REGULAMENT din 23 februarie 2010privind atestarea titlului oficial de calificare în profesia de consilier juridic, obţinut în România, şi a experienţei în profesie dobândite în România de către cetăţenii români sau cetăţenii unui alt stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicării acesteia în celelalte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 3 martie 2010     +  Articolul 1În vederea accesului sau exercitării profesiei de consilier juridic sau a unei alte profesii similare celei de consilier juridic într-un stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European, cetăţenii români ori cetăţenii unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, deţinători ai acestui titlu oficial de calificare, vor adresa o cerere Ministerului Justiţiei - Direcţia servicii conexe, prin care vor solicita eliberarea unei adeverinţe din care să rezulte calificarea profesională de consilier juridic şi exercitarea acestei profesii în România în decursul unei perioade de timp.  +  Articolul 2Cererea va fi însoţită de următoarele acte: a) copia actului de identitate din care rezultă cetăţenia română sau cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European; b) copia legalizată a diplomei de licenţă în domeniul drept, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată în România; c) copia legalizată a cărţii de muncă sau adeverinţa eliberată de angajator, conform anexei nr. 1, din care să rezulte că solicitantul a exercitat profesia de consilier juridic pe teritoriul României. Responsabilitatea pentru autenticitatea şi legalitatea datelor înscrise în copia cărţii de muncă sau în adeverinţă aparţine angajatorului.  +  Articolul 3Ministerul Justiţiei - Direcţia servicii conexe eliberează o adeverinţă, conform anexei nr. 2, care atestă calificarea de consilier juridic în România şi experienţa dobândită de solicitant în această profesie în România, în vederea admiterii şi practicării acestei profesii în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1 la regulamentModel adeverinţă eliberată de angajatorAntetul unităţii angajatoareNr. de înregistrare/data- Model -ADEVERINŢĂSe adevereşte prin prezenta că doamna/domnul .............................. a fost încadrată/încadrat în funcţia de consilier juridic de la data de.......(zi, lună, an)..... până la data de.....(zi, lună, an)...., exercitând efectiv, legal şi neîntrerupt *1) această activitate pe această durată.Funcţia .........................................Numele şi prenumele persoanei abilitate ..............Semnătura şi ştampila ...........................--------*1) Acolo unde este cazul, se vor menţiona perioadele privind concediile medicale/creştere îngrijire copil/concedii fără plată, suspendare contract de muncă sau orice întrerupere a raporturilor de muncă/de serviciu.(SIGLA MINISTERUL JUSTIŢIEI)  +  Anexa 2 la regulamentMINISTERUL JUSTIŢIEIDIRECŢIA SERVICII CONEXENr. de înregistrare/data ..............- Model -ADEVERINŢĂSe adevereşte prin prezenta că doamna/domnul ............... a obţinut în România calificarea profesională de consilier juridic în temeiul Diplomei de licenţă nr. ....../............., eliberată de Universitatea ................. din ............, ca urmare a absolvirii Facultăţii de Drept din ..............., profilul..............., specializarea .................., şi a exercitării profesiei reglementate de consilier juridic în România pentru o perioadă de ....... ani, .... luni, ....... zile.Actul/Actele normativ(e) care reglementează profesia de consilier juridic în România este/sunt ...................., publicat(e) în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ............ .DirectorNumele şi prenumele ...........................Semnătura şi ştampila ..........................Direcţia servicii conexe------