NORME din 13 octombrie 2004 (*actualizate*)privind autorizarea în domeniul montării şi exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu(actualizate până la data de 4 mai 2009*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ
  • -------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 25 octombrie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 4 mai 2009, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 659 din 31 octombrie 2005; RECTIFICAREA nr. 259 din 13 octombrie 2004; ORDINUL nr. 376 din 16 iulie 2008; ORDINUL nr. 132 din 16 aprilie 2009.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală este abilitată să elibereze, să modifice, să suspende sau să retragă următoarele tipuri de autorizaţii: a) de montare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire; b) de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire; c) de montare a contoarelor de apă caldă utilizate ca repartitoare de costuri; d) de exploatare a contoarelor de apă caldă utilizate ca repartitoare de costuri.  +  Articolul 2 (1) Prevederile prezentelor norme se aplică persoanelor juridice care solicită eliberarea, modificarea sau retragerea autorizaţiilor prevăzute la art. 1. (2) Solicitantul autorizării trebuie să fie persoană juridică cu sediul în România.-------------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 659 din 31 octombrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 noiembrie 2005.  +  Articolul 3Prezentele norme stabilesc: a) condiţiile generale privind eliberarea autorizaţiilor pentru montarea şi exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum; b) procedura de solicitare şi eliberare a autorizaţiilor; c) cazurile în care Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală poate decide suspendarea temporară sau încetarea valabilităţii autorizaţiilor; d) tarifele pentru eliberarea sau modificarea de autorizaţii, precum şi tarifele anuale percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală de la titularii şi solicitanţii de autorizaţii.  +  Articolul 4În sensul prezentelor norme, noţiunile de mai jos se definesc după cum urmează:-------------Pct. 4.1. al art. 4 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 659 din 31 octombrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 noiembrie 2005.4.2. autoritate competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică;4.3. autorizaţie - act tehnic şi juridic emis de autoritatea competentă, prin care se acordă permisiunea unei persoane juridice de a monta, a pune în funcţiune, a modifica, a repara şi a exploata sisteme de repartizare a costurilor;4.4. exploatare - ansamblu de acţiuni pentru supravegherea funcţionării şi întreţinerea sistemelor de repartizare a costurilor, precum şi pentru repartizarea, emiterea şi transmiterea tabelelor centralizatoare cu consumurile individuale de energie termică în vederea desfăşurării în condiţii sigure şi economice a acesteia;-------------Pct. 4.4. al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 659 din 31 octombrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 noiembrie 2005.4.5. montare - ansamblu de operaţii şi lucrări de instalare, încorporare, asamblare, aplicare, sigilare şi etichetare a sistemelor de repartizare a costurilor în instalaţiile interioare de utilizare a energiei termice din imobilele de tip condominiu;4.6. prestator - persoană juridică autorizată de autoritatea competentă, care montează sisteme de repartizare a costurilor şi care îşi asumă responsabilitatea corectitudinii alegerii, instalării, funcţionării şi exploatării acestora;4.7. produs - orice ansamblu de materiale, elemente, componente individuale sau alcătuind un set, realizat în scopul de a fi montat în instalaţii, introdus pe piaţă în forma în care urmează a fi încorporat, aplicat sau instalat în construcţii, prin operaţii şi lucrări de construcţii;4.8. sistem de repartizare a costurilor - ansamblu format din mai multe repartitoare de costuri, de acelaşi fel, instalat în spaţiul cu destinaţie de locuinţă şi/sau în spaţiile comune din imobilele de tip condominiu, care funcţionează, în conformitate cu specificaţiile fabricantului, împreună cu armăturile aferente sau, după caz, cu un program de calcul specializat şi sunt utilizate la repartizarea costurilor aferente consumurilor, determinate cu un mijloc de măsurare legal;4.9. specificaţie tehnică - document care stabileşte caracteristicile unui produs, cum ar fi niveluri de calitate, performanţă, securitate sau dimensiuni, inclusiv cerinţe care se aplică produsului cu privire la denumirea sub care acesta este comercializat, terminologie, simboluri, încercări şi metode de încercare, ambalare, marcare sau etichetare şi proceduri pentru evaluarea conformităţii;4.10. suspendare - emiterea de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală a unei decizii prin care unui prestator autorizat i se retrage, pentru o perioadă determinată, dreptul de a desfăşura activităţile pentru care a fost autorizat; Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală poate decide acordarea dreptului de continuare a activităţii până la finalizarea unor lucrări, spre a nu afecta interesele consumatorilor;4.11. retragere - emitere de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală a unei decizii prin care unui prestator autorizat i se retrage definitiv dreptul de a desfăşura activităţile pentru care a fost autorizat; Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală poate decide acordarea dreptului de continuare a activităţii până la finalizarea unor lucrări, spre a nu afecta interesele consumatorilor.  +  Capitolul II Procedura de solicitare şi eliberare a autorizaţiilor  +  Secţiunea 1 Solicitarea eliberării de autorizaţii  +  Articolul 5 (1) Pentru obţinerea unei autorizaţii, solicitantul adresează autorităţii competente o cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 1. (2) În toate cazurile, la înregistrarea cererii privind eliberarea unei autorizaţii, solicitantul va prezenta dovada achitării tarifului de analiză a documentelor care însoţesc cererea. (3) Autoritatea competentă va restitui solicitantului cererea privind eliberarea unei autorizaţii şi documentaţia aferentă, dacă acesta nu prezintă dovada achitării tarifului de analiză a documentaţiei.  +  Articolul 6 (1) La cererea de eliberare a autorizaţiei de orice tip, persoanele juridice vor anexa: a) actul constitutiv al agentului economic solicitant, în copie; b) certificatul constatator, în original sau în copie legalizată, cu privire la înregistrarea şi situaţia agentului economic solicitant, eliberat de oficiul registrului comerţului cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii la autoritatea competentă; c) certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice, eliberat de Ministerul Finanţelor Publice prin organul fiscal în a cărui rază teritorială acestea se află în evidenţă, în original sau în copie legalizată; d) copiile situaţiilor financiare aferente anului financiar anterior (cu excepţia persoanelor juridice nou-înfiinţate); e) acte doveditoare privind achitarea taxelor şi impozitelor la bugetul local, eliberate şi vizate de către organele abilitate cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii cererii de eliberare a autorizaţiei;-------------Lit. e) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 659 din 31 octombrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 noiembrie 2005.-------------Lit. f) a alin. (1) al art. 6 a fost abrogată de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 659 din 31 octombrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 noiembrie 2005. g) scurtă prezentare a societăţii comerciale, din care să reiasă experienţa dobândită în domeniu din activităţi similare cu cele pentru care se solicită autorizarea, desfăşurate în ţară sau în străinătate. (2) În cazul în care solicitantul autorizaţiei este deja titular al unei autorizaţii eliberate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, la cererea să se anexează doar documentele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi e).-------------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 659 din 31 octombrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 noiembrie 2005.  +  Articolul 7Pentru eliberarea autorizaţiei de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire, pe lângă documentele prevăzute la art. 6, solicitanţii prezintă şi următoarele documente: a) documente care să ateste că repartitoarele de costuri utilizate şi robineţii termostatici utilizaţi sunt în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 622/2004privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;-------------Lit. a) a art. 7 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 659 din 31 octombrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 noiembrie 2005.-------------Lit. b) a art. 7 a fost abrogată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 659 din 31 octombrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 noiembrie 2005.-------------Lit. c) a art. 7 a fost abrogată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 659 din 31 octombrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 noiembrie 2005. d) declaraţie pe propria răspundere privind deţinerea unui software propriu sau a unei licenţe de software pentru repartizarea cheltuielilor de încălzire, adaptat pentru corpurile de încălzire din România; e) fişe tehnice, instrucţiuni de montaj şi de utilizare, pentru fiecare dintre tipurile de robineţi termostataţi ce se intenţionează a se monta; f) fişe tehnice, instrucţiuni de montaj şi de utilizare, pentru fiecare dintre tipurile de repartitoare de costuri ce se intenţionează a se monta; g) angajamentul producătorului/vânzătorului că răspunde solidar de asigurarea exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire cu societatea comercială care solicită autorizaţia de montare a acestora; h) declaraţie privind disponibilitatea solicitantului de a repartiza şi de a transmite furnizorului de energie termică şi tabelul centralizator cu consumurile individuale de energie termică pentru apa caldă de consum de la asociaţiile de proprietari/locatari care au optat pentru preluarea în facturare individuală; i) declaraţie pe propria răspundere că va respecta şi va asigura condiţiile impuse pentru montarea şi exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire, conform modelului prezentat în anexa nr. 2; j) lista tuturor lucrărilor contractate, de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire, finalizate şi în derulare, cu precizarea numărului de contracte încheiate şi a tipurilor de repartitoare montate (cu excepţia persoanelor juridice nou-înfiinţate);-------------Lit. k) a art. 7 a fost abrogată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 659 din 31 octombrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 noiembrie 2005. l) fişa cuprinzând structura personalului, pe specialităţi, care atestă calificarea persoanelor implicate în activităţile pentru care se solicită autorizaţia; m) lista cu toate utilajele şi dotările tehnice alocate pentru prestarea activităţilor pentru care se solicită autorizaţia, cu precizarea, pentru fiecare tip, dacă acestea se află în proprietatea solicitantului sau sunt închiriate; pentru utilajele şi dotările închiriate se vor anexa contractele de închiriere;-------------Lit. n) a art. 7 a fost abrogată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 659 din 31 octombrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 noiembrie 2005. o) regulamentul de organizare şi funcţionare sau manualul de asigurare a calităţii, pentru persoanele juridice care montează sisteme de repartizare a costurilor pentru încălzire, integral sau în extras, din care să rezulte atribuţiile şi responsabilităţile departamentelor angajate în desfăşurarea activităţii pentru care se solicită autorizaţia;-------------Lit. p) a art. 7 a fost abrogată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 659 din 31 octombrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 noiembrie 2005. q) declaraţie privind preţul de listă pentru vânzarea şi montarea unui ansamblu format dintr-un repartitor de costuri şi un robinet termostatic pe un corp de încălzire, precum şi preţul de listă pentru exploatarea sistemului de repartizare a costurilor pentru încălzire într-un imobil de tip condominiu.  +  Articolul 8Pentru eliberarea autorizaţiei de montare şi exploatare a contoarelor de apă caldă utilizate ca repartitoare de costuri, pe lângă documentele prevăzute la art. 6, solicitanţii prezintă şi următoarele documente: a) copie de pe avizul pentru activitatea de montare a contoarelor de apă caldă supuse controlului metrologic legal, acordat solicitantului, în condiţiile legii, de către Biroul Român de Metrologie Legală;-------------Lit. a) a art. 8 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 659 din 31 octombrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 noiembrie 2005.-------------Lit. b) a art. 8 a fost abrogată de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 659 din 31 octombrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 noiembrie 2005.-------------Lit. c) a art. 8 a fost abrogată de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 659 din 31 octombrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 noiembrie 2005.-------------Lit. d) a art. 8 a fost abrogată de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 659 din 31 octombrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 noiembrie 2005. e) fişe tehnice complete pentru fiecare tip de contor de apă caldă utilizat ca repartitor de costuri; f) angajamentul producătorului/vânzătorului că răspunde solidar de asigurarea exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru apa caldă de consum cu societatea comercială care solicită autorizaţia de montare a acestora; g) lista tuturor lucrărilor de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru apa caldă de consum, contractate, finalizate şi/sau în derulare, cu precizarea numărului contractelor şi a tipurilor de repartitoare montate (cu excepţia persoanelor juridice nou-înfiinţate);-------------Lit. h) a art. 8 a fost abrogată de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 659 din 31 octombrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 noiembrie 2005. i) fişa cuprinzând structura personalului, pe specialităţi, care atestă calificarea persoanelor implicate în activităţile pentru care se solicită autorizaţia; j) lista cu toate utilajele şi dotările tehnice alocate pentru prestarea activităţilor pentru care se solicită autorizaţia, cu precizarea dacă acestea se află în proprietatea solicitantului sau sunt închiriate; pentru utilajele şi dotările închiriate se vor anexa contractele de închiriere; k) declaraţie pe propria răspundere că vor respecta şi vor asigura condiţiile impuse pentru montarea şi exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru apa caldă de consum, conform modelului prezentat în anexa nr. 3;-------------Lit. l) a art. 8 a fost abrogată de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 659 din 31 octombrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 noiembrie 2005. m) regulamentul de organizare şi funcţionare sau manualul de asigurare a calităţii, pentru persoanele juridice care montează sisteme de repartizare a costurilor pentru apa caldă de consum, integral sau în extras, din care să rezulte atribuţiile şi responsabilităţile departamentelor angajate în desfăşurarea activităţii pentru care se solicită autorizaţia;-------------Lit. n) a art. 8 a fost abrogată de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 659 din 31 octombrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 noiembrie 2005. o) declaraţie privind preţul din lista de vânzare şi montare pentru fiecare tip de contor de apă caldă utilizat ca repartitor de costuri, precum şi tariful de exploatare a sistemului de repartizare a costurilor pentru apa caldă de consum într-un imobil de tip condominiu.  +  Articolul 9 (1) Pentru autorizare, solicitanţii transmit sau prezintă autorităţii competente documentele precizate la art. 6, 7 şi 8, după caz. (2) Cererea de autorizare se înregistrează într-un registru, la sediul autorităţii competente. (3) Dacă solicitantul are mai multe puncte de lucru care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum, va solicita autorizarea fiecăruia dintre acestea.  +  Articolul 10O persoană juridică poate solicita şi obţine autorizarea pentru mai multe categorii de activităţi, dacă îndeplineşte condiţiile corespunzătoare tipurilor de autorizare solicitate şi cu condiţia achitării tarifului corespunzător fiecărui tip de autorizaţie. Cerinţele similare trebuie îndeplinite o singură dată, la nivelul cerinţei acoperitoare, inclusiv pentru punctele de lucru ale unui solicitant de autorizaţie.  +  Secţiunea a 2-a Analiza documentelor prezentate de solicitantul autorizaţiei  +  Articolul 11 (1) Autoritatea competentă analizează documentele anexate de solicitant la cererea depusă în vederea eliberării autorizaţiei şi, dacă este cazul, adresează solicitantului o adresă prin care i se aduc la cunoştinţă acestuia obligaţiile privind transmiterea de completări sau de clarificări, cu referire la cererea şi la documentele depuse, în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii. (2) După caz, în funcţie de calitatea şi de complexitatea informaţiilor prezentate de solicitant, autoritatea competentă poate decide: a) convocarea, la sediul autorităţii competente, a reprezentanţilor împuterniciţi ai solicitantului, pentru a clarifica anumite aspecte care reies/nu reies din documentaţiile puse la dispoziţie; b) verificarea la faţa locului a realităţii datelor înscrise în documentaţia transmisă de solicitant; constatările rezultate din aceste verificări se înscriu într-un proces-verbal care se încheie între reprezentantul autorităţii competente şi reprezentantul împuternicit al solicitantului. (3) În cazul în care, în termen de 60 de zile de la data înregistrării cererii privind eliberarea autorizaţiei, solicitantul nu furnizează autorităţii competente toată documentaţia corespunzătoare, inclusiv completările solicitate pe parcurs, autoritatea competentă va înapoia documentaţia aferentă, radiind solicitarea respectivă din procedura de autorizare.  +  Articolul 12 (1) Poate fi exclusă dintr-o procedură de autorizare orice persoană juridică ce se află în oricare dintre următoarele situaţii: a) este în stare de faliment ori în reorganizare judiciară; b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a); c) nu şi-a îndeplinit obligaţiile exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către bugetul de stat, inclusiv cel local, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat; d) furnizează informaţii false în documentele prezentate; e) a comis o gravă greşeală în materie profesională sau nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate printr-un alt contract cu specific similar, referitoare la incorectitudinea executării montajului şi la exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor. (2) Impozitele şi taxele pentru care s-au acordat înlesniri la plată (amânări, eşalonări etc.) de către organele competente nu se consideră obligaţii exigibile de plată, în măsura în care s-au respectat condiţiile impuse la acordarea înlesnirilor.  +  Articolul 13 (1) Acordarea sau refuzul de a elibera autorizaţia se bazează pe elementele rezultate din documentele transmise de solicitant, autoritatea competentă luând în considerare: a) caracterul complet al documentaţiei prezentate; b) autenticitatea datelor conţinute de documentaţia prezentată; c) existenţa unui cadru tehnico-organizatoric care să permită persoanei juridice desfăşurarea activităţilor pentru care a solicitat autorizarea; d) asigurarea resurselor financiare necesare activităţilor pentru care s-a solicitat eliberarea autorizaţiei; e) asigurarea personalului calificat, experienţa profesională şi de conducere;-------------Lit. f) a alin. (1) al art. 13 a fost abrogată de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 659 din 31 octombrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 noiembrie 2005. g) eficienţa economică a sistemelor de repartizare a costurilor pentru care s-a solicitat eliberarea autorizaţiei, raportată la mărimile şi valorile de referinţă practicate pe piaţa acestor servicii; h) modul în care activităţile similare practicate până la data depunerii solicitării au afectat persoane fizice sau juridice, beneficiare ale serviciilor prestate. (2) În toate cazurile, după analizarea documentaţiei depuse de solicitant, autoritatea competentă întocmeşte un raport care include propunerea justificată de a elibera/refuza acordarea autorizaţiei respective. (3) Durata de valabilitate a autorizaţiei este de 5 ani de la data eliberării acesteia. Cererea pentru eliberarea unei noi autorizaţii se depune la sediul autorităţii competente cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al acesteia.-------------Alin. (3) al art. 13 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 659 din 31 octombrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 noiembrie 2005. (4) În cazul în care se propune eliberarea autorizaţiei, autoritatea competentă asigură redactarea condiţiilor de menţinere a autorizaţiei, care constituie parte integrantă a acesteia. (5) Autoritatea competentă pune la dispoziţie solicitantului şi oricărei persoane interesate textul condiţiilor de menţinere a autorizaţiei. (6) Condiţiile de menţinere a autorizaţiei se referă la următoarele aspecte, fără însă a fi limitate la acestea: a) activităţile care fac obiectul autorizaţiei; b) durata de valabilitate a autorizaţiei; c) obligaţia titularului de autorizaţie de a informa autoritatea competentă cu privire la modificările interne survenite pe plan tehnic şi organizatoric; d) obligaţia titularului de autorizaţie de a respecta reglementările şi legislaţia în vigoare din domeniul activităţilor pentru care a solicitat autorizarea; e) obligaţia titularului de autorizaţie de a notifica în prealabil clienţilor săi că pentru preluarea în facturare individuală a proprietarilor de apartamente este obligatorie montarea repartitoarelor de costuri în toate apartamentele racordate la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică din condominiul respectiv, inclusiv montarea de repartitoare de costuri pentru apa caldă în toate locurile de consum din spaţiile comune; f) obligaţia titularului de autorizaţie de a notifica în prealabil clienţilor săi că este obligatorie executarea echilibrării hidraulice, dacă s-au adus modificări ale instalaţiilor interioare de încălzire în condominiul respectiv; g) interdicţii, restricţii şi sarcini pentru titularul de autorizaţie, în scopul menţinerii unui mediu concurenţial normal în domeniu, evitării dezechilibrelor pe piaţă şi a practicilor anticoncurenţiale; h) obligaţia titularului de autorizaţie de a notifica anticipat clienţilor săi şi autorităţii competente, în modul stabilit de autoritatea competentă, intenţia de a înceta desfăşurarea activităţii care face obiectul autorizaţiei; i) interdicţia de a efectua lucrări de montare şi/sau de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor fără contract legal încheiat cu asociaţia de proprietari/locatari; j) interdicţia de a efectua lucrări de montare şi/sau de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor fără obţinerea avizelor şi acordurilor legale; k) interdicţia de a executa manevre sau de a interveni în reţeaua furnizorului de energie termică fără aprobarea acestuia; l) obligaţia titularului de autorizaţie de a prezenta autorităţii competente rapoarte tehnice şi financiare privind activitatea care face obiectul autorizaţiei; m) obligaţia titularului de autorizaţie de a comunică lunar autorităţii competente numărul contractelor pentru montarea şi exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi datele de identificare a asociaţiilor de proprietari/locatari cu care s-au încheiat aceste contracte, precum şi numărul contractelor încheiate pentru montarea contoarelor de apă caldă utilizate ca repartitoare de costuri;-------------Lit. m) a alin. (6) al art. 13 a fost modificată de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 659 din 31 octombrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 noiembrie 2005.-------------Lit. n) a alin. (6) al art. 13 a fost abrogată de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 659 din 31 octombrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 noiembrie 2005. o) recomandarea adresată titularului de autorizaţie de a constitui şi a menţine garanţii financiare care să permită desfăşurarea fără întrerupere a activităţilor pentru care se eliberează autorizaţia; p) obligaţia titularului de autorizaţie de a pune la dispoziţie autorităţii competente datele necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii de control exercitate de aceasta; q) obligaţia titularului de autorizaţie de a înştiinţa în prealabil autoritatea competentă cu privire la intenţia de a participa la licitaţii organizate pentru montarea şi exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor; r) condiţii privind modificarea, suspendarea şi retragerea autorizaţiei; s) condiţii în care autoritatea competentă este îndreptăţită să aplice sancţiuni titularului de autorizaţie.  +  Articolul 14 (1) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală privind eliberarea sau refuzul de acordare a autorizaţiei se comunică în scris solicitantului acesteia şi se face public pe site-ul autorităţii competente. (2) Ordinul poate fi atacat în contencios administrativ, de către solicitant, în termen de 30 de zile de la data comunicării privind eliberarea sau refuzul de acordare a autorizaţiei.  +  Capitolul III Condiţiile în care se modifică autorizaţiile  +  Articolul 15 (1) La cererea unui prestator sau din oficiu, autoritatea competentă poate decide modificarea autorizaţiilor în următoarele situaţii: a) modificări ale statutului;-------------Lit. a) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 659 din 31 octombrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 noiembrie 2005. b) schimbarea sediului; c) modificări privind capacitatea tehnică sau extinderea domeniului de activitate. (2) Situaţiile prevăzute la alin. (1) sunt notificate autorităţii competente de către prestator, în termen de 10 zile de la apariţia lor, în anexa la cererea prin care se solicită modificarea documentului de autorizare. Pentru astfel de situaţii autoritatea competentă urmează să elibereze solicitanţilor noi documente de autorizare.  +  Capitolul IV Procedura de suspendare şi retragere a autorizaţiilor  +  Articolul 16În cazul nerespectării condiţiilor de menţinere a autorizaţiei sau al încălcării de către titularul de autorizaţie a altor reglementări emise de autoritatea competentă ori a unor obligaţii legale, autoritatea competentă procedează astfel: a) suspendă autorizaţia şi acordă un termen de conformare de maximum 3 luni titularului autorizaţiei respective, în cazul în care situaţia creată se poate remedia; b) retrage autorizaţia, dacă situaţia creată este iremediabilă.  +  Articolul 17 (1) În situaţiile specificate la art. 16, precum şi la sesizarea din oficiu a autorităţii competente, de către terţi sau de către însuşi titularul autorizaţiei, autoritatea competentă mai poate suspenda autorizaţia în cazurile în care titularul acesteia: a) nu notifică autorităţii competente, în termen de 30 de zile, modificarea condiţiilor avute în vedere la autorizare; b) modifică numărul şi calificarea personalului, astfel încât nu mai sunt respectate condiţiile minimale pentru tipul de autorizare obţinut; c) aduce modificări de patrimoniu care afectează desfăşurarea activităţilor pentru care este autorizat; d) nu respectă obligaţiile contractuale faţă de beneficiar privind termenele şi calitatea serviciului; e) se află în situaţia de începere a procedurii de reorganizare judiciară sau de faliment. (2) Titularul autorizaţiei este obligat să notifice autorităţii competente situaţia menţionată la alin. (1) lit. e), în termen de 8 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti.  +  Articolul 18 (1) Autoritatea competentă poate retrage autorizaţia şi în următoarele cazuri: a) la două suspendări ale autorizaţiei;-------------Lit. b) a alin. (1) al art. 18 a fost abrogată de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 659 din 31 octombrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 noiembrie 2005. c) vânzarea societăţii comerciale care desfăşoară activităţile pentru care s-a făcut autorizarea; d) decăderea din drepturi, incapacitatea de plată sau falimentul titularului autorizaţiei. e) încetarea activităţii/desfiinţarea punctului de lucru autorizat.-------------Lit. e) a alin. (1) al art. 18 a fost introdusă de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 659 din 31 octombrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 noiembrie 2005. (2) Titularul autorizaţiei este obligat să notifice autorităţii competente situaţia menţionată la alin. (1) lit. d), în termen de 8 zile de la rămânerea definitivă a unei hotărâri judecătoreşti, înregistrarea la oficiul registrului comerţului, autentificarea la notariat, rezilierea de contracte şi altele.  +  Articolul 19În cazul retragerii autorizaţiei pentru activitatea de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire, pentru a asigura continuitatea, autoritatea competentă îl obligă pe titularul autorizaţiei să îndeplinească activitatea autorizată până la sfârşitul sezonului rece.-------------Art. 19 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 659 din 31 octombrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 noiembrie 2005.  +  Capitolul V Controlul activităţii titularilor de autorizaţii  +  Articolul 20Autoritatea competentă supraveghează activitatea prestatorilor şi efectuează controale în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 147/2004 pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală. În acest scop autoritatea competentă:-------------Partea introductivă a art. 20 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 259 din 13 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 24 ianuarie 2006. a) analizează sesizările şi reclamaţiile făcute de clienţi, de autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, de terţe persoane interesate; b) analizează îndeplinirea măsurilor de conformare; c) analizează rapoartele de activitate transmise de titularii de autorizaţii; d) controlează, atunci când consideră oportun, documentele, lucrările efectuate sau în curs de derulare, modul de respectare a condiţiilor de menţinere a autorizaţiei.  +  Articolul 21În exercitarea atribuţiilor de control, reprezentanţii autorizaţi ai autorităţii competente au dreptul de acces pe teritoriul şi la documentele persoanelor juridice autorizate. Titularul de autorizaţie controlat va acorda autorităţii competente orice asistenţă necesară pe parcursul efectuării controlului.  +  Capitolul VI Tarife pentru eliberarea/modificarea de autorizaţii  +  Articolul 22 (1) Pentru eliberarea de autorizaţii autoritatea competentă percepe următoarele tarife: a) pentru analiza documentaţiei, tariful este cel prevăzut la lit. A.2. din anexa nr. 8 la Regulamentul privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, cu modificările ulterioare.-------------Litera a) a alin. (1) al art. 22 a fost modificată de art. II din ORDINUL nr. 132 din 16 aprilie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 4 mai 2009. b) 400 lei pentru eliberarea autorizaţiei de montare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire; c) 400 lei pentru eliberarea autorizaţiei de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire; d) 400 lei pentru eliberarea autorizaţiei de montare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru apa caldă de consum; e) 400 lei pentru eliberarea autorizaţiei de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru apa caldă de consum; f) 200 lei pentru modificarea oricărui tip de autorizaţie; g) 2.500 lei pentru ridicarea unei suspendări de autorizaţie.------------Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 376 din 16 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 29 iulie 2008.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDINUL nr. 376 din 16 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 29 iulie 2008, tarifele prevăzute la art. I se vor aplica începând cu data de întâi a lunii următoare publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Plata tarifului de eliberare a autorizaţiei se va face în maximum 30 de zile de la data la care solicitantul a fost înştiinţat că i se va acorda autorizaţia. În caz contrar, solicitantul va pierde dreptul de primire a autorizaţiei. (3) Aceste tarife se actualizează anual prin ordin al preşedintelui autorităţii competente.  +  Articolul 23 (1) Titularii de autorizaţii plătesc autorităţii competente un tarif anual de menţinere a autorizaţiei egal cu valoarea tarifului pentru eliberarea de autorizaţii. (2) Tariful anual de menţinere a autorizaţiei, perceput de autoritatea competentă de la fiecare titular de autorizaţie, se varsă în contul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală cod IBAN: RO73 TREZ 7005 025X XX00 0275, deschis la Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti. (3) Tariful anual de menţinere a autorizaţiei se datorează începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care s-a eliberat autorizaţia. Plata tarifului anual de menţinere a autorizaţiei se va efectua în tranşe trimestriale egale, având ca termen limită data de 20 a primei luni din trimestrul curent, pentru trimestrul precedent. (4) Întârzierea în achitarea sumelor datorate atrage dobânzi şi penalităţi de întârziere similare celor prevăzute pentru creanţele bugetare.  +  Articolul 24 (1) Tarifele pentru eliberarea de autorizaţii şi cele pentru menţinerea autorizaţiilor vor fi făcute venit la bugetul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală. (2) Tarifele menţionate la art. 22 şi 23 nu sunt aferente unor operaţiuni care intră în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată şi prin urmare nu includ taxa pe valoarea adăugată.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 25Drepturile şi obligaţiile conferite titularilor prin autorizaţiile acordate nu pot fi transferate, în întregime sau în parte. Orice transfer efectuat este nul de drept şi constituie o încălcare a prevederilor autorizaţiei.  +  Articolul 26De la data intrării în vigoare a prezentelor norme, toate agreerile acordate societăţilor comerciale care montează şi exploatează sisteme de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum de către autorităţile administraţiei publice locale sau de furnizorii de energie termică îşi încetează valabilitatea, Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală fiind singura instituţie abilitată pentru eliberarea de autorizaţii în acest domeniu de activitate.  +  Articolul 27Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa 1────────la norme────────CEREREpentru autorizareDomnule Preşedinte,Subsemnatul ....../(numele şi prenumele)......, în calitate de ....../(director general/administrator unic)..... la Societatea Comercială ......./(denumirea societăţii comerciale)......, având forma juridică de ......./(S.R.L./S.A./N.C.)....., cu sediul în localitatea ....., str. .... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ...., sectorul/judeţul ....., nr. telefon ........, nr. fax ......, înmatriculată la registrul comerţului cu nr. ......, cod unic de înregistrare ........, cont deschis la banca ......., sucursala ......., solicit eliberarea/modificarea unei autorizaţii de:1. montare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire;2. exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire;3. montare a contoarelor de apă caldă utilizate ca repartitoare de costuri;4. exploatare a contoarelor de apă caldă utilizate ca repartitoare de costuri, pentru societate;saupentru punctul de lucru din localitatea ......., str. ....... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., sectorul/judeţul ...., nr. telefon ....., nr. fax ............ .Cererea este însoţită de documentele specifice, a căror listă este anexată la prezenta.Data ............Semnătura şi ştampila,NOTĂ:La pct. 1, 2, 3 şi 4 se completează numai rândul care urmează uneia dintre aceste cifre, potrivit situaţiei.  +  Anexa 2────────la norme──────────DECLARAŢIESubsemnatul ......./(numele şi prenumele)....., în calitate de ....../(director general/administrator unic)...... la Societatea Comercială ......./(denumirea societăţii comerciale)......., având forma juridică de ......../(S.R.L./S.A./N.C.)......, cu sediul în localitatea ....., str. .... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ...., sectorul/judeţul ......, nr. telefon ....., nr. fax ...., înmatriculată la registrul comerţului cu nr. ......, cod unic de înregistrare ....., cont deschis la banca ......., sucursala ......, declar pe propria răspundere că societatea comercială va respecta şi va asigura următoarele condiţii impuse pentru montarea şi exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire:------------Lit. h) din anexa 2 a fost modificată de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 659 din 31 octombrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 noiembrie 2005.Data: ............................................................(numele, prenumele în clar şi semnătura)Loc pentru ştampilă a) deţinerea unui software propriu sau a unei licenţe de software pentru repartizarea cheltuielilor de încălzire, adaptat pentru corpurile de încălzire din România; b) asigurarea întocmirii fişelor de consum pentru fiecare spaţiu cu destinaţie de locuinţă, precum şi pentru întregul imobil de tip condominiu; c) va conveni, de comun acord cu furnizorii de energie termică, aplicaţia software şi modul de transmitere în format electronic a tabelului centralizator cu repartizarea consumurilor individuale de energie termică pentru încălzire de la asociaţiile de proprietari/locatari care au optat pentru preluarea în facturare individuală; d) asigurarea exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire, pe toată durata de viaţă a acestora; durata de viaţă este de minimum 10 ani; e) acordarea de certificate de garanţie pentru robinete termostatate şi repartitoare de costuri o perioadă de minimum 3 ani; f) acordarea de certificate de garanţie pentru montaj o perioadă de minimum 3 ani; g) asigurarea postgaranţiei pe toată durata de viaţă a sistemelor de repartizare a costurilor, în ceea ce priveşte efectuarea lucrărilor de întreţinere, service, înlocuirea bateriilor şi aplicarea sigiliilor; h) responsabilitatea corectitudinii alegerii repartitoarelor de costuri în conformitate cu domeniul de utilizare prevăzut în standardele SR EN 834:2002 şi SR EN 835:2002, precum şi a corectitudinii montajului în conformitate cu specificaţiile producătorului; i) montarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire doar în imobilele de tip condominiu în care se asigură instalarea acestora pe toate corpurile de încălzire, pentru un minimum de 80% din apartamentele racordate la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică din condominiul respectiv; j) oferta economică transmisă asociaţiilor de proprietari/locatari va conţine costurile efectuării echilibrării hidraulice, costurile de achiziţionare şi de montare a setului format dintr-un robinet termostat şi un repartitor de costuri pentru un corp de încălzire, costurile defalcate pentru citirea, respectiv repartizarea consumurilor individuale de energie termică pentru încălzire; k) nu va executa lucrări de montare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire fără efectuarea echilibrării hidraulice în imobilele de tip condominiu unde s-au efectuat modificări ale instalaţiilor interioare de încălzire din acesta faţă de proiectul iniţial.  +  Anexa 3────────la norme────────DECLARAŢIESubsemnatul ......./(numele şi prenumele)....., în calitate de ....../(director general/administrator unic)...... la Societatea Comercială ....../(denumirea societăţii comerciale)......., având forma juridică de ....../(S.R.L./S.A./N.C.)....., cu sediul în localitatea ....., str. .... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ...., nr. telefon ....., nr. fax ...., înmatriculată la registrul comerţului cu nr. ....., cod unic de înregistrare ......, cont deschis la banca ....., sucursala ....., declar pe propria răspundere că societatea comercială va respecta şi va asigura următoarele condiţii impuse pentru montarea şi exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru apa caldă de consum: a) respectarea specificaţiilor producătorului referitoare la corectitudinea montajului; b) asigurarea postgaranţiei pe toată durata de viaţă a sistemelor de repartizare a costurilor, în ceea ce priveşte efectuarea lucrărilor de verificare metrologică periodică, întreţinere, service şi aplicarea sigiliilor; c) asigurarea întocmirii fişelor de consum pentru fiecare spaţiu cu destinaţie de locuinţă, precum şi pentru întregul imobil de tip condominiu; d) convenirea, de comun acord cu furnizorii de energie termică, a aplicaţiei software şi a modului de transmitere în format electronic a tabelului centralizator cu repartizarea consumurilor individuale de energie termică pentru apa caldă de consum de la asociaţiile de proprietari/locatari care au optat pentru preluarea în facturare individuală; e) exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru apa caldă de consum pe toată durata de viaţă a acestora; f) nu va monta sisteme de repartizare a costurilor pentru apa caldă de consum în imobilele de tip condominiu decât dacă se asigură instalarea acestora în toate locurile de consum, pentru un minimum de 80% din apartamentele racordate la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică din condominiul respectiv; g) oferta economică transmisă asociaţiilor de proprietari/locatari va conţine costurile de montare a filtrelor de impurităţi pe coloanele de distribuţie a apei calde din condominiu, costurile de achiziţionare şi montare a unui contor de apă caldă utilizat ca repartitor de costuri, costurile de achiziţie şi montare a repartitoarelor de costuri instalate în locurile de consum din spaţiile comune, costurile defalcate pentru citirea, respectiv repartizarea consumurilor individuale de energie termică pentru apa caldă de consum din condominiul respectiv; h) declaraţie pe propria răspundere că la montarea contoarelor de apă caldă utilizate ca repartitoare de costuri va asigura marcarea/aplicarea literelor RC pe fiecare aparat; i) acordarea de certificate de garanţie pentru contoarele de apă caldă utilizate ca repartitoare de costuri pe o perioadă de minimum 3 ani; j) acordarea de certificate de garanţie pentru montaj pe o perioadă de minimum 3 ani.Data: ..............................................................(numele, prenumele în clar şi semnătura)Loc pentru ştampilă______________