
    16. Proeminenţe exterioare74/483X                  
    17. Vitezometru şi mers înapoi75/443XXXXXX        
    18. Placă producător76/114XXXXXXXXXX
    19. Puncte ancorare centuri de siguranţă76/115XXXXXX        
    20. Instalare dispozitive iluminare şi semnalizare luminoasă76/756XXXXXXXXXX
    21. Catadioptri76/757XXXXXXXXXX
    22. Lămpi de gabarit, de poziţie faţă, de poziţie spate, de frânare, de poziţie laterale şi faruri pentru circulaţie diurnă76/758XXXXXXXXXX
    23. Lămpi semnalizare direcţie76/759XXXXXXXXXX
    24. Lămpi iluminare placă număr înmatriculare spate76/760XXXXXXXXXX
    25. Faruri (inclusiv becuri)76/761XXXXXX        
    26. Faruri ceaţă faţă76/762XXXXXX        
    27. Dispozitive de remorcare77/389XXXXXX        
    28. Lămpi ceaţă spate77/538XXXXXXXXXX
    29. Lămpi mers înapoi77/539XXXXXXXXXX
    30. Lămpi parcare77/540XXXXXX        
    31. Centuri de siguranţă şi sisteme de reţinere77/541XXXXXX        
    32. Câmp de vizibilitate spre înainte77/649X                  
    33. Identificare comenzi, martori şi indicatoare78/316XXXXXX        
    34. Degivrare/Dezaburire78/317X(1)(1)(1)(1)(1)        
    35. Ştergătoare/spălătoare de parbriz78/318X(2)(2)(2)(2)(2)        
    36. Sisteme de încălzire2001/56XXXXXXXXXX
    37. Apărătoare roţi78/549X                  
    38. Rezemătoare de cap (tetiere)78/932X                  
    39. Emisii de CO2/Consum de combustibil80/1268X     X            
    40. Putere motor80/1269XXXXXX        
    41. Emisii (Euro IV şi V) vehicule grele2005/55 2005/78X (10)X (10)XX (10)X (10)X        
    41a. Emisii (Euro VI) vehicule grele/ Acces la informaţiiR (CE) 595/2009X (12)X (12)XX (12)X (12)X        
    42. Protecţie laterală89/297         XX     XX
    43. Dispozitive de protecţie la împroşcare91/226         XX     XX
    44. Mase şi dimensiuni (autoturisme)92/21X                  
    45. Geamuri de securitate92/22XXXXXXXXXX
    46. Anvelope92/23XXXXXXXXXX
    47. Limitatoare de viteză92/24   XX   XX        
    48. Mase şi dimensiuni (alte vehicule decât autoturismele)97/27   XXXXXXXXX
    49. Proeminenţe exterioare ale cabinei92/114       XXX        
    50. Dispozitive de cuplare94/20X (3)X (3)X (3)X (3)X (3)X (3)XXXX
    51. Inflamabilitate95/28     X              
    52. Autobuze şi autocare2001/85   XX              
    53. Impact frontal96/79X (6)                  
    54. Impact lateral96/27X (11)     X (11)            
    56. Vehicule destinate transportului de mărfuri periculoase98/91       X (4)X (4)X (4)X (4)X (4)X (4)X (4
    57. Protecţie anti-împănare faţă2000/40         XX        
    58. Protecţie pietoni2003/102 R (CE) 78/2009X (6) X     X (6) (7) X            
    59. Reciclabilitate2005/64X     X            
    60. Sisteme de protecţie frontală2005/66X     X            
    61. Sisteme aer condiţionat2006/40X     X (8)            
    62. Sisteme care utilizează hidrogenR (CE) 79/2009XXXXXX        
    62. Siguranţă generalăR (CE) 661/2009XXXXXXXXXX
    N1. Condiţii tehnice de securitate troleibuze-   XX              
    N2. Plăci identificare spate vehicule lente-XXXXXXXXXX
    N3. Plăci identificare spate vehicule grele şi lungi-   XX     XXXXX
    N4. Aparat de control (tahograf)-XXXXXX        
    N5. Dispozitive limitare viteză-   XX   XX        
    N6. Protecţia ocupanţilor autovehiculelor contra deplasării mărfurilor (încărcăturii)-       XX        
  ---------X Act de reglementare aplicabil (pentru detalii a se vedea actul de reglementare respectiv)*1) Vehiculele din această categorie trebuie echipate cu dispozitive adecvate de degivrare şi dezaburire a parbrizului.*2) Vehiculele din această categorie trebuie echipate cu dispozitive adecvate de spălare şi ştergere a parbrizului.*3) Cerinţele directivei 94/20/CE se aplică numai vehiculelor echipate cu dispozitive de cuplare.*4) Cerinţele directivei 98/91/CE se aplică numai în cazul în care producătorul solicită omologarea de tip a unui vehicul destinat transportului de mărfuri periculoase.*5) În cazul autovehiculelor echipate cu sisteme de alimentare cu GPL şi GNC, până la adoptarea modificărilor relevante ale Directivei 70/221/CEE, pentru a include rezervoarele GPL şi GNC, este necesară omologarea potrivit Regulamentului CEE-ONU nr. 67, astfel cum a fost modificat prin seria de amendamente 01 sau potrivit Regulamentului CEE-ONU nr. 110.*6) A căror masă maximă tehnic admisibilă nu depăşeşte 2,5 tone.*7) Care provin din autovehicule din categoria M(1).*8) Numai pentru autovehiculele din categoria N(1), clasa I, potrivit definiţiei din primul tabel de la pct. 5.3.1.4 din anexa I la Directiva 70/220/CEE.*9) Pentru autovehiculele cu o masă de referinţă de cel mult 2610 kg. La cererea producătorului, se poate aplica şi autovehiculelor cu o masă de referinţă de cel mult 2840 kg.*10) Pentru autovehiculele cu o masă de referinţă care depăşeşte 2610 kg şi pentru care nu se aplică posibilitatea prevăzută la nota de subsol (9).*11) Aplicabil numai autovehiculelor pentru care punctul de referinţă pentru locurile pe scaune (punctul "R") al celui mai jos scaun se află la cel mult 700 mm deasupra nivelului solului. Punctul "R"este definit în Directiva 77/649/CEE.*12) Pentru vehicule cu o masă de referinţă mai mare de 2610 kg care nu sunt omologate (la cererea producătorului şi cu condiţia ca masa de referinţă să nu depăşească 2840 kg) în conformitate cu Regulamentul (CE) 715/2007.Tabelul 2 - Omologarea CE de tip a autovehiculelor din categoria M(1) fabricate în serii mici(se iau în considerare elementele specifice de aplicare menţionate în Tabelul 1)
         
    Obiectul omologăriiAct de reglementare CEE (CE)Cerinţe M1
    1. Nivel sonor70/157A
    2. Emisii poluante, cu excepţia întregului set de cerinţe privind OBD70/220A
    2a. Emisii poluante (Euro 5 şi 6) vehicule uşoare, cu excepţia întregului set de cerinţe privind OBD şi accesul la informaţiiR (CE) 715/2007A
    3. Rezervoare combustibil/Dispozitive protecţie spate70/221B
    4. Spaţiu placă număr înmatriculare spate70/222B
    5. Efort acţionare direcţie70/311C
    6. Încuietori şi balamale uşi70/387C
    7. Avertizor sonor70/388B
    8. Dispozitive vizibilitate indirectă2003/97X (2) B (4)
    9. Sistem frânare71/320A
    10. Compatibilitate electromagnetică72/245A (1) C (3)
    11. Emisii poluante vizibile motoare diesel72/306A
    12. Amenajări interioare74/60C
    13. Dispozitive de protecţie împotriva utilizării neautorizate, dispozitive de imobilizare, sisteme de alarmă74/61A
    14. Comportare dispozitiv de comandă a direcţiei în caz de impact74/297C
    15. Rezistenţă scaune74/408C
    16. Proeminenţe exterioare74/483C
    17. Vitezometru şi mers înapoi75/443B
    18. Placă producător76/114B
    19. Puncte ancorare centuri de siguranţă76/115B
    20. Instalare dispozitive iluminare şi semnalizare luminoasă76/756B
    21. Catadioptri76/757X
    22. Lămpi de gabarit, de poziţie faţă, de poziţie spate, de frânare, de poziţie laterale şi faruri pentru circulaţie diurnă76/758X
    23. Lămpi semnalizare direcţie76/759X
    24. Lămpi iluminare placă număr înmatriculare spate76/760X
    25. Faruri (inclusiv becuri)76/761X
    26. Faruri ceaţă faţă76/762X
    27. Dispozitive de remorcare77/389B
    28. Lămpi ceaţă spate77/538X
    29. Lămpi mers înapoi77/539X
    30. Lămpi parcare77/540X
    31. Centuri de siguranţă şi dispozitive de reţinere77/541A (2) B (4)
    32. Câmp de vizibilitate spre înainte77/649A
    33. Identificare comenzi, martori şi indicatoare78/316A
    34. Degivrare/Dezaburire78/317C
    35. Ştergătoare/spălătoare de parbriz78/318C
    36. Sisteme de încălzire2001/56C
    37. Apărătoare roţi78/549B
    39. Emisii CO2/Consum de combustibil80/1268A
    40. Putere motor80/1269C
    41. Emisii (Euro IV şi V) vehicule grele, cu excepţia întregului set de cerinţe privind OBD2005/55A
    41a. Emisii (Euro VI) vehicule grele, cu excepţia întregului set de cerinţe privind OBD şi accesul la informaţiiR (CE) 595/2009A
    44. Mase şi dimensiuni (autoturisme)92/21C
    45. Geamuri de securitate92/22X (2) B (4)
    46. Anvelope92/23X (2) B (4)
    50. Dispozitive de cuplare94/20X (2) A (4)
    53. Impact frontal96/79NA
    54. Impact lateral96/27NA
    58. Protecţie pietoni2003/102 R (CE) 78/2009NA NA*)
    59. Reciclabilitate2005/64NA (5)
    60. Sisteme de protecţie frontală2005/66X (2) A (4)
    61. Sisteme aer condiţionat2006/40X (2) B (3)
    62. Sisteme care utilizează hidrogenR (CE) 79/2009X
    63. Siguranţă generalăR (CE) 661/2009PA
    N4. Aparat de control (tahograf)-X
  --------*1) Subansamblu electronic*2) Componentă*3) Vehicul*4) Cerinţe de instalare*5) Se aplică totuşi art. 7 din Directiva 2005/64/CE Notă *) Orice sistem de protecţie frontală furnizat odată cu vehiculul trebuie să respecte prevederile Regulamentului (CE) 78/2009, să fie prevăzut cu un număr de omologare de tip şi să fie marcat în consecinţă.X: Trebuie eliberat un certificat de omologare CE de tip; trebuie asigurată conformitatea producţiei.A: Nu sunt permise alte excepţii în afara celor menţionate în actul de reglementare. Certificatul de omologare de tip şi marca de omologare de tip nu sunt necesare. Rapoartele de încercare trebuie întocmite de un serviciu tehnic notificat.B: Trebuie îndeplinite cerinţele tehnice ale actului de reglementare. Încercările prevăzute de actul de reglementare trebuie efectuate în totalitate; sub rezerva acordului autorităţii de omologare, acestea pot fi întreprinse chiar de producător; acestuia i se poate permite să emită raportul tehnic; nu este nevoie de emiterea unui certificat de omologare de tip şi nu este necesară o omologare de tip.C: Producătorul trebuie să demonstreze autorităţii de omologare că cerinţele esenţiale ale actului de reglementare sunt îndeplinite.NA: Nu se aplică acest act de reglementare (nu există niciun fel de cerinţe).PA: Acest regulament este aplicabil parţial. Obiectivul precis al aplicării este stabilit prin măsurile de punere în aplicare a regulamentului.Tabelul 3 - Omologarea naţională de tip a vehiculelor fabricate în serii mici(se iau în considerare elementele specifice de aplicare menţionate în Tabelul 1)
                           
    Obiectul omologăriiAct de reglementare individual CEE (CE)Categoriile de vehicule la care se aplică
    M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
    1. Nivel sonor70/157AAAAAA        
    2. Emisii poluante, cu excepţia întregului set de cerinţe privind OBD70/220AAAAAA        
    2a. Emisii poluante (Euro 5 şi 6) vehicule uşoare, cu excepţia întregului set de cerinţe privind OBDR (CE) 715/2007AA   AA          
    3. Rezervoare combustibil/ Dispozitive protecţie spate70/221BBBBBBBBBB
    4. Spaţiu placă număr înmatriculare spate70/222BBBBBBBBBB
    5. Efort acţionare direcţie70/311CCCCCCCCCC
    6. Încuietori şi balamale uşi70/387C     CCC        
    7. Avertizor sonor70/388BBBBBB        
    8. Dispozitive vizibilitate indirectă2003/97X (2) B (4)X (2) B (4)X (2) B (4)X (2) B (4)X (2) B (4)X (2) B (4)        
    9. Sistem frânare71/320AAAAAAAAAA
    10. Compatibilitate electromagnetică72/245A (1) C (3)A (1) C (3)A (1) C (3)A (1) NAA (1) NAA (1) NANANANANA
    11. Emisii poluante vizibile motoare diesel72/306AAAAAA        
    12. Amenajări interioare74/60C                  
    13. Dispozitive de protecţie împotriva utilizării neautorizate, dispozitive de imobilizare, sisteme de alarmă74/61AAAAAA        
    14. Comportare dispozitiv de comandă a direcţiei în caz de impact74/297C     C            
    15. Rezistenţă scaune74/408A (1) C (2)A (1) C (2)A (1) C (2)A (1) C (2)CC        
    16. Proeminenţe exterioare74/483C                  
    17. Vitezometru şi mers înapoi75/443BBBBBB        
    18. Placă producător76/114BBBBBBBBBB
    19. Puncte ancorare centuri de siguranţă76/115BBBBBB        
    20. Instalare dispozitive iluminare şi semnalizare luminoasă76/756BBBBBBBBBB
    21. Catadioptri76/757XXXXXXXXXX
    22. Lămpi de gabarit, de poziţie faţă, de poziţie spate, de frânare, de poziţie laterale şi faruri pentru circulaţie diurnă76/758XXXXXXXXXX
    23. Lămpi semnalizare direcţie76/759XXXXXXXXXX
    24. Lămpi iluminare placă număr înmatriculare spate76/760XXXXXXXXXX
    25. Faruri (inclusiv becuri)76/761XXXXXX        
    26. Faruri ceaţă faţă76/762XXXXXX        
    27. Dispozitive de remorcare77/389BBBBBB        
    28. Lămpi ceaţă spate77/538XXXXXXXXXX
    29. Lămpi mers înapoi77/539XXXXXXXXXX
    30. Lămpi parcare77/540XXXXXX        
    31. Centuri de siguranţă şi dispozitive de reţinere77/541X (2) B (4)X (2) B (4)X (2) B (4)X (2) B (4)X (2) B (4)X (2) B (4)        
    32. Câmp de vizibilitate spre înainte77/649A                  
    33. Identificare comenzi, martori şi indicatoare78/316AAAAAA        
    34. Degivrare/Dezaburire78/317C                  
    35. Ştergătoare/spălătoare de parbriz78/318C                  
    36. Sisteme de încălzire2001/56A (2) C (4)A (2) C (4)A (2) C (4)A (2) C (4)A (2) C (4)A (2) C (4)CCCC
    37. Apărătoare roţi78/549B                  
    38. Rezemătoare de cap (tetiere)78/932C                  
    39. Emisii de CO2/Consum de combustibil80/1268A     A            
    40. Putere motor80/1269CCCCCC        
    41. Emisii (Euro IV şi V) vehicule grele2005/55AAAAAA        
    41a. Emisii (Euro VI) vehicule grele, cu excepţia întregului set de cerinţe privind OBD şi accesul la informaţiiR (CE) 595/2009AAAAAA        
    42. Protecţie laterală89/297         AA     AA
    43. Dispozitive de protecţie la împroşcare91/226         AA     AA
    44. Mase şi dimensiuni (autoturisme)92/21A                  
    45. Geamuri de securitate92/22X (2) B (4)X (2) B (4)X (2) B (4)X (2) B (4)X (2) B (4)X (2) B (4)X (2) B (4)X (2) B (4)X (2) B (4)X (2) B (4)
    46. Anvelope92/23X (2) B (4)X (2) B (4)X (2) B (4)X (2) B (4)X (2) B (4)X (2) B (4)X (2) B (4)X (2) B (4)X (2) B (4)X (2) B (4)
    47. Limitatoare de viteză92/24   AA   AA        
    48. Mase şi dimensiuni (alte vehicule decât autoturismele)97/27   AAAAAAAAA
    49. Proeminenţe exterioare ale cabinei92/114       AAA        
    50. Dispozitive de cuplare94/20X (2) A (4)X (2) A (4)X (2) A (4)X (2) A (4)X (2) A (4)X (2) A (4)X (2) A (4)X (2) A (4)X (2) A (4)X (2) A (4)
    51. Inflamabilitate95/28     B              
    52. Autobuze şi autocare2001/85   AA              
    53. Impact frontal96/79NA                  
    54. Impact lateral96/27NA     NA            
    56. Vehicule destinate transportului de mărfuri periculoase98/91       AAAAAAA
    57. Protecţie anti-împănare faţă2000/40         AA        
    58. Protecţie pietoni2003/102 R (CE) 78/2009NA NA*)     NA NA*)            
    59. Reciclabilitate2005/64NA     NA            
    60. Sisteme de protecţie frontală2005/66NA     NA            
    61. Sisteme aer condiţionat2006/40NA     NA            
    62. Sisteme care utilizează hidrogenR (CE) 79/2009XXXXXX        
    63. Siguranţă generalăR (CE) 661/2009PAPAPAPAPAPAPAPAPAPA
    N1. Condiţii tehnice de securitate troleibuze-   XX              
    N2. Plăci identificare spate vehicule lente-XXXXXXXXXX
    N3. Plăci identificare spate vehicule grele şi lungi-   XX     XXXXX
    N4. Aparat de control (tahograf)-                    
    N5. Dispozitive limitare viteză-   XX   XX        
    N6. Protecţia ocupanţilor autovehiculelor contra deplasării mărfurilor (încărcăturii)-       XX        
  ---------*1) Subansamblu electronic*2) Componentă*3) Vehicul*4) Cerinţe de instalare Notă *) Orice sistem de protecţie frontală furnizat odată cu vehiculul trebuie să respecte prevederile Regulamentului (CE) 78/2009, să fie prevăzut cu un număr de omologare de tip şi să fie marcat în consecinţă.X: Trebuie eliberat un certificat de omologare CE de tip; trebuie asigurată conformitatea producţiei.A: Nu sunt permise alte excepţii în afara celor menţionate în actul de reglementare. Certificatul de omologare de tip şi marca de omologare de tip nu sunt necesare. Rapoartele asupra încercărilor trebuie întocmite de un serviciu tehnic notificat.B: Trebuie îndeplinite cerinţele tehnice ale actului de reglementare. Încercările prevăzute de actul de reglementare trebuie efectuate în totalitate; sub rezerva acordului autorităţii de omologare, acestea pot fi întreprinse chiar de producător; acestuia i se poate permite să emită raportul tehnic; nu este nevoie de emiterea unui certificat de omologare de tip şi nu este necesară o omologare de tip.C: Producătorul trebuie să demonstreze autorităţii de omologare că cerinţele esenţiale ale actului de reglementare sunt îndeplinite.NA: Nu se aplică acest act de reglementare (nu există niciun fel de cerinţe).PA: Acest regulament este aplicabil parţial. Obiectivul precis al aplicării este stabilit prin măsurile de punere în aplicare a regulamentului.Tabelul 4 - Omologarea CE de tip şi omologarea naţională de tip a vehiculelor speciale: ambulanţe, autorulote şi autovehicule funerare(Se iau în considerare elementele specifice de aplicare menţionate în Tabelul 1)
               
    Obiectul omologăriiAct de reglementare individual CEE (CE)M1 <= 2.500 kg (1)M1 > 2.500 kg (1)M2M3
    1. Nivel sonor70/157HG + HG + HG + H
    2. Emisii poluante70/220QG + QG + QG + Q
    2a. Emisii poluante (Euro 5 şi 6) vehicule uşoare/Acces la informaţiiR (CE) 715/2007QG + QG + Q  
    3. Rezervoare combustibil/ Dispozitive protecţie spate70/221FFFF
    4. Spaţiu placă număr înmatriculare spate70/222XXXX
    5. Efort acţionare direcţie70/311XGGG
    6. Încuietori şi balamale uşi70/387BG + B    
    7. Avertizor sonor70/388XXXX
    8. Dispozitive vizibilitate indirectă2003/97XGGG
    9. Sistem frânare71/320XGGG
    10. Compatibilitate electromagnetică72/245XXXX
    11. Emisii poluante vizibile motoare diesel72/306HHHH
    12. Amenajări interioare74/60CG + C    
    13. Dispozitive de protecţie împotriva utilizării neautorizate, de dispozitive imobilizare, sisteme de alarmă74/61XGGG
    14. Comportare dispozitiv de comandă a direcţiei în caz de impact74/297XG    
    15. Rezistenţă scaune74/408DG + DG + DG + D
    16. Proeminenţe exterioare74/483X pt. cabină A în restG pt. cabină A în rest    
    17. Vitezometru şi mers înapoi75/443XXXX
    18. Placă producător76/114XXXX
    19. Puncte ancorare centuri de siguranţă76/115DG + LG + LG + L
    20. Instalare dispozitive iluminare şi semnalizare luminoasă76/756A + NA + G + N pt. cabină A + N în restA + G + N pt. cabină A + N în restA + G + N pt. cabină A + N în rest
    21. Catadioptri76/757XXXX
    22. Lămpi de gabarit, de poziţie faţă, de poziţie spate, de frânare, de poziţie laterale şi faruri pentru circulaţie diurnă76/758XXXX
    23. Lămpi semnalizare direcţie76/759XXXX
    24. Lămpi iluminare placă număr înmatriculare spate76/760XXXX
    25. Faruri (inclusiv becuri)76/761XXXX
    26. Faruri ceaţă faţă76/762XXXX
    27. Dispozitive de remorcare77/389EEEE
    28. Lămpi ceaţă spate77/538XXXX
    29. Lămpi mers înapoi77/539XXXX
    30. Lămpi parcare77/540XXXX
    31. Centuri de siguranţă şi dispozitive de reţinere77/541DG + MG + MG + M
    32. Câmp de vizibilitate spre înainte77/649XG    
    33. Identificare comenzi, martori şi indicatoare78/316XXXX
    34. Degivrare/Dezaburire78/317XG + OOO
    35. Ştergătoare/spălătoare de parbriz78/318XG + OOO
    36. Sisteme de încălzire2001/56XXXX
    37. Apărătoare roţi78/549XG    
    38. Rezemătoare de cap (tetiere)78/932DG + D    
    39. Emisii de CO2/Consum de combustibil80/1268NANA    
    40. Putere motor80/1269XXXX
    41. Emisii (Euro IV şi V) vehicule grele2005/55HG + HG + HG + H
    41a. Emisii (Euro VI) vehicule grele/Acces la informaţiiR (CE) 595/2009G + HG + HG + HG + H
    44. Mase şi dimensiuni (autoturisme)92/21XX    
    45. Geamuri de securitate92/22JG + JG + JG + J
    46. Anvelope92/23XGGG
    47. Limitatoare de viteză92/24     XX
    48. Mase şi dimensiuni (alte vehicule decât autoturismele)97/27     XX
    50. Dispozitive de cuplare94/20XGGG
    51. Inflamabilitate95/28       G pt. cabină X în rest
    52 Autobuze şi autocare2001/85     AA
    53. Impact frontal96/79NANA    
    54. Impact lateral96/27NANA    
    58. Protecţie pietoni2003/102 R (CE) 78/2009X XNA*)    
    59. Reciclabilitate2005/64NANA    
    60. Sisteme de protecţie frontală2005/66XX (2)    
    61. Sisteme aer condiţionat2006/40XX    
    62. Sisteme care utilizează hidrogenR (CE) 79/2009QG + QG + QG + Q
    63. Siguranţă generalăR (CE) 661/2009PAPAPAPA
    N4. Aparat de control (tahograf)-XXXX
  ---------*1) masa maximă tehnic admisibilă*2) care nu depăşesc masa maximă tehnic admisibilă de 3,5 tone. Notă *) Orice sistem de protecţie frontală furnizat odată cu vehiculul trebuie să respecte prevederile Regulamentului (CE) 78/2009, să fie prevăzut cu un număr de omologare de tip şi să fie marcat în consecinţă.Tabelul 5 - Omologarea CE de tip şi omologarea naţională de tip a vehiculelor speciale: vehicule blindate(Se iau în considerare elementele specifice de aplicare menţionate în Tabelul 1)
                           
    Obiectul omologăriiAct de reglementare individual CEE (CE)Categoriile de vehicule la care se aplică
    M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
    1. Nivel sonor70/157XXXXXX        
    2. Emisii poluante70/220AAAAAA        
    2a. Emisii poluante (Euro 5 şi 6) vehicule uşoare/Acces la informaţiiR (CE) 715/2007AA   AA          
    3. Rezervoare combustibil/Dispozitive protecţie spate70/221XXXXXXXXXX
    4. Spaţiu placă număr înmatriculare spate70/222XXXXXXXXXX
    5. Efort acţionare direcţie70/311XXXXXXXXXX
    6. Încuietori şi balamale uşi70/387X     XXX        
    7. Avertizor sonor70/388A + KA + KA + KA + KA + KA + K        
    8. Dispozitive vizibilitate indirectă2003/97AAAAAA        
    9. Sistem frânare71/320XXXXXXXXXX
    10. Compatibilitate electromagnetică72/245XXXXXXXXXX
    11. Emisii poluante vizibile motoare diesel72/306XXXXXX        
    12. Amenajări interioare74/60A                  
    13. Dispozitive de protecţie împotriva utilizării neautorizate, dispozitive de imobilizare, sisteme de alarmă74/61XXXXXX        
    14. Comportare dispozitiv de comandă a direcţiei în caz de impact74/297NA     NA            
    15. Rezistenţă scaune74/408XDDDDD        
    16. Proeminenţe exterioare74/483A                  
    17. Vitezometru şi mers înapoi75/443XXXXXX        
    18. Placă producător76/114XXXXXXXXXX
    19. Puncte ancorare centuri de siguranţă76/115AAAAAA        
    20. Instalare dispozitive iluminare şi semnalizare luminoasă76/756A + NA + NA + NA + NA + NA + NA + NA + NA + NA + N
    21. Catadioptri76/757XXXXXXXXXX
    22. Lămpi de gabarit, de poziţie faţă, de poziţie spate, de frânare, de poziţie laterale şi faruri pentru circulaţie diurnă76/758XXXXXXXXXX
    23. Lămpi semnalizare direcţie76/759XXXXXXXXXX
    24. Lămpi iluminare placă număr înmatriculare spate76/760XXXXXXXXXX
    25. Faruri (inclusiv becuri)76/761XXXXXX        
    26. Faruri ceaţă faţă76/762XXXXXX        
    27. Dispozitive de remorcare77/389AAAAAA        
    28. Lămpi ceaţă spate77/538XXXXXXXXXX
    29. Lămpi mers înapoi77/539XXXXXXXXXX
    30. Lămpi parcare77/540XXXXXX        
    31. Centuri de siguranţă şi dispozitive de reţinere77/541AAAAAA        
    32. Câmp de vizibilitate spre înainte77/649S                  
    33. Identificare comenzi, martori şi indicatoare78/316XXXXXX        
    34. Degivrare/Dezaburire78/317AOOOOO        
    35. Ştergătoare/spălătoare de parbriz78/318AOOOOO        
    36. Sisteme de încălzire2001/56XXXXXXXXXX
    37. Apărătoare roţi78/549X                  
    38. Rezemătoare de cap (tetiere)78/932X                  
    39. Emisii de CO2/Consum de combustibil80/1268NA                  
    40. Putere motor80/1269XXXXXX        
    41. Emisii (Euro IV şi V) vehicule grele2005/55AXXXXX        
    41a. Emisii (Euro VI) vehicule grele/ Acces la informaţiiR (CE) 595/2009XXXXXX        
    42. Protecţie laterală89/297         XX     XX
    43. Dispozitive de protecţie la împroşcare91/226         XX     XX
    44. Mase şi dimensiuni (autoturisme)92/21X                  
    45. Geamuri de securitate92/22NANANANANANANANANANA
    46. Anvelope92/23AAAAAAAAAA
    47. Limitatoare de viteză92/24   XX   XX        
    48. Mase şi dimensiuni (alte vehicule decât autoturismele)97/27   XXXXXXXXX
    49. Proeminenţe exterioare ale cabinei92/114       AAA        
    50. Dispozitive de cuplare94/20XXXXXXXXXX
    51. Inflamabilitate95/28     X              
    52 Autobuze şi autocare2001/85   AA              
    53. Impact frontal96/79NA                  
    54. Impact lateral96/27NA     NA            
    56. Vehicule destinate transportului de mărfuri periculoase98/91       XXXXXXX
    57. Protecţie anti-împănare faţă2000/40         XX        
    58. Protecţie pietoni2003/102 R (CE) 78/2009NA NA     NA NA            
    59. Reciclabilitate2005/64NA     NA            
    60. Sisteme de protecţie frontală2005/66NA     NA            
    61. Sisteme aer condiţionat2006/40X     Z            
    62. Sisteme care utilizează hidrogenR (CE) 79/2009AAAAAA        
    63. Siguranţă generalăR (CE) 661/2009PAPAPAPAPAPAPAPAPAPA
    N2. Plăci identificare spate vehicule lente-XXXXXXXXXX
    N3. Plăci identificare spate vehicule grele şi lungi-   XX     XXXXX
    N4. Aparat de control (tahograf)-XXXXXX        
    N5. Dispozitive limitare viteză-   XX   XX        
    N6. Protecţia ocupanţilor autovehiculelor contra deplasării mărfurilor (încărcăturii)-       XX        
  Tabelul 6 - Omologarea CE de tip a vehiculelor speciale: vehicule accesibile pentru scaune rulante(Se iau în considerare elementele specifice de aplicare menţionate în Tabelul 1)
         
    Obiectul omologăriiAct de reglementare individual CEE (CE)M1
    1. Nivel sonor70/157X
    2. Emisii poluante70/220G + W1
    2a. Emisii poluante (Euro 5 şi 6) vehicule uşoare/Acces la informaţiiR (CE) 715/2007G + W1
    3. Rezervoare combustibil/Dispozitive protecţie spate70/221X + W2
    4. Spaţiu placă număr înmatriculare spate70/222X
    5. Efort acţionare direcţie70/311X
    6. Încuietori şi balamale uşi70/387X
    7. Avertizor sonor70/388X
    8. Dispozitive vizibilitate indirectă2003/97X
    9. Sistem frânare71/320X
    10. Compatibilitate electromagnetică72/245X
    11. Emisii poluante vizibile motoare diesel72/306X
    12. Amenajări interioare74/60X
    13. Dispozitive de protecţie împotriva utilizării neautorizate, dispozitive de imobilizare, sisteme de alarmă74/61X
    14. Comportare dispozitiv de comandă a direcţiei în caz de impact74/297X
    15. Rezistenţă scaune74/408X + W3
    16. Proeminenţe exterioare74/483X + W4
    17. Vitezometru şi mers înapoi75/443X
    18. Placă producător76/114X
    19. Puncte ancorare centuri de siguranţă76/115X + W5
    20. Instalare dispozitive iluminare şi semnalizare luminoasă76/756X
    21. Catadioptri76/757X
    22. Lămpi de gabarit, de poziţie faţă, de poziţie spate, de frânare, de poziţie laterale şi faruri pentru circulaţie diurnă76/758X
    23. Lămpi semnalizare direcţie76/759X
    24. Lămpi iluminare placă număr înmatriculare spate76/760X
    25. Faruri (inclusiv becuri)76/761X
    26. Faruri ceaţă faţă76/762X
    27. Dispozitive de remorcare77/389X
    28. Lămpi ceaţă spate77/538X
    29. Lămpi mers înapoi77/539X
    30. Lămpi parcare77/540X
    31. Centuri de siguranţă şi dispozitive de reţinere77/541X + W6
    32. Câmp de vizibilitate spre înainte77/649X
    33. Identificare comenzi, martori şi indicatoare78/316X
    34. Degivrare/Dezaburire78/317X
    35. Ştergătoare/spălătoare de parbriz78/318X
    36. Sisteme de încălzire2001/56X
    37. Apărătoare roţi78/549X
    39. Emisii de CO2/Consum de combustibil80/1268X + W7
    40. Putere motor80/1269X
    41. Emisii (Euro IV şi V) vehicule grele2005/55X
    41a. Emisii (Euro VI) vehicule utilitare grele/Acces la informaţiiR (CE) 595/2009X
    44. Mase şi dimensiuni (autoturisme)92/21X + W8
    45. Geamuri de securitate92/22X
    46. Anvelope92/23X
    50. Dispozitive de cuplare94/20X
    53. Impact frontal96/79X + W9
    54. Impact lateral96/27X + W10
    58. Protecţie pietoni2003/102 R (CE) 78/2009X X
    59. Reciclabilitate2005/64NA
    60. Sisteme de protecţie frontală2005/66X
    61. Sisteme aer condiţionat2006/40X
    62. Sisteme care utilizează hidrogenR (CE) 79/2009X
    63. Siguranţă generalăR (CE) 661/2009PA
    N2. Plăci identificare spate vehicule lente-X
    N4. Aparat de control (tahograf)-X
  Tabelul 7 - Omologarea CE de tip şi omologarea naţională de tip a vehiculelor speciale: alte vehicule speciale (inclusiv remorci tip rulotă)(Se iau în considerare elementele specifice de aplicare menţionate în Tabelul 1)Aplicarea derogărilor este permisă numai în cazul în care producătorul demonstrează autorităţii de omologare că, dată fiind construcţia specială a vehiculului, acesta nu poate respecta toate cerinţele.
                         
    Obiectul omologăriiAct de reglementare individual CEE (CE)M2M3N1N2N3O1O2O3O4
    1. Nivel sonor70/157HHHHH        
    2. Emisii poluante70/220QQQQQ        
    2a. Emisii poluante (Euro 5 şi 6) vehicule uşoare/Acces la informaţiiR (CE) 715/2007Q   QQ          
    3. Rezervoare combustibil/ Dispozitive protecţie spate70/221FFFFFFFFF
    4. Spaţiu placă număr înmatriculare spate70/222A + RA + RA + RA + RA + RA + RA + RA + RA + R
    5. Efort acţionare direcţie70/311XXXXXXXXX
    6. Încuietori şi balamale uşi70/387     BBB        
    7. Avertizor sonor70/388XXXXX        
    8. Dispozitive vizibilitate indirectă2003/97XXXXX        
    9. Sistem frânare71/320XXXXXXXXX
    10. Compatibilitate electromagnetică72/245XXXXXXXXX
    11. Emisii poluante vizibile motoare diesel72/306HHHHH        
    13. Dispozitive de protecţie împotriva utilizării neautorizate, dispozitive de imobilizare, sisteme de alarmă74/61XXXXX        
    14. Comportare dispozitiv de comandă a direcţiei în caz de impact74/297     X            
    15. Rezistenţă scaune74/408DDDDD        
    17. Vitezometru şi mers înapoi75/443XXXXX        
    18. Placă producător76/114XXXXXXXXX
    19. Puncte ancorare centuri de siguranţă76/115DDDDD        
    20. Instalare dispozitive iluminare şi semnalizare luminoasă76/756A + NA + NA + NA + NA + NA + NA + NA + NA + N
    21. Catadioptri76/757XXXXXXXXX
    22. Lămpi de gabarit, de poziţie faţă, de poziţie spate, de frânare, de poziţie laterale şi faruri pentru circulaţie diurnă76/758XXXXXXXXX
    23. Lămpi semnalizare direcţie76/759XXXXXXXXX
    24. Lămpi iluminare placă număr înmatriculare spate76/760XXXXXXXXX
    25. Faruri (inclusiv becuri)76/761XXXXX        
    26. Faruri ceaţă faţă76/762XXXXX        
    27. Dispozitive de remorcare77/389AAAAA        
    28. Lămpi ceaţă spate77/538XXXXXXXXX
    29. Lămpi mers înapoi77/539XXXXXXXXX
    30. Lămpi parcare77/540XXXXX        
    31. Centuri de siguranţă şi dispozitive de reţinere77/541DDDDD        
    33. Identificare comenzi, martori şi indicatoare78/316XXXXX        
    34. Degivrare/Dezaburire78/317OOOOO        
    35. Ştergătoare/spălătoare de parbriz78/318OOOOO        
    36. Sisteme de încălzire2001/56XXXXXXXXX
    40. Putere motor80/1269XXXXX        
    41. Emisii (Euro IV şi V) vehicule grele2005/55HHHHH        
    41a. Emisii (Euro VI) vehicule grele/ Acces la informaţiiR (CE) 595/2009HHHHH        
    42. Protecţie laterală89/297       XX     XX
    43. Dispozitive de protecţie la împroşcare91/226       XX     XX
    45. Geamuri de securitate92/22JJJJJJJJJ
    46. Anvelope92/23XXXXXXXXX
    47. Limitatoare de viteză92/24XX   XX        
    48. Mase şi dimensiuni (alte vehicule decât autoturismele)97/27XXXXXXXXX
    49. Proeminenţe exterioare ale cabinei92/114     XXX        
    50. Dispozitive de cuplare94/20XXXXXXXXX
    51. Inflamabilitate95/28   X              
    52. Autobuze şi autocare2001/85XX              
    54. Impact lateral96/27     A            
    56. Vehicule destinate transportului de mărfuri periculoase98/91       XXXXXX
    57. Protecţie anti-împănare faţă2000/40       XX        
    58. Protecţie pietoni2003/102 R (CE) 78/2009     NA NA*)            
    59. Reciclabilitate2005/64     NA            
    60. Sisteme de protecţie frontală2005/66     A            
    61. Sisteme de climatizare2006/40     Z            
    62. Sisteme care utilizează hidrogenR (CE) 79/2009QQQQQ        
    63. Siguranţă generalăR (CE) 661/2009PAPAPAPAPAPAPAPAPA
    N1. Condiţii tehnice de securitate troleibuze-XX              
    N2. Plăci identificare spate vehicule lente-XXXXXXXXX
    N3. Plăci identificare spate vehicule grele şi lungi-XX     XXXXX
    N4. Aparat de control (tahograf)-XXXXX        
    N5. Dispozitive limitare viteză-XX   XX        
    N6. Protecţia ocupanţilor autovehiculelor contra deplasării mărfurilor (încărcăturii)-     XX        
  -------- Notă *) Orice sistem de protecţie frontală furnizat odată cu vehiculul trebuie să respecte prevederile Regulamentului (CE) 78/2009, să fie prevăzut cu un număr de omologare de tip şi să fie marcat în consecinţă.Tabelul 8 - Omologarea CE de tip şi omologarea naţională de tip a vehiculelor speciale: macarale mobile(Se iau în considerare elementele specifice de aplicare menţionate în Tabelul 1)
         
    Obiectul omologăriiAct de reglementare individual CEE (CE)Macarale mobile din categoria N3
    1. Nivel sonor70/157T
    2. Emisii poluante70/220X
    2a. Emisii poluante (Euro 5 şi 6) vehicule uşoare/ Acces la informaţiiR (CE) 715/2007NA
    3. Rezervoare combustibil/Dispozitive protecţie spate70/221X
    4. Spaţiu placă număr înmatriculare spate70/222X
    5. Efort acţionare direcţie70/311X direcţie tip "crab" permisă
    6. Încuietori şi balamale uşi70/387A
    7. Avertizor sonor70/388X
    8. Dispozitive vizibilitate indirectă2003/97X
    9. Sistem frânare71/320U
    10. Compatibilitate electromagnetică72/245X
    11. Emisii poluante vizibile motoare diesel72/306X
    12. Amenajări interioare74/60X
    13. Dispozitive de protecţie împotriva utilizării neautorizate, dispozitive de imobilizare, sisteme de alarmă74/61X
    15. Rezistenţă scaune74/408D
    17. Vitezometru şi mers înapoi75/443X
    18. Placă producător76/114X
    19. Puncte ancorare centuri de siguranţă76/115D
    20. Instalare dispozitive iluminare şi semnalizare luminoasă76/756A + Y
    21. Catadioptri76/757X
    22. Lămpi de gabarit, de poziţie faţă, de poziţie spate, de frânare, de poziţie laterale şi faruri pentru circulaţie diurnă76/758X
    23. Lămpi semnalizare direcţie76/759X
    24. Lămpi iluminare placă număr înmatriculare spate76/760X
    25. Faruri (inclusiv becuri)76/761X
    26. Faruri ceaţă faţă76/762X
    27. Dispozitive de remorcare77/389A
    28. Lămpi ceaţă spate77/538X
    29. Lămpi mers înapoi77/539X
    30. Lămpi parcare77/540X
    31. Centuri de siguranţă şi dispozitive de reţinere77/541D
    33. Identificare comenzi, martori şi indicatoare78/316X
    34. Degivrare/Dezaburire78/317O
    35. Ştergătoare/spălătoare de parbriz78/318O
    36. Sisteme de încălzire2001/56X
    40. Putere motor80/1269X
    41. Emisii (Euro IV şi V) vehicule grele2005/55V
    41a. Emisii (Euro VI) vehicule grele/Acces la informaţiiR (CE) 595/2009V
    42. Protecţie laterală89/297X
    43. Dispozitive de protecţie la împroşcare91/226X
    45. Geamuri de securitate92/22J
    46. Anvelope92/23A (cu condiţia respectării cerinţelor din ISO 10571- 1995 sau din Manualul de standarde ETRTO)
    47. Limitatoare de viteză92/24X
    48. Mase şi dimensiuni (alte vehicule decât autoturismele)97/27X
    49. Proeminenţe exterioare ale cabinei92/114X
    50. Dispozitive de cuplare94/20X
    57. Protecţie anti-împănare faţă2000/40X
    62. Sisteme care utilizează hidrogenR (CE) 79/2009X
    63. Siguranţă generalăR (CE) 661/2009PA
    N2. Plăci identificare spate vehicule lente-X
    N3. Plăci identificare spate vehicule grele şi lungi-X
    N4. Aparat de control (tahograf)-X
    N5. Dispozitive limitare viteză-X
  X - Nu sunt permise alte excepţii în afara celor menţionate în actul de reglementare.NA - Actul de reglementare nu este aplicabil acestui vehicul (fără cerinţe).PA - Acest act reglementar este aplicabil parţial. Obiectivul precis al aplicării este stabilit prin măsurile de punere în aplicare a regulamentului.A - Derogarea este permisă în cazul în care utilizarea specială face imposibilă respectarea în întregime a cerinţelor. Producătorul trebuie să demonstreze autorităţii de omologare că, dată fiind utilizarea specială a acestuia, vehiculul nu poate îndeplini cerinţele.B - Aplicare limitată la uşile de acces către scaunele proiectate pentru uz normal când vehiculul rulează pe drum şi la care distanţa dintre punctul R al scaunului şi planul mediu al suprafeţei uşii, măsurată perpendicular faţă de planul mediu longitudinal al vehiculului, nu depăşeşte 500 mm.C - Aplicare limitată la acea parte a vehiculului situată anterior faţă de cel mai retras scaun proiectat pentru uz normal când vehiculul rulează pe drum şi, de asemenea, limitată la zona de impact a capului, astfel cum este definită în Directiva 74/60/CEE.D - Aplicare limitată la scaunele proiectate pentru uz normal când vehiculul rulează pe drum. Scaunele care nu sunt proiectate în vederea utilizării când vehiculul rulează pe drum trebuie identificate într-un mod uşor de înţeles de către utilizatori, fie prin intermediul unei pictograme, fie printr-un semn care să conţină un text corespunzător.E - Doar partea din faţă.F - Se acceptă modificarea poziţiei şi lungimii traseului de alimentare cu combustibil şi mutarea locului rezervorului în vehicul.G - Cerinţe corespunzătoare cu categoria vehiculului de bază/incomplet (al cărui şasiu a fost utilizat la construcţia vehiculului special). În cazul vehiculelor incomplete/completate, se acceptă îndeplinirea cerinţelor pentru vehiculele categoriei N corespunzătoare (pe baza masei maxime).H - Se acceptă, fără încercări suplimentare, modificarea lungimii sistemului de evacuare după ultimul amortizor de zgomot, cu condiţia ca această modificare să nu depăşească 2 m.J - Pentru întregul vitraj, excluzând pe cel al cabinei conducătorului (parbriz şi geamuri laterale), materialul utilizat poate fi geam de securitate sau plastic rigid.K - Se acceptă dispozitive de alarmă de urgenţă suplimentare.L - Aplicare limitată la scaunele proiectate pentru uz normal când vehiculul rulează pe drum. Scaunele din spate trebuie să fie echipate cel puţin cu puncte de ancorare pentru centuri de siguranţă abdominale. Scaunele care sunt proiectate în vederea utilizării când vehiculul rulează pe drum trebuie identificate într-un mod uşor de înţeles de către utilizatori, fie prin intermediul unei pictograme, fie printr-un semn care să conţină un text corespunzător.M - Aplicare limitată la scaunele proiectate pentru uz normal când vehiculul rulează pe drum. Toate scaunele din spate trebuie să fie echipate cel puţin cu centuri de siguranţă abdominale. Scaunele care nu sunt proiectate în vederea utilizării când vehiculul rulează pe drum trebuie identificate într-un mod uşor de înţeles de către utilizatori, fie prin intermediul unei pictograme, fie printr-un semn care să conţină un text corespunzător.N - Cu condiţia ca toate dispozitivele de iluminare să fie montate şi ca vizibilitatea geometrică să nu fie afectată.O - Vehiculul trebuie să fie dotat cu un sistem corespunzător în partea frontală.Q - Se acceptă, fără încercări suplimentare, modificarea lungimii sistemului de evacuare după ultimul amortizor de zgomot, dacă această modificare nu depăşeşte 2 m. Omologarea CE de tip emisă pentru vehiculul de bază cel mai reprezentativ rămâne valabilă indiferent de schimbarea masei de referinţă.R - Cu condiţia ca plăcile de înmatriculare ale oricărui SM să poată fi montate şi să rămână vizibile.S - Factorul de transmisie a luminii este de cel puţin 60 %, iar unghiul de obturare a stâlpului "A" nu depăşeşte 10°.T - Încercare ce trebuie executată numai cu vehiculul complet/completat. Vehiculul poate fi încercat în conformitate cu Directiva 70/157/CEE, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 1999/101/CE. În ceea ce priveşte punctul 5.2.2.1 din anexa I la Directiva 70/157/CEE, se aplică următoarele valori-limită: a) 81 dB(A) pentru vehicule cu puterea motorului mai mică de 75 kW; b) 83 dB(A) pentru vehicule cu puterea motorului mai mare de 75 kW, dar mai mică de 150 kW; c) 84 dB(A) pentru vehicule cu puterea motorului mai mare sau egală cu 150 kW.U - Încercare ce trebuie executată numai cu vehiculul complet/completat. Vehiculele cu până la patru axe se vor conforma tuturor cerinţelor stabilite în Directiva 71/320/CEE. Se acceptă derogări pentru vehiculele cu mai mult de 4 axe cu condiţia ca: a) aceste derogări să fie justificate de particularitatea construcţiei; b) să fie îndeplinite toate cerinţele referitoare la frânarea de staţionare, la frânarea de serviciu şi la frânarea de securitate, stabilite în Directiva 71/320/CEE.V - Se acceptă conformitatea cu Directiva 97/68/CE.W1 - Trebuie respectate cerinţele, însă se acceptă modificarea sistemului de evacuare, fără încercări suplimentare, cu condiţia ca sistemul de control al emisiilor, inclusiv filtrele de particule (dacă există), să nu fie afectate. Nu se impun noi încercări privind emisiile evaporative pentru vehiculul modificat, cu condiţia ca dispozitivele de control al evaporării să fie păstrate astfel cum au fost montate de producătorul vehiculului de bază. Omologarea CE de tip emisă pentru vehiculul de bază cel mai reprezentativ rămâne valabilă indiferent de schimbarea masei de referinţă.W2 - Trebuie respectate cerinţele, însă se acceptă modificarea traseului şi a lungimii conductei de alimentare cu combustibil, a furtunurilor pentru combustibil şi a ţevilor pentru vaporii de combustibil. Se acceptă reamplasarea rezervorului original de combustibil.W3 - Spaţiul pentru scaunul rulant se consideră ca un loc de aşezare pe un scaun. Pentru fiecare scaun rulant trebuie prevăzut suficient spaţiu. Planul longitudinal al acestui spaţiu special rezervat trebuie să fie paralel cu planul longitudinal al vehiculului. Proprietarul vehiculului trebuie să fie informat în mod adecvat cu privire la faptul că un scaun rulant utilizat ca un loc de aşezare pe un scaun în vehicul trebuie să poată rezista forţelor transmise de mecanismul de ancorare în diverse condiţii de circulaţie. Scaunele vehiculului pot fi modificate în mod adecvat, cu condiţia ca punctele de ancorare, mecanismele şi tetierele să asigure nivelul de performanţă prevăzut în prezenta directivă.W4 - Dispoziţiile directivei trebuie respectate în ceea ce priveşte dispozitivele de ajutor la urcare şi la coborâre atunci când acestea nu sunt utilizate.W5 - Orice spaţiu rezervat pentru scaune rulante trebuie echipat cu un dispozitiv integrat de reţinere, care este compus dintr-un dispozitiv de reţinere pentru scaunul rulant şi un dispozitiv de reţinere pentru utilizatorul acestuia. Punctele de ancorare pentru dispozitivele de reţinere trebuie să poată rezista acţiunii forţelor, în conformitate cu specificăţiile din Directiva 76/115/CEE şi din Standardul ISO 10542-1: 2001. Chingile şi dispozitivele menite să garanteze securitatea scaunelor rulante (mecanismele de ancorare) trebuie să respecte cerinţele Directivei 77/541/CEE şi partea corespunzătoare din Standardul ISO 10542. Încercările sunt efectuate de serviciul tehnic care a fost desemnat pentru testarea şi verificarea conformităţii cu directivele menţionate mai sus. Criteriile sunt cele cuprinse în textele respectivelor directive. Se vor efectua încercări cu modelul de scaun rulant descris în standardul ISO 10542.W6 - În cazul în care, în urma modificării vehiculului, punctele de ancorare pentru centurile de siguranţă trebuie mutate în afara suprafeţei determinate de toleranţele prevăzute la punctul 2.7.8.1 din anexa II la Directiva 77/541/CEE, serviciul tehnic trebuie să verifice dacă modificarea reprezintă sau nu un caz defavorabil în raport cu starea iniţială. În acest caz, se efectuează încercarea prevăzută în anexa VII la Directiva 77/541/CEE. Nu este necesară emiterea unei extinderi a omologării de tip.W7 - Nu este necesară o nouă măsurare a nivelului de emisii de CO(2) atunci când, prin aplicarea dispoziţiilor de la litera W1, nu mai trebuie efectuate alte încercări cu privire la gazele la ţeava de evacuare.W8 - În scopul e