ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 23 februarie 2010privind reglementarea unor măsuri în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă şi diminuării şomajului în anul 2010
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 1 martie 2010    Având în vedere persistenţa efectelor crizei economico-financiare asupra pieţei muncii din România şi riscul ca nivelul ridicat al şomajului să se menţină şi să se transforme în şomaj de lungă durată şi inactivitate,luând în considerare recomandările Uniunii Europene, Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi ale altor foruri internaţionale şi europene de a elabora şi aplica măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă prin sprijinirea creării de locuri de muncă şi de a menţine preocupările pentru diminuarea incidenţei şomajului, mai ales pentru evitarea şomajului de lungă durată,ţinând cont de priorităţile asumate în Programul de guvernare 2009-2012 şi de solicitările formulate de partenerii sociali,întrucât aceste împrejurări vizează interesul public şi constituie elementele unei situaţii extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru reglementarea unor măsuri în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă şi diminuării şomajului.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Angajatorii care, în anul 2010, pe locurile de muncă nou-create stabilesc, în condiţiile legii, raporturi de muncă cu persoane provenite din rândul şomerilor aflate în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă cu minimum 3 luni anterioare datei stabilirii raporturilor de muncă potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă şi pe care le menţin în activitate pe o perioadă de cel puţin 12 luni beneficiază, pe o perioadă de 6 luni de la data încadrării, de scutire de la plata contribuţiilor de asigurări sociale pentru aceste persoane. (2) Scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale nu se acordă: a) angajatorilor care în ultimele 6 luni premergătoare datei stabilirii raporturilor de muncă potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă au mai avut raporturi de muncă stabilite cu persoanele prevăzute la alin. (1); b) angajatorilor care stabilesc raporturi de muncă cu persoanele prevăzute la alin. (1), pe locuri de muncă devenite vacante, rezultate în urma încetării unor raporturi de muncă în ultimele 6 luni anterioare datei stabilirii raporturilor de muncă potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 2 (1) Scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) se acordă începând cu luna următoare lunii stabilirii raporturilor de muncă. (2) În situaţia în care stabilirea raporturilor de muncă se realizează începând cu data de întâi a lunii, scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) se acordă începând cu această dată. (3) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin noţiunea de contribuţii de asigurări sociale se înţelege contribuţia de asigurări sociale, contribuţia de asigurări pentru şomaj, contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, contribuţia la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate, inclusiv contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, datorate, potrivit legii, de angajatori.  +  Articolul 3În situaţiile în care raporturile de muncă ale persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) încetează anterior perioadei de 12 luni, în temeiul art. 55 lit. b) sau al art. 65 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, angajatorii sunt obligaţi să plătească sumele de care au fost scutiţi, reprezentând contribuţiile de asigurări sociale datorate pe perioada menţinerii în activitate, pentru fiecare persoană care a fost încadrată în baza prevederilor prezentei ordonanţei de urgenţă.  +  Articolul 4Angajatorii care, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, au beneficiat de scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale şi care, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi data expirării celor 12 luni prevăzute la art. 1 alin. (1), efectuează şi alte concedieri, pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, sunt obligaţi să plătească contribuţiile de asigurări sociale de care au fost scutiţi.  +  Articolul 5 (1) Perioada prevăzută la art. 1 alin. (1) constituie stagiu de cotizare fără plata contribuţiei angajatorului. (2) Pentru stabilirea şi calculul indemnizaţiei de şomaj prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare în perioada prevăzută la art. 1 alin. (1) pentru care angajatorii au beneficiat de scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale. În situaţia în care stagiul de cotizare realizat potrivit alin. (1) este corespunzător unei fracţiuni de lună, se utilizează salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare în perioada respectivă, corespunzător fracţiunii de lună. (3) Prin derogare de la dispoziţiile art. 34 alin. (1^1) lit. a) şi ale art. 35 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, perioada prevăzută la alin. (1), în care salariaţii realizează stagiu de cotizare fără plata contribuţiei angajatorului, se ia în calcul la stabilirea perioadei de 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj, prevăzută la art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la realizarea stagiului minim de cotizare în sistemul asigurărilor pentru şomaj. (4) Pentru stabilirea şi calculul drepturilor prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează venitul brut realizat lunar la care asiguratul datorează contribuţia individuală de asigurări sociale. (5) Pentru stabilirea şi calculul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările ulterioare, se utilizează salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare în perioada prevăzută la art. 1 alin. (1). În situaţia în care stagiul de cotizare realizat potrivit alin. (1) este corespunzător unei fracţiuni de lună, se utilizează salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare în perioada respectivă, corespunzător fracţiunii de lună.  +  Articolul 6Prevederile din cuprinsul prezentei ordonanţe de urgenţă se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanMinistrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuMinistrul economiei, comerţuluişi mediului de afaceri,Adriean VideanuBucureşti, 23 februarie 2010.Nr. 13._________