HOTĂRÂRE nr. 174 din 3 martie 2010privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de mic trafic de frontieră
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 16 martie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 16^3 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Permisul de mic trafic de frontieră se eliberează străinilor rezidenţi în zona de frontieră, definită prin Regulamentul (CE) nr. 1.931/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a normelor referitoare la micul trafic de frontieră la frontierele terestre externe ale statelor membre şi de modificare a dispoziţiilor Convenţiei Schengen, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu completările ulterioare.  +  Articolul 2Forma şi conţinutul permiselor de mic trafic de frontieră sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:────────────────Ministrul administraţieişi internelor,Vasile Blagap. Ministrul afacerilor externe,Anton Niculescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 3 martie 2010.Nr. 174.  +  Anexa PERMIS DE MIC TRAFIC DE FRONTIERĂ(Se eliberează străinilor rezidenţi în zona de frontieră în temeiulregimului de mic trafic de frontieră.)Forma şi mărimea documentului: în conformitate cu caracteristicile pentru cartela tip ID-1.Rubrici faţa I:● Titlul documentului: PERMIS DE MIC TRAFIC DE FRONTIERĂ● Numărul documentului: în elemente speciale de siguranţă şi precedat de sigla ROU● Nume: această rubrică va conţine numele şi prenumele titularului, în această ordine.● Data expirării: se va indica data până la care documentul este valabil.● Autoritatea emitentă: se va indica M.A.E. România.● Data eliberării permisului de mic trafic de frontieră● Valabil numai împreună cu paşaportul seria ..... nr. ....● Menţiune: Valabil numai în limita distanţei de 30 km de la frontiera de stat dintre România şi Republica Moldova. Unităţile administrativ-teritoriale situate parţial în zona de 30 km şi parţial în zona cuprinsă între 30 şi 50 km de la frontiera comună vor fi considerate ca aparţinând zonei de frontieră.● Semnătura titularuluiRubrici faţa a II-a:● Data naşterii:● Adresa: se va menţiona adresa completă.● Cetăţenia: se va menţiona indicativul ţării.● Sexul: simbolizat prin litera F sau M● Observaţii: Titularului i se interzice să se deplaseze în afara limitei zonei de frontieră. Orice încălcare a acestei atenţionări se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.● Zona citibilă opticNOTĂ:● Fotografia va fi poziţionată pe faţa I, în partea din stânga jos.● Aplicarea stemei ţării se va face pe faţa I, în partea din dreapta.● Documentul va fi protejat printr-un film special multistrat laminabil.● Denumirile rubricilor vor fi înscrise în limba română.● Caracteristicile, rubricaţia, numărul şi tipul elementelor de siguranţă sunt în conformitate cu prevederile cuprinse în Regulamentul (CE) nr. 1.030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002 de instituire a unui model uniform de permis de şedere pentru resortisanţii ţărilor terţe, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L157 din 15 iunie 2002. Acestea vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.__________