REGULAMENT din 17 februarie 2010de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul din România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 2 martie 2010   +  Capitolul I Obiectul şi domeniul de aplicare a regulamentului, definirea accidentelor şi incidentelor  +  Secţiunea 1 Obiectul şi domeniul de aplicare a regulamentului  +  Articolul 1Prezentul regulament stabileşte modul în care se desfăşoară activitatea de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare în operaţiunile de transport pe căile ferate sau pe reţeaua de transport cu metroul din România.  +  Articolul 2 (1) Prin operaţiuni de transport pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul se înţelege orice deplasare de persoane şi/sau bunuri realizată cu vehicule feroviare de către operatorii economici, precum şi serviciile adiacente ori conexe acestora. (2) Serviciile adiacente sunt activităţile care au ca obiect: a) asigurarea desfăşurării în siguranţă a transportului pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul; b) asigurarea condiţiilor tehnice constructive, de întreţinere şi de exploatare a infrastructurii şi instalaţiilor feroviare, precum şi ale vehiculelor care circulă pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul. (3) Serviciile conexe sunt activităţile care se desfăşoară în legătură nemijlocită cu sau în timpul transportului feroviar.  +  Articolul 3 (1) Operaţiunile de transport pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul trebuie să se desfăşoare în condiţii de siguranţă feroviară. (2) Siguranţa feroviară este conceptul potrivit căruia operaţiunile de transport pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul trebuie să se desfăşoare fără pericol pentru persoane, pentru bunurile şi mărfurile încredinţate la transport, pentru vehiculele feroviare, pentru infrastructură, precum şi pentru mediul înconjurător.  +  Articolul 4Personalul Autorităţii Feroviare Române, denumită în continuare AFER, şi al operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul este obligat să cunoască, să respecte şi să aplice prevederile prezentului regulament, potrivit funcţiei deţinute.  +  Articolul 5 (1) Siguranţa feroviară se realizează prin aplicarea şi respectarea de către toţi operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar a actelor normative şi a reglementărilor specifice sistemului de transport pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul, care cuprind cerinţe obligatorii de siguranţă feroviară, denumite în continuare norme naţionale de siguranţă feroviară. Nivelurile de siguranţă care trebuie atinse sunt exprimate prin criterii de acceptare a riscului şi sunt definite de obiectivele de siguranţă comune. (2) Normele naţionale de siguranţă feroviară cuprind prevederi referitoare la: a) obiectivele şi metodele de siguranţă feroviară naţionale cuprinse în reglementările specifice; b) cerinţele aplicabile sistemelor de management al siguranţei feroviare, certificării şi autorizării de siguranţă; c) cerinţele privind construirea, autorizarea punerii în funcţiune, repararea şi întreţinerea elementelor infrastructurii specifice căii ferate şi transportului cu metroul; d) cerinţele privind construirea, autorizarea punerii în funcţiune şi introducerea în circulaţie, repararea şi întreţinerea vehiculelor, noi sau modificate, după caz; e) cerinţele referitoare la personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei privind calificarea, instruirea, autorizarea, verificarea periodică din punct de vedere profesional şi examinarea medicală şi psihologică, potrivit reglementărilor specifice; f) cerinţele privind schimbul de vehicule feroviare între operatorii economici pe care aceştia le deţin, sistemele de înregistrare a respectivelor vehicule feroviare şi cerinţele aplicabile procedurilor de încercare pentru acestea; g) modul de exploatare a reţelei feroviare, inclusiv regulile referitoare la sistemele de semnalizare şi gestionare a traficului cuprinse în reglementările specifice; h) cerinţele aplicabile personalului cu responsabilităţi în siguranţa feroviară, inclusiv criteriile de selecţie, autorizare şi atestare, dacă este cazul; i) prevenirea şi investigarea accidentelor şi incidentelor; j) normele de stabilire a unor cerinţe privind normele interne suplimentare de exploatare care trebuie stabilite de operatorii economici.  +  Secţiunea a 2-a Definiţii  +  Articolul 6În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) accident - un eveniment neprevăzut, nedorit sau neintenţionat ori un lanţ specific de asemenea evenimente, care are consecinţe dăunătoare. Accidentele se împart în următoarele categorii distincte: coliziuni, deraieri, accidente la treceri de nivel, accidentări ale persoanelor produse de materialul rulant în mişcare, incendii şi altele; b) accident grav - orice coliziune sau deraiere de trenuri ducând la decesul a cel puţin o persoană ori la vătămarea gravă a 5 sau mai multe persoane ori producând pagube importante ale materialului rulant, infrastructurii sau mediului şi orice alt accident similar cu un impact evident asupra reglementării siguranţei feroviare ori asupra gestionării siguranţei; c) pagube importante - pagubele care pot fi evaluate de îndată de organismul de investigare la un total de cel puţin 2 milioane euro; d) incident - orice eveniment, altul decât un accident sau un accident grav, asociat cu exploatarea trenurilor şi afectând siguranţa în exploatare; e) decedat - persoană la care a survenit decesul ca urmare a vătămării sale în accident, cu excepţia sinuciderii*1);_________*1) Sinuciderea, numită şi suicid, este actul prin care cineva îşi ia singur viaţa. f) vătămare gravă - afecţiune a stării de sănătate suferită de o persoană în cursul unui accident/incident şi care:- în intervalul de 7 zile de la data accidentului/incidentului a necesitat spitalizarea pentru o perioadă mai mare sau egală cu 3 zile;- are ca rezultat o fractură de os;- implică ruperi sau sfâşieri ale ţesuturilor, care au ca urmări hemoragii grave, leziuni ale nervilor, muşchilor sau tendoanelor;- implică leziunea oricărui organ intern;- implică arsuri de gradul 2 sau 3 sau orice alte arsuri care acoperă mai mult de 5% din suprafaţa corpului;- rezultă din expunerea la material biologic infecţios, materii toxice, corozive sau la radiaţii periculoase. g) investigaţie - un proces desfăşurat în scopul prevenirii accidentelor şi incidentelor, care include strângerea şi analizarea informaţiilor, stabilirea condiţiilor, inclusiv determinarea cauzelor şi, dacă este cazul, emiterea unor recomandări de siguranţă. Investigaţia are statutul juridic de act administrativ, permiţând investigatorilor principali să îşi îndeplinească sarcinile în modul cel mai eficient şi în timpul cel mai scurt cu putinţă. Investigaţia este realizată independent de orice anchetă judiciară. Investigaţia nu se ocupă în niciun caz cu stabilirea vinovăţiei sau a răspunderii; h) investigator principal - o persoană responsabilă de organizarea, conducerea şi controlul desfăşurării unei investigaţii; i) avizare - proces de înştiinţare a personalului cu funcţii de conducere şi a celui cu atribuţii de instruire, îndrumare şi control cu privire la producerea unui accident sau a unui incident pe infrastructura feroviară publică şi/sau privată specifică transportului pe calea ferată, respectiv pe reţeaua de transport cu metroul.  +  Capitolul II Clasificarea accidentelor şi incidentelor  +  Articolul 7 (1) În înţelesul prezentului regulament, accidentele se împart în următoarele categorii: a) coliziuni ce pot avea loc între trenuri sau coliziuni între trenuri şi alte vehicule feroviare în mişcare ori în staţionare, cu excepţia celor care pot fi scoase de pe linie cu braţele. În categoria coliziunilor de trenuri se includ acostările între trenuri sau cu vehicule feroviare în staţionare ori în mişcare, precum şi cu obstacole aflate în gabaritul de liberă trecere, cu excepţia celor care pot fi scoase din gabaritul liniei cu braţele; b) deraieri de vehicule feroviare din compunerea trenurilor în circulaţie; c) loviri ale vehiculelor rutiere la trecerile la nivel de către trenuri în circulaţie; d) loviri ale persoanelor de către vehicule feroviare aflate în mişcare, cu excepţia cazurilor de suicid; e) incendii la vehiculele feroviare din compunerea trenurilor în circulaţie. (2) În funcţie de consecinţe, accidentele se clasifică în: a) accidente grave - situaţiile sau faptele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), care au avut ca urmare, după caz:- cel puţin o persoană decedată;- vătămarea gravă a cel puţin 5 persoane;- pagube importante produse vehiculelor feroviare, infrastructurii feroviare sau mediului, precum şi orice alt accident similar cu un impact evident asupra reglementării siguranţei feroviare sau asupra gestionării acesteia. b) accidente - situaţiile sau faptele prevăzute la alin. (1) care nu se încadrează la accidente grave. Sunt considerate accidente şi situaţiile sau faptele prevăzute la alin. (1) produse în activitatea de manevră feroviară, care au avut ca urmare decesul a cel puţin unei persoane.  +  Articolul 8Clasificarea incidentelor, în funcţie de activitatea în cursul căreia s-au produs:1. Grupa A - incidente produse în circulaţia trenurilor:1.1. expedieri sau plecări de trenuri când calea este ocupată - tren contra tren sau tren după tren, fără respectarea prevederilor din reglementările specifice;1.2. primiri sau intrări de trenuri în staţie pe linie ocupată ori închisă cu atacarea macazului care dă acces la linia ocupată sau închisă, fără respectarea prevederilor din reglementările specifice; primiri de trenuri cu marca de siguranţă ocupată la intrare;1.3. primirea simultană a trenurilor sau expedierea unui tren simultan cu primirea altui tren în acelaşi sens de mers pe parcursuri incompatibile; primiri de trenuri cu marca de siguranţă ocupată în capătul opus parcursului de primire, fără respectarea prevederilor din reglementările specifice; expedieri sau plecări de trenuri cu marca de siguranţă ocupată pe parcursul de ieşire;1.4. scăpări de trenuri sau de vehicule feroviare din linie curentă ori din puncte de secţionare, care se angajează pe parcursul de primire sau expediere, pe linia curentă ori pe linia de evitare/scăpare; scăpări de trenuri sau de vehicule feroviare din puncte de secţionare cu depăşirea mărcii de siguranţă;1.5. expedieri sau plecări de trenuri: a) fără cale liberă sau fără consimţământul în blocul de linii al staţiei vecine; b) fără ordinul operatorului de circulaţie, pe secţiile cu "conducerea centralizată a circulaţiei trenurilor"; c) în altă direcţie de mers decât cea prevăzută, cu atacarea macazului care dă acces la acea direcţie de mers; d) pe linie închisă, fără respectarea prevederilor din reglementările specifice;1.6. plecarea trenurilor dintr-un punct de secţionare fără a avea dreptul de a ocupa linia curentă şi fără respectarea prevederilor din reglementările specifice;1.7. depăşirea de către trenuri a semnalelor fixe sau mobile, precum şi a indicatoarelor care ordonă "oprirea", fără respectarea prevederilor din reglementările specifice, respectiv de către trenuri de metrou cu instalaţia ATP izolată;1.8. depăşirea de către trenuri a mărcii de siguranţă în cazul semnalelor de ieşire de grup, fără respectarea prevederilor din reglementările specifice;1.9. depăşirea de către trenuri a vitezelor maxime*2) admise de linie, a vitezelor maxime stabilite pentru categoria de tren respectivă în livretele de mers sau prin ordin de circulaţie, a treptelor restricţiilor de viteză;____________*2) Depăşirea de către trenuri a vitezelor maxime va fi interpretată în funcţie de clasa de precizie a aparatului de înregistrare a vitezei, luându-se în considerare şi toleranţele de măsurare.1.10. lovirea lucrărilor de artă, construcţiilor, instalaţiilor sau a altor vehicule feroviare de către transporturi cu gabarit depăşit, de către vagoane cu încărcătura deplasată ori cu părţile mobile neasigurate sau neînchise, respectiv de către piese ori subansambluri ale vehiculelor feroviare sau ale încărcăturii acestora, în urma cărora nu au fost înregistrate deraieri de vehicule feroviare;1.11. efectuarea de comenzi eronate pentru circulaţia trenurilor ca urmare a funcţionării defectuoase, a neremedierii defecţiunilor sau a neverificării instalaţiilor de centralizare şi telecomandă;1.12. îndrumarea trenurilor cu procentul de masă frânată neasigurat în conformitate cu livretul de mers corespunzător categoriei trenului respectiv, precum şi a trenurilor de lucru în activitatea de metrou, fără asigurarea procentului de masă frânată pentru menţinerea pe loc sau cu conducta generală de aer întreruptă, indiferent dacă procentul de masă frânată este sau nu asigurat;1.13. executarea eronată a parcursurilor de intrare, de ieşire sau de trecere a trenurilor;1.14. lovirea de către trenuri a vehiculelor feroviare care se pot scoate de pe linie cu braţele, a materialelor, utilajelor, dispozitivelor, pieselor şi instalaţiilor aflate în gabaritul de liberă trecere, în urma cărora nu au avut loc deraieri de vehicule feroviare.2. Grupa B - incidente produse în activitatea de manevră:2.1. ieşirea convoiului de manevră, a locomotivei la manevră sau a altor vehicule feroviare dincolo de limita staţiei ori a postului de mişcare în linie curentă, fără respectarea prevederilor din reglementările specifice;2.2. depăşirea semnalelor fixe sau mobile care ordonă "oprirea" ori "manevra interzisă", a indicatoarelor care interzic trecerea ori a mărcilor de siguranţă de către convoaiele de manevră, locomotiva izolată sau alte vehicule feroviare la manevră, fără respectarea prevederilor din reglementările specifice;2.3. depăşirea de către convoaiele de manevră, locomotivele izolate sau alte vehicule feroviare la manevră a vitezelor maxime admise de linie, a treptelor restricţiilor de viteză, a vitezelor maxime stabilite la manevră prin reglementări specifice, prin planul tehnic de exploatare al staţiei sau prin ordinul de circulaţie;2.4. deraieri de vehicule feroviare;2.5. tamponări sau acostări de vehicule feroviare care au ca urmare avarii la vehicule feroviare şi/sau la încărcătură;2.6. lovirea de către convoaiele de manevră, locomotivele izolate sau alte vehicule feroviare la manevră a vehiculelor feroviare care se pot scoate de pe linie cu braţele, a materialelor, utilajelor, dispozitivelor, pieselor şi a instalaţiilor aflate în gabaritul de liberă trecere, în urma căreia nu au fost înregistrate deraieri de vehicule feroviare;2.7. staţionarea vehiculelor feroviare peste marca de siguranţă, după terminarea activităţilor de manevră, fără respectarea reglementărilor specifice;2.8. lovirea lucrărilor de artă, construcţiilor, instalaţiilor sau a altor vehicule feroviare de către transporturi cu gabarit depăşit, de către vagoane cu încărcătura deplasată ori cu părţile mobile neasigurate sau neînchise, respectiv de către piese ori subansambluri ale vehiculelor feroviare sau ale încărcăturii acestora;2.9. executarea eronată a parcursurilor de manevră, ca urmare a manipulării necorespunzătoare a instalaţiilor, respectiv a funcţionării defectuoase, a neremedierii defecţiunilor sau neverificării instalaţiilor de centralizare şi telecomandă;2.10. neretragerea şi/sau neoprirea manevrei potrivit reglementărilor specifice şi prevederilor planului tehnic de exploatare al staţiei, în vederea primirii, expedierii sau trecerii trenurilor.3. Grupa C - alte incidente produse în legătură cu siguranţa feroviară:3.1. neexecutarea de către personalul feroviar a atribuţiilor de serviciu stabilite în cadrul de reglementare specific şi care ar putea conduce la producerea de accidente sau incidente clasificate potrivit prezentului regulament;3.2. executarea serviciului de către personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare aflat sub influenţa consumului de băuturi alcoolice sau a substanţelor halucinogene;3.3. părăsirea postului de către personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare, fără respectarea reglementărilor specifice;3.4. executarea serviciului de către personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare fără a fi autorizat, potrivit reglementărilor specifice, în funcţie, pentru activitatea pe care o prestează sau la instalaţia pe care o deserveşte, pe perioada încetării temporare a valabilităţii autorizaţiei sau fără a deţine aviz medical şi/sau aviz psihologic, de aptitudine, în termen de valabilitate;3.5. expedieri de trenuri fără ordin de circulaţie, atunci când reglementările specifice prevăd obligativitatea emiterii acestuia;3.6. efectuarea serviciului în legătură directă cu siguranţa circulaţiei, după depăşirea duratei de lucru reglementată;3.7. îndrumarea trenurilor electrice de metrou fără respectarea prevederilor din reglementările specifice referitoare la verificarea numărului de osii fără frână activă şi/sau neînscrierea în fişa de bord a numărului de osii fără frână activă;3.8. neintroducerea restricţiilor de viteză sau neînchiderea liniei în cazurile prevăzute în reglementările specifice, neacoperirea cu semnale mobile a porţiunilor de linii închise sau slăbite;3.9. nedarea dispoziţiei pentru închiderea barierei sau neînchiderea barierei de la trecerile la nivel în vederea trecerii trenurilor; neînchiderea barierei de la trecerile la nivel, respectiv neoprirea circulaţiei rutiere la trecerile la nivel dotate cu indicatoare rutiere, în vederea trecerii convoaielor de manevră, a locomotivelor izolate sau a altor vehicule feroviare;3.10. efectuarea de lucrări la linii sau la instalaţii fără respectarea prevederilor din reglementările specifice, referitoare la siguranţă feroviară;3.11. darea în exploatare a vehiculelor feroviare, a liniilor de cale ferată, precum şi a instalaţiilor fixe, în urma operaţiunilor de întreţinere şi reparare, cu defecte sau lipsuri, care afectează siguranţa feroviară;3.12. căderea pieselor aparţinând vehiculelor feroviare sau a încărcăturii din vagoane (parţial sau total) şi a altora similare din trenuri, care afectează siguranţa feroviară;3.13. îndrumarea transporturilor cu gabarit depăşit sau a vagoanelor încărcate fără respectarea reglementărilor specifice (sarcina pe osie depăşită, încărcătura deplasată sau neasigurată şi altele similare);3.14. nerespectarea opririlor trenurilor de călători şi mixte stabilite în livretele de mers sau în mersul întocmit cu ocazia punerii în circulaţie a trenurilor suplimentare; nerespectarea condiţiilor înscrise în ordinul de circulaţie, privind circulaţia trenurilor şi manevrarea vehiculelor feroviare;3.15. manipularea neregulamentară a instalaţiilor de centralizare, semnalizare şi comandă care poate afecta siguranţa feroviară;3.16. defecte şi deranjamente în activitatea de exploatare feroviară: a) ruperi de osii; b) ruperi de roţi sau de bandaje; c) şerpuirea liniilor de cale ferată; d) supraîncălzirea cutiei de osie.  +  Articolul 9Nu se încadrează ca accidente sau incidente situaţiile şi faptele care au condus la închiderea circulaţiei feroviare în mod accidental, din următoarele cauze: a) naturale, respectiv inundaţii, alunecări de teren, înzăpeziri, căderi de stânci, de copaci sau de alte obstacole neprevăzute, cutremure, incendii de vegetaţie; b) afectarea accidentală a gabaritului de liberă trecere al căii de către vehicule rutiere, utilaje şi altele asemenea; c) defectarea vehiculelor feroviare din compunerea trenurilor aflate în circulaţie sau la manevră; d) ruperea pantografului locomotivelor aflate în circulaţie sau la manevră; e) ruperea trenului; f) scurgeri din conţinutul vagoanelor încărcate cu substanţe chimice care pot afecta mediul şi sănătatea personalului.  +  Articolul 10Faptele produse de terţe persoane fizice sau juridice care au pus în pericol siguranţa feroviară, care au avut ca urmare perturbarea activităţii de transport feroviar, distrugerea şi/sau sustragerea de piese sau materiale din componenţa vehiculelor ori infrastructurii feroviare nu se încadrează ca accidente/incidente potrivit prezentului regulament, pentru acestea fiind aplicabile prevederile legislaţiei în vigoare.  +  Capitolul III Dezvoltarea şi îmbunătăţirea siguranţei feroviare  +  Secţiunea 1 Organizarea activităţii de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare  +  Articolul 11 (1) Dezvoltarea şi îmbunătăţirea siguranţei feroviare se realizează de către personalul cu atribuţii de conducere, instruire şi control din cadrul structurilor organizatorice ale operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar, precum şi de către personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare. (2) Acest personal este obligat să cunoască şi să aplice întocmai şi la timp normele naţionale de siguranţă feroviară şi sistemele de management al siguranţei proprii operatorului economic angajator.  +  Articolul 12 (1) Responsabilitatea exploatării sigure a sistemului feroviar şi a controlului riscurilor asociate acestuia aparţine operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar, care au obligaţia să pună în aplicare măsurile necesare de control al riscurilor, dacă este cazul în cooperare, să aplice normele şi standardele naţionale de siguranţă şi să instituie sisteme de management al siguranţei. Fără să aducă atingere răspunderii civile, în conformitate cu cerinţele legale în vigoare, fiecare operator economic care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar este responsabil de partea lui de sistem şi de exploatarea în siguranţă a acestuia, inclusiv de aprovizionarea cu materiale şi contractarea de servicii, faţă de utilizatori, clienţi, lucrătorii implicaţi şi terţi. (2) Prevederile alin. (1) nu aduc atingere răspunderii fiecărui producător, furnizor de întreţinere, deţinător de vehicule pentru operaţiuni de transport pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul, prestator de servicii şi fiecărei entităţi achizitoare, legate de asigurarea faptului că materialul rulant, instalaţiile, accesoriile, echipamentele şi serviciile furnizate de aceştia respectă cerinţele şi condiţiile de utilizare specificate, astfel încât pot fi puse în funcţiune în mod sigur de fiecare operator economic care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar.  +  Articolul 13Prin management al siguranţei feroviare se înţelege modul de organizare a activităţilor specifice astfel încât acestea să se desfăşoare în depline condiţii de siguranţă feroviară. În acest sens, operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul au, în principal, următoarele obligaţii: a) să organizeze desfăşurarea operaţiunilor de transport feroviar pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul pe baza normelor naţionale de siguranţă feroviară; b) să organizeze şi să efectueze controlul activităţilor proprii privind siguranţa feroviară, stabilind proceduri specifice; c) să utilizeze în activităţile pe care le desfăşoară în legătură cu operaţiunile de transport feroviar pe calea ferată sau cu metroul numai produse şi/sau servicii feroviare critice, care respectă reglementările specifice obligatorii cu privire la autorizarea, omologarea sau agrementarea tehnică de către AFER; d) să utilizeze în funcţiile cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul numai personal autorizat şi/sau atestat, după caz, care corespunde din punct de vedere profesional şi care deţine aviz medical şi aviz psihologic de aptitudine, în termenul de valabilitate; e) să deţină personal desemnat cu atribuţii în organizarea şi conducerea activităţii de transport pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul şi de siguranţă feroviară atestat de către AFER, precum şi o structură organizatorică cu atribuţii în coordonarea siguranţei feroviare şi a sistemului de management al siguranţei feroviare, după caz; f) să participe la operaţiunile care se desfăşoară pentru restabilirea circulaţiei trenurilor în cazul accidentelor/incidentelor produse pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul, la solicitarea administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare; g) să stabilească proceduri pentru asigurarea raportării, investigării şi analizării accidentelor şi incidentelor produse pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul, precum şi pentru luarea măsurilor preventive necesare; h) să ia toate măsurile necesare pentru acoperirea răspunderii sale civile în caz de accidente şi/sau incidente în timpul furnizării serviciilor de transport pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul pe care le efectuează.  +  Articolul 14În cazul în care se constată că personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul se face vinovat de producerea accidentelor sau incidentelor, AFER poate suspenda sau retrage autorizaţia/autorizaţiile deţinute de către acest personal, potrivit reglementărilor specifice.  +  Articolul 15 (1) Organizarea activităţilor de instruire şi control al personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul se efectuează de către conducerea operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar. (2) Desfăşurarea activităţilor de control se efectuează cu personal stabilit de către conducerea operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul. În acest sens, fiecare operator economic care desfăşoară astfel de operaţiuni de transport trebuie să întocmească proceduri specifice proprii, în care să se stabilească modul de organizare, efectuare şi finalizare a activităţii de control în legătură cu siguranţa feroviară. (3) Activităţile de pregătire, perfecţionare, verificare profesională periodică şi participare în comisiile de autorizare a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei se asigură de către personal de specialitate atestat de către AFER.  +  Secţiunea a 2-a Obligaţiile şi răspunderile personalului operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul  +  Articolul 16În timpul serviciului, personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare pe calea ferată sau cu metroul are următoarele obligaţii: a) să îşi exercite atribuţiile de serviciu cu respectarea prevederilor reglementărilor specifice; b) să ia măsuri, potrivit competenţelor pe care le are, ori de câte ori constată o încălcare a prevederilor din reglementările specifice referitoare la siguranţa feroviară, pentru a asigura respectarea acestora; c) să sesizeze verbal şi în scris, prin raport de eveniment, adresat conducătorului subunităţii din care face parte, orice neregulă observată în legătură cu siguranţa pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul, indiferent de domeniul de activitate feroviară în care s-a produs. Modelul raportului de eveniment este prevăzut în anexa nr. I; d) în cazul în care neregula sesizată pune în pericol iminent siguranţa pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul, să ia personal de îndată măsuri de prevenire a situaţiei de pericol şi să o avizeze pe orice cale conducerii subunităţii celei mai apropiate.  +  Articolul 17Pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea siguranţei pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul, personalul de conducere, instruire şi control al operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar are următoarele obligaţii, care vor fi cuprinse în fişele posturilor corespunzător funcţiei executate, după cum urmează: a) să asigure toate condiţiile necesare pentru ca activitatea personalului cu responsabilităţi în siguranţa pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul să se desfăşoare potrivit reglementărilor specifice; b) să utilizeze în funcţiile cu responsabilităţi în siguranţa pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul numai personal care corespunde din punct de vedere profesional şi pentru care există avize medicale şi avize psihologice, de aptitudine, aflate în termen de valabilitate; c) să organizeze şi să asigure verificarea stării personalului cu responsabilităţi în siguranţa pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul la intrarea şi în timpul serviciului; d) să stabilească atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei; e) să se convingă că atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului privind siguranţa feroviară sunt însuşite şi se execută întocmai; f) să asigure condiţiile necesare pentru însuşirea integrală şi la timp de către personalul cu responsabilităţi în siguranţă feroviară a prevederilor din reglementările specifice; g) să organizeze, să asigure şi să verifice, după caz, efectuarea activităţii de control în legătură cu siguranţa feroviară, desfăşurată de personalul cu astfel de responsabilităţi; h) să execute activitatea de control conform programului aprobat potrivit procedurilor specifice proprii; i) să analizeze periodic eficienţa activităţii de control şi să prelucreze abaterile privind siguranţa pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul, potrivit procedurilor specifice proprii; j) să organizeze periodic analize de siguranţă a circulaţiei pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul, potrivit propriilor proceduri specifice; k) să analizeze neregulile sesizate prin rapoartele de eveniment şi să ia măsuri urgente de înlăturare a cauzelor care au condus la producerea acestora. În cazul în care conţinutul raportului de eveniment priveşte alte structuri organizatorice cu specific feroviar, va înainta raportul de eveniment acestora, care au obligaţia de a răspunde în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii raportului de eveniment; l) să organizeze activitatea de evidenţă a rapoartelor de eveniment; m) să asigure investigarea incidentelor potrivit competenţelor stabilite în prezentul regulament, în vederea stabilirii de măsuri corective necesare pentru prevenirea unor incidente similare; n) să aplice măsurile stabilite în dosarele de cercetare disciplinară a personalului propriu a cărui vinovăţie în producerea accidentelor şi incidentelor a fost constatată potrivit legislaţiei în vigoare; o) să sancţioneze, potrivit dispoziţiilor legale, abaterile privind siguranţa pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul sesizate sau constatate în activitatea personalului propriu.  +  Articolul 18 (1) Analizele de siguranţă a circulaţiei reprezintă o componentă a sistemului de management al siguranţei pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul, în cadrul căreia se prelucrează, prin materiale educative, accidentele şi incidentele, precum şi abaterile produse în activitatea de transport feroviar în legătură cu siguranţa circulaţiei feroviare şi modul de aplicare a măsurilor stabilite în urma acţiunilor de control care au vizat activitatea proprie. (2) Operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar stabilesc prin proceduri specifice proprii modul de organizare şi desfăşurare a analizelor de siguranţă a circulaţiei, respectiv modul de întocmire a materialelor educative.  +  Articolul 19Procedurile proprii de control şi de desfăşurare a analizelor de siguranţă a circulaţiei feroviare se întocmesc de către operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul, ca parte integrantă a sistemului de management al siguranţei feroviare.  +  Articolul 20Periodic, AFER analizează cu operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul activitatea acestora în domeniul siguranţei feroviare. Cu ocazia acestor analize se vor stabili, dacă este cazul, măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii cu privire la siguranţa feroviară pe calea ferată sau cu metroul.  +  Articolul 21Pentru neîndeplinirea obligaţiilor privind siguranţa pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul, personalul operatorilor economici care desfăşoară astfel de operaţiuni de transport răspunde disciplinar, contravenţional, material şi/sau penal, după caz, potrivit prevederilor legale.  +  Capitolul IV  +  Secţiunea 1 Avizarea accidentelor şi incidentelor produse pe infrastructura feroviară publică şi privată specifică transportului pe calea ferată  +  Articolul 22 (1) Personalul operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport pe calea ferată care a luat cunoştinţă de producerea unui accident sau a unui incident în incinta unei subunităţi este obligat să anunţe de îndată conducerea acelei subunităţi sau a punctului de lucru. Conducătorul acestei subunităţi sau al punctului de lucru este obligat, în acest caz, să anunţe de îndată şeful staţiei sau pe înlocuitorul acestuia, din cadrul structurilor organizatorice ale administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare, care deserveşte subunitatea respectivă. (2) Personalul operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport pe calea ferată care a luat cunoştinţă de producerea unui accident sau incident în linie curentă este obligat să sesizeze de îndată, prin raport de eveniment, şeful staţiei celei mai apropiate sau pe înlocuitorul acestuia. (3) Pe secţiile cu conducere centralizată a circulaţiei trenurilor, precum şi în cazul secţiilor de circulaţie cu conducere în sistem dispecer, personalul care a luat cunoştinţă de producerea unui accident/incident este obligat să ia de îndată măsuri de înştiinţare a conducătorului turei de serviciu de la regulatorul de circulaţie. Acesta îndrumă la faţa locului pe şeful celei mai apropiate staţii sau pe înlocuitorul acestuia. (4) Avizarea de îndată a producerii unui accident/incident pe infrastructura feroviară publică şi privată specifică transportului pe calea ferată şi pe reţeaua feroviară cu metroul constituie atribuţie de serviciu pentru personalul operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport pe calea ferată care a luat cunoştinţă de producerea acestuia.  +  Articolul 23Avizarea accidentelor/incidentelor produse pe calea ferată, în toate cazurile, se face de către şeful staţiei sau înlocuitorul acestuia, din cadrul structurilor organizatorice ale administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare, către operatorul de serviciu de la regulatorul de circulaţie pe raza căruia s-a produs accidentul/incidentul din cadrul sucursalei regionale CF a Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" -S.A., denumită în continuare CNCF "CFR" - S.A., şi se realizează în două etape: a) înştiinţarea verbală, cuprinzând primele informaţii, de îndată ce acesta a luat cunoştinţă de producerea accidentului/incidentului; b) avizarea propriu-zisă, transmisă prin telefonogramă, în cel mai scurt timp posibil.  +  Articolul 24 (1) În cazul accidentelor/incidentelor produse pe infrastructura feroviară publică, şeful staţiei sau înlocuitorul acestuia, din cadrul structurilor organizatorice ale administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare, după transmiterea înştiinţării verbale, convoacă toţi şefii subunităţilor locale cu specific feroviar implicaţi, care se vor deplasa de îndată la locul producerii acestora, unde sunt obligaţi: a) să constate proporţia şi urmările accidentului/incidentului, dacă sunt persoane decedate sau vătămate şi să solicite de urgenţă prezenţa organelor specializate din cadrul autorităţilor publice: inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă, parchetul, reprezentanţii autorităţilor de stat din domeniile administraţiei şi internelor, sănătăţii, muncii, familiei şi protecţiei sociale, ai Gărzii Naţionale de Mediu, după caz, potrivit reglementărilor în vigoare; b) să ia măsuri, până la sosirea comisiei de investigare, pentru împiedicarea extinderii distrugerilor şi pagubelor, precum şi pentru paza locului în vederea păstrării intacte a indiciilor, a probelor şi a urmelor care pot conduce la stabilirea cauzelor producerii accidentului/incidentului. (2) Şeful staţiei sau înlocuitorul acestuia ajuns la locul producerii accidentului/incidentului are obligaţia să întocmească şi să transmită de îndată în scris avizarea accidentului/incidentului operatorului de serviciu de la regulatorul de circulaţie al sucursalei regionale CF. (3) În cazurile prevăzute de lege, şeful staţiei sau înlocuitorul acestuia va aviza cele produse şi la serviciul apelului de urgenţă 112.  +  Articolul 25 (1) În cazul producerii de accidente/incidente în staţii sau în puncte de secţionare afiliate neprevăzute cu şef de staţie ori când şeful staţiei sau înlocuitorul acestuia, din cadrul structurilor organizatorice ale administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare, nu se poate prezenta în timp util la locul accidentului/incidentului, obligaţiile şefului staţiei revin impiegatului de mişcare de serviciu. (2) Atunci când accidentul/incidentul s-a produs în linie curentă, pe secţii cu conducere centralizată a circulaţiei trenurilor sau pe secţii de circulaţie cu conducere în sistem dispecer, pentru obligaţiile prevăzute la art. 24 alin. (1) şi (2) conducătorul turei de serviciu de la regulatorul de circulaţie va stabili şi va nominaliza prin dispoziţie scrisă şeful staţiei care se va deplasa la locul producerii accidentului/incidentului.  +  Articolul 26 (1) În cazul în care accidentul/incidentul s-a produs pe infrastructura feroviară privată, atribuţiile stabilite la art. 24 revin responsabilului cu siguranţa circulaţiei sau şefului de staţie al operatorului economic care gestionează infrastructura respectivă. Şi în acest caz avizarea accidentului/incidentului se face de către şeful staţiei sau înlocuitorul său, din cadrul structurilor organizatorice ale administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare publice, care deserveşte subunitatea respectivă, în baza înştiinţării verbale şi a avizării scrise transmise de către responsabilul cu siguranţa circulaţiei feroviare, respectiv de către şeful de staţie al operatorului economic. (2) În cazul în care un operator economic are infrastructura feroviară deservită de mai multe staţii, conducerea structurii teritoriale a administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare stabileşte staţia care va aviza accidentele/incidentele produse pe infrastructura feroviară a operatorului economic respectiv.  +  Articolul 27 (1) Avizarea accidentelor şi a incidentelor are prioritate faţă de orice altă comunicare. (2) Când comunicaţiile telefonice CFR sunt întrerupte, şeful staţiei sau înlocuitorul acestuia solicită prin orice mijloace - radiotelefon, telefon mobil, curier - celei mai apropiate staţii cu posibilităţi de comunicare să transmită telefonograma de avizare a accidentului/incidentului. (3) Telefonograma de avizare a accidentului/incidentului cuprinde: a) data, ora şi locul unde s-a produs accidentul/incidentul; b) descrierea şi urmările acestuia; c) mijloacele de intervenţie necesare pentru înlăturarea urmărilor şi restabilirea circulaţiei feroviare, potrivit reglementărilor specifice; d) autorităţile publice care nu au putut fi avizate de şeful staţiei sau înlocuitorul acestuia potrivit art. 24 alin. (1) lit. a).  +  Articolul 28 (1) După primirea avizării, pentru fiecare etapă în parte, operatorul de serviciu de la regulatorul de circulaţie aduce de îndată la cunoştinţa conducătorului turei de serviciu de la regulatorul de circulaţie conţinutul avizărilor respective. (2) Conducătorul turei de serviciu de la regulatorul de circulaţie avizează de îndată, pentru fiecare etapă în parte: a) conducătorul turei de serviciu de la regulatorul de circulaţie regional din cadrul sucursalei regionale CF; b) dispecerul energetic feroviar, când s-au produs avarii la linia de contact sau atunci când se impune întreruperea alimentării cu energie electrică a liniei de contact; c) autorităţile publice care nu au putut fi avizate de şeful staţiei sau de înlocuitorul acestuia potrivit art. 24 alin. (1) lit. a).  +  Articolul 29Conducătorul turei de serviciu de la regulatorul de circulaţie regional avizează de îndată, pentru fiecare etapă în parte: a) revizorul de serviciu de la revizoratul regional de siguranţă a circulaţiei din cadrul sucursalei regionale CF; b) conducătorul turei de serviciu de la regulatorul de circulaţie central din cadrul CNCF "CFR" - S.A.; c) conducerile operatorilor economici implicaţi în producerea accidentului/incidentului.  +  Articolul 30 (1) Revizorul de serviciu de la revizoratul regional de siguranţă a circulaţiei va aviza de îndată, pentru fiecare etapă în parte: a) conducătorul revizoratului regional de siguranţă a circulaţiei din cadrul sucursalei regionale CF; b) revizorul de serviciu de la revizoratul general de siguranţă a circulaţiei din cadrul CNCF "CFR" - S.A.; c) inspectorul de stat teritorial de serviciu de la structura teritorială din cadrul Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română, denumită în continuare ASFR; d) investigatorul responsabil de structura teritorială din cadrul Organismului de Investigare Feroviar Român, denumit în continuare OIFR. (2) Revizorul de serviciu de la revizoratul regional de siguranţă a circulaţiei din cadrul sucursalei regionale CF este obligat: a) să facă încadrarea preliminară a accidentului/incidentului, potrivit prevederilor prezentului regulament; b) să întocmească şi să transmită în cel mai scurt timp structurii teritoriale din cadrul ASFR fişa de avizare a accidentului/incidentului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. II A; c) să solicite şi să urmărească îndrumarea şi circulaţia mijloacelor de intervenţie până la locul producerii accidentului/incidentului.  +  Articolul 31Revizorul de serviciu de la revizoratul general de siguranţă circulaţiei din cadrul CNCF "CFR" - S.A. va aviza de îndată, pentru fiecare etapă în parte: a) conducătorul revizoratului general de siguranţă a circulaţiei; b) inspectorul de stat central de serviciu din cadrul ASFR; c) investigatorul de serviciu din structura centrală a OIFR.  +  Articolul 32 (1) Conducătorul revizoratului general de siguranţă a circulaţiei va aviza de îndată conducerea CNCF "CFR" - S.A., potrivit procedurilor proprii pentru asigurarea raportării accidentelor/incidentelor din cadrul sistemului de management al siguranţei, despre producerea unui accident/incident. (2) În cazul producerii de accidente, conducerea CNCF "CFR" - S.A. şi a operatorilor economici implicaţi avizează de îndată telefonic conducerea ASFR şi conducerea OIFR. (3) După primirea avizării telefonice a producerii unui accident grav, directorul ASFR va informa conducerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii atât telefonic, cât şi în scris, prin întocmirea şi transmiterea unei note de avizare.  +  Articolul 33 (1) Revizoratul general de siguranţă a circulaţiei din cadrul CNCF "CFR" - S.A. informează în scris Serviciul control şi siguranţa circulaţiei din cadrul ASFR şi Serviciul investigare accidente grave din cadrul OIFR, zilnic, până la ora 7,00 a fiecărei zile, cu privire la accidentele şi incidentele, inclusiv cazurile/situaţiile prevăzute la art. 9 şi 10, produse în ultimele 24 de ore. (2) După primirea în scris a informaţiei prevăzute la alin. (1), inspectorul de stat central de serviciu din cadrul ASFR întocmeşte o notă scrisă pe care o transmite, sub semnătura directorului ASFR, conducerii Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.  +  Articolul 34 (1) Situaţiile prevăzute la art. 9 şi 10 se avizează potrivit prezentului regulament, dar nu se înregistrează în statistica accidentelor şi incidentelor produse pe infrastructura feroviară publică şi privată. (2) Pentru faptele prevăzute la art. 10, şeful subunităţii pe raza căreia s-a produs accidentul/incidentul avizează şi organele de poliţie, telefonic şi în scris.  +  Secţiunea a 2-a Avizarea accidentelor şi a incidentelor produse pe reţeaua de transport cu metroul  +  Articolul 35 (1) Personalul operatorului economic care desfăşoară operaţiuni de transport cu metroul care a produs sau care a luat cunoştinţă de producerea unui accident sau a unui incident pe reţeaua de transport cu metroul, staţii, depouri, linie curentă şi altele asemenea este obligat să anunţe de îndată telefonic dispecerul central sau, prin staţie radio, operatorul de circulaţie din cadrul operatorului economic care desfăşoară operaţiuni de transport cu metroul, care comunică cele avizate dispecerului central. (2) Personalul operatorului economic care desfăşoară operaţiuni de transport cu metroul care a luat cunoştinţă de producerea unui accident sau a unui incident pe reţeaua de transport cu metroul este obligat să îl sesizeze şi prin raport de eveniment pe şeful ierarhic superior.  +  Articolul 36 (1) Avizarea accidentelor sau a incidentelor produse pe reţeaua de transport cu metroul se realizează în două etape: a) înştiinţarea verbală telefonică sau prin staţie radio a dispecerului central, cuprinzând primele informaţii, de îndată ce s-a luat cunoştinţă de producerea accidentului/incidentului; b) avizarea scrisă, în cel mai scurt timp posibil. (2) Avizarea accidentelor sau a incidentelor are prioritate faţă de orice altă comunicare.  +  Articolul 37 (1) Înştiinţarea verbală a producerii unui accident sau a unui incident pe reţeaua de transport cu metroul se face prin utilizarea mijloacelor de comunicaţie existente, respectiv instalaţia de radiocomunicaţii, telefonie operativă sau automată. (2) Înştiinţarea verbală a unui accident/incident produs pe reţeaua de transport cu metroul cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele date: a) ora şi locul unde s-a produs accidentul/incidentul; b) felul şi proporţiile accidentului/incidentului; c) eventuale urmări ale accidentului/incidentului, respectiv: accidentaţi, avarieri ale vehiculelor feroviare, ale infrastructurii feroviare, ale instalaţiilor de siguranţă etc.; d) eventuale mijloace de intervenţie sau ajutoare necesare; e) numele, prenumele şi funcţia persoanei care face înştiinţarea.  +  Articolul 38Operatorul de circulaţie care a primit înştiinţarea producerii unui accident sau a unui incident avizează de îndată dispecerul central al operatorului economic care desfăşoară operaţiuni de transport cu metroul, cu privire la acest fapt.  +  Articolul 39După primirea înştiinţării verbale, dispecerul central avizează de îndată, prin mijloacele de comunicaţie de care dispune, succesiv: a) directorul general al operatorului economic care desfăşoară operaţiuni de transport cu metroul; b) conducătorul compartimentului de siguranţă a circulaţiei din cadrul operatorului economic care desfăşoară operaţiuni de transport cu metroul; c) inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă, dacă este cazul; d) staţia de salvatori a operatorului economic care desfăşoară operaţiuni de transport cu metroul, dacă este cazul; e) inspectorul de stat teritorial de serviciu de la structura teritorială din cadrul ASFR; f) investigatorul responsabil de structura teritorială din cadrul OIFR; g) dispecerii de ramură din cadrul operatorului economic care desfăşoară operaţiuni de transport cu metroul, pentru trimiterea la locul producerii accidentului/incidentului a echipei de constatare prealabilă şi a echipelor de intervenţie, dacă este cazul; h) parchetul, reprezentanţii autorităţilor de stat din domeniile administraţiei şi internelor, sănătăţii, muncii, familiei şi protecţiei sociale, ai Gărzii Naţionale de Mediu, după caz.  +  Articolul 40După primirea avizării, conducătorul compartimentului de siguranţă a circulaţiei din cadrul operatorului economic care desfăşoară operaţiuni de transport cu metroul avizează: a) conducerea operatorului economic care desfăşoară operaţiuni de transport cu metroul; b) conducerile compartimentelor de infrastructură feroviară şi exploatare ale operatorului economic care desfăşoară operaţiuni de transport cu metroul, care vor acţiona în conformitate cu măsurile dispuse de conducerea respectivului operator economic şi atribuţiile pe care le au în astfel de situaţii; c) conducătorii subunităţilor implicate în accidentul sau incidentul produs ori în operaţiunile de înlăturare a urmărilor produse.  +  Articolul 41Atribuţiile şi componenţa echipei de constatare prealabilă se stabilesc de către conducerea operatorului economic care desfăşoară operaţiuni de transport cu metroul prin procedură proprie, în condiţiile prezentului regulament.  +  Articolul 42Dispecerul central din cadrul operatorului economic care desfăşoară operaţiuni de transport cu metroul este obligat: a) să facă încadrarea preliminară a accidentului/incidentului, potrivit prevederilor prezentului regulament; b) să întocmească fişa de avizare a accidentului/incidentului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. II B, şi să o transmită în cel mai scurt timp:- conducerii operatorului economic care desfăşoară operaţiuni de transport cu metroul;- personalului din compartimentul de siguranţă a circulaţiei din cadrul operatorului economic care desfăşoară operaţiuni de transport cu metroul;- personalului de serviciu din structura teritorială din cadrul ASFR; c) să solicite şi să urmărească îndrumarea şi circulaţia mijloacelor de intervenţie până la locul producerii accidentului/incidentului, potrivit reglementărilor specifice pentru aceste cazuri. Circulaţia mijloacelor de intervenţie se efectuează cu prioritate peste orice rang al trenurilor.  +  Articolul 43 (1) Compartimentul de siguranţă a circulaţiei din cadrul operatorului economic care desfăşoară operaţiuni de transport cu metroul informează în scris Serviciul control şi siguranţa circulaţiei din cadrul ASFR şi Serviciul investigare accidente feroviare grave din cadrul OIFR, zilnic, până la ora 7,00 a fiecărei zile, cu privire la accidentele şi incidentele, inclusiv cazurile/situaţiile prevăzute la art. 9 şi 10, produse în ultimele 24 de ore. (2) După primirea în scris a informaţiei prevăzute la alin. (1), inspectorul de stat central de serviciu din cadrul ASFR întocmeşte o notă scrisă pe care o transmite, sub semnătura directorului ASFR, conducerii Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.  +  Articolul 44 (1) Situaţiile prevăzute la art. 9 şi 10 se avizează potrivit prezentului regulament, până la ora 7,00, Serviciului control şi siguranţa circulaţiei din cadrul ASFR, dar nu se înregistrează în statistica accidentelor şi incidentelor produse pe reţeaua de transport cu metroul. (2) După producerea faptelor prevăzute la alin. (1), dispecerul central avizează de îndată conducerea operatorului economic care desfăşoară operaţiuni de transport cu metroul, compartimentul de siguranţă a circulaţiei şi/sau organele de poliţie şi parchetul.  +  Capitolul V Investigarea accidentelor şi a incidentelor  +  Secţiunea 1 Generalităţi  +  Articolul 45Investigarea accidentelor şi a incidentelor reprezintă un proces desfăşurat în scopul prevenirii accidentelor şi incidentelor, care include strângerea şi analizarea informaţiilor, stabilirea concluziilor, inclusiv determinarea cauzelor şi, dacă este cazul, emiterea unor recomandări de siguranţă, pentru îmbunătăţirea siguranţei pentru activitatea de transport pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul şi în scopul prevenirii accidentelor şi incidentelor.  +  Articolul 46 (1) Cercetarea disciplinară a personalului este atributul exclusiv al angajatorului şi se realizează de către acesta în conformitate cu prevederileLegii nr. 53/2003- Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Relaţiile scrise ale persoanelor implicate şi ale martorilor rezultate în urma chestionării acestora cu ocazia acţiunilor de investigare nu pot fi folosite în alte anchete de natură disciplinară sau judiciară, potrivit reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 47 (1) Investigarea accidentelor şi a incidentelor se efectuează de către comisii de investigare stabilite în funcţie de: a) încadrarea accidentelor şi incidentelor; b) operatorii economici implicaţi în producerea acestora. (2) Componenţa comisiilor de investigare a accidentelor şi incidentelor este prevăzută în anexa nr. III.  +  Articolul 481) Activitatea de investigare a tuturor accidentelor, aşa cum sunt ele clasificate în prezentul regulament, se efectuează de către OIFR. (2) OIFR asigură investigatorul principal pentru incidentele produse în circulaţia trenurilor, clasificate potrivit art. 8 alin. (1).  +  Articolul 49 (1) OIFR poate investiga şi acele incidente care, în condiţii uşor diferite, ar fi putut duce la accidente, inclusiv defecţiunile tehnice ale subsistemelor structurale sau ale constituenţilor de interoperabilitate ai sistemelor feroviare de mare viteză ori convenţionale europene. (2) OIFR decide dacă întreprinde o investigaţie a unui asemenea incident prevăzut la alin. (1), ţinând seama în decizia sa de următoarele: a) gravitatea incidentului produs; b) dacă face parte dintr-o serie de incidente relevante pentru întreg sistemul; c) impactul său asupra siguranţei feroviare; d) cereri ale administratorilor/gestionarilor de infrastructură feroviară, operatorilor de transport feroviar, cu metroul, ASFR.  +  Articolul 50 (1) Pentru faptele consemnate la art. 7 alin. (1) lit. c) şi d) nu se efectuează investigare, în condiţiile prezentului regulament. Potrivit prezentei reglementări, se vor efectua toate celelalte activităţi privind: avizarea, prezentarea la locul producerii, luarea măsurilor pentru restabilirea circulaţiei şi stabilirea condiţiilor de producere. (2) În cazurile în care s-au înregistrat loviri ale vehiculelor rutiere de către trenurile în circulaţie, mecanicul de locomotivă opreşte şi face o evaluare a urmărilor impactului şi, în funcţie de acestea: a) dacă nu s-au înregistrat victime omeneşti sau accidentaţi, îşi continuă drumul, dacă starea tehnică a căii ferate şi a vehiculelor feroviare permite continuarea circulaţiei feroviare în condiţiile asigurării siguranţei feroviare; b) dacă s-au înregistrat victime omeneşti sau accidentaţi, îşi continuă drumul după ce are avizul şefului de staţie sau al înlocuitorului acestuia, prezent la locul producerii accidentului/incidentului, dacă starea tehnică a căii ferate şi a vehiculelor feroviare permite continuarea circulaţiei feroviare în condiţiile asigurării siguranţei feroviare. (3) În cazurile lovirilor de vehicule rutiere de către trenuri în circulaţie la trecerile la nivel cu bariere - tip B, cu instalaţii automate de semnalizare rutieră cu semibariere - tip BAT şi cu instalaţii automate de semnalizare rutieră fără semibariere - tip SAT, ca urmare a neînchiderii barierei sau nefuncţionării instalaţiei de semnalizare, fapte reieşite la primele constatări la faţa locului şi în urma cărora au rezultat persoane decedate şi/sau vătămate sau pagube materiale importante, OIFR procedează la efectuarea investigării, în condiţiile prezentului regulament.  +  Secţiunea a 2-a Procedura de investigare a accidentelor şi a incidentelor  +  Articolul 51În conformitate cu legislaţia în vigoare şi, dacă este cazul, în cooperare cu autorităţile responsabile pentru ancheta judiciară, investigatorilor li se permite de către operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar şi cu metroul, cât se poate de repede: a) accesul la locul accidentului sau al incidentului produs pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul, precum şi la vehiculele feroviare implicate, la infrastructura aferentă şi instalaţiile de control al traficului şi de semnalizare; b) dreptul de a întocmi de îndată o listă a probelor şi a îndepărtării controlate a vehiculelor, instalaţiilor sau componentelor infrastructurii, în vederea examinării sau analizei; c) accesul la/şi utilizarea conţinutului aparatelor de înregistrare de bord şi al echipamentelor de înregistrare a mesajelor verbale şi de înregistrare a funcţionării sistemului de semnalizare şi control al traficului; d) accesul la rezultatele examinării corpurilor victimelor; e) accesul la rezultatele examinării personalului trenului şi a altui personal implicat în accident sau incident; f) posibilitatea chestionării personalului feroviar implicat şi a altor martori; g) accesul la orice informaţii relevante sau înregistrări deţinute de operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de transport pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul, AFER, precum şi de alte organe de stat abilitate.  +  Articolul 52 (1) În realizarea investigaţiei accidentelor, în caz de nevoie şi în urma unei consultări prealabile, OIFR poate: a) apela la specialişti din cadrul celorlalte organisme ale AFER; b) solicita efectuarea unor eventuale încercări şi/sau analize; c) apela la specialişti din domeniul feroviar sau domenii conexe; d) solicita expertize (probe) tehnice operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar implicaţi în producerea accidentelor, costul expertizelor (probelor) tehnice fiind suportat de către deţinătorul mijlocului fix. În toate cazurile, expertizele (probele) tehnice se vor efectua numai în laboratoare de specialitate acreditate. (2) Atunci când sunt solicitate potrivit prevederilor alin. (1) pentru a pune la dispoziţie specialişti, respectiv pentru a efectua încercări, analize şi expertize (probe) tehnice, celelalte organisme din cadrul AFER, operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de transport pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul, precum şi alte instituţii ale statului vor da curs solicitării de îndată.  +  Articolul 53 (1) În termen de o săptămână de la decizia de deschidere a unei investigaţii, OIFR notifică Agenţiei Feroviare Europene cu privire la aceasta, cu excepţia investigaţiilor accidentelor/incidentelor produse pe reţeaua de transport cu metroul. (2) Informaţiile indică data, ora şi locul accidentului/incidentului, consecinţele în ceea ce priveşte pierderile de vieţi omeneşti, persoanele rănite şi pagubele materiale estimate.  +  Articolul 54 (1) Membrii comisiei de investigare se prezintă la locul investigării la data şi ora stabilite de investigatorul principal. (2) Conducerile operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar implicaţi au obligaţia de a comunică în scris revizorului de serviciu din revizoratul regional de siguranţă a circulaţiei membrii din comisia de investigare, în urma solicitării investigatorului principal, şi de a asigura prezentarea acestora, în cel mai scurt timp, la locul investigării. (3) În cazul incidentelor produse pe reţeaua de transport cu metroul încadrate la art. 8 alin. (2) şi (3) din prezentul regulament, directorul general al operatorului economic care desfăşoară operaţiuni de transport cu metroul numeşte prin decizie scrisă investigatorul principal şi membrii comisiei de investigare.  +  Articolul 55 (1) Pentru declanşarea operativă a procedurii de investigare a accidentelor, precum şi pentru luarea deciziei de investigare a incidentelor, directorul OIFR poate solicita conducerii ASFR ca deplasarea la locul producerii accidentului/incidentului să se facă în echipă. (2) În urma analizei datelor furnizate de la locul producerii incidentului, directorul OIFR, în baza prevederilor art. 49 alin. (2) lit. a)-c), decide dacă OIFR declanşează procedura de investigare. Acest fapt este comunicat investigatorului principal al comisiei de investigare, care trebuia să efectueze investigarea potrivit anexei nr. III. (3) Dacă pentru un incident, pentru care a fost declanşată procedura de investigare de către comisia prevăzută în anexa nr. III, OIFR decide începerea unei acţiuni de investigare, activitatea acestei comisii încetează. În acest caz, investigatorul principal al comisiei prevăzute în anexa nr. III transmite documentele aflate în lucru şi probele ridicate până la acel moment investigatorului principal din cadrul OIFR.  +  Articolul 56 (1) În cazul producerii accidentelor sau incidentelor încadrate la art. 8 alin. (1), personalul desemnat din cadrul structurii teritoriale ASFR se deplasează la faţa locului şi furnizează informaţii directorilor ASFR şi OIFR cu privire la gravitatea accidentului sau a incidentului şi împrejurările de producere a acestuia. (2) După transmiterea informaţiilor prevăzute la alin. (1), personalul desemnat din cadrul structurii teritoriale ASFR poate efectua, după caz, o acţiune de inspecţie de stat, având ca scop verificarea măsurilor luate în vederea restabilirii circulaţiei feroviare. (3) De asemenea, în cazul incidentelor încadrate la art. 8 alin. (2) şi (3), personalul desemnat din cadrul structurii teritoriale ASFR poate verifica modul în care sunt respectate prevederile prezentului regulament referitoare la declanşarea şi desfăşurarea procedurii de investigare, dacă OIFR nu a început acţiunea de investigare în acest caz.  +  Articolul 57La locul accidentului este obligatorie prezenţa conducerii operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul implicaţi în producerea accidentului, pentru luarea măsurilor de înlăturare a urmărilor şi de redeschidere a circulaţiei.  +  Articolul 58 (1) Locul investigării este, de regulă, acela unde s-a produs accidentul/incidentul. (2) În cazul când acesta s-a produs în linie curentă, primele cercetări se fac la faţa locului, iar continuarea lor, în staţia care a făcut avizarea şi a luat primele măsuri, respectiv în locul stabilit de investigatorul principal.  +  Articolul 59Personalul implicat în producerea accidentului/incidentului pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul şi şefii subunităţilor din care acesta face parte trebuie să rămână la dispoziţia comisiei de investigare atât timp cât este necesar.  +  Articolul 60 (1) Până la sosirea comisiei de investigare, în cazul unui accident/incident produs pe infrastructura feroviară publică, şeful staţiei sau înlocuitorul său delimitează zona de infrastructură feroviară cu relevanţă în stabilirea cauzelor şi face primele constatări privind producerea acestuia, după care, împreună cu şefii subunităţilor prezenţi la locul producerii, încheie procesul-verbal de constatare preliminară. De asemenea, constată starea personalului implicat, efectuând proba alcooltest şi, dacă este necesar, procedează potrivit reglementărilor specifice privind prelevarea probei biologice. (2) Pentru desfăşurarea în bune condiţii a procedurii de investigare a accidentelor şi incidentelor, până la sosirea la faţa locului a comisiei de investigare, personalul menţionat la alin. (1) ia măsurile necesare pentru ca zona securizată să fie delimitată. (3) Identificarea şi ridicarea tuturor probelor materiale, necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a procedurii de investigare a accidentelor şi incidentelor, se efectuează numai de către comisia de investigare, după consultarea organelor de urmărire penală, dacă este cazul. (4) În cazul în care accidentul/incidentul nu s-a produs pe infrastructura feroviară publică, atribuţiile stabilite la alin. (1) revin conducătorului subunităţii operatorului economic care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar sau, după caz, responsabilului cu siguranţa circulaţiei feroviare al acestuia. (5) În cazul în care accidentul/incidentul s-a produs pe reţeaua de transport cu metroul, atribuţiile stabilite la alin. (1)-(3) revin responsabilului echipei care efectuează constatarea prealabilă. (6) Procesul-verbal de constatare preliminară, declaraţiile luate, precum şi toate celelalte documente în legătură cu producerea accidentului/incidentului se predau investigatorului principal.  +  Articolul 61 (1) Pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul/incidentul, a pagubelor şi cauzelor care au determinat producerea acestuia, comisia de investigare examinează şi verifică amănunţit toate aspectele legate de: a) starea tehnică a elementelor infrastructurii feroviare; b) starea tehnică a vehiculelor feroviare implicate; c) starea de fapt a instalaţiilor de frânare de pe vehiculele feroviare implicate, respectiv a aparatelor şi dispozitivelor de siguranţă şi vigilenţă de pe locomotivă; d) starea de fapt a instalaţiilor de siguranţă a circulaţiei feroviare; e) documentele însoţitoare ale trenului; f) formularele tipizate, documentele şi evidenţele privind desfăşurarea activităţilor de exploatare a infrastructurii (întreţinere, reparaţie şi urmărire în timp), de circulaţie a trenurilor şi de efectuare a manevrelor. (2) Toate constatările cu caracter tehnic ale comisiei de investigare se consemnează în documente scrise, însuşite prin semnătura specialistului competent din comisia de investigare.  +  Articolul 62 (1) Comisia de investigare a accidentului/incidentului audiază personalul feroviar implicat şi eventualii martori, ia relaţii scrise şi adresează întrebări pentru stabilirea cauzelor şi împrejurărilor producerii acestuia. (2) Investigatorul principal poate convoca pentru audieri şi/sau relaţii scrise şi alt personal aparţinând operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar implicaţi în producerea accidentului/incidentului.  +  Articolul 63După declanşarea procedurii de investigare a accidentului/incidentului, investigatorul principal poate solicita AFER suspendarea pe o perioadă determinată a autorizaţiei/autorizaţiilor deţinute de către personalul implicat în producerea accidentului/incidentului.  +  Articolul 64 (1) Dacă investigarea accidentului/incidentului nu implică reţinerea trenului, şeful staţiei în care se fac primele cercetări rupe sigiliul de la vitezometrul locomotivei în prezenţa mecanicului de locomotivă şi aplică ştampila staţiei pe banda vitezometrului, fără a o scoate din aparat, după care aplică sigiliul staţiei. (2) Dacă trenul este reţinut în staţie în vederea cercetărilor, banda vitezometrului se scoate în prezenţa unui membru al comisiei de investigare şi în prezenţa mecanicului de locomotivă şi se semnează de către aceştia. (3) Pentru tipurile de vitezometre fără bandă se procedează potrivit reglementărilor specifice pentru acest tip de instalaţie, în vederea conservării înregistrărilor. Investigatorul principal stabileşte locul unde se fac atât descărcarea, cât şi prelucrarea înregistrărilor. În cazul în care acest loc nu aparţine unui operator economic implicat, trebuie obţinut şi acordul acestuia. Pentru trenurile de metrou tip Bombardier se apasă butonul "blocare înregistrare date" de către mecanicul de tren, în vederea conservării înregistrărilor.  +  Articolul 65Membrii comisiei de investigare organizează activitatea de întocmire şi/sau colectare a formularelor tipizate, documentelor, evidenţelor şi a extraselor din reglementările specifice, care vor fi componente ale dosarului de investigare a accidentului/incidentului. Documentele colectate în copie se vor certifica pentru exactitate prin semnătură şi ştampilă de către şefii subunităţilor respective.  +  Articolul 66 (1) Relaţiile scrise ale persoanelor implicate în producerea accidentului/incidentului se dau în prezenţa investigatorului principal şi a cel puţin unui membru al comisiei de investigare şi se semnează de către aceştia; acestea conţin în preambul date de identificare, după cum urmează: nume şi prenume, funcţia, denumirea angajatorului, actul de identitate, seria şi numărul acestuia, codul numeric personal. (2) Relaţiile scrise ale fiecărei persoane audiate în legătură cu producerea accidentului/incidentului se semnează după fiecare răspuns de către aceasta. (3) În cazul în care unele persoane nu pot fi aduse la locul stabilit pentru investigare, cel puţin 2 membri ai comisiei, desemnaţi de către investigatorul principal, se deplasează la locul unde se află acestea, pentru a le lua relaţii scrise. (4) În cazul în care persoanele care trebuie să dea relaţii scrise sunt în imposibilitate de a scrie, declaraţiile lor se consemnează de către unul dintre membrii comisiei de investigare. Declaraţia se completează cu formula "dată în faţa noastră la data de ....." şi se semnează de către toţi membrii comisiei de investigare prezenţi.  +  Articolul 67Comisia de investigare este obligată să analizeze toate probele invocate de către persoanele implicate în producerea accidentului/incidentului. Persoanele implicate au dreptul să solicite audierea unor martori proprii şi să prezinte orice alte probe în susţinerea celor declarate.  +  Articolul 68 (1) Investigaţia se desfăşoară într-un mod cât mai deschis, astfel încât toate părţile să poată fi ascultate şi să aibă acces la rezultate. (2) În cazul investigării accidentelor, administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară şi operatorii de transport feroviar implicaţi, operatorul economic care efectuează operaţiuni de transport cu metroul, ASFR, victimele şi rudele acestora, proprietarii bunurilor deteriorate, producătorii, serviciile de urgenţă implicate şi reprezentanţii personalului şi utilizatorii, după caz, sunt informaţi periodic cu privire la investigaţie şi mersul acesteia, acordându-li-se, la solicitarea acestora, posibilitatea de a-şi prezenta opiniile şi punctele de vedere referitoare la investigaţie, şi au posibilitatea, la cerere, să facă comentarii cu privire la informaţiile din proiectele de rapoarte.  +  Articolul 69 (1) În cazul accidentelor sau al incidentelor pentru care OIFR ia decizia de deschidere a unei investigaţii, amploarea investigaţiilor şi procedura de urmat în desfăşurarea acestora se determină de OIFR, ţinând seama de principiile şi obiectivele investigaţiei. (2) În cadrul investigării accidentelor, până la finalizarea raportului de investigare asupra accidentului, OIFR poate emite un raport preliminar în maximum 30 de zile de la data producerii accidentului. (3) Atunci când, în desfăşurarea acţiunii de investigare a accidentelor, sunt identificate situaţii care pot afecta în mod direct siguranţa feroviară, raportul preliminar se emite pe măsură ce informaţiile sunt disponibile în cel mai scurt timp posibil.  +  Articolul 70 (1) Finalizarea investigării se face prin întocmirea unui raport de investigare asupra accidentului/incidentului şi stabilirea încadrării finale a accidentului/incidentului. (2) Raportul de investigare descrie obiectivele investigaţiei şi cuprinde, dacă este cazul, recomandări de siguranţă. Acesta se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. V şi face parte din dosarul de investigare. (3) Dosarul de investigare se întocmeşte într-un singur exemplar, trebuie să conţină piesele prevăzute în anexa nr. IV, iar filele să fie numerotate.  +  Articolul 71 (1) Finalizarea investigării accidentelor şi incidentelor, respectiv întocmirea dosarului de investigare se efectuează la următoarele termene: a) în cazul accidentelor, inclusiv cele grave, în cel mai scurt timp posibil de la data producerii accidentului, fără a depăşi termenele legale de prescriere a faptelor, dar nu mai mult de 12 luni; b) în cazul incidentelor, în cel mai scurt timp posibil şi cel târziu la 15 zile lucrătoare de la data producerii incidentului. (2) Atunci când investigarea nu este efectuată de către OIFR, depăşirea termenului de finalizare a investigării incidentului se admite o singură dată şi este solicitată conducătorului structurii teritoriale a ASFR pe raza căreia s-a produs incidentul. Conducătorul structurii teritoriale a ASFR pe raza căreia s-a produs incidentul stabileşte şi aprobă durata de depăşire a termenului de finalizare a dosarului de investigare, care nu poate fi mai mare de 10 zile lucrătoare.  +  Secţiunea a 3-a Finalizarea dosarului de investigare a incidentelor atunci când există divergenţe între membrii comisiei de investigare  +  Articolul 72 (1) Atunci când există divergenţe între membrii comisiei de investigare în legătură cu stabilirea cauzei producerii incidentului pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul, finalizarea raportului de investigare asupra incidentului se face de către OIFR. În acest scop, investigatorul principal transmite cererea scrisă, la care se anexează dosarul de investigare, însoţit de divergenţele dintre membrii comisiei de investigare. După aceasta, comisia îşi încetează activitatea. (2) Pentru cazul prevăzut la alin. (1), o nouă comisie de investigare se numeşte de către directorul OIFR. Comisia analizează dosarul de investigare primit şi, dacă este cazul, solicită documente şi/sau declaraţii/relaţii scrise suplimentare. De asemenea, pentru clarificarea divergenţelor şi finalizarea dosarului de investigare, se pot solicita relaţii scrise membrilor comisiei de investigare care nu au finalizat raportul de investigare. (3) După finalizare, raportul de investigare este returnat operatorului economic care desfăşoară operaţiuni de transport pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul, pentru realizarea măsurilor prevăzute la art. 76, fără a depăşi termenele prevăzute la art. 71 alin. (1) lit. a).  +  Secţiunea a 4-a Transmiterea rapoartelor de investigare  +  Articolul 73 (1) Rezultatul investigaţiei accidentelor sau a incidentelor face obiectul raportului de investigare asupra accidentelor şi incidentelor, întocmit în funcţie de gravitatea accidentului sau incidentului. Rapoartele descriu obiectivele investigaţiilor şi cuprind, dacă este cazul, recomandări de siguranţă. (2) OIFR publică raportul final în Buletinul AFER şi pe site-ul său din cadrul AFER, în cel mai scurt timp posibil şi cel târziu la 12 luni de la data accidentului/incidentului. Raportul de investigare, inclusiv recomandările de siguranţă, se comunică operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul implicaţi, ASFR, victimelor şi rudelor acestora, proprietarilor bunurilor deteriorate, producătorilor, serviciilor de urgenţă implicate, reprezentanţilor personalului şi utilizatorilor acestora şi, după caz, organismelor şi părţilor în cauză din alte state membre ale Uniunii Europene. (3) OIFR publică în fiecare an în Buletinul AFER şi pe site-ul său din cadrul AFER, cel târziu până la data de 30 septembrie, un raport anual descriind investigaţiile desfăşurate în anul precedent, recomandările de siguranţă emise şi măsurile luate în conformitate cu recomandările emise anterior.  +  Articolul 74 (1) O recomandare de siguranţă formulată de OIFR în raportul de investigare prevăzut la art. 72 nu creează în niciun caz o prezumţie de vinovăţie sau de răspundere civilă pentru un accident sau incident. (2) Recomandările sunt adresate ASFR şi, atunci când este necesar din cauza caracterului recomandării, altor organisme sau autorităţi din România ori altor state membre ale Uniunii Europene. Recomandările de siguranţă emise de OIFR sunt aduse de către emitent şi la cunoştinţa operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport pe calea ferată sau cu metroul interesaţi. (3) Toate recomandările de siguranţă care pot fi urmate sunt luate în considerare şi analizate; sunt identificate măsurile ce trebuie luate şi este efectuată planificarea implementării acestora. (4) ASFR şi alte autorităţi sau organisme ori, dacă este cazul, alte state membre ale Uniunii Europene cărora li s-au adresat recomandări raportează cel puţin anual OIFR cu privire la măsurile luate sau planificate a fi luate drept consecinţă a recomandării.  +  Articolul 75După finalizarea investigării accidentelor/incidentelor de către comisiile prevăzute în anexa nr. III, investigatorul principal transmite de îndată, dar nu mai târziu de două zile lucrătoare, câte o copie a raportului de investigare operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport implicaţi în producerea accidentului/incidentului, ASFR şi OIFR, pentru luarea la cunoştinţă a cauzelor producerii accidentului/incidentului şi a eventualelor măsuri stabilite.  +  Articolul 76 (1) Operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de transport pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul, după ce au primit câte o copie a raportului de investigare asupra accidentului/incidentului, vor proceda, după caz, la: a) efectuarea cercetării disciplinare a personalului propriu, potrivit prevederilorLegii nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în sarcina căruia angajatorul a stabilit vinovăţie faţă de cauza producerii accidentului/incidentului; b) efectuarea cercetării disciplinare a personalului propriu, în sarcina căruia angajatorul a stabilit vinovăţii fără legătură directă cu cauza producerii accidentului/incidentului; c) recuperarea pagubelor materiale înregistrate în urma producerii accidentului/incidentului. (2) Concluziile rezultate în urma cercetării disciplinare se transmit investigatorului principal.  +  Articolul 77După analizarea raportului de investigare a incidentelor investigate de către comisiile prevăzute în anexa nr. III - "Incidente produse în activitatea de manevră", respectiv "Alte incidente produse în legătură cu siguranţa feroviară", ASFR poate dispune efectuarea unei inspecţii de stat, dacă se identifică neconcordanţe între constatările consemnate în nota de constatare întocmită ca urmare a inspecţiei de stat prevăzute la art. 56 alin. (3) şi conţinutul raportului de investigare, stabilind măsuri în consecinţă.  +  Articolul 78 (1) Originalele dosarelor de investigare a accidentelor/incidentelor se păstrează la OIFR sau la structurile organizatorice cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei din care face parte investigatorul principal, după caz. (2) Câte o copie a raportului de investigare a incidentelor, altele decât cele investigate de OIFR, se păstrează la structurile organizatorice cu responsabilităţi privind siguranţa circulaţiei feroviare ale operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar implicaţi în producerea incidentelor.  +  Articolul 79Pentru accidentele şi incidentele investigate de către OIFR, acesta procedează la: a) publicarea raportului de investigare a accidentului/incidentului produs pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul în Buletinul AFER şi pe site-ul propriu din cadrul AFER, în cel mai scurt timp posibil şi cel târziu la 12 luni de la data producerii accidentului/incidentului; b) comunicarea raportului de investigare operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul şi, după caz, organismelor şi părţilor în cauză din alte state membre ale Uniunii Europene; c) transmiterea către Agenţia Feroviară Europeană a unei copii a raportului de investigare a accidentului/incidentului, exceptând rapoartele de investigare a accidentelor/incidentelor produse pe reţeaua de transport cu metroul.  +  Secţiunea a 5-a Dispoziţii pentru cazuri speciale  +  Articolul 80În cazul în care la producerea accidentelor/incidentelor a fost implicat şi personal care face parte din unităţi militare, investigatorul principal solicită unităţii militare respective participarea unui reprezentant ca membru în comisia de investigare. Investigarea şi aplicarea recomandărilor se fac potrivit legislaţiei în vigoare.  +  Capitolul VI Înlăturarea urmărilor accidentelor şi ale incidentelor  +  Secţiunea 1 Înlăturarea urmărilor accidentelor şi ale incidentelor pe infrastructura feroviară  +  Articolul 81 (1) Persoanele împuternicite de OIFR, parchet, Garda Naţională de Mediu, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale îşi desfăşoară examinările la locul accidentului/incidentului în conformitate cu legislaţia în vigoare, astfel încât să permită operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar să acţioneze pentru ca operaţiile de înlăturare a urmărilor produse de accident/incident şi de restabilire a circulaţiei trenurilor să poată începe în cel mai scurt timp posibil. (2) Începerea operaţiunilor de înlăturare a urmărilor produse de accident/incident şi de restabilire a circulaţiei trenurilor este dispusă de către investigatorul principal, după consultarea organelor de urmărire penală, dacă este cazul.  +  Articolul 82 (1) Pentru accidentele/incidentele produse pe infrastructura feroviară publică, la care înlăturarea urmărilor nu necesită mijloace de intervenţie, şefii subunităţilor care se află la locul producerii acestora, după examinarea situaţiei de pe teren, în afara obligaţiilor prevăzute la cap. IV, iau măsuri pregătitoare în vederea restabilirii circulaţiei trenurilor. (2) Atunci când accidentele/incidentele nu s-au produs pe infrastructura feroviară publică, atribuţiile prevăzute la alin. (1) revin conducătorului subunităţii operatorului economic care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar sau responsabilului cu siguranţa circulaţiei feroviare.  +  Articolul 83Pentru accidentele/incidentele la care înlăturarea urmărilor necesită mijloace de intervenţie, restabilirea circulaţiei trenurilor se face după un plan stabilit de către reprezentantul operatorului economic pe a cărui infrastructură feroviară s-au produs acestea, împreună cu conducătorul mijlocului de intervenţie.  +  Articolul 84La solicitarea reprezentantului menţionat la art. 83, toţi operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar sunt obligaţi să participe, cu personal şi mijloace, la înlăturarea urmărilor accidentului/incidentului şi la restabilirea circulaţiei trenurilor.  +  Secţiunea a 2-a Înlăturarea urmărilor accidentelor şi ale incidentelor produse pe reţeaua de transport cu metroul  +  Articolul 85 (1) După efectuarea constatării prealabile, securizarea zonei şi conservarea reperelor necesare investigării de către echipa de constatare prealabilă, persoanele împuternicite de OIFR, parchet, Garda Naţională de Mediu, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale îşi desfăşoară examinările la locul accidentului/incidentului în conformitate cu legislaţia în vigoare, astfel încât să permită operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar să acţioneze pentru ca operaţiile de înlăturare a urmărilor produse de accident/incident şi de restabilire a circulaţiei trenurilor de metrou să poată începe în cel mai scurt timp posibil. (2) Începerea acţiunilor de înlăturare a urmărilor produse de accidente sau incidente se poate face numai cu aprobarea investigatorului principal, după consultarea organelor de urmărire penală, dacă este cazul.  +  Articolul 86Personalul care participă la lucrările de înlăturare a urmărilor nu părăseşte locul producerii accidentului sau incidentului fără aprobarea dispecerului central.  +  Capitolul VII Evidenţa şi statistica accidentelor şi incidentelor  +  Articolul 87 (1) Operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar sunt obligaţi să ţină evidenţa accidentelor şi incidentelor în care sunt implicaţi şi să completeze Registrul pentru evidenţa accidentelor şi incidentelor, al cărui model este prevăzut în anexa nr. VI. (2) Acest registru se află la structurile organizatorice cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare, precum şi la nivelul subunităţilor din cadrul operatorului economic. (3) Cazurile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c) şi d) se vor înregistra în statistica operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar pe a căror rază de activitate s-au produs accidentele/incidentele.  +  Articolul 88 (1) Lunar, trimestrial, semestrial şi anual, compartimentele centrale şi teritoriale de siguranţă a circulaţiei ale operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar întocmesc statistica accidentelor şi incidentelor pe formularul-tip prevăzut în anexa nr. VII. (2) Un exemplar al acestor evidenţe statistice se transmite ASFR şi OIFR.  +  Articolul 89Pe baza statisticilor primite de la operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de transport pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul, ASFR întocmeşte periodic evidenţa şi statistica accidentelor şi incidentelor produse pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul din România.  +  Articolul 90Furnizarea datelor statistice pentru Institutul Naţional de Statistică şi pentru organismele feroviare internaţionale privind accidentele şi incidentele produse pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul din România se face numai de către ASFR.  +  Capitolul VIII Dispoziţii finale  +  Articolul 91La cererea scrisă a organelor de specialitate legal abilitate ale autorităţilor publice, rapoartele de investigare întocmite în urma producerii accidentelor şi incidentelor pot fi puse la dispoziţia acestora, în original sau în copie, potrivit reglementărilor legale.  +  Articolul 92 (1) Nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (4) şi art. 51 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.  +  Articolul 93Prevederile art. 92 referitoare la contravenţii se completează cu prevederileOrdonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prinLegea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 94Anexele nr. I-VII fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa I───────la regulament───────────── MODELUL ŞI CONŢINUTUL formularului "Raport de eveniment"*1)
       
    Denumirea operatorului economic2 . . . . . . . .Denumirea operatorului economic/ subunităţii4 . . . . . . . . .
    Subunitatea3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Primit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      Funcţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      Semnătura
      L.S.
     
    RAPORT DE EVENIMENT
    Nr. . . . . . . . . . . . . . . . .
    din data . . . . ./. . . . /. . . . . . . .
     
    Subsemnatul, . . . . . . . . . . . . . . . . ., funcţia . . . . . . . . . . , raportez următoarele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
           Figura 1 - Formularul "Raport de eveniment" - pagină
       
    continuare:
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      Semnătura
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      Figura 2 - Formularul "Raport de eveniment" - contrapagină______________*1) Formularul trebuie să fie în format A5, cuprins într-un carnet de minimum 50 de file.*2) Se va completa denumirea operatorului economic de care aparţine salariatul care completează formularul "Raport de eveniment".*3) Se va completa, dacă este cazul, denumirea subunităţii de care aparţine salariatul care completează formularul "Raport de eveniment".*4) Se vor completa, dacă este cazul, datele solicitate privind operatorul economic căruia îi este adresat "Raportul de eveniment", precum şi ale persoanei care a primit formularul în cauză.
   +  Anexa II A──────────la regulament─────────────FIŞĂ DE AVIZAREa accidentului/incidentului produs pe calea ferată1. Numărul, data, ora avizării/Număr confirmare primire avizare .........2. Revizor de serviciu structura teritorială/Revizor de serviciu structura centrală administrator/gestionar/inspector de stat teritorial de serviciu de la ASFR: .................../................./.................3. Data ....................... ora ............... primirii avizării4. Avizare operatori economici implicaţi ................................5. Locul producerii accidentului/incidentului (linie curentă, km, staţie etc.): .................6. Data .............. ora ................. producerii accidentului/ incidentului7. Încadrarea preliminară a accidentului/incidentului: art. ....... grupa ......... pct. ........8. Descriere: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................9. Locomotive avariate ............... nr. loc. ...........................10. Mecanic locomotivă .................., mecanic ajutor .................Depoul de care aparţin ....................................................11. Şef manevră (şef tren) ................................................Manevrant vagoane (conductor tren) ........................................Subunitatea de care aparţin ...............................................12. Vagoane avariate .............. stare (încărcate/goale) ...............13. Numărul vagonului ....................................14. Linii închise ................. de la ora ........... la ora ..........15. Morţi .......... răniţi ...............16. Mijloace de ajutor solicitate (data, ora solicitării) ............................................................................................17. Mijloace de ajutor îndrumate (data, ora îndrumării) ...................18. Avizarea reprezentanţilor teritoriali ai organelor din cadrul parchetelor, poliţiei, inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenţă, salvării, gărzii de mediu etc. ...........................................Semnătura.................  +  Anexa II B──────────la regulament─────────────FIŞĂ DE AVIZAREa accidentului/incidentului produs pe reţeaua de transport cu metroul[] Accident[] Incident[] Accident de muncă[] Început de incendiu; inundaţii[] Perturbaţii majore în circulaţia TEM (peste 15 minute)(Se va bifa fapta în pătrăţel.)Nr. de avizare........(data şi ora transmiterii)....... dispecer central ........(numele şi prenumele).........Avizarea reprezentanţilor Autorităţii de Siguranţă Feroviară Române, Organismului de Investigare Feroviar Român, Procuraturii, inspectoratului teritorial pentru protecţia muncii, pompierilor, inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenţă etc.......................................................................................................................................................Data, ora producerii: .....................................................Locul (staţia, linia curentă, relaţia, linia de manevră, depoul): ....................................................................................Fir .......................................................................Mecanic ......................., mecanic ajutor ...........................Tren nr. ................................ trasa............................Depăşiri ale intervalului de circulaţie: ..................................Încadrarea preliminară a accidentului/incidentului: ..................................................................................................Descrierea: ...............................................................Pagube materiale: DA/NUVictime materiale: DA/NUMaterial rulant afectat: ..................................................Linii închise: ............................................................Macazuri afectate: ........................................................Instalaţii scoase din funcţiune: ..........................................Personal din conducerea operatorului economic care desfăşoară operaţiuni de transport cu metroul avizat: ................... ora ...........Personal din compartimentul responsabil cu siguranţa circulaţiei avizat: .................................................... ora............Mijloace de ajutor solicitate: ...........................................Dispecer central,..................  +  Anexa III─────────la regulament───────────── COMPONENŢA COMISIILOR DE INVESTIGARE A ACCIDENTELOR ŞI INCIDENTELOR
               
    Clasificarea accidentelor şi incidentelorNumirea comisiei de investigareComponenţa comisiei de investigareObservaţii
    ACCIDENTE GRAVEAccidente graveInvestigatorul principal şi membrii comisiei de investigare pot fi numiţi prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, la propunerea directorului Organismului de Investigare Feroviar Român (OIFR). Atunci când nu se emite un ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, numirea se face de către directorul OIFR.La locul producerii accidentului grav vor fi prezente conducerile operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar implicaţi în producerea accidentului grav, pentru luarea măsurilor de înlăturare a urmărilor şi de redeschidere a circulaţiei.
    ACCIDENTEAccidente încadrate la art. 7 alin. (1) lit. a) şi b), care nu se încadrează ca accidente grave, c)1 şi e)Investigatorul principal şi membrii comisiei de investigare sunt numiţi de către directorul OIFR.La locul producerii accidentului vor fi prezente conducerile operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport implicaţi în producerea accidentului, pentru luarea măsurilor de înlăturare a urmărilor şi de redeschidere a circulaţiei.
    Accidente încadrate la art. 7 alin. (1) lit. c)2 şi d)Nu se procedează la investigarea acestor accidente, potrivit prevederilor prezentului regulament.La locul producerii accidentului va fi prezent şeful staţiei administratorului/ gestionarului de infrastructură şi şefii subunităţilor implicate sau, după caz, conducătorul operatorului economic.
    INCIDENTEIncidente produse în circulaţia trenurilor - art. 8 alin. (1)Investigatorul principal numeşte, în scris, comisia de investigare, după consultarea în prealabil cu conducătorii structurilor teritoriale cu responsabilităţi în siguranţa feroviară din cadrul operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul implicaţi în producerea incidentului.Investigator principal: personal din cadrul OIFR responsabil de organizarea, conducerea şi controlul desfăşurării investigaţieiLa locul producerii incidentului (în funcţie de urmările avute) vor fi prezente conducerile operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul implicaţi în producerea incidentului, pentru luarea măsurilor de înlăturare a urmărilor şi de redeschidere a circulaţiei.
    Membri:
    - personal din cadrul structurilor organizatorice cu responsabilităţi în siguranţa feroviară din cadrul operatorilor economici implicaţi în producerea incidentului;
    - reprezentanţi de specialitate din domeniile de activitate feroviară din cadrul operatorilor economici implicaţi în producerea incidentului
    Incidente produse în activitatea de manevră - art. 8 alin. (2)Incident produs pe infrastructura feroviară publicăInvestigator principal: conducătorul structurii teritoriale cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei din cadrul deţinătorului de infrastructură publică pe a cărui rază de activitate s-a produs incidentulLa locul producerii incidentului (în funcţie de urmările avute) vor fi prezente conducerile operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul implicaţi în producerea incidentului, pentru luarea măsurilor de înlăturare a urmărilor şi de redeschidere a circulaţiei.
    Investigatorul principal convoacă, în scris, comisia de investigare, după consultarea în prealabil cu conducătorii structurilor teritoriale cu responsabilităţi în siguranţa feroviară din cadrul operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul implicaţi în producerea incidentului feroviar.
    Membri: reprezentanţi de specialitate din domeniile de activitate feroviară din cadrul operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul implicaţi în producerea incidentului
    Incident produs pe infrastructura feroviară privatăInvestigator principal:
    conducătorul structurii cu responsabilităţi în siguranţa feroviară din cadrul deţinătorului de infrastructură feroviară privată pe a cărui rază de activitate s-a produs incidentul
    Membri: reprezentanţi de specialitate din domeniile de activitate feroviară din cadrul operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar implicaţi în producerea accidentului
    Incident produs pe reţeaua feroviară a metrouluiInvestigator principal:
    conducătorul compartimentului de siguranţă a circulaţiei trenurilor din cadrul operatorului economic care efectuează operaţiuni de transport cu metroul
    Membri: revizori de specialitate şi reprezentanţi de specialitate din domeniile de activitate de transport din cadrul operatorului economic care efectuează operaţiuni de transport cu metroul
    Alte incidente produse în legătură cu siguranţa feroviară - art. 8 alin. (3)Investigarea se face de către personal numit de angajatorul personalului implicat în producerea incidentului.
  NOTĂ:- lit. c)*1 - Numai în cazurile prevăzute la art. 50 alin. (3).- lit. c)*2 - Cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 50 alin. (3).- Comisiile de investigare pot fi completate în cazul în care în timpul investigaţiei acest fapt devine necesar şi cu alţi specialişti sau experţi care nu au fost numiţi iniţial. Completarea comisiei poate fi făcută numai de cel care a aprobat componenţa iniţială, la propunerea investigatorului principal.
   +  Anexa IV────────la regulamentPIESEconţinute de dosarul de investigare1. Raportul de investigare a accidentului/incidentului2. Copia fişei de avizare a accidentului/incidentului3. Procesul-verbal de constatare întocmit de către şeful staţiei sau înlocuitorul său împreună cu şefii subunităţilor care au participat la primele constatări sau de către comisia de investigare preliminară pentru reţeaua feroviară a metroului, după caz4. Rezultatele verificării stării fizice a personalului care are legătură cu producerea accidentului/incidentului în ceea ce priveşte consumul de băuturi alcoolice - efectuată de şeful staţiei sau al subunităţii în care s-a produs accidentul/incidentul sau, după caz, întocmită de comisia de investigare preliminară pentru reţeaua de transport a metroului (proces-verbal de verificare cu fiola alcooltest şi rezultatele stabilirii alcoolemiei - atunci când acesta există)5. Procesele-verbale încheiate în urma constatărilor pentru fiecare specialitate de către membrii comisiei de investigare6. Devizele pentru repararea infrastructurii feroviare şi a vehiculelor feroviare deraiate sau avariate în urma accidentului/incidentului, devizele pentru mijloacele de intervenţie, dacă este cazul, devizele pentru lucrări de restabilire a circulaţiei trenurilor, devizele pentru expertizele solicitate conform art. 52 lit. b) şi d)7. Schiţele, fotografiile, înregistrările video şi/sau audio referitoare la accident/incident, dacă este cazul8. Foaia de parcurs a locomotivei sau a automotorului care a remorcat trenul respectiv, în copie, certificată prin semnătură şi ştampilă de către şeful subunităţii de tracţiune9. Benzile/Înregistrările de vitezometru şi procesele-verbale de citire a acestora10. Documentele şi evidenţele privind desfăşurarea activităţilor de exploatare a infrastructurii feroviare - întreţinere, reparaţie şi urmărire în timp, evidenţele de mişcare de la staţii, halte de mişcare, posturi de macazuri şi posturi de mişcare în linie curentă, în copii, certificate prin semnătură şi ştampilă de către şefii de subunităţi11. Extrase din reglementări specifice şi din planul tehnic de exploatare al staţiei, Regulamentul tehnic de exploatare a liniilor ferate industriale, autorizaţia de exploatare a LFI şi contractul de exploatare, dacă este cazul12. Dovada de înştiinţare a reprezentantului operatorului economic implicat în producerea accidentului/incidentului care nu s-a prezentat pentru a participa în comisia de investigare, dacă este cazul13. Fişele pentru accidentaţi (răniţi, morţi), întocmite de către unitatea medicală care a constatat starea victimelor14. Declaraţiile şi relaţiile scrise ale personalului feroviar implicat în producerea accidentului/incidentului şi ale martorilor care pot relata împrejurările în care s-a produs accidentul/incidentul15. Actul de numire a membrilor comisiei de investigare a accidentului/incidentului16. Copia aprobării cererii de prelungire a termenului de finalizare a dosarului de investigare, dacă este cazul17. Orice alte documente referitoare la investigarea accidentului/incidentului  +  Anexa V───────la regulament─────────────CONŢINUTUL PRINCIPALal raportului de investigare a accidentelor şi incidentelor (1) RezumatRezumatul cuprinde o scurtă descriere a accidentului/incidentului, când şi unde a avut loc, precum şi a consecinţelor sale.Acesta prezintă cauzele directe, precum şi factorii care au contribuit la eveniment şi cauzele subiacente stabilite de investigaţie. Sunt indicate principalele recomandări, precum şi informaţii privind destinatarii acestora. (2) Fapte imediate ale accidentului/incidentului1. Evenimentul:- data, ora exactă şi locul accidentului/incidentului;- descrierea evenimentelor şi a locului accidentului, inclusiv a eforturilor serviciilor de salvare şi de urgenţă;- decizia de a lansa o investigaţie, componenţa echipei de investigatori şi desfăşurarea investigaţiei.2. Circumstanţele accidentului/incidentului:- personalul şi contractanţii implicaţi şi alte părţi şi martori;- trenurile şi compoziţia lor, inclusiv numerele de înregistrare ale articolelor vehiculelor feroviare implicate;- descrierea infrastructurii şi a sistemului de semnalizare - tipuri de şine, macazuri, anclanşare, semnale, protecţia trenului;- mijloace de comunicare;- lucrări desfăşurate la sau în vecinătatea locului accidentului/incidentului;- declanşarea planului de urgenţă feroviar şi lanţul său de evenimente;- declanşarea planului de urgenţă al serviciilor publice de salvare, al poliţiei şi al serviciilor medicale şi lanţul său de evenimente.3. Pierderi de vieţi omeneşti, persoane rănite şi pagube materiale:- călători şi terţe persoane, personal, inclusiv contractanţi;- încărcătură, bagaje şi alte bunuri;- vehicule feroviare, infrastructură şi mediu.4. Circumstanţe externe:- condiţii meteorologice, hidrografice, de vizibilitate şi referinţe geografice. (3) Înregistrarea investigaţiilor şi a anchetelor1. Rezumatul mărturiilor (sub rezerva protecţiei identităţii persoanelor):- personal feroviar, inclusiv contractanţi;- alţi martori.2. Sistemul de management al siguranţei:- organizaţia-cadru şi modul în care sunt date şi duse la îndeplinire ordinele;- cerinţele de personal şi modul de aplicare a acestora;- rutine pentru controale şi audituri interne, precum şi rezultatele acestora;- interfaţa dintre diferiţii actori implicaţi în infrastructură.3. Norme şi reglementări:- norme şi reglementări comunitare şi naţionale relevante;- alte norme, precum normele de exploatare, instrucţiunile locale, cerinţele de personal, prescripţiile de întreţinere şi standardele aplicabile.4. Funcţionarea materialului rulant şi a instalaţiilor tehnice:- sistem de semnalizare şi de control-comandă, inclusiv înregistrări ale aparatelor de înregistrare automată a datelor;- infrastructură;- echipamente de comunicaţii;- vehicule feroviare, inclusiv înregistrări ale aparatelor automate de înregistrare a datelor.5. Documentaţie privind sistemul de operare:- măsuri luate de personal pentru controlarea traficului şi semnalizare;- schimbul de mesaje verbale în legătură cu evenimentul, inclusiv documentaţie din înregistrări;- măsuri luate pentru protecţia şi prezervarea locului accidentului/incidentului.6. Interfaţa om-maşină-organizaţie:- timp de lucru aplicat personalului implicat;- circumstanţe medicale şi personale cu influenţă asupra accidentului/incidentului, inclusiv existenţa stresului fizic sau psihologic;- proiectarea echipamentului cu impact asupra interfeţei om-maşină.7. Evenimente anterioare cu caracter similar (4) Analiză şi concluzii1. Descriere finală a lanţului de evenimente:- stabilirea de concluzii privind evenimentul, pe baza faptelor stabilite la pct. (3).2. Interpretare şi analiză:- analiza faptelor stabilite la pct. (3), cu scopul de a trage concluzii cu privire la cauzele accidentului/incidentului şi performanţele serviciilor de salvare.3. Concluzii:- cauze directe şi imediate ale accidentului/incidentului, inclusiv factori care au contribuit la eveniment legaţi de acţiunile întreprinse de persoane implicate sau de starea materialului rulant ori a instalaţiilor tehnice;- cauze subiacente referitoare la competenţe, proceduri şi întreţinere;- cauze primare legate de condiţiile cadrului de reglementare şi aplicarea sistemului de management al siguranţei.4. Observaţii suplimentare:- deficienţe şi lacune constatate în cursul investigaţiei, dar fără relevanţă pentru concluziile privitoare la cauze. (5) Măsuri care au fost luateÎnregistrarea măsurilor deja luate sau adoptate drept consecinţă a evenimentului. (6) Recomandări  +  Anexa VI A──────────la regulament─────────────  +  Anexa VI B───────────la regulament──────────────  +  Anexa VII─────────la regulament───────────── RAPORT STATISTIC privind accidentele şi incidentele produse în luna .................. anul ............
                                                   
    Accidente şi incidenteÎncadrarea accidente- lor şi a incidente- lorLocul unde s-a produsConsecinţe
    în circu- laţia trenu- rilorla manevrăTotalPagube - lei -MorţiRăniţi
    Loco- motiveVagoaneAlte vehi- cule -lei-Linie şi insta- laţii -lei-Întâr- zieri de tre- nuri -lei-Cost inter- venţie -lei-Mărfuri -lei-TOTAL -lei-Impu- tabileTeh- niceCălă- toriPerso- nal fero- viarAlte per- soaneCălă- toriPerso- nal fero- viarAlte per- soane
    Nr.LeiNr.LeiLeiLei
    123456789101112131415161718192021222324
    Accidente graveArt. 7 lit. a)                                          
    Art. 7 lit. b)                                          
    AccidenteArt. 7 lit. a)                                          
    Art. 7 lit. b)                                          
    Art. 7 lit. c)                                          
    Art. 7 lit. d)                                          
    Art. 7 lit. e)                                          
    Total accidente                                            
    IncidenteIncidente produse în circu- laţia trenu- rilor - grupa A1                                          
    2                                          
    3                                          
    4                                          
    5                                          
    6                                          
    7                                          
    8                                          
    9                                          
    10                                          
    11                                          
    12                                          
    13                                          
    14                                          
    Total                                          
    Incidente produse în activi- tatea de manevră - grupa B1                                          
    2                                          
    3                                          
    4                                          
    5                                          
    6                                          
    7                                          
    8                                          
    9                                          
    10                                          
    Total                                          
    Alte incidente produse în legătură cu siguranţa fero- viară - grupa C1                                          
    2                                          
    3                                          
    4                                          
    5                                          
    6                                          
    7                                          
    8                                          
    9                                          
    10                                          
    11                                          
    12                                          
    13                                          
    14                                          
    15                                          
    Total
    Total incidente                                          
    Total general                                        
  ____________