NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 13 septembrie 2006 (*actualizată*)care stabileşte cerinţele de sănătate a animalelor, aplicabile comerţului intracomunitar şi importului de material seminal provenit de la animale domestice din specia porcine(actualizată până la data de 23 februarie 2010*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 24 octombrie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 23 februarie 2010, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 7 din 12 februarie 2010.  +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1Prezenta normă sanitară veterinară stabileşte condiţiile de sănătate a animalelor, aplicabile comerţului intracomunitar şi importului din ţări terţe de material seminal provenit de la animale domestice din specia porcine.  +  Articolul 2În sensul prezentei norme sanitare veterinare trebuie să se aplice, dacă este necesar, definiţiile prevăzute la art. 2 din Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează comerţul intracomunitar cu animale din speciile bovine şi suine, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 bis din 30 martie 2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 64/432/CEE, cele din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 854/2004/CE care stabileşte reguli specifice pentru organizarea de controale oficiale referitoare la produse de origine animală destinate consumului uman, din Norma sanitară veterinară care stabileşte cerinţele de sănătate a animalelor aplicabile comerţului intracomunitar şi importului de material seminal provenit de la animale domestice din specia bovine, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 205/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 5 septembrie 2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 88/407/CEE, şi cele din Norma sanitară veterinară privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii şi produse de origine animală, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 11 aprilie 2003, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 90/425/CEE. În plus, material seminal înseamnă ejaculatul provenit de la un animal domestic din specia porcine, în stare proaspătă, preparat sau diluat.  +  Capitolul II Comerţ intracomunitar  +  Articolul 3Este destinat pentru comerţ numai materialul seminal care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale: a) să fi fost colectat şi procesat, în scopul însămânţării artificiale, într-un centru de colectare autorizat din punctul de vedere al sănătăţii animalelor pentru comerţ intracomunitar, în conformitate cu art. 5 alin. (1); b) să fi fost colectat de la animale domestice din specia porcine al căror status de sănătate este în conformitate cu anexa nr. 2; c) să fi fost colectat, procesat, depozitat şi transportat în conformitate cu anexele nr. 1 şi 3.  +  Articolul 4 (1) Dacă pe teritoriul României toate centrele de colectare posedă numai animale care nu au fost vaccinate împotriva bolii Aujeszky, dar care au dat o reacţie negativă la testul de seroneutralizare sau la testul ELISA pentru boala Aujeszky, în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor: a) refuză intrarea pe teritoriul României a materialului seminal provenit din centre de colectare care nu au acelaşi statut; b) nu interzice intrarea materialului seminal provenit de la vierii care au fost vaccinaţi în centrul de colectare cu vaccinul G1 deletat, cu condiţia ca:(i) o astfel de vaccinare să fi fost efectuată numai la vierii care au fost seronegativi la testul pentru virusul bolii Aujeszky;(îi) examinarea serologică efectuată în decurs de 3 săptămâni după vaccinarea acestor vieri să nu evidenţieze prezenţa anticorpilor induşi de virusul bolii. (2) În situaţia în care România este stat membru de destinaţie, o probă de material seminal din fiecare colectare zilnică destinată comerţului este supusă unui test de izolare a virusului într-un laborator autorizat de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.  +  Articolul 5 (1) Autorizarea prevăzută la art. 3 lit. a) este acordată numai dacă centrul de colectare a materialului seminal îndeplineşte condiţiile prevăzute în anexa nr. 1 şi respectă celelalte prevederi ale prezentei norme sanitare veterinare. Medicul veterinar oficial supraveghează respectarea prevederilor respective. Medicul veterinar oficial trebuie să retragă autorizarea atunci când nu mai sunt respectate una sau mai multe prevederi. (2) Toate centrele de colectare a materialului seminal sunt înregistrate, atribuindu-i-se fiecăruia un număr de înregistrare veterinară. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor întocmeşte şi actualizează o listă a centrelor de colectare a materialului seminal şi a numerelor de înregistrare ale acestora şi pune această listă la dispoziţia celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi a publicului.-----------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. V din ORDINUL nr. 7 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 23 februarie 2010. (3) Regulile generale pentru aplicarea acestui articol trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura comunitară.  +  Articolul 6 (1) Fiecare expediere a materialului seminal este însoţită de un certificat de sănătate a animalelor emis de către medicul veterinar oficial al statului membru de colectare, în conformitate cu anexa nr. 4. Acest certificat trebuie: a) să fie întocmit în cel puţin una dintre limbile oficiale ale statului membru de colectare şi în una dintre limbile oficiale ale statului membru de destinaţie; b) să însoţească transportul până la destinaţia acestuia, în original; c) să fie redactat pe o singură filă de hârtie; d) să fie emis pentru un singur destinatar. (2) În situaţia în care România este stat membru de destinaţie, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate, pe lângă măsurile prevăzute la art. 8 din norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 90/425/CEE, să ia măsurile necesare, inclusiv punerea în carantină, cu condiţia ca aceasta să nu afecteze viabilitatea materialului seminal, pentru a obţine decizia definitivă în cazurile în care materialul seminal este suspectat de a fi infectat sau contaminat cu organisme patogene.  +  Capitolul III Import din ţări terţe  +  Articolul 7 (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate autoriza importul de material seminal numai din acele ţări terţe care figurează pe o listă întocmită în conformitate cu procedura comunitară. Această listă poate fi suplimentată sau amendată în conformitate cu procedura comunitară. (2) În luarea deciziei, dacă o ţară terţă poate să figureze pe lista la care se referă alin. (1), trebuie să se ţină cont în special de: a) starea de sănătate a efectivului, a altor animale domestice şi sălbatice din ţara respectivă, cu referire în special la bolile exotice ale animalelor şi situaţia sănătăţii mediului din ţara respectivă, care ar putea periclita sănătatea animalelor din statele membre ale Uniunii Europene; b) regularitatea şi rapiditatea informaţiilor furnizate de ţara respectivă cu privire la prezenţa pe teritoriul acesteia a bolilor contagioase ale animalelor, transmisibile prin materialul seminal, în special acele boli menţionate în listele A şi B ale Oficiului Internaţional de Epizootii; c) regulile privind prevenirea şi combaterea bolilor la animale în ţara respectivă; d) structura serviciilor veterinare în ţara respectivă şi de puterea acestora; e) organizarea şi implementarea măsurilor de prevenire şi combatere a bolilor contagioase ale animalelor; şi f) garanţiile pe care ţara respectivă le poate acorda cu privire la conformitatea cu prezenta normă sanitară veterinară. (3) Lista la care se referă alin. (1) şi toate amendamentele la aceasta sunt publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene.  +  Articolul 8 (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor autorizează numai importurile de material seminal expediat dintr-un centru de colectare de material seminal situat în una dintre ţările terţe care figurează pe lista la care se face referire la art. 7 şi pentru care autoritatea competentă a ţării terţe în cauză este în măsură să ofere garanţii cu privire la îndeplinirea următoarelor cerinţe: a) respectă următoarele condiţii:(i) de autorizare a centrelor de colectare de material seminal menţionate la cap. I din anexa nr. 1;(ii) de supraveghere a acestor centre menţionate în cap. II din anexa nr. 1; b) a fost autorizat oficial de autoritatea competentă din ţara terţă în cauză pentru a efectua exporturi în Comunitate; c) se află sub supravegherea unui medic veterinar al centrului; d) face obiectul unor inspecţii efectuate de un medic veterinar oficial din ţara terţă în cauză de cel puţin două ori pe an. (2) Comisiei i se comunică lista centrelor de colectare de material seminal pe care autoritatea competentă din ţara terţă care figurează pe lista la care se face referire la art. 7 le-a autorizat în conformitate cu condiţiile stabilite la alin. (1) şi de la care se poate expedia material seminal către Comunitate. (3) Autorizarea unui centru de colectare de material seminal trebuie suspendată sau retrasă imediat de către autoritatea competentă a ţării terţe, în cazul în care acesta nu mai îndeplineşte condiţiile stabilite la alin. (1), iar Comisia Europeană trebuie să fie informată de îndată cu privire la aceasta.----------Art. 8 a fost modificat de pct. 3 al art. V din ORDINUL nr. 7 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 23 februarie 2010.  +  Articolul 9 (1) Materialul seminal trebuie să provină de la animale care, imediat înainte de colectarea materialului seminal, au rămas cel puţin 6 luni pe teritoriul unei ţări terţe care figurează pe lista întocmită în conformitate cu art. 7 alin. (1). (2) Fără a aduce atingere art. 7 alin. (1) şi alin. (1) al prezentului articol, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor nu autorizează importul de material seminal dintr-o ţară terţă care figurează pe listă dacă materialul seminal nu corespunde cerinţelor de sănătate a animalelor, adoptate în conformitate cu procedura comunitară, pentru importul de material seminal din ţara respectivă. (3) În adoptarea cerinţelor la care se referă alin. (2) trebuie să se ţină cont de: a) situaţia sănătăţii animalelor în zona din jurul centrului de colectare a materialului seminal, cu referire în special la bolile menţionate în lista A a Oficiului Internaţional de Epizootii; b) starea de sănătate a efectivului în centrul de colectare a materialului seminal şi cerinţele de testare; c) starea de sănătate a animalului donator şi cerinţele de testare; d) cerinţele de testare în ceea ce priveşte materialul seminal. (4) Baza de referinţă pentru stabilirea condiţiilor de sănătate a animalelor trebuie să fie standardele stabilite la cap. II şi anexele corespunzătoare. În conformitate cu procedura comunitară se poate decide, de la caz la caz, să se renunţe la aceste condiţii atunci când ţara terţă respectivă oferă garanţii similare care sunt cel puţin echivalente în materie de sănătate a animalelor. (5) Trebuie să se aplice prevederile art. 4.  +  Articolul 10 (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor autorizează importul de material seminal numai pe baza prezentării unui certificat de sănătate a animalelor, întocmit şi semnat de către un medic veterinar oficial din ţara terţă de colectare. Acest certificat trebuie: a) să fie întocmit în cel puţin una dintre limbile oficiale ale statului membru de destinaţie şi în una dintre limbile oficiale ale statului membru unde este efectuat controlul importului prevăzut la art. 11; b) să însoţească materialul seminal până la destinaţia acestuia, în forma sa originală; c) să fie întocmit pe o singură filă de hârtie; d) să fie emis pentru un singur destinatar. (2) Certificatul de sănătate a animalelor trebuie să corespundă unui model întocmit în conformitate cu procedura comunitară.  +  Articolul 11 (1) Fiecare transport de material seminal care intră pe teritoriul vamal al Comunităţii Europene este supus unui control înaintea punerii în liberă circulaţie sau este supus unei proceduri vamale, fiind interzisă introducerea materialului seminal în Comunitatea Europeană dacă, în fapt, controlul la import efectuat la sosirea acestuia relevă că: a) materialul seminal nu provine de pe teritoriul unei ţări terţe care figurează pe lista întocmită în conformitate cu art. 7 alin. (1); b) materialul seminal nu provine dintr-un centru de colectare a materialului seminal care figurează pe lista prevăzută la art. 8 alin. (1); c) materialul seminal provine de pe teritoriul unei ţări terţe în care importurile sunt interzise în conformitate cu art. 15 alin. (2); d) certificatul de sănătate a animalelor care însoţeşte materialul seminal nu este în conformitate cu condiţiile stabilite la art. 10 şi nu este emis în conformitate cu acestea. Prezentul alineat nu se aplică transporturilor de material seminal care ajung pe teritoriul vamal al Comunităţii Europene şi care sunt supuse unei proceduri de tranzit vamal pentru expediere către o destinaţie situată în afara teritoriului. Acesta trebuie să fie aplicabil atunci când se renunţă la tranzitul vamal pe durata transportului pe teritoriul Comunităţii Europene. (2) În situaţia în care România este stat membru de destinaţie, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate lua măsurile necesare, inclusiv punerea în carantină, cu condiţia ca aceasta să nu afecteze viabilitatea materialului seminal, pentru a se obţine o dovadă clară în cazurile în care materialul seminal este suspectat ca fiind infectat sau contaminat cu organisme patogene. (3) Dacă admiterea materialului seminal este interzisă din unul dintre motivele menţionate la alin. (1) şi (2) şi ţara terţă exportatoare nu autorizează returnarea materialului seminal în 30 de zile în cazul materialului seminal congelat sau imediat în cazul materialului seminal proaspăt, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, ca autoritate competentă a României, ca stat membru de destinaţie, dispune ca acesta să fie distrus.  +  Articolul 12Fiecare transport de material seminal autorizat de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru admitere în Comunitatea Europeană, pe baza controlului la care se referă art. 11 alin. (1), trebuie, atunci când este expediat pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, să fie însoţit de certificatul original sau de o copie legalizată a acestuia, vizate corespunzător, în fiecare caz, de autoritatea competentă care este responsabilă pentru controlul efectuat în conformitate cu art. 11.  +  Articolul 13Dacă se decide să se ia măsurile de distrugere în conformitate cu art. 11 alin. (3), orice cheltuieli inerente trebuie să fie suportate de expeditor, de destinatar sau de agentul acestuia, fără compensare din partea statului.  +  Capitolul IV Măsuri de protecţie şi control  +  Articolul 14Normele prevăzute de Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 129/566/2007 pentru aprobarea Normei privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului intracomunitar cu anumite animale vii şi produse de origine animală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 8 august 2007 ce transpune Directiva 90/425/CEE a Consiliului se aplică, în special, controalelor efectuate la origine, organizării şi monitorizării controalelor care trebuie să fie efectuate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, ca autoritate competentă a României, ca stat membru de destinaţie.---------Art. 14 a fost modificat de pct. 4 al art. V din ORDINUL nr. 7 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 23 februarie 2010.  +  Articolul 15 (1) În cazul schimburilor intracomunitare se aplică măsurile de protecţie prevăzute la art. 10 din Norma privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului intracomunitar cu anumite animale vii şi produse de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 129/566/2007. (2) Normele prevăzute de Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 206/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în Comunitatea Europeană din ţări terţe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 4 septembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, ce transpune Directiva Consiliului 97/78/CE, se aplică, în special, pentru organizarea şi urmărirea controalelor pe care trebuie să le efectueze Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a măsurilor de salvgardare care trebuie aplicate în conformitate cu procedura comunitară.---------Art. 15 a fost modificat de pct. 5 al art. V din ORDINUL nr. 7 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 23 februarie 2010.  +  Articolul 16 (1) Experţii veterinari ai Comisiei Europene pot, în cooperare cu Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi ţările terţe, să efectueze controale la faţa locului, în măsura în care acest lucru este indispensabil pentru asigurarea aplicării uniforme a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. (2) România, ca ţară de colectare pe al cărei teritoriu se face controlul, trebuie să acorde toată asistenţa necesară experţilor în realizarea responsabilităţilor acestora. (3) În situaţia în care România este ţară de colectare, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să ia orice măsuri prin care se poate dovedi necesitatea de a se ţine cont de rezultatele controalelor. (4) Prevederile generale pentru implementarea acestui articol, în special cu privire la frecvenţa şi metoda de efectuare a controalelor la care se referă alin. (1), trebuie să fie stabilite în conformitate cu procedura comunitară.  +  Capitolul V Prevederi finale  +  Articolul 17 (1) Prezenta normă sanitară veterinară nu se aplică pentru materialul seminal colectat şi procesat în România înainte de 31 decembrie 1991. (2) Până la data intrării în vigoare a deciziilor adoptate în conformitate cu art. 8, 9 şi 10, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor nu aplică pentru importurile de material seminal provenit din ţări terţe condiţii mai bune decât cele care rezultă din aplicarea cap. II.  +  Articolul 18Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.  +  Anexa 1la norma sanitară veterinară  +  Capitolul I Condiţii pentru autorizarea centrelor de colectare a materialului seminalCentrele de colectare a materialului seminal trebuie:1. să fie puse sub supravegherea permanentă a unui medic veterinar al centrului;2. să aibă cel puţin: a) adăposturi pentru animale, inclusiv spaţii pentru izolarea animalelor care au reacţionat pozitiv la testele descrise la cap. II din anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară; b) spaţii de colectare a materialului seminal, inclusiv o încăpere separată pentru curăţarea şi dezinfecţia sau sterilizarea echipamentului; c) o încăpere de procesare a materialului seminal, care nu este neapărat necesar să se găsească în acelaşi loc; d) o încăpere de depozitare a materialului seminal, care nu este neapărat necesar să se găsească în acelaşi loc;3. să fie astfel construite sau izolate încât să fie prevenit contactul cu efectivul de animale din exterior;4. să fie astfel construite încât spaţiile privind cazarea animalelor, colectarea, procesarea şi depozitarea materialului seminal să fie uşor de curăţat şi dezinfectat;5. să fie astfel proiectate încât spaţiul pentru cazarea animalelor să fie separat fizic de camera de procesare a materialului seminal şi amândouă să fie separate de camera de depozitare a acestuia.  +  Capitolul II Condiţii referitoare la supravegherea centrelor de colectare a materialului seminalCentrele de colectare trebuie:1. să fie astfel supravegheate încât acestea să conţină numai animale din specia de la care se recoltează materialul seminal;2. să fie astfel supravegheate încât să fie ţinută o evidenţă pe hârtie sau pe calculator a tuturor porcinelor din centru, furnizând detalii despre rasa, data fătării şi identificarea fiecărui animal şi, de asemenea, o evidenţă, fie pe hârtie, fie pe computer, a tuturor controalelor privind bolile şi a tuturor vaccinărilor efectuate, oferind, de asemenea, informaţii privind boala/sănătatea fiecărui animal;3. să fie inspectate în mod regulat de către un medic veterinar oficial, cel puţin de două ori pe an, în cursul căruia trebuie să fie efectuate controale privind condiţiile de aprobare şi supraveghere;4. să fie astfel supravegheate încât să fie prevenită intrarea persoanelor neautorizate. În plus, vizitatorilor autorizaţi trebuie să li se solicite să îndeplinească condiţiile stabilite de medicul veterinar al centrului;5. să angajeze personal competent din punct de vedere tehnic, instruit corespunzător în privinţa procedurilor de dezinfecţie şi a tehnicilor de igienă relevante pentru controlul răspândirii bolii;6. să fie supravegheate astfel încât: a) numai materialul seminal colectat într-un centru autorizat este procesat şi depozitat în centre autorizate, fără să între în contact cu orice alt transport de material seminal; b) colectarea, procesarea şi depozitarea materialului seminal să aibă loc numai în clădiri rezervate pentru acest scop şi în condiţii stricte de igienă; c) toate instrumentele care vin în contact cu materialul seminal sau cu animalul donator pe perioada colectării şi prelucrării să fie riguros dezinfectate sau sterilizate înainte de utilizare; d) produsele de origine animală utilizate în procesarea materialului seminal - inclusiv aditivi sau un diluant - să fie obţinute de la surse care nu prezintă niciun risc pentru sănătatea animalelor sau să fie tratate înainte de utilizare, astfel încât să fie prevenit orice risc; e) recipientele de depozitare şi transport să fie riguros dezinfectate sau sterilizate înainte de începerea fiecărei operaţii de umplere; f) agentul criogenic utilizat să nu fi fost folosit anterior pentru alte produse de origine animală; g) fiecare colectare de material seminal, chiar dacă este sau nu separată în doze individuale, să fie marcată în mod clar, astfel încât să se poată stabili imediat data colectării materialului seminal, rasa şi identificarea animalului donator, precum şi denumirea şi numărul de înregistrare ale centrului, precedate de numele ţării de origine, atunci când se consideră necesar, sub formă de cod. Caracteristicile şi forma acestei mărci trebuie să fie stabilite în baza procedurii comunitare.  +  Anexa 2la norma sanitară veterinară  +  Capitolul I Condiţii care se aplică la admiterea animalelor în centrele autorizate de colectare a materialului seminal1. Toate animalele admise într-un centru de colectare a materialului seminal trebuie: a) să fi fost supuse unei perioade de carantină de cel puţin 30 de zile în adăposturi special autorizate în acest scop de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, ca autoritate competentă a României, ca stat membru de destinaţie, şi unde sunt prezente numai animale care au cel puţin acelaşi status de sănătate; b) ca înainte de intrarea acestora în adăpostul de carantină descris la lit. a) să fi fost alese din efective sau exploataţii:(i) care sunt indemne de bruceloză, în conformitate cu art. 3.5.2.1 din Codul Internaţional de Sănătate Animală;(îi) în care nu a fost prezent niciun animal vaccinat împotriva febrei aftoase, în cursul celor 12 zile anterioare;(iii) în care nu s-a detectat clinic, serologic sau virusologic niciun semn din boala Aujeszky în cursul celor 12 zile anterioare;(iv) care nu sunt situate într-o zonă de restricţii definită în baza prevederilor legislaţiei comunitare, din cauza apariţiei unei boli la porcii domestici. Animalele nu trebuie să fi fost ţinute anterior într-un efectiv cu un status de sănătate inferior; c) ca înaintea perioadei de carantină specificate la lit. a) şi pe durata celor 30 de zile anterioare să fi fost supuse următoarelor teste efectuate în conformitate cu standardele stabilite de legislaţia naţională transpusă în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene, cu rezultate negative:(i) unui test de fixare a complementului sau unui test cu antigen Brucella tamponat în cazul brucelozei (de la 1 ianuarie 2001, testul cu antigen Brucella tamponat trebuie să fie singurul test autorizat);(îi) unui test de seroneutralizare sau unui test ELISA care utilizează toate antigenele virale ale virusului bolii Aujeszky, în cazul porcilor nevaccinaţi; sau(iii) unui test ELISA pentru antigenele G1 ale bolii Aujeszky, în cazul porcilor vaccinaţi cu un vaccin deletat G1;(iv) unui test ELISA sau unui test de seroneutralizare pentru detectarea prezenţei pestei porcine clasice.Dacă s-au depistat animale pozitive la bruceloză, animalele cu rezultate negative din aceeaşi exploataţie sunt admise în adăpostul de carantină după confirmarea faptului că efectivele sau exploataţiile de origine ale animalelor care au prezentat rezultate pozitive sunt indemne de bruceloză. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate acorda autorizaţii pentru testele menţionate în acest alineat pentru a fi efectuate în adăpostul de carantină, cu condiţia ca rezultatele să fie cunoscute înaintea începerii perioadei de carantină de 30 de zile stabilite la lit. a); d) în timpul ultimelor 15 zile ale perioadei de carantină specificate la lit. a) să fi fost supuse, cu rezultate negative, următoarelor teste:(i) unui test de fixare a complementului sau unui test cu antigen Brucella tamponat în cazul brucelozei (de la 1 ianuarie 2001, testul cu antigen Brucella tamponat trebuie să fie singurul text autorizat);(îi) unui test de seroneutralizare sau unui test ELISA, utilizând toate antigenele virale ale bolii Aujeszky, în cazul porcilor nevaccinaţi, ori unui test ELISA pentru antigenul G1 al bolii Aujeszky, în cazul porcilor vaccinaţi cu vaccin G1 deletat.Fără a aduce atingere prevederilor aplicabile în cazurile în care sunt diagnosticate febra aftoasă sau alte boli care figurează pe lista A, dacă oricare dintre testele menţionate anterior se dovedeşte pozitiv, animalul trebuie îndepărtat imediat din adăpostul de carantină. În cazul carantinei de grup, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să ia toate măsurile necesare pentru ca animalele care rămân să aibă un status de sănătate satisfăcător înainte de a fi admise în centrul de colectare, în conformitate cu prevederile prezentei anexe. e) atunci când animalele sunt pozitive la bruceloză, trebuie să fie implementat următorul protocol:(i) serurile pozitive să fie supuse unui test de seroaglutinare, precum şi testului menţionat la lit. d) pct. (i), care nu a fost efectuat;(ii) să fie efectuată o supraveghere epidemiologică a exploataţiilor de origine a animalelor reagente;(iii) pentru animalele pozitive la bruceloză să fie efectuată o a doua serie de teste (testul cu antigen Brucella tamponat, seroaglutinarea, reacţia de fixare a complementului) pe probe prelevate după 7 zile de la prima prelevare. Suspiciunea prezenţei brucelozei trebuie să fie confirmată sau infirmată în funcţie de rezultatele supravegherii efectuate în exploataţiile de origine şi în funcţie de compararea rezultatelor a două serii de teste. Atunci când suspiciunea prezenţei brucelozei este infirmată, pot fi introduse în centru animalele cu rezultate negative la primul test pentru bruceloză. Animalele cu rezultate pozitive la unul dintre teste pot fi acceptate dacă acestea reacţionează negativ la două serii de teste (testul cu antigen Brucella tamponat, reacţia de seroaglutinare, reacţia de fixare a complementului), efectuate într-un interval de cel puţin 7 zile.2. Toate testele trebuie să fie efectuate într-un laborator autorizat de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.3. Animalele pot fi admise în centrele de colectare a materialului seminal numai cu permisiunea expresă a medicului veterinar al centrului. Trebuie să fie înregistrate toate mişcările animalelor, atât intrările, cât şi ieşirile.4. Niciun animal admis în centrul de colectare a materialului seminal nu poate prezenta vreun semn clinic de boală. Fără a aduce atingere pct. 5, toate animalele care vin direct din adăpostul de carantină la care se referă pct. 1 lit. a) trebuie să îndeplinească oficial, în ziua transportului, următoarele condiţii: a) să nu fie situate într-o zonă de restricţii definită în baza prevederilor legislaţiei comunitare din cauza apariţiei unei boli la porcii domestici; b) să nu fi înregistrat clinic, patologic sau serologic niciun semn din boala Aujeszky în ultimele 30 de zile.5. Dacă sunt îndeplinite condiţiile stabilite la pct. 4 şi au fost efectuate testele de rutină la care se referă cap. II, într-o perioadă de 12 luni anterioare, animalele pot fi transferate de la un centru autorizat de colectare a materialului seminal la alt centru cu un status de sănătate similar, fără carantină sau testare, dacă transferul este direct. Animalul în cauză nu trebuie să vină în contact direct sau indirect cu animale biongulate cu un status de sănătate inferior, iar mijloacele de transport folosite trebuie să fie dezinfectate înainte de utilizare.6. În cazul comerţului dintre România şi celelalte state membre ale Uniunii Europene, animalele trebuie să fie însoţite de un certificat de sănătate în conformitate cu modelul 2 din anexa nr. 6 la norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 64/432/CEE, dezinfecţia mijloacelor de transport fiind certificată la secţiunea C pct. 4 din modelul 2 sus-menţionat, ca una dintre următoarele garanţii adiţionale care corespund statusului acestora:(i) animalele provin direct dintr-un centru de colectare a materialului seminal, care este conform cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare;(ii) animalele provin direct dintr-un adăpost de carantină şi sunt conforme cu condiţiile de admitere într-un centru de colectare a materialului seminal prevăzute în prezentul capitol;(iii) animalele provin direct dintr-o exploataţie unde acestea au fost supuse unui protocol de admitere înainte de carantină şi sunt conforme cu condiţiile de admitere în carantină prevăzute la pct. 1 lit. b) şi c) şi la pct. 2.  +  Capitolul II Teste de rutină obligatorii pentru animalele ţinute într-un centru autorizat de colectare a materialului seminal1. Toate animalele ţinute într-un centru autorizat de colectare a materialului seminal trebuie să fie supuse următoarelor teste, cu rezultate negative: a) unui test de seroneutralizare sau unui test ELISA care utilizează toate antigenele virale ale bolii Aujeszky, în cazul porcilor nevaccinaţi, ori unui test ELISA pentru antigenele G1 ale bolii Aujeszky, în cazul porcilor vaccinaţi cu vaccin deletat G1; b) unui test de fixare a complementului sau unui test cu antigen Brucella tamponat, în cazul brucelozei (de la 1 ianuarie 2001, testul de antigen Brucella tamponat trebuie să fie singurul test autorizat); c) unui test ELISA sau unui test de seroneutralizare pentru determinarea prezenţei anticorpilor pestei porcine clasice. Aceste teste trebuie să fie efectuate pe toate animalele existente în centru, dar nu mai târziu de 12 luni după admitere, atunci când acestea nu au părăsit centrul înaintea acestui moment. Prelevarea de probe poate fi efectuată în abator sau pe 25% dintre animalele din centru care sunt testate la fiecare 3 luni. În acest caz, probele recoltate sunt reprezentative pentru populaţia totală a centrului, în special în ceea ce priveşte gruparea pe vârste şi cazarea vierilor. De asemenea, toate animalele sunt testate cel puţin o dată pe durata staţionării acestora în centru şi cel puţin la fiecare 12 luni, dacă staţionarea acestora depăşeşte un an.2. Toate testele trebuie să fie efectuate într-un laborator autorizat de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.3. Dacă oricare dintre testele menţionate anterior sunt pozitive, animalul trebuie să fie izolat, iar materialul seminal colectat de la acesta de la ultimul test negativ nu poate face obiectul comerţului intracomunitar. Materialul seminal colectat de la fiecare animal din centru de la data ultimului test negativ trebuie să fie ţinut în depozite separate şi nu poate face obiectul comerţului intracomunitar până când nu a fost restabilit statusul de sănătate al centrului.  +  Anexa 3la norma sanitară veterinarăCONDIŢIIpe care trebuie să le îndeplineascămaterialul seminal colectat în centre autorizateşi destinat comerţului intracomunitar1. Materialul seminal trebuie să fie obţinut de la animale care: a) nu prezintă semne clinice de boală în ziua în care este colectat materialul seminal; b) nu au fost vaccinate împotriva febrei aftoase; c) îndeplinesc cerinţele cap. I din anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară; d) nu sunt folosite pentru monta naturală; e) sunt ţinute în centre de colectare a materialului seminal care nu trebuie să fie situate într-o zonă de restricţie desemnată în baza prevederilor legislaţiei comunitare privind bolile contagioase ale porcilor domestici; f) au fost ţinute în centre de colectare a materialului seminal, care, pe o perioadă de 30 de zile imediat înainte de colectare, au fost indemne de boala Aujeszky.2. Trebuie să fie adăugată o combinaţie eficientă de antibiotice, în special împotriva leptospirelor şi micoplasmelor, în materialul seminal după diluţia finală sau în diluant. În cazul materialului seminal congelat, antibioticele trebuie să fie adăugate înaintea congelării materialului seminal. Această combinaţie trebuie să producă un efect cel puţin echivalent cu următoarele diluţii: nu mai puţin de 500 æg streptomicină/ml diluţie finală, 500 U.I. penicilină/ml diluţie finală, 150 æg lincomicină/ml diluţie finală, 300 æg spectinomicină/ml diluţie finală. Imediat după adăugarea antibioticelor, materialul seminal diluat trebuie să fie păstrat la o temperatură de cel puţin 15°C pentru o perioadă de minimum 45 de minute.3. Materialul seminal destinat comerţului intracomunitar trebuie: a) să fie depozitat conform cap. I şi II din anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară, înainte de expediere; b) în situaţia în care România este stat membru de destinaţie, să fie transportat în recipiente care au fost curăţate şi dezinfectate sau sterilizate înainte de utilizare şi care au fost sigilate înainte de expedierea din clădirile de depozitare autorizate.  +  Anexa 4la norma sanitară veterinară┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│1. Expeditor (numele şi adresa │ CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ ││completă) │ Nr................... ORIGINAL │├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│3. Destinatar (numele şi adresa │2. Statul membru de colectare ││completă) ├──────────────────────────────────────┤│ │4. Autoritatea competentă │├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Observaţii: │5. Autoritatea competentă locală ││a) Pentru fiecare transport de material│ ││seminal trebuie să fie emis câte un │ ││certificat separat │ ││b) Certificatul în original trebuie să │ ││însoţească transportul la locul de │ ││destinaţie. │ │├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│6. Locul de încărcare │7. Denumirea şi adresa centrului de │├───────────────────────────────────────┤colectare a materialului seminal ││8. Mijloace de transport │ │├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│9. Locul şi statul membru de destinaţie│10. Numărul de înregistrare al centru-│├───────────────────────────────────────┤lui de colectare a materialului seminal│11. Numărul şi codul-marcă al contai- │ ││nerelor cu material seminal │ │├───────────────────────────────────────┤ ││12. Identificarea materialului seminal │ │├───────────────────────────┬───────────┴─────────────────┬────────────────────┤│a) Numărul de doze │b) Data colectării │c) Rasa │├───────────────────────────┤ │ ││d) Identificarea animalului│ │ ││donator │ │ │├───────────────────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────┤│13. Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific că: ││a) materialul seminal descris anterior a fost colectat, prelucrat şi depozitat││în condiţii care îndeplinesc standardele stabilite de Directiva 90/429/CE*) ││b) materialul seminal descris anterior a fost colectat de la vieri: ││(i) aflaţi într-un centru de colectare a materialului seminal care conţine doar│animale care nu au fost vaccinate împotriva bolii Aujeszky şi care au reacţio-││nat negativ la testul de seroneutralizare sau la testul ELISA pentru boala ││Aujeszky, în conformitate cu prevederile Directivei 90/429/CEE *1); *) ││sau ││(îi) aflaţi într-un centru în care o parte din vieri sau toţi vierii au fost ││vaccinaţi împotriva bolii Aujeszky, utilizând un vaccin G1 deletat. În ceea ce││priveşte boala Aujeszky, astfel de vieri au fost seronegativi înainte de vacci-│nare şi au fost supuşi trei săptămâni mai târziu unei examinări serologice ││ulterioare care nu a relevat prezenţa anticorpilor induşi de virusul bolii. ││În acest caz, materialul seminal din fiecare lot trebuie să fie supus unui test│de izolare a virusului pentru boala Aujeszky în ................. laboratorul.││........*2), şi să prezinte o reacţie negativă *2); ││c) materialul seminal descris anterior a fost expediat către locul de încărcare│în recipiente sigilate, în condiţii care îndeplinesc prevederile Directivei ││90/429/CEE *) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Întocmit la......................., data de .................... ││ (locul) (data) ││ ││ Semnătura.............................. ││ Numele şi funcţia (cu majuscule)....... ││ ││..........( Ştampila ) .................. ││ ││........................................ ││ ││ *1) Ştergeţi care din cazurile (i) sau (îi) nu se aplică ││ *2) Numele laboratorului specificat în conformitate cu art. 4 (1) din ││Directiva 90/429/CEE *) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘--------*) Norma sanitară veterinară care stabileşte cerinţele de sănătate a animalelor, aplicabile comerţului intracomunitar şi importului de material seminal provenit de la animale domestice din specia porcine, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 217/2006.----------