NORMĂ din 15 februarie 2006(*actualizată*)privind condiţiile de sănătate a animalelor ce guvernează mişcarea ecvideelor şi importul lor din ţări terţe(actualizată până la data de 23 februarie 2010*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 8 martie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 23 februarie 2010, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 43 din 22 februarie 2007; ORDINUL nr. 7 din 12 februarie 2010.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta normă sanitară veterinară stabileşte condiţiile de sănătate a animalelor pentru mişcarea ecvideelor vii între statele membre ale Uniunii Europene şi importul acestora din ţări terţe.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDINUL nr. 43 din 22 februarie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 5 martie 2007.  +  Articolul 2În scopurile prezentei norme sanitare veterinare, se utilizează următoarele definiţii: a) exploataţie - unitate agricolă sau de antrenament, grajd ori, în general, orice incinte sau amenajări în care sunt ţinute ori crescute în mod obişnuit ecvideele, indiferent de utilizare; b) ecvidee - animale sălbatice sau domestice din specia ecvine (incluzând zebrele) sau asinii ori descendenţii încrucişărilor acestor specii; c) ecvidee înregistrate - orice ecvidee înregistrate, aşa cum sunt definite în Normele privind organizarea stud-book-ului, certificarea originii şi comerţul cu ecvidee de rasă pură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 464/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 21 august 2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 90/427/CEE, identificate prin intermediul unui document de identificare, emis de autoritatea de creştere sau orice altă autoritate competentă a ţării de origine a animalului, care administrează cartea genealogică ori registrul pentru acea rasă de animale, sau orice asociaţie ori organizaţie internaţională ce se ocupă de cai pentru competiţie sau curse;---------Lit. c) a alin. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. II din ORDINUL nr. 43 din 22 februarie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 5 martie 2007. d) ecvidee pentru tăiere - ecvidee destinate a fi transportate la abator pentru tăiere, fie direct, fie după tranzitul printr-o piaţă sau un centru autorizat de colectare; e) ecvidee pentru reproducţie şi producţie - alte ecvidee decât cele menţionate la lit. c) şi d) ale prezentului articol; f) stat membru sau ţară terţă liberă de pestă ecvină - orice stat membru sau ţară terţă în care nu s-a detectat nici o evidenţă clinică, serologică (la ecvideele nevaccinate) ori epidemiologică de pestă ecvină pe teritoriul în cauză în ultimii 2 ani şi în care nu s-au efectuat vaccinări împotriva bolii în ultimile 12 luni; g) boli cu notificare obligatorie - bolile enumerate în anexa nr. 1; h) medic veterinar oficial - medicul veterinar desemnat de autoritatea veterinară centrală a unui stat membru sau a unei ţări terţe; i) admitere temporară - statutul unui animal înregistrat, care este originar într-o ţară terţă şi este admis pe teritoriul Comunităţii Europene pentru o perioadă mai mică de 90 de zile, ce va fi stabilită de Comisia Europeană în funcţie de situaţia sănătăţii animalelor din ţara de origine.  +  Capitolul II Reguli pentru mişcarea ecvideelor  +  Articolul 3 (1) Autoritatea veterinară centrală a României trebuie să autorizeze mişcarea ecvideelor înregistrate pe teritoriul său sau să trimită ecvidee către un alt stat membru doar dacă ele satisfac condiţiile stabilite de art. 4 şi 5. (2) Totuşi, autoritatea veterinară centrală a României ca stat de destinaţie poate acorda derogări generale sau limitate cu privire la transportul de ecvidee, care: a) sunt conduse călare sau dirijate, în scopuri sportive ori recreative, pe drumuri situate lângă frontierele cu Republica Ungară şi Republica Bulgaria; b) iau parte la evenimentele culturale sau similare acestora ori la activităţi organizate de organismele locale autorizate, evenimente situate lângă frontierele cu Republica Ungară şi Republica Bulgaria; c) sunt destinate numai păşunatului sau muncii temporare lângă frontierele cu Republica Ungară şi Republica Bulgaria.---------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. II din ORDINUL nr. 43 din 22 februarie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 5 martie 2007. (3) Dacă autoritatea veterinară centrală a României face uz de această autorizare, ea trebuie să informeze Comisia Europeană asupra conţinutului derogărilor acordate.  +  Articolul 4 (1) Ecvideele nu trebuie să prezinte nici un semn clinic de boală la inspecţie. Inspecţia trebuie să fie efectuată cu 48 de ore înainte de îmbarcarea sau încărcarea lor. În cazul ecvideelor înregistrate, această inspecţie va fi totuşi solicitată numai pentru comerţul intracomunitar, fără să se prejudicieze prevederile art. 6. (2) Fără a prejudicia cerinţele alin. (5), referitoare la bolile cu notificare obligatorie, medicul veterinar oficial trebuie, în momentul inspecţiei, să fie convins de faptul că nu există motive - în special pe baza declaraţiilor proprietarului sau crescătorului - pentru a concluziona că ecvideele au venit în contact cu alte ecvidee care suferă de o boală infecţioasă sau contagioasă, în decursul celor 15 zile dinaintea inspecţiei. (3) Ecvideele nu trebuie să fie destinate tăierii în baza unui program naţional de eradicare a unei boli contagioase sau infecţioase. 4) Ecvideele trebuie să fie identificate astfel:(i) în cazul cailor înregistraţi, prin intermediul unui document de identificare prevăzut de normele aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 464/2006 ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 90/427/CEE, care trebuie să certifice în special că au fost respectate prevederile alin. (5) şi (6) şi ale art. 5 din prezenta normă sanitară veterinară. Validitatea acestui document trebuie să fie suspendată de către medicul veterinar oficial pe durata interdicţiilor prevăzute la alin. (5) sau la art. 5. După tăierea cailor înregistraţi, documentul trebuie înapoiat autorităţii care l-a emis. Procedura pentru implementarea acestui punct va fi adoptată de către Comisia Europeană în conformitate cu procedura comunitară;(îi) în cazul ecvideelor pentru reproducţie şi producţie, printr-o metodă de identificare ce va fi stabilită de Comisia Europeană, în conformitate cu procedura comunitară.Până la utilizarea acestei metode, rămân aplicabile metodele de identificare naţionale aprobate oficial, cu condiţia ca acestea să fie notificate Comisiei Europene şi celorlalte state membre ale Uniunii Europene.-----------Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. II din ORDINUL nr. 43 din 22 februarie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 5 martie 2007. (5) În plus faţă de cerinţele stabilite de art. 5, ecvideele nu trebuie să provină dintr-o exploataţie care a fost supusă uneia dintre următoarele dispoziţii de interdicţie: a) dacă nu au fost tăiate toate animalele din speciile sensibile la boală situate în exploataţie, perioada de interdicţie cu privire la exploataţia de origine trebuie să fie de cel puţin:- 6 luni în cazul ecvideelor suspecte de a fi contractat durină, începând cu data ultimului contact efectiv sau posibil cu un animal bolnav. Totuşi, în cazul unui armăsar, interdicţia se va aplica până când animalul va fi castrat;- 6 luni în cazul morvei sau encefalomielitei ecvidee, începând din ziua în care sunt tăiate ecvideele care suferă de boala în cauză;- în cazul anemiei infecţioase, până la data la care, după ce animalele infectate au fost tăiate, animalele care au rămas au prezentat reacţie negativă la două teste Coggins efectuate la un interval de 3 luni;- 6 luni în cazul stomatitei veziculoase;- o lună de la ultimul caz înregistrat, în cazul rabiei;- 15 zile de la ultimul caz înregistrat, în cazul antraxului; b) dacă toate animalele din speciile sensibile la boală, existente în exploataţie, au fost tăiate, iar incintele au fost dezinfectate, perioada de interdicţie va fi de 30 de zile începând cu ziua în care animalele au fost distruse şi incintele dezinfectate, cu excepţia antraxului, când perioada de interdicţie este de 15 zile.Autoritatea veterinară centrală a României poate acorda derogări de la aceste măsuri de interdicţie pentru hipodromuri şi piste de curse şi va informa Comisia Europeană referitor la natura oricăror derogări acordate. (6) Dacă autoritatea veterinară centrală a României întocmeşte sau a întocmit un program de combatere voluntară sau obligatorie pentru o boală la care ecvideele sunt sensibile, aceasta poate prezenta programul Comisiei Europene, în termen de 6 luni de la notificarea prezentei norme sanitare veterinare, subliniind în special:- distribuţia bolii pe teritoriul său;- motivele programului, luând în consideraţie importanţa bolii şi avantajele sale cost/beneficiu;- zona geografică în care va fi implementat programul;- categoriile de statut care vor fi aplicate unităţilor, standardele ce trebuie atinse pentru fiecare specie şi procedurile de testare ce vor fi utilizate;- procedurile de monitorizare a programului;- acţiunea care va fi întreprinsă în cazul în care, dintr-un motiv oarecare, o exploataţie îşi pierde statutul;- măsurile ce vor fi luate dacă rezultatele testelor efectuate în concordanţă cu prevederile programului sunt pozitive;- natura nediscriminatorie a comerţului pe teritoriul respectiv cu privire la comerţul intracomunitar.--------Alin. (7) al art. 4 a fost abrogat de pct. 5 al art. II din ORDINUL nr. 43 din 22 februarie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 5 martie 2007. (8) Programele prezentate de autoritatea veterinară centrală a României sunt examinate de Comisia Europeană, care le aprobă în conformitate cu procedura comunitară. Orice garanţii suplimentare, generale sau specifice, care pot fi solicitate în comerţul intracomunitar, pot fi definite în conformitate cu aceeaşi procedură. Astfel de garanţii nu trebuie să le depăşească pe cele solicitate de România pe teritoriul său.----------Alin. (8) al art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. II din ORDINUL nr. 43 din 22 februarie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 5 martie 2007. (9) Programele prezentate de autoritatea veterinară centrală a României pot fi modificate sau completate în conformitate cu procedura comunitară. Modificările ori completările programelor care au fost deja aprobate sau garanţiilor la care se referă alin. (8) pot fi aprobate în conformitate cu aceeaşi procedură.----------Alin. (9) al art. 4 a fost modificat de pct. 7 al art. II din ORDINUL nr. 43 din 22 februarie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 5 martie 2007.  +  Articolul 5 (1) Se pot expedia ecvidee din acea parte a teritoriului care este considerată a fi infectată cu pestă ecvină, în sensul alin. (2), doar în condiţiile stabilite la alin. (3).----------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDINUL nr. 43 din 22 februarie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 5 martie 2007. a) Se consideră infectată cu pestă ecvină o parte a teritoriului în care:(i) o evidenţă clinică, serologică (la animalele nevaccinate) şi/sau epidemiologică a relevat prezenţa pestei ecvine în ultimii 2 ani; sau(îi) s-a efectuat vaccinarea împotriva pestei ecvine în ultimele 12 luni.---------Lit. a) a alin. (2) al art. 5 a fost modificată de pct. 9 al art. II din ORDINUL nr. 43 din 22 februarie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 5 martie 2007. b) Partea teritoriului considerată a fi infectată cu pesta ecvină trebuie să cuprindă minimum:(i) o zonă de protecţie cu o rază de cel puţin 100 km în jurul oricărui centru de infecţie;(îi) o zonă de supraveghere de cel puţin 50 km care se extinde dincolo de zona de protecţie, în care nu s-a efectuat nicio vaccinare în ultimele 12 luni.----------Lit. b) a alin. (2) al art. 5 a fost modificată de pct. 9 al art. II din ORDINUL nr. 43 din 22 februarie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 5 martie 2007. c) Regulile care controlează măsurile de combatere referitoare la teritoriile şi zonele menţionate la lit. a) şi b) şi derogările relevante sunt specificate în Norma sanitară veterinară privind măsurile de control şi combatere a pestei africane a calului, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 135/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 18 iulie 2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 92/35/CEE.----------Lit. c) a alin. (2) al art. 5 a fost modificată de pct. 9 al art. II din ORDINUL nr. 43 din 22 februarie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 5 martie 2007. d) Toate ecvideele vaccinate care se găsesc în zona de protecţie trebuie să fie înregistrate şi identificate în conformitate cu art. 6 alin. (1) din norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 135/2006 ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 92/35/CEE. Documentul de identificare şi/sau certificatul de sănătate trebuie să poarte o menţiune clară referitoare la această vaccinare.----------Lit. d) a alin. (2) al art. 5 a fost modificată de pct. 9 al art. II din ORDINUL nr. 43 din 22 februarie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 5 martie 2007. (3) România poate expedia din teritoriul menţionat la alin. (2) lit. b) doar ecvidee care îndeplinesc următoarele cerinţe: a) să fie expediate doar în anumite perioade ale anului ce vor fi stabilite de Comisia Europeană asistată de Comitetul Permanent privind Lanţul Alimentar şi Sănătatea Animalelor, în funcţie de activitatea insectelor vectori;---------Lit. a) a alin. (3) al art. 5 a fost modificată de pct. 10 al art. II din ORDINUL nr. 43 din 22 februarie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 5 martie 2007. b) nu trebuie să prezinte nici un simptom clinic de pestă ecvină în ziua inspecţiei menţionate la art. 4 alin. (1); c) dacă nu au fost vaccinate împotriva pestei ecvine, trebuie să fi fost supuse şi să fi reacţionat negativ la un test de fixare a complementului pentru pesta ecvină descris în anexa nr. 4, în două rânduri, la un interval de 21-30 de zile între cele două teste, dintre care cel de-al doilea trebuie să fi fost efectuat în cursul a 10 zile înainte de expediere; dacă au fost vaccinate împotriva pestei ecvine, trebuie să nu fi fost vaccinate în ultimele două luni şi trebuie să fi fost supuse testului de fixare descris în anexa nr. 4, la intervalele menţionate mai sus, fără să se fi înregistrat o creştere a titrului de anticorpi; d) trebuie să fi fost ţinute într-o staţiune de carantină pentru o perioadă minimă de 40 de zile înainte de expediere; e) trebuie să fi fost protejate împotriva insectelor vectori pe perioada carantinei şi în cursul transportului de la staţia de carantină la locul de expediere.  +  Articolul 6 (1) Dacă România şi alte state membre implementează un sistem de control alternativ ce asigură garanţii echivalente celor stabilite la art. 4 alin. (5), în ceea ce priveşte transportul pe teritoriul lor al ecvideelor şi al ecvideelor înregistrate, în special prin intermediul unui document de identificare, îşi pot garanta reciproc derogări de la prevederile art. 4 alin. (1) şi ale art. 8 alin. (1) lit. b). (2) Părţile vor informa Comisia Europeană despre aceasta.  +  Articolul 7 (1) Ecvideele trebuie să fie transportate, cât mai curând posibil, de la exploataţia de origine la locul de destinaţie, fie direct, fie printr-o piaţă sau printr-un centru de colectare aprobat, astfel definite ca «centru de colectare» conform art. 2 alin. (2) lit. o) din Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează comerţul intracomunitar cu animale din speciile bovine şi suine, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 şi 289 bis din 30 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, ce transpune Directiva Consiliului 64/432/CEE, în vehicule sau containere care au fost curăţate şi dezinfectate periodic, la intervale care sunt stabilite de statul membru al Uniunii Europene de expediere.-----------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. IV din ORDINUL nr. 7 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 23 februarie 2010. (2) Vehiculele trebuie să fie proiectate astfel încât dejecţiile, aşternuturile de paie sau furajele să nu poată cădea din vehicul în timpul transportului. Transportul trebuie efectuat astfel încât sănătatea şi bunăstarea ecvideelor să fie protejate eficient.---------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. IV din ORDINUL nr. 7 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 23 februarie 2010. (3) Autoritatea veterinară centrală a României ca ţară de destinaţie poate acorda, în mod general sau limitat, o derogare de la unele cerinţe ale art. 4 alin. (5) pentru orice animal care poartă o marcă specială care indică faptul că este destinat tăierii, cu condiţia ca certificatul de sănătate să menţioneze o astfel de derogare. (4) În cazul acordării acestei derogări, ecvideele pentru tăiere trebuie să fie transportate direct la abatorul desemnat şi să fie tăiate în termen de 5 zile de la sosirea la abator. (5) Medicul veterinar oficial trebuie să înregistreze numărul de identificare sau numărul documentului de identificare al animalului tăiat şi să trimită autorităţii competente de la locul de expediere, la cererea acesteia din urmă, o atestare a faptului că animalul a fost tăiat.  +  Articolul 8 (1) Autoritatea veterinară centrală a României trebuie să se asigure că: a) ecvideele înregistrate, care părăsesc exploataţiile de pe teritoriul său, sunt însoţite de documentul de identificare stabilit la art. 4 alin. (4), împreună cu - dacă sunt destinate comerţului intracomunitar - atestarea prevăzută în anexa nr. 2; b) ecvideele pentru reproducţie, producţie şi tăiere sunt însoţite, în cursul transportului, de un certificat de sănătate care respectă prevederile anexei nr. 3. (2) Certificatul sau, în cazul unui document de identificare, formularul ce conţine particularităţile de sănătate ale animalului trebuie să fie întocmit, fără a prejudicia prevederile art. 6, în decursul celor 48 de ore anterioare îmbarcării lui sau nu mai târziu de ultima zi lucrătoare anterioară îmbarcării, în cel puţin una dintre limbile oficiale ale statelor membre de expediere şi de destinaţie. Durata valabilităţii certificatului este de 10 zile. Certificatul trebuie să fie constituit dintr-o singură filă. (3) Importul de ecvidee, altele decât ecvideele înregistrate, poate fi însoţit de un singur certificat de sănătate pe lot în loc de certificatul individual menţionat la alin. (1) lit. b).  +  Articolul 9Regulile stabilite în Norma sanitară veterinară privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii şi produse de origine animală, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 11 aprilie 2003, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 90/425/CEE, se aplică în special controalelor la origine, organizării şi urmăririi controalelor ce vor fi efectuate de statul membru de destinaţie şi măsurilor de protecţie care trebuie să fie implementate.  +  Articolul 10 (1) Experţii veterinari ai Comisiei Europene, în cooperare cu autoritatea veterinară centrală a României, pot organiza inspecţii ad-hoc în România, pentru a se asigura de aplicarea uniformă a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. Comisia Europeană va informa autoritatea veterinară centrală a României despre rezultatele acestor inspecţii. (2) Autoritatea veterinară competentă centrală a României, ca ţară pe al cărei teritoriu va fi efectuată inspecţia, va asigura experţilor tot sprijinul necesar pentru a-şi îndeplini sarcinile.  +  Capitolul III Reguli pentru importul din ţări terţe  +  Articolul 11 (1) Ecvideele importate în România trebuie să respecte condiţiile stabilite la art. 12, 13, 14, 15 şi 16.----------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 12 al art. II din ORDINUL nr. 43 din 22 februarie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 5 martie 2007. (2) Până la data intrării în vigoare a deciziilor adoptate conform art. 12, 13, 14, 15 şi 16, România va aplica importului de ecvidee din ţări terţe condiţii cel puţin echivalente celor care rezultă din aplicarea cap. II al prezentei norme sanitare veterinare.  +  Articolul 12 (1) Importul ecvideelor în România este autorizat doar din ţări terţe care figurează pe o listă ce va fi întocmită sau modificată de Comisia Europeană.----------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 13 al art. II din ORDINUL nr. 43 din 22 februarie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 5 martie 2007. (2) Luând în consideraţie situaţia de sănătate şi garanţiile prevăzute de ţările terţe pentru ecvidee, poate fi decis, în conformitate cu procedura comunitară, ca autorizarea prevăzută de prezentul alineat să se aplice pentru întreg teritoriul ţării terţe sau numai unei părţi a teritoriului său. (3) În acest scop şi pe baza standardelor internaţionale relevante, se va ţine cont de modul în care ţara terţă aplică şi implementează respectivele standarde, în special principiul regionalizării în cadrul teritoriului său, şi în ceea ce priveşte cerinţele sanitare pe care le aplică importului din alte ţări terţe sau din Comunitatea Europeană. (4) Când se întocmeşte sau se modifică lista prevăzută la alin. (1) se va ţine cont de: a) statutul de sănătate al ecvideelor, al altor animale domestice şi sălbatice din ţara terţă, în particular privind bolile animalelor exotice sau orice aspecte legate de sănătatea generală şi de mediu din ţara terţă, care ar presupune un risc pentru statutul Comunităţii Europene privind sănătatea sau mediul; b) legislaţia ţării terţe referitoare la sănătatea şi bunăstarea animalelor; c) organizarea autorităţii veterinare competente şi a serviciilor sale de inspecţie, prerogativele acestor servicii, supravegherea care se aplică acestora şi mijloacele de care dispun, inclusiv capacitatea personalului şi a laboratoarelor, pentru a aplica legislaţia naţională în mod eficient; d) asigurările pe care autoritatea competentă veterinară a ţării terţe le poate da privind concordanţa sau echivalenţa cu condiţiile de sănătate animală din Comunitatea Europeană; e) dacă ţara terţă este membră a Oficiului Internaţional al Epizootiilor (OIE) şi dacă furnizează cu regularitate şi rapiditate informaţii privind existenţa bolilor infecţioase sau contagioase ale ecvideelor pe teritoriul său, în particular acele boli catalogate de OIE şi prevăzute în anexa nr. 1; f) garanţiile oferite de ţara terţă de a informa direct Comisia Europeană şi statele membre:(i) în decurs de 24 de ore de la confirmarea apariţiei bolii infecţioase a ecvideelor, prevăzută în anexa nr. 1, sau a oricărei schimbări în programul de vaccinare referitor la astfel de boli;(îi) în cel mai scurt timp de la orice schimbare propusă în regulile sanitare naţionale referitoare la ecvidee, în particular cele privind importul de ecvidee;(iii) la intervale regulate, despre statusul de sănătate din teritoriu privind ecvideele; g) toată experienţa importurilor anterioare de ecvidee în viaţă din ţări terţe şi de rezultatele oricăror controale efectuate la import; h) rezultatele inspecţiilor şi/sau auditului comunitar efectuate în ţara terţă, în particular de rezultatele evaluărilor autorităţilor competente sau, unde Comisia Europeană cere astfel, raportul emis de autorităţile competente privind inspecţiile pe care acestea le-au efectuat; i) regulile privind prevenirea şi controlul bolilor infecţioase sau contagioase ale animalelor, în vigoare în ţara terţă, şi implementarea acestora, inclusiv regulile privind importul de ecvidee din alte ţări terţe. (5) Comisia Europeană va pune la dispoziţie publicului toate listele actualizate, întocmite şi modificate potrivit prevederilor alin. (1). (6) Aceste liste pot fi combinate cu alte liste întocmite în scopul sănătăţii animalelor şi al celei publice şi pot, de asemenea, să includă modele de certificate de sănătate. (7) Condiţiile speciale de import pentru fiecare ţară terţă sau grup de ţări terţe, referitor la situaţia de sănătate animală a ecvideelor în ţara sau în ţările respective, trebuie stabilite în conformitate cu procedura comunitară.-----------Alin. (8) al art. 12 a fost abrogat de pct. 14 al art. II din ORDINUL nr. 43 din 22 februarie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 5 martie 2007.  +  Articolul 13 (1) Ecvideele trebuie să provină din ţări terţe: a) indemne de pestă ecvină; b) care au fost indemne pentru 2 ani de encefalomielită ecvină venezueleană (EEV); c) care au fost indemne timp de 6 luni de durină şi morvă.-----------Alin. (2) al art. 13 a fost abrogat de pct. 15 al art. II din ORDINUL nr. 43 din 22 februarie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 5 martie 2007.  +  Articolul 14Înainte de ziua încărcării pentru transportarea către statul membru de destinaţie, ecvideele trebuie să fi rămas fără întrerupere pe teritoriul sau într-o parte a teritoriului unei ţări terţe ori, în cazul regionalizării în partea teritoriului definit de Comisia Europeană, pentru o perioadă ce va fi determinată în deciziile care vor fi adoptate conform art. 15. Ele trebuie să provină dintr-o exploataţie aflată sub supraveghere veterinară.----------Art. 14 a fost modificat de pct. 16 al art. II din ORDINUL nr. 43 din 22 februarie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 5 martie 2007.  +  Articolul 15 (1) Importul ecvideelor de pe teritoriul unei ţări terţe sau o parte a acestuia definit de Comisia Europeană, care figurează pe lista întocmită în conformitate cu art. 12 alin. (1), trebuie autorizat numai dacă ecvideele, pe lângă cerinţele art. 13: a) respectă cerinţele de sănătate a animalelor pentru importul de ecvidee din ţara respectivă, adoptate în conformitate cu procedura comunitară, cu referire la specia respectivă şi la categoriile de ecvidee.Baza de referinţă pentru stabilirea condiţiilor de sănătate a animalelor în conformitate cu prezentul alineat o constituie standardele stabilite la art. 4 şi 5; b) în cazul unei ţări terţe care nu este liberă de stomatita veziculoasă sau de arterita virală de cel puţin 6 luni, ecvideele trebuie să respecte următoarele cerinţe:(i) trebuie să provină dintr-o exploataţie care a fost indemnă de stomatita veziculoasă de cel puţin 6 luni şi trebuie să fi reacţionat negativ la un test serologic înainte de a fi expediate;(îi) în cazul arteritei virale, ecvideele masculi trebuie, fără a se aduce atingere prevederilor stabilite de Comisia Europeană privind condiţiile speciale pentru admiterea temporară pe teritoriul comunitar a ecvideelor înregistrate sau a ecvideelor destinate utilizărilor speciale ori reintroducerea acestora pe teritoriul comunitar după ce au fost exportate temporar, să fi reacţionat negativ la un test serologic, la un test de izolare a virusului sau la orice alt test recunoscut care să garanteze că animalul este indemn de această boală.---------Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 17 al art. II din ORDINUL nr. 43 din 22 februarie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 5 martie 2007.---------Alin. (2) al art. 15 a fost abrogat de pct. 18 al art. II din ORDINUL nr. 43 din 22 februarie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 5 martie 2007.  +  Articolul 16 (1) Ecvideele trebuie identificate în conformitate cu art. 4 alin. (4) şi însoţite de un certificat întocmit de un medic veterinar oficial din ţara terţă exportatoare. Acest certificat trebuie: a) să fie emis în ziua încărcării animalelor pentru expediere către statul membru de destinaţie sau, în cazul cailor înregistraţi, în ultima zi lucrătoare dinaintea îmbarcării; b) să fie întocmit în cel puţin una dintre limbile oficiale ale statelor membre de destinaţie şi în una dintre limbile oficiale ale statului membru în care se efectuează inspecţia de import; c) să fie în original; d) să ateste că animalele satisfac cerinţele prezentei norme sanitare veterinare şi cele stabilite conform prezentei norme sanitare veterinare cu privire la importul din ţări terţe; e) să fie constituit dintr-o singură filă; f) să fie redactat pentru un singur destinatar sau, în cazul animalelor pentru tăiere, pentru un singur transport, cu condiţia ca animalele să fie marcate şi identificate corespunzător.Autoritatea veterinară competentă centrală a României va informa Comisia Europeană dacă va face uz de această opţiune. (2) Certificatul trebuie să fie redactat într-o formă care să fie conformă cu modelul stabilit în conformitate cu procedura comunitară.  +  Articolul 17 (1) Vor fi efectuate controale ad-hoc de experţii veterinari ai statelor membre şi ai Comisiei Europene pentru a verifica dacă prevederile prezentei norme sanitare veterinare, în special cele ale art. 12 alin. (2), sunt puse în aplicare. (2) Dacă aceste controale efectuate în temeiul prezentului articol evidenţiază fapte grave ca cele la adresa unei exploataţii aprobate, Comisia Europeană va informa fără întârziere statele membre şi, în continuare, va adopta o decizie care să suspende temporar autorizarea. (3) Experţii statelor membre care vor fi însărcinaţi cu aceste controale vor fi numiţi de către Comisia Europeană ca urmare a unei propuneri din partea statelor membre. (4) Aceste controale se vor efectua în numele Uniunii Europene, care va suporta costul pentru cheltuielile implicate de acestea.  +  Articolul 18 (1) Imediat după sosirea în România, ca ţară de destinaţie, ecvideele pentru tăiere trebuie duse la un abator fie direct, fie după tranzitul printr-o piaţă ori un centru de colectare şi, în concordanţă cu cerinţele de sănătate a animalelor, trebuie tăiate într-o perioadă de timp specificată în deciziile ce vor fi adoptate conform art. 15. (2) Fără a aduce atingere oricăror condiţii speciale ce pot fi adoptate în conformitate cu procedura comunitară, autoritatea veterinară centrală a României poate, din motive de sănătate a animalelor, să desemneze abatorul la care trebuie duse aceste ecvidee.  +  Articolul 19Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor informează Comisia Europeană cu privire la actele normative şi prevederile administrative necesare pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare.----------Art. 19 a fost modificat de pct. 19 al art. II din ORDINUL nr. 43 din 22 februarie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 5 martie 2007.  +  Capitolul IV Prevederi finale  +  Articolul 20Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.  +  Anexa 1 -------la norma sanitară veterinară----------------------------BOLI CU NOTIFICARE OBLIGATORIEUrmătoarele boli trebuie notificate obligatoriu:- durină;- morvă;- encefalomielită ecvină (de toate tipurile, inclusiv EEV);- anemie infecţioasă;- rabie;- antrax;- pestă ecvină;- stomatită veziculoasă.  +  Anexa 2 la norma sanitară veterinarăINFORMAŢII DE SĂNĂTATE (^a)Nr. paşaportului .............................................Subsemnatul certific (^b) că animalul din specia ecvidee descris mai sus îndeplineşte următoarele cerinţe: a) a fost examinat astăzi şi nu prezintă niciun semn clinic de boală; b) nu este destinat tăierii în condiţiile unui program naţional de eradicare a unei boli infecţioase sau contagioase; c) nu provine dintr-un teritoriu sau parte a teritoriului unui stat membru ori ţări terţe supuse unor restricţii din cauza pestei ecvine; sau- provine dintr-un teritoriu sau parte a teritoriului unui stat membru care a fost supus interdicţiei din motive de sănătate a animalelor şi a fost supus, cu rezultate satisfăcătoare, testelor prevăzute la art. 5 alin. (3) din Directiva 90/426/CEE, în staţia de carantină a ................ între ................................. şi ............................... (^c);- nu este vaccinat împotriva pestei ecvine sau a fost vaccinat împotriva pestei ecvine la ..................... (^c) (^d); d) nu provine dintr-o exploataţie care a fost supusă interdicţiei din motive de sănătate a animalelor şi nici nu a avut contact cu ecvidee provenite dintr-o exploataţie care a fost supusă interdicţiei din motive de sănătate animală:- timp de 6 luni în cazul ecvideelor suspecte de a fi contractat durina, începând cu data ultimului contact efectiv sau posibil cu un animal bolnav. Totuşi, în cazul unui armăsar, interdicţia se va aplica până când animalul este castrat;- timp de 6 luni în cazul morvei sau encefalomielitei ecvine, începând cu ziua în care ecvideele ce suferă de boala în cauză sunt tăiate;- în cazul anemiei infecţioase până la data la care animalele infectate au fost tăiate, iar cele rămase au prezentat reacţie negativă la cele două teste Coggins efectuate la interval de 3 luni;- timp de 6 luni de la ultimul caz, în cazul stomatitei veziculoase;- timp de o lună de la ultimul caz, în cazul rabiei;- timp de 15 zile de la ultimul caz, în cazul antraxului;- dacă toate animalele din speciile sensibile la boală situate în exploataţie au fost tăiate, iar incinta a fost dezinfectată în cursul a 30 de zile, începând cu ziua în care animalele au fost distruse şi incinta a fost dezinfectată, exceptând cazul antraxului, când perioada de interdicţie este de 15 zile; e) din cunoştinţele mele, nu a venit în contact cu ecvidee care suferă de o boală infecţioasă sau contagioasă, în cele 15 zile precedente acestei declaraţii; f) în momentul inspecţiei a fost corespunzător pentru a fi transportat pe traseul stabilit în conformitate cu prevederile Directivei Consiliului 91/628/CEE(^e);┌─────────────┬───────────────┬──────────────────────────────────────────────┐│ Data │ Locul │ Ştampila şi semnătura medicului ││ │ │ veterinar oficial *1) │├─────────────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ │├─────────────┴───────────────┴──────────────────────────────────────────────┤│ *1) Numele cu majuscule şi funcţia │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘-------(^a) Această informaţie nu este solicitată atunci când există un acord bilateral în conformitate cu art. 6 din Directiva Consiliului 90/426/CEE.(^b) Valid pentru 10 zile.(^c) A se şterge orice nu se aplică.(^d) Data vaccinării trebuie înscrisă pe paşaport.(^e) Această declaraţie nu îi scuteşte pe transportatori de obligaţiile acestora în conformitate cu prevederile comunitare în vigoare ce se referă, în special, la starea animalelor care urmează să fie transportate.----------Anexa 2 a fost modificată de pct. 20 al art. II din ORDINUL nr. 43 din 22 februarie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 5 martie 2007.  +  Anexa 3 la norma sanitară veterinarăMODELCERTIFICAT DE SĂNĂTATEpentru comerţul dintre statele membre ale Uniunii EuropeneECVIDEENr.: ....................Statul membru de expediere: ...............................................Ministerul responsabil: ...................................................Departamentul teritorial responsabil: .....................................I. Numărul de ecvidee: ....................................................II. Identificarea ecvideelor: .............................................┌────────────────┬──────────────────────┬───────────────┬───────────────────────┐│ Numărul │ Specia de cal, │ Rasa, vârsta, │Metoda de identificare ││ de ecvidee *1) │ măgar, catâr, bardou │ sexul │ şi identificarea *2) │├────────────────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ │├────────────────┴──────────────────────┴───────────────┴───────────────────────┤│ *1) În cazul animalelor destinate tăierii, natura mărcii speciale. ││ *2) Un paşaport destinat identificării ecvideelor poate fi ataşat la acest ││certificat cu condiţia ca numărul acestuia să fie declarat. │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘III. Originea şi destinaţia animalului/animalelor:Animalul/animalele trebuie trimis/trimisede la: ....................................................................(locul de export)la: ......................................................................(statul membru şi locul de destinaţie)Numele şi adresa expeditorului: ..........................................Numele şi adresa destinatarului: ...................................................................................................................IV. Informaţii despre sănătate^(a)Subsemnatul certific că animalul/animalele descris/descrise mai susîndeplineşte/îndeplinesc următoarele cerinţe:1. a(au) fost examinat(e) astăzi şi nu a(u) prezentat niciun semn clinicde boală;2. nu este/sunt destinat(e) tăierii în baza unui program naţional deeradicare a bolii contagioase sau infecţioase;3. nu provin(e) din teritoriul ori partea teritoriului unui stat membru saua unei ţări terţe care este supusă restricţiilor din cauza pestei ecvine;sau- provin(e) din teritoriul sau partea teritoriului unui stat membru care afost supus restricţiilor din cauza pestei ecvine şi a(u) fost supus(e), curezultate satisfăcătoare, testelor prevăzute la art. 5 alin. (3) din Directiva90/426/CEE, în staţia de carantină ...................... între .................şi ................... ^(b);- nu este/sunt vaccinat(e) împotriva pestei ecvine pe ................ ^(b);sau- a(u) fost vaccinat(e) împotriva pestei ecvine pe ................... ^(b);4. nu provin(e) dintr-o exploataţie care a fost supusă interdicţiei din motivede sănătate a animalelor şi nici nu a(u) avut contact cu ecvidee dintr-oexploataţie care a fost supusă interdicţiei din motive de sănătate a animalelor:- timp de 6 luni în cazul ecvideelor suspecte de a fi contractat durina,începând cu data ultimului contact efectiv sau posibil cu un animal bolnav.Totuşi, în cazul unui armăsar, interdicţia se va aplica până când animalul estecastrat;- timp de 6 luni în caz de morvă sau encefalomielită ecvină, începând cu ziuaîn care ecvideele ce suferă de boala în cauză sunt tăiate;- în cazul anemiei infecţioase, până la data la care animalele infectate careau fost tăiate, iar animalele rămase au prezentat o reacţie negativă la cele douăteste Coggins efectuate la interval de 3 luni;- timp de 6 luni de la ultimul caz, în cazul stomatitei veziculoase;- timp de o lună de la ultimul caz, în cazul rabiei;- timp de 15 zile de la ultimul caz, în cazul antraxului;- dacă toate animalele din speciile sensibile la boală situate în exploataţieau fost tăiate, iar incinta a fost dezinfectată timp de 30 de zile, începând cuziua în care animalele au fost distruse şi incinta a fost dezinfectată, cuexcepţia antraxului, când perioada de interdicţie este de 15 zile;5. din cunoştinţele mele, nu a(u) venit în contact cu ecvideele ce suferă deo boală infecţioasă sau contagioasă, în cele 15 zile dinaintea acesteideclaraţii;6. în momentul inspecţiei a(u) fost corespunzător (corespunzătoare) pentrua fi transportate pe traseul stabilit în conformitate cu prevederile Directivei91/628/CEE ^(d).V. Prezentul certificat este valabil 10 zile.Întocmit, ................. Data ....................( Ştampila ).................................(Semnătura)(Numele cu majuscule şi funcţiamedicului veterinar oficial) ^(c)--------^(a) Această informaţie nu este solicitată dacă există un acord bilateralîn conformitate cu art. 6 din Directiva Consiliului 90/426/CEE.^(b) Se şterge orice nu se aplică.^(c) Medic veterinar autorizat.^(d) Această declaraţie nu îi scuteşte pe transportatori de obligaţiileacestora în conformitate cu prevederile comunitare în vigoare, în special celeprivitoare la condiţia fizică a animalelor ce urmează a fi transportate.-----------Anexa 3 a fost modificată de pct. 21 al art. II din ORDINUL nr. 43 din 22 februarie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 5 martie 2007.  +  Anexa 4 -------la norma sanitara veterinara-----------------------------PESTA ECVINĂDIAGNOSTICReactivii pentru tehnicile imunoabsorbante înlănţuite enzimatic (ELISA) descrise mai jos pot fi obţinuţi de la Laboratorul de Referinţă al Comunităţii Europene sau de la Laboratoarele de Referinţă ale 0IE pentru pestă ecvină.1. TEST ELISA DE COMPETIŢIE PENTRU DETECTAREA PREZENŢEI ANTICORPILOR ÎMPOTRIVA VIRUSULUI PESTEI ECVINE (VPE) (TEST PRESCRIS)Testul ELISA de competiţie este folosit pentru a detecta anticorpi specifici VPE în ser provenind de la oricare din speciile de ecvidee. Antiserul de cobai contra VPE (denumit în continuare antiser de cobai) este un antiser cu spectru larg, policlonal şi imun, specific serogrupului şi permite detectarea tuturor serotipurilor cunoscute de virus ale acestei maladii.Principiul testului este întreruperea reacţiei între antigenul VPE şi antiserul de cobai de către o probă de ser de testat. Anticorpii de VPE din proba de ser de testat vor fi în competiţie cu aceia din antiserul de cobai, rezultând o reducere a culorii aşteptate (după adăugarea anticorpilor anti-cobai marcaţi enzimatic şi a substratului). Serul poate fi testat la o singură diluţie de 1/5 (metoda testului punctual) sau poate fi titrat (metoda titrării serului) pentru a determina valorile finale ale diluţiei. Valorile de inhibiţie mai mari de 50% pot fi considerate ca fiind pozitive.Protocolul testului descris mai sus este folosit în Laboratorul de Referinţă Regional pentru Pestă Ecvină, Pirbright, Marea Britanie.1.1. Procedura de testare1.1.1. Pregătirea plăcilor1.1.1.1. Se acoperă plăcile pentru ELISA cu antigen VPE extras din culturile celulare infectate şi diluat în soluţie tampon carbonată/bicarbonată, la un pH de 9,6. Plăcile de ELISA se incubează peste noapte la 4°C.1.1.1.2. Se spală plăcile de trei ori prin inundarea şi golirea godeurilor cu soluţie salină fosfată tamponată (SSFT), cu pH de la 7,2 la 7,4, şi se usucă pe hârtie adsorbantă.1.1.2. Godeuri de control1.1.2.1. Se titrează serul pozitiv de control într-o serie de diluţie dublă, de la 1/5 ia 1/640, de-a lungul coloanei 1 în soluţia tampon de blocare (SFT care conţine 0,05 % (v/v) Tween-20, 5,0 % (w/v) lapte praf smântânit (Cadbury's Marvel^TM)şi 1,0 % (v/v) ser de la bovine adulte) pentru a reieşi un volum total de 50 f2æl/godeu.1.1.2.2. Se adaugă 50 f2æl din serul negativ de control, la o diluţie de 1/5 (10 f2æl de ser + 40 æl de soluţie tampon de blocare) în godeurile A şi B ale coloanei 2.1.1.2.3. Se adaugă 100 f2æl/godeu din soluţia tampon de blocare, în godeurile C şi D ale coloanei 2 (goale).1.1.2.4. Se adaugă 50 f2æl din soluţia tampon de blocare în godeurile E, F, G şi H ale coloanei 2 (cu ser de cobai de control).1.1.3. Metoda testului punctual1.1.3.1. Se adaugă câte o diluţie 1/5 din fiecare ser de testat în soluţia tampon de blocare, în godeurile corespunzătoare din coloanele de la 3 la 12 (10/f2æl ser + 40 æl de soluţie tampon de blocare);sau1.1.4. Metoda de titrare a serului1.1.4.1. Se prepară o serie dublă de diluţie pentru fiecare probă de testat (de la 1/5 la 1/640) în soluţie tampon de blocare, în 8 godeuri ale coloanelor solitare de la 3 la 12.apoi1.1.5. Se adaugă 50 f2æl de antiser de cobai, prediluat în soluţie tampon de blocare, în toate godeurile plăcii pentru ELISA, exceptându-le pe cele goale (toate godeurile conţin acum un volum final de 100 f2æl).1.1.5.1. Se incubează timp de o oră la 37 °C pe un agitator orbital.1.1.5.2. Plăcile se spală de trei ori şi se usucă ca mai sus.1.1.5.3. Se adaugă 50 f2æl de ser de iepure anti-cobai conjugat cu peroxidază din hrean, diluat în prealabil în soluţie tampon de blocare, în fiecare godeu.1.1.5.4. Se incubează timp de o oră la 37 °C pe un agitator orbital.1.1.5.5. Plăcile se spală de trei ori şi se usucă ca mai sus.1.1.6. CromogenSe prepară soluţia de cromogen OFD (orto-fenildiamină) conform instrucţiunilor producătorului (0,4 mg/ml în apă distilată sterilă), exact înainte de utilizare. Se adaugă substratul [peroxid de hidrogen H(2)O(2)] pentru a rezultă o concentraţie finală de 0,05% (v/v) (1/2.000 dintr-o soluţie de H(2)O(2) 30%). Se adaugă 50 f2æl de soluţie OFD în fiecare godeu şi se lasă plăcile pe bancă timp de 10 minute la temperatura camerei. Se opreşte reacţia prin adăugarea de 50 f2æl/godeu de acid sulfuric [H(2)SO(4)] 1 M.---------Pct. 1.1.6. al anexei 4 a fost modificat de pct. 22 al art. II din ORDINUL nr. 43 din 22 februarie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 5 martie 2007.1.1.7. CitireaSe citesc spectrofotometric la 492 nm.1.2. Exprimarea rezultatelor1.2.1. Utilizându-se un computer, se determină valorile densităţii optice (DO) şi procentul de inhibiţie (PI) pentru serul de testat şi cel de control pe baza valorii medii înregistrate în cele 4 godeuri de control cu ser de cobai. Datele exprimate ca valori DO şi PI sunt utilizate pentru a se determina dacă testul s-a efectuat în limite acceptabile. Limitele superioare de control (LSC) şi limitele inferioare de control (LIC) pentru serul de cobai de control se situează între valorile 1,4 şi, respectiv, 0,4 ale DO. Titrul punctului final pentru controlul pozitiv bazat pe un PI de 50% trebuie să fie de 1/240 (în limitele cuprinse între 1/120 şi 1/480). Orice placă ce nu se conformează criteriilor de mai sus trebuie respinsă. Totuşi, dacă titrul serului pozitiv de control este mai mare de 1/480, iar probele de testat sunt tot negative, atunci probele de testat negative pot fi acceptate.Godeurile duplicat cu seruri negative de control şi godeurile duplicat goale trebuie să înregistreze valori ale PI între +25% şi -25% şi, respectiv, între +95% şi +105%. Neîncadrarea în aceste limite nu face placa să fie nevalidă, dar sugerează că se dezvoltă culoarea de fond.---------Pct. 1.2.1. al anexei 4 a fost modificat de pct. 23 al art. II din ORDINUL nr. 43 din 22 februarie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 5 martie 2007.1.2.2. Pragul de diagnostic (valoarea finală) pentru serul de testat este de 50 % (PI 50 %). Probele care înregistrează valori ale PI mai mari de 50 % sunt înregistrate drept pozitive. Probele care înregistrează valori ale PI mai mici de 50 % sunt înregistrate ca negative.Probele care înregistrează valori ale PI peste şi sub pragul pentru godeurile duplicat sunt considerate a fi neconcludente. Astfel de probe pot fi retestate prin testul punctual sau prin titrare. Probele pozitive pot de asemenea să fie titrate pentru a furniza o indicare a gradului de pozitivare.Testul punctual┌──┬──────────┬──────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬───┬────┬────┐│ │ 1 │ 2 │3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10 │ 11 │ 12 │├──┼──────────┼──────────────┼────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴───┴────┴────┤│ │ Ctrl │ │ Serul pentru testat ││ │ pozitiv│ │ │├──┼──────────┼──────────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬───┬────┬────┤│ A│ 1:5 │Ctrl negativ │31 │32 │33 │34 │35 │36 │37 │38 │ 39 │ 40 │├──┼──────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┤│ B│ 1:10 │Ctrl negativ │31 │32 │33 │34 │35 │36 │37 │38 │ 39 │ 40 │├──┼──────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┤│ C│ 1:20 │Gol │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼──────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┤│ D│ 1:40 │Gol │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼──────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┤│ E│ 1:80 │Ctrl cobai │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼──────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┤│ F│ 1:160 │Ctrl cobai │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼──────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┤│ G│ 1:320 │Ctri cobai │1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │├──┼──────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┤│ H│ 1:640 │Ctrl cobai │1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │├──┴──────────┴──────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴───┴────┴────┤│ Ctrl pozitiv = test de control pozitiv ││ Ctrl negativ = test de control negativ ││ Ctrl cobai = test de control cu ser de cobai │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Serul pentru testat┌──┬──────────┬─────────────┬──────┬───┬───┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐│ │ 1 │ 2 │ 3 │4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │├──┼──────────┼─────────────┼──────┴───┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┤│ │ Ctrl │ │ Serul pentru testat ││ │ pozitiv│ │ │├──┼──────────┼─────────────┼──────┬───┬───┬────┬────┬────┬────┬────┬───┬─────┤│ A│ 1:5 │Ctrl negativ │1:5 │ │ │ │ │ │ │ │ │1:5 │├──┼──────────┼─────────────┼──────┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼─────┤│ B│ 1:10 │Ctrl negativ │1:10 │ │ │ │ │ │ │ │ │1:10 │├──┼──────────┼─────────────┼──────┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼─────┤│ C│ 1:20 │Gol │1:20 │ │ │ │ │ │ │ │ │1:20 │├──┼──────────┼─────────────┼──────┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼─────┤│ D│ 1:40 │Gol │1:40 │ │ │ │ │ │ │ │ │1:40 │├──┼──────────┼─────────────┼──────┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼─────┤│ E│ 1:80 │Ctrl cobai │1:80 │ │ │ │ │ │ │ │ │1:80 │├──┼──────────┼─────────────┼──────┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼─────┤│ F│ 1:160 │Ctrl cobai │1:160 │ │ │ │ │ │ │ │ │1:160│├──┼──────────┼─────────────┼──────┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼─────┤│ G│ 1:320 │Ctrl cobai │1:320 │ │ │ │ │ │ │ │ │1:320│├──┼──────────┼─────────────┼──────┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼─────┤│ H│ 1:640 │Ctrl cobai │1:640 │ │ │ │ │ │ │ │ │1:640│├──┴──────────┴─────────────┴──────┴───┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴───┴─────┤│ Ctrl pozitiv= test de control pozitiv ││ Ctrl negativ= test de control negativ ││ Ctrl cobai= test de control cu ser de cobai │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘2. TESTUL ELISA INDIRECT PENTRU DETECTAREA ANTICORPILOR ÎMPOTRIVA VIRUSULUI PESTEI ECVINE (AVPE) (TEST PRESCRIS)Testul descris mai jos este în concordanţă cu descrierea testului de la capitolul 2.1.11 al Manualului de Standarde pentru Testele de Diagnostic şi Vaccinuri al OIE, ediţia a patra, 2000.Proteina recombinată VP7 a fost utilizată ca antigen pentru determinarea anticorpilor împotriva VPE, având un mare indice de sensibilitate şi specificitate. Alt avantaj este faptul că este stabil şi nu este infectant.2.1. Procedura de testare2.1.1. Faza solidă2.1.1.1. Plăcile de ELISA sunt acoperite cu AVPE-4 VP7 diluaţi în soluţie tampon carbonată/bicarbonată cu pH de 9,6. Plăcile se incubează peste noapte la temperatura de 4°C.2.1.1.2. Plăcile se spală de cinci ori cu apă distilată care conţine 0,01 % (v/v) Tween 20 (soluţie de spălare). Plăcile se tamponează uşor cu material absorbant pentru a îndepărta reziduurile de la spălare.2.1.1.3. Plăcile se blochează cu soluţie salină fosfată tamponată (SSFT) + 5 % (w/v) lapte smântânit (lapte praf smântânit Nestle^TM), 200 f2æl/godeu, timp de o oră, la 37°C.2.1.1.4. Se îndepărtează soluţia de blocare şi se tamponează uşor plăcile cu un material absorbant.2.1.2. Probele de testat2.1.2.1. Probele de ser ce urmează a fi testate şi serul de control pozitiv şi negativ, sunt diluate 1/25 în SSFT + 5 % (w/v) lapte smântânit + 0,05 % (v/v) Tween 20, câte 100 f2æl pe godeu. Se incubează timp de o oră la 37°C.2.1.2.2. Se spală plăcile aşa cum este descris la punctul 2.1.1.2.2.1.3. Conjugatul2.1.3.1. Se dispersează câte 100 f2æl pe godeu de gama-globuline anti-cal conjugate cu peroxidază din hrean, diluate în SFT + 5 % lapte + 0,05 % Tween 20, la un pH de 7,2. Se incubează o oră la 37°C.2.1.3.2. Se spală plăcile aşa cum este descris la punctul 2.1.1.2.2.1.4. Cromogen/Substrat2.1.4.1. Se adaugă 200 f2æl pe godeu de soluţie de cromogen/ substrat (10 ml de soluţie de 80,6 mM de DMAB (dimetil amino benzaldehidă) + 10 ml de soluţie 1.56 mM de MBTHC (3-metil-2-benzo-tiazolină hidrazonă clorhidrat) + 5 f2æl H(2)0(2)).Dezvoltarea culorii este oprită prin adăugarea a 50 f2æl H(2)SO(4) 3N după aproximativ 5-10 minute (înainte ca testul negativ de control să înceapă să se coloreze).Alţi cromogeni, ca ABTS (2,2'-azino-bis-[3-etilbenzotiazolină-6-acid sulfonic]), TMB (tetrametil benzidină), sau OFD (orto-fenildiamină) pot fi de asemenea utilizate.2.1.4.2. Plăcile se citesc la 600 nm (sau 620 nm).2.2. Interpretarea rezultatelor2.2.1. Valoarea finală se calculează adăugând 0,6 la valoarea testului de control negativ (0,6 este valoarea standard de deviaţie derivată cu un grup de 30 de probe de ser negative).2.2.2. Probele de testat care dau valori ale absorbţiei mai mici decât valorile finale sunt considerate ca negative.2.2.3. Probele de testat care dau valori ale absorbţiei mai mari decât valorile finale +0,15 sunt considerate ca fiind pozitive.2.2.4. Probele de testat care dau valori intermediare ale absorbţiei sunt neconcludente şi trebuie aplicată o a doua tehnică pentru a confirma rezultatele.3. TESTUL ELISA DE BLOCARE PENTRU DETECTAREA ANTICORPILOR ÎMPOTRIVA VIRUSULUI PESTEI ECVINE (AVPE) (TEST PRESCRIS)Testul ELISA de blocare este destinat detectării anticorpilor AVPE specifici din serul speciilor susceptibile. VP7 este proteina virală antigenică majoră a VPE şi este conservată în cadrul a 9 serotipuri. Datorită faptului că anticorpul monoclonal (Acm) este de asemenea direcţionat împotriva lui VP7, proba va avea un înalt nivel de sensibilitate şi specificitate. Mai departe, antigenul VP7 recombinat este total inofensiv şi de aceea este garantat un grad mare de siguranţă.Principiul testului este întreruperea reacţiei dintre antigenul recombinat VP7, ca antigen legat de placa pentru ELISA, şi Acm conjugat, rezultând o reducere a culorii.Testul descris în continuare este efectuat în cadrul Laboratorului European de Referinţă pentru Pesta Ecvină din Algete, Spania.3.1. Procedura de testare3.1.1. Plăcile pentru ELISA3.1.1.1. Se acoperă plăcile pentru ELISA cu AVPE-4 VP7 recombinat, diluat în soluţie tampon carbonată/ bicarbonată, cu pH de 9,6. Se incubează peste noapte la 4°C.3.1.1.2. Plăcile se spală de cinci ori cu soluţie salină fosfată tamponată (SSFT) care conţine 0,05 % (v/v) Tween 20 (SSFTT).3.1.1.3. Placa se stabilizează prin tratare cu o soluţie stabilizatoare (pentru a permite stocarea pe termen lung la temperatura de 4°C fără pierderea activităţii) şi se usucă pe material adsorbant.3.1.2. Probele de testat şi controale3.1.2.1. Pentru verificare: - se diluează 1/10 serurile de testat şi cele de control în SFTT, direct pe placă, pentru a se obţine un volum final de 100 f2æl/godeu. Se incubează o oră la 37°C.3.1.2.2. Pentru titrare: se prepară o serie dublă de diluţie din serurile de testat şi testele de control pozitive (100 f2æl/godeu) de la 1/10 la 1/1.280 în 8 godeuri. Probele de control negative sunt testate la o diluţie de 1/10.----------Pct. 3.1.2.2. al anexei 4 a fost modificat de pct. 24 al art. II din ORDINUL nr. 43 din 22 februarie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 5 martie 2007.3.1.3. ConjugatulSe adaugă Acm (anticorp monoclonal specific pentru VP7) conjugat cu peroxidază din hrean, prediluat, câte 50 f2æl/godeu în fiecare godeu şi se amestecă uşor pentru a asigura omogenizarea. Se incubează timp de 30 de minute la 37°C.3.1.4. Se spală plăcile de cinci ori cu SSFTT şi se usucă aşa cum a fost descris mai sus.3.1.5. Cromogen/ SubstratSe adaugă câte 100 f2æl/godeu de soluţie de cromogen/ substrat (1 ml ABTS (2,2'-azino-bis-[3-etilbenzotiazolină-6-acid sulfonic])5 mg/ml + 9 ml de soluţie tampon de substrat (soluţie tampon de fosfat-citrat 0,1 M cu pH de 4, care conţine H(2)O(2) 0,03 %] şi se incubează timp de 10 minute la temperatura camerei. Dezvoltarea culorii este oprită prin adăugarea a 100 f2æl/godeu de SDS 2 % (Sulfat dodecil de sodiu).3.1.6. CitireaSe Citesc la 405 nm la un cititor pentru ELISA.3.2. Interpretarea rezultatelor3.2.1. Validarea probelorTestul este valid atunci când densitatea optica (DO) a testului de control negativ (TCN) este mai mare de 1,0 şi DO a testului de control pozitiv (TCP) este mai mică de 0,2.3.2.2. Calcularea valorii finaleValoare finală pozitivă = TCN - ((TCN -TCP)x 0,3)Valoare finală negativă = TCN - ((TCN -TCP)x 0,2),unde TCN este DO a testului de control negativ, iar TCP este DO a testului de control pozitiv.3.2.3. Interpretarea rezultatelorProbele cu DO mai mică decât valoarea finală pozitivă trebuie să fie considerate drept pozitive pentru anticorpii VPE.Probele cu DO mai mare decât valoarea finală negativă trebuie să fie considerate drept negative pentru anticorpii VPE.Probele cu DO situată între aceste două valori trebuie să fie considerate neconcludente şi să fie recoltate de la animale după două sau trei săptămâni.---------Pct. 3.2.3. al anexei 4 a fost modificat de pct. 25 al art. II din ORDINUL nr. 43 din 22 februarie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 5 martie 2007.-----------