HOTĂRÂRE nr. 177 din 3 martie 2010privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Bistriţa-Năsăud în domeniul public al oraşului Năsăud şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 16 martie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 9 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Bistriţa-Năsăud în domeniul public al oraşului Năsăud şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud.  +  Articolul 2Predarea şi preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se fac pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Ministerului Justiţiei şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul administraţieişi internelor,Vasile BlagaMinistrul justiţiei,Cătălin Marian PredoiuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 3 martie 2010.Nr. 177.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului care se transmite din domeniul public al statului şi dinadministrarea Ministerului Justiţiei Tribunalul Bistriţa-Năsăud îndomeniul public al oraşului Năsăud şi în administrarea Consiliului Localal Oraşului Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud
  *Font 9*
  Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite Nr. MFP
  Oraşul Năsăud, Piaţa Unirii nr. 11 (fosta Piaţa Libertăţii nr. 15), judeţul Bistriţa-Năsăud Statul român, din administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Bistriţa- Năsăud şi ANCIPI-OCPI Bistriţa-Năsăud Oraşul Năsăud, în administrarea Consiliului Local al Oraşului Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud Clădire cu pereţi din cărămidă pe fundaţii continue din beton, planşeu tip bolţi de cărămidă peste parter şi din lemn peste etaj, şarpantă lemn, învelitoare ţiglă Regim de înălţime S+P+1E, în suprafaţă totală de 731 mý Valoare - 1,18 lei, compusă din: - la subsol - depozit, hol, 2 casa scării; - la parter - 6 camere, grup sanitar, hol; - la etajul 1 - 6 camere, grup sanitar, hol. C.F. nr. 1175 Năsăud, nr. top. 918,920,921 38.176
  ___________