HOTĂRÂRE nr. 140 din 23 februarie 2010privind modificarea şi completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 9 martie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Datele de identificare a bunurilor care aparţin domeniului public al statului, înregistrate la poziţiile MF nr. 147772, 147780, 147781, 147786, 147787, 147788, 121358, 147792, 147793, 147794, 147795, 147796, 147797, 147798, 147799, 147800, 147801, 147804, 147805, 147806, 147807, 147808, 147809, 147810, 147812, 147816, 147817, 147818, 147819, 147820, 147822, 147823, 121369, 147828, 147840, 147846, 147842, 121389, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.2. După poziţia MF nr. 147801 se introduce o nouă poziţie, "Reţele fixe de telecomunicaţii", având datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:────────────────Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Radu Mircea BerceanuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 23 februarie 2010.Nr. 140.  +  Anexa Datele de identificare a bunurilor aparţinând domeniului public al statuluila care se modifică descrierea tehnică şi valorile de inventar*Font 9*
  1. Ordonator principal de credite 13633330 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
  2. Ordonator secundar de credite 11054529 Compania Naţională de Căi Ferate "CFR"- S.A.
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  Nr. M.F. Cod de clasifi- care Denumire Descriere tehnică (pe scurt) Valoarea de inventar (în lei)
  147772 8.10- Instalaţii fixe de siguranţă şi de conducere operativă a circulaţiei feroviare interoperabile Ansamblul de echipamente mecanice electrice, electronice şi de tehnică de calcul; ansamblul de echipamente electromecanice; Instalaţiile automate; modera- toare de viteză; liniile de contact cu toate instalaţiile aferente, instalaţiile din substaţiile de tracţiune elec- trică, posturile de secţionare şi subsecţionare, posturile de transformare; grupurile electro- gene; instalaţiile de lumină şi forţă, cu toate anexele acestora, clădirile destinate exclusiv pentru acestea (tip şi structură) 243.532.244
  147780 8.10- Linii ferate de circula- ţie şi aparate de cale interoperabile Lungimea totală a liniilor cf - 2.063,568 km Număr aparate de cale - 2.368 buc Linii cf simple - 1.445,328 km Linii cf duble - 618,240 km Linii cf electrificate - 1.135,597 km 1.176.210.202
  147781 8.10- Linii ferate de circula- ţie şi aparate de cale neinteroperabile Lungimea totală a liniilor cf - 190,849 km Număr aparate de cale - 112 buc. Linii cf simple - 190,849 km Linii cf duble - 0 km Linii cf electrificate - 0 km 573.021
  147786 8.10- Instalaţii fixe de sigu- ranţă şi de conducere operativă a circulaţiei feroviare interoperabile Ansamblu de echipamente mecanice, electrice, electronice şi tehnică de calcul SBW, CEM - 46 buc. CED - 216 buc. BLA - 73 buc. Linie de contact - 315 buc. Staţie de transformare - 290 buc. ELF - 213 buc. Clădiri - 60 buc. 147.596.804
  147787 8.10- Instalaţii fixe de sigu- ranţă şi de conducere operativă a circulaţiei feroviare neinteropera- bile Ansamblu de echipamente mecanice, electrice, electronice şi tehnică de calcul SBW, CEM - 4 buc. CED - 5 buc. BLA - 0 buc. Linie de contact - 0 buc. Staţie de transformare - 5 buc. ELF - 9 buc. 394.230
  147788 8.10- Alte instalaţii şi clă- diri aferente infrastruc- turii feroviare interoperabile Instalaţii şi clădiri aferente infrastructurii feroviare publice altele decât cele prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" - S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române şi anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 589/2006 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române care servesc exclusiv infrastructurii feroviare publice = 117 buc. 1.508.607
  121358 8.10- Triajul de reţea Simeria interoperabile Linii cf simple - 57,189 km; număr aparate de cale echivalate - 163 buc.; număr frâne de cale - 8 buc.; număr macaze - 28 buc.; număr clădiri- 3 buc.; instalaţii Tip. RSC - 1 buc. 35.039.844
  147792 8.10- Linii ferate de circula- ţie şi aparate de cale interoperabile Lungimea totală linii cf - 1.804,577 km; numărul de aparate de cale - 2.312 buc.; linii cf simple - 1.174,149 km; linii cf duble - 630,428 km; linii cf electrificate - 1.231,242 km 530.472.908
  147793 8.10- Linii ferate de circula- ţie şi aparate de cale neinteroperabile Lungime totală linii - 920,6 km; nr. aparate de cale - 534 buc.; linii cf simple - 920,6 km; linii cf duble - 0 linii cf electrificate - 23,614 km 63.120.246
  147794 8.10- Poduri, tuneluri, viaducte, alte lucrări de artă interoperabile Număr poduri - 1.478 buc.; număr podeţe - 532 buc.; număr tuneluri - 36 buc.; număr pasaje inferioare - 31 buc.; număr viaducte - 6 buc. 258.041.861
  147795 8.10- Poduri, tuneluri, viaducte, alte lucrări de artă neinteroperabile Număr poduri - 673 buc.; număr podeţe - 481 buc.; număr tuneluri -3 buc.; număr viaducte -13 buc.; număr pasaje inferioare - 3 buc. 19.554.921
  147796 8.10- Lucrări geotehnice, de protecţie şi de consoli- dare, plantaţii de protecţie a liniilor ferate interoperabile Număr drenuri - 1.560 buc; număr pereuri - 887 buc.; număr ziduri sprijin - 266 buc. 63.678.328
  147797 8.10- Lucrări geotehnice, de protecţie şi de consoli- dare, plantaţii de protecţie a liniilor ferate neinteroperabile Număr drenuri - 465 buc.; număr ziduri sprijin - 199 buc.; număr pereuri - 275 buc. 70.956.203
  147798 8.10- Instalaţii fixe de siguranţă şi conducere operativă a circulaţiei feroviare interoperabile Număr instalaţii CE - 2 buc.; număr instalaţii SBW, CEM - 36 buc.; CED - 83; BLA - 644,810 km; LC - 1.670,38 km; PS PSS - 46 buc.; ST - 14 buc. 188.439.057
  147799 8.10- Instalaţii fixe de siguranţă şi conducere operativă a circulaţiei feroviare neinterope- rabile Număr instalaţii SBW, CEM - 66 buc.; număr instalaţii CED - 3 buc.; BLA - 15,52 km; LC - 34,91 km; PSS - 0; ST - 0. 9.110.086
  147800 8.10- Alte instalaţii şi clădiri aferente infrastructurii feroviare interoperabile Instalaţii şi clădiri, altele decât cele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 2.522.429
  147801 8.10- Alte instalaţii şi clădiri aferente infrastructurii feroviare neinteroperabile Instalaţii şi clădiri, altele decât cele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 126.520
  8.10- Reţele fixe de telecomunicaţii Reţea feroviară de cabluri cu fibre optice = 452,300 km 3.974.946
  147804 8.10- Linii ferate de circula- ţie şi aparate de cale interoperabile Lungimea totală a liniilor cf = 1.811,950 km c-tivi nr. aparate de cale = 2.088 buc. linii cf simple - 852,057 km c-tivi linii cf duble - 523,13 km c-tivi linii cf electrificate - 520,682 km c-tivi linii cf duble electrificate - 280,62 km c-tivi. 773.430.043
  147805 8.10- Linii ferate de circula- ţie şi aparate de cale neinteroperabile Lungimea totală a liniilor cf - 434,7 km c-tivi număr aparate de cale - 196 buc. linii cf simple - 440,168 km c-tivi linii cf duble - 0 km c-tivi linii cf electrificate - 0,028 km c-tivi 156.746.966
  147806 8.10- Poduri, tuneluri, viaducte şi alte lucrări de artă interoperabile Număr poduri - 466 buc. număr podeţe - 2.109 buc. număr tunele - 22 buc. număr viaducte - 23 buc. număr pasaje inferioare - 37 buc. număr pasaje superioare - 16 buc. număr camere pentru conducte şi cabluri - 0 buc. 294.348.413
  147807 8.10- Poduri, tuneluri, viaducte şi alte lucrări de artă neinteroperabile Număr poduri - 150 buc. număr podeţe - 1.277 buc. număr tunele - 3 buc. număr viaducte - 0 buc. număr pasaje inferioare - 3 buc. număr pasaje superioare - 2 buc. număr camere pentru conducte şi cabluri - 0 buc. 25.351.768
  147808 8.10- Lucrări geotehnice de protecţie şi de consoli- dare, plantaţii de protecţie a liniilor ferate interoperabile Apeducte, drenuri = 277.032 mc, ziduri de retenţie, şanţuri, chesoane, canale, ziduri de sprijin = 205.178 mc. hore, contraforturi, polate, pereuri = 0 buc., praguri, epiuri, apărări de maluri; plantaţii de arbori, arbuşti, spaţii verzi (tip şi structură rezistenţă lucrări geotehnice de protecţie şi consolidare) 5.493.529
  147809 8.10- Lucrări geotehnice de protecţie şi de consoli- dare, plantaţii de pro- tecţie a liniilor ferate neinteroperabile Apeducte, drenuri = 40.611 mc, ziduri de retenţie, şanţuri, chesoane, canale, ziduri de sprijin = 38.235 mc. hore, contraforturi, polate, pereuri = 0 buc., praguri, epiuri, apărări de maluri; plantaţii de arbori, arbuşti, spaţii verzi (tip şi structură rezistenţă lucrări geotehnice de protecţie şi consolidare) 289.590
  147810 8.10- Instalaţii fixe de siguranţă şi de conducere operativă a circulaţiei feroviare interoperabile Ansamblul de echipamente mecanice electrice, electronice şi de tehnică de calcul SBW, CEM = 460 buc. mac CED = 1.973 buc. mac BLA = 654,25 km desf. Linie de contact = 662,54 km fir desfăşurat Staţii transformare= 5 buc. 319.007.780
  147812 8.10- Alte instalaţii şi clădiri aferente infrastructurii feroviare interoperabile Instalaţii şi clădiri aferente infrastructurii feroviare publice altele decât cele prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, care servesc exclusiv infrastructurii feroviare publice 5.749.434
  147816 8.10- Linii ferate de circula- ţie şi aparate de cale interoperabile Lungimea totală a liniilor cf - 1.905,615 km număr aparate de cale - 3.094 buc. linii cf simple - 1.161,67 km linii cf duble - 812 km linii cf electrificate - 582,3 km 769.344.976
  147817 8.10- Linii ferate de circula- ţie şi aparate de cale neinteroperabile Lungimea totală a liniilor cf - 491,715 km număr aparate de cale - 366 buc. linii cf simple - 491,715 km linii cf electrificate - 20,7 km 130.543.179
  147818 8.10- Poduri, tuneluri, viaducte şi alte lucrări de artă interoperabile Număr poduri - 2.199 buc. număr podeţe - 425 buc. număr tunele - 13 buc. număr viaducte - 1 buc. număr pasarele - 2 buc. număr pasaje inferioare - 4 buc. 227.833.279
  147819 8.10- Poduri, tuneluri, viaducte şi alte lucrări de artă neinteroperabile Număr de poduri - 656 buc. număr de podeţe - 276 buc. număr de tunele - 3 buc. număr de viaducte - 2 buc. 135.541.065
  147820 8.10- Lucrări geotehnice de protecţie şi de consolidare, plantaţii de protecţie a liniilor erate interoperabile Total lucrări 145 buc. ziduri de retenţie, şanţuri chesoane, canale, ziduri, şanţuri, ziduri de sprijin: 109 buc., hore, contraforturi, polate, pereuri: 6 buc., praguri, apărări maluri, plantaţii, anrocamente: 30 buc. 24.368.377
  147822 8.10- Instalaţii fixe de siguranţă şi de conducere operativă a circulaţiei feroviare interoperabile Ansamblul echipamentelor electro- mecanice, SBW, CEM: 6 buc., CED: 98 buc., BLA: 1.263,335 km, linie de contact desfăşurată: 1.544,3 km, staţie transformare: 117 buc., substaţii de tracţiune: 15 buc., clădiri: 96 buc., clădire CE cu instalaţii aferente - 1 buc. 202.103.469
  147823 8.10- Instalaţii fixe de sigu- ranţă şi de conducere operativă a circulaţiei feroviare neintero- perabile Ansamblul echipamentelor electro- mecanice, SBW, CEM: 11 buc., CED: 2 buc., BLA: 4,665 km, linie de contact desfăşurată: 20,7 km, staţie transformare: 2 buc., clădiri: 1 buc. 3.344.509
  121369 8.10- Triajul de reţea Braşov interoperabile Linii: 86,315 km, aparate de cale echiv.: 65 buc., poduri: 8 buc., podeţe: 0, lucrări geotehnice: 0, linie de contact: 31,5 km, posturi de transformare: 7 buc., instalaţii: 17 buc., clădiri: 15 buc. 49.860.741
  147828 8.10- Linii ferate de circula- ţie şi aparate de cale interoperabile Lungimea totală a liniilor cf = 1.601,258 km, număr aparate de cale = 1.600 buc., linii cf simple = 442,633 km, linii cf duble desf. = 773,778 km, linii cf electrificate = 944,704 km 918.787.382
  147840 8.10- Linii ferate de circula- ţie şi aparate de cale interoperabile Lungimea totală a liniilor cf - 1.643,107 km, număr aparate de cale - 1.904 buc., linii cf simple - 661,348 km, linii cf duble - 490,88 km, linii cf electrificate - 1.239,318 km 459.578.538
  147846 8.10- Instalaţii fixe de siguranţă şi de conducere operativă a circulaţie feroviare interoperabile Ansamblul de echipamente mecanice electrice, electronice şi de tehnică de calcul. Ansamblul de echipamente electromecanice. Instalaţii automate: linii de contact cu toate instalaţiile aferente. Instalaţii din substaţiile de tracţiune electrică, posturi de transformare, grupuri electrogene instalaţii de lumină şi forţă cu toate anexele acestora, clădiri destinate exclusiv acestora 224.087.134
  147842 8.10- Poduri, tuneluri, viaducte şi alte lucrări de artă interoperabile Număr poduri - 236 buc. Număr podeţe - 424 buc. Număr tunele - 4 buc. Număr viaducte - 0 buc. Număr pasaje superioare - 1 buc. Număr pasaje inferioare - 8 buc. Număr camere pentru conducte şi cabluri - 0 118.295.039
  121389 8.10- Triajul de reţea Adjud Linie cf = 49,867 km nr. aparate de cale = 105 buc. linie cf simplă = 49,867 km linie cf electrificată= 24,504 km echipamente şi instalaţii de siguranţă a circulaţiei şi a activităţii de manevră, clădiri 14.907.104
  ____________