NORMĂ SANITARĂ VETERINARA din 25 august 2006 (*actualizată*)care stabileşte cerinţele de sănătate a animalelor aplicabile comerţului intracomunitar şi importului de material seminal provenit de la animale domestice din specia bovineactualizată până la data de 23 februarie 2010*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 5 septembrie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 23 februarie 2010, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 45 din 12 mai 2008; ORDINUL nr. 7 din 12 februarie 2010.  +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta normă sanitară veterinară stabileşte condiţiile de sănătate a animalelor aplicabile comerţului intracomunitar şi importului din ţări terţe de material seminal provenit de la animale domestice din specia bovine. (2) Prezenta normă sanitară veterinară nu trebuie să influenţeze prevederile comunitare şi/sau naţionale în materie de zootehnie, care reglementează, în general, organizarea însămânţării artificiale şi, în special, distribuirea de material seminal.  +  Articolul 2În sensul prezentei norme sanitare veterinare trebuie să se aplice dacă este necesar, definiţiile conţinute la art. 2 din Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează comerţul intracomunitar cu animale din speciile bovine şi suine, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 şi 289 bis din 30 martie 2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 64/432/CEE, şi la art. 2 din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 854/2004/CE, care stabileşte reguli specifice pentru organizarea de controale oficiale referitoare la produsele de origine animală destinate consumului uman şi la cele menţionate mai jos: a) material seminal - ejaculatul preparat sau diluat, provenit de la un animal domestic din specia bovine; b) (i) centru de colectare a materialului seminal - unitatea oficial aprobată şi supravegheată, situată pe teritoriul României, al altui stat membru sau al unei ţări terţe, în care materialul seminal este produs pentru utilizare în scopul însămânţării artificiale;(îi) centru de depozitare a materialului seminal - unitatea oficial autorizată şi supravegheată, situată pe teritoriul României, al altui stat membru sau al unei ţări terţe, în care materialul seminal este depozitat pentru utilizare în scopul însămânţării artificiale; c) medic veterinar oficial - medicul veterinar desemnat de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ca autoritate competentă a României, de autoritatea altui stat membru sau a unei ţări terţe; d) medic veterinar al centrului - medicul veterinar responsabil pentru respectarea zilnică în centru a cerinţelor stabilite de prezenta normă sanitară veterinară; e) transport - cantitatea de material seminal la care se referă un singur certificat; f) ţara de colectare:(i) statul membru ori ţara terţă în care materialul seminal este colectat şi expediat către România;sau(îi) România ca stat membru în care materialul seminal este colectat şi expediat către alt stat membru; g) laborator aprobat - laboratorul situat pe teritoriul României, al altui stat membru sau al unei ţări terţe, desemnat de autoritatea veterinară competentă să efectueze testările stabilite de prezenta normă sanitară veterinară; h) colectare - cantitatea de material seminal colectată de la un donator în orice moment.  +  Capitolul II Comerţ intracomunitar  +  Articolul 3Este expediat de pe teritoriul României pe teritoriul altui stat membru numai materialul seminal care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale: a) să fi fost colectat şi procesat şi/sau depozitat, dacă este nevoie, într-un centru de colectare ori depozitare sau în centre aprobate în acest scop, pentru însămânţare artificială şi pentru comerţ intracomunitar, în conformitate cu art. 5 alin. (1); b) să fi fost colectat de la animale domestice din specia bovine, al căror status de sănătate este în conformitate cu anexa nr. 2; c) să fi fost colectat, procesat, depozitat şi transportat în conformitate cu anexele nr. 1 şi 3; d) să fi fost însoţit pe durata transportului către ţara de destinaţie de un certificat de sănătate a animalelor, în conformitate cu art. 6 alin. (1).  +  Articolul 4Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor nu se opune intrării pe teritoriul României a materialului seminal provenit de la taurii vaccinaţi împotriva febrei aftoase. Atunci când materialul seminal a fost obţinut de la un taur care a fost vaccinat împotriva febrei aftoase într-o perioadă de 12 luni înainte de colectare, 5% din materialul seminal de la fiecare colectare (cu un minim de 5 paiete), destinat expedierii către alte state membre, trebuie să fie supus unui test de izolare a virusului febrei aftoase, cu rezultate negative, într-un laborator al statului membru de destinaţie sau într-un laborator desemnat de acesta.  +  Articolul 5 (1) Autorizarea prevăzută la art. 3 lit. a) este acordată numai în cazul în care sunt îndeplinite prevederile anexei nr. 1 şi în cazul în care centrul/centrele de colectare sau depozitare a materialului seminal este/sunt în măsură să respecte şi alte prevederi ale prezentei norme sanitare veterinare. Medicul veterinar oficial supraveghează respectarea acelor prevederi şi trebuie să retragă autorizarea atunci când nu mai sunt respectate una sau mai multe prevederi. (2) Toate centrele de colectare sau depozitare a materialului seminal sunt înregistrate, atribuindu-i-se fiecăruia un număr de înregistrare veterinară. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor întocmeşte şi menţine actualizată o listă a centrelor de colectare sau depozitare a materialului seminal şi a numerelor de înregistrare veterinară ale acestora şi pune această listă la dispoziţia celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi a publicului.---------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDINUL nr. 7 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 23 februarie 2010.----------Alin. (3) al art. 5 a fost abrogat de pct. 3 al art. II din ORDINUL nr. 7 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 23 februarie 2010.  +  Articolul 6 (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor permite intrarea pe teritoriul României a materialului seminal, cu condiţia prezentării unui certificat de sănătate a animalelor întocmit de medicul veterinar oficial al statului membru de colectare, în conformitate cu anexa nr. 4. Acest certificat trebuie: a) să fie întocmit în cel puţin una dintre limbile oficiale ale statului membru de colectare şi în una dintre limbile oficiale ale statului membru de destinaţie; b) să însoţească transportul până la destinaţia acestuia, în forma sa originală; c) să fie redactat pe o singură filă de hârtie; d) să fie emis pentru un singur destinatar. (2) a) În cazul în care România este stat membru de destinaţie, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor interzice intrarea transporturilor dacă, în fapt, controlul documentelor relevă că nu au fost respectate prevederile art. 3. b) În cazul în care România este stat membru de destinaţie, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate lua măsurile necesare, inclusiv punerea în carantină, în scopul obţinerii de probe clare în cazurile în care materialul seminal este suspectat de a fi infectat sau contaminat cu organisme patogene. c) Prin deciziile luate în baza lit. a) sau b) trebuie, la cererea expeditorului sau a reprezentantului acestuia, să se autorizeze reexpedierea materialului seminal, cu condiţia ca acesta să nu contravină principiilor privind sănătatea animalelor. (3) Dacă admiterea materialului seminal este interzisă din unul dintre motivele menţionate la alin. (2) lit. a) şi b) şi statul membru de colectare nu autorizează în termen de 30 de zile reexpedierea materialului seminal, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, ca autoritate competentă a României, ca stat membru de destinaţie, dispune ca acesta să fie distrus. (4) Deciziile luate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor în baza alin. (2) şi (3) trebuie să fie comunicate expeditorului sau reprezentantului acestuia, împreună cu motivele menţionate.  +  Capitolul III Import din ţări terţe  +  Articolul 7 (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate autoriza importul de material seminal numai din acele ţări terţe care se află pe o listă întocmită în conformitate cu procedura comunitară. Această listă poate fi suplimentată sau amendată în conformitate cu procedura comunitară. (2) În luarea deciziei dacă o ţară terţă poate să apară pe lista la care se referă alin. (1) trebuie să se ţină cont în special de: a) starea de sănătate a efectivului, a altor animale domestice şi sălbatice din ţara terţă, cu referire în special la bolile exotice ale animalelor şi la sănătatea mediului din ţara respectivă, care ar putea periclita sănătatea animalelor din statele membre ale Uniunii Europene; b) regularitatea şi rapiditatea informaţiilor furnizate de ţara terţă cu privire la prezenţa pe teritoriul acesteia a bolilor contagioase ale animalelor, în special a acelor boli menţionate în listele A şi B ale Oficiului Internaţional de Epizootii; c) regulile privind prevenirea şi combaterea bolilor la animale în ţara respectivă; d) structura serviciilor veterinare în ţările terţe şi de puterile acestora; e) organizarea şi implementarea măsurilor de prevenire şi combatere a bolilor contagioase ale animalelor; şi f) garanţiile pe care ţările terţe le pot acorda cu privire la conformitatea cu prezenta normă sanitară veterinară. (3) Lista la care se referă alin. (1) şi toate amendamentele la aceasta sunt publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene.  +  Articolul 8 (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor autorizează numai importurile de material seminal expediate dintr-un centru de colectare sau depozitare a materialului seminal situat în una dintre ţările terţe care figurează pe lista despre care se menţionează la art. 7 şi pentru care autoritatea competentă din ţara terţă în cauză poate să ofere garanţii că sunt îndeplinite următoarele cerinţe: a) respectă următoarele condiţii:(i) de autorizare a centrelor de colectare sau depozitare a materialului seminal menţionate în cap. I din anexa nr. 1;(îi) de supraveghere a acestor centre menţionate în cap. II din anexa nr. 1; b) a fost autorizat oficial de autoritatea competentă din ţara terţă în cauză pentru a efectua exporturi în Comunitate; c) se află sub supravegherea unui medic veterinar al centrului; d) face obiectul unor inspecţii efectuate de un medic veterinar oficial din ţara terţă respectivă de cel puţin două ori pe an. (2) Comisiei Europene i se comunică lista cu centrele de colectare sau depozitare a materialului seminal pe care autoritatea competentă din ţara terţă care figurează pe lista menţionată la art. 7 le-a autorizat în conformitate cu condiţiile stabilite la alin. (1) şi de la care materialul seminal poate fi expediat către Comunitate. (3) Autorizarea unui centru de colectare sau depozitare a materialului seminal trebuie suspendată ori retrasă imediat de către autoritatea competentă a ţării terţe, în cazul în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile stabilite la alin. (1), iar Comisia Europeană trebuie informată de îndată cu privire la aceasta.---------Art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. II din ORDINUL nr. 7 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 23 februarie 2010.  +  Articolul 9 (1) Materialul seminal trebuie să provină de la animale care, imediat înainte de colectarea materialului seminal, au rămas cel puţin 6 luni pe teritoriul unei ţări terţe care figurează pe lista întocmită în conformitate cu art. 7 alin. (1). (2) Fără a aduce atingere art. 7 alin. (1) şi alin. (1) al prezentului articol, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor nu autorizează importul de material seminal dintr-o ţară terţă care figurează pe listă dacă materialul seminal nu corespunde cerinţelor de sănătate a animalelor, adoptate în conformitate cu procedura comunitară, pentru importul de material seminal din ţara respectivă. (3) În adoptarea cerinţelor la care se referă alin. (2) trebuie să se ţină cont de: a) situaţia sănătăţii animalelor în zona din jurul centrului de colectare a materialului seminal, cu referire în special la bolile care apar pe lista A a Oficiului Internaţional de Epizootii; b) starea de sănătate a efectivului în centrul de colectare a materialului seminal, inclusiv de cerinţele de testare; c) starea de sănătate a animalului donator şi de cerinţele de testare; d) cerinţele de testare în ceea ce priveşte materialul seminal. (4) Baza de referinţă pentru stabilirea condiţiilor de sănătate a animalelor în conformitate cu alin. (2) pentru tuberculoza şi bruceloza bovină trebuie să fie standardele stabilite de anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006 ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 64/432/CEE. În conformitate cu procedura comunitară, se poate decide, de la caz la caz, să se renunţe la aceste condiţii atunci când ţara terţă respectivă oferă garanţii similare privind sănătatea animalelor. În acest caz, trebuie să fie stabilite, în conformitate cu aceeaşi procedură, condiţii de sănătate a animalelor cel puţin echivalente celor menţionate în anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006 ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 64/432/CEE, pentru a se permite intrarea unor astfel de animale în centrele de colectare a materialului seminal. (5) Prevederile art. 4 trebuie să se aplice mutatis mutandis.  +  Articolul 10 (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să autorizeze importul de material seminal numai pe baza prezentării unui certificat de sănătate a animalelor întocmit şi semnat de către un medic veterinar oficial din ţara terţă de colectare. Acest certificat trebuie: a) să fie întocmit în cel puţin una dintre limbile oficiale ale statului membru de destinaţie şi în una dintre limbile oficiale ale statului membru unde este efectuat controlul importului prevăzut la art. 11; b) să însoţească materialul seminal în original; c) să fie întocmit pe o singură filă de hârtie; d) să fie emis pentru un singur destinatar. (2) Certificatul trebuie să fie conform unui model întocmit în conformitate cu procedura comunitară.  +  Articolul 11Normele prevăzute de Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 206/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în Comunitatea Europeană din ţări terţe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 4 septembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, ce transpune Directiva Consiliului 97/78/CE, se aplică, în special, pentru organizarea şi urmărirea controalelor pe care trebuie să le efectueze Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a măsurilor de salvgardare care trebuie puse în aplicare în conformitate cu procedura comunitară.---------Art. 11 a fost modificat de pct. 5 al art. II din ORDINUL nr. 7 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 23 februarie 2010.  +  Capitolul IV Măsuri de protecţie şi control  +  Articolul 12Regulile stabilite de Norma sanitară veterinară privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii şi produse de origine animală, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 11 aprilie 2003, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 90/425/CEE, trebuie să se aplice în special controalelor la origine, organizării şi monitorizării controalelor care trebuie să fie efectuate de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, ca autoritate competentă a României, ca stat membru de destinaţie, şi trebuie să fie implementate măsuri de protecţie.  +  Articolul 13 (1) Experţii veterinari ai Comisiei Europene pot, în cooperare cu Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi cu ţările terţe, să efectueze controale la faţa locului, în măsura în care acest lucru este indispensabil pentru asigurarea aplicării uniforme a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. (2) România ca ţară de colectare pe al cărei teritoriu se face controlul trebuie să acorde toată asistenţa necesară experţilor în realizarea responsabilităţilor acestora. (3) În situaţia în care România este ţară de colectare, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să ia orice măsuri prin care se poate dovedi necesitatea de a se ţine cont de rezultatele investigaţiei. (4) Prevederile generale pentru implementarea acestui articol, în special cu privire la frecvenţa şi metoda de efectuare a controalelor la care se referă alin. (1), trebuie să fie stabilite în conformitate cu procedura comunitară.  +  Articolul 14 (1) Prezenta normă sanitară veterinară nu se aplică pentru materialul seminal colectat şi procesat în România înainte de 1 ianuarie 1990. (2) Până la data intrării în vigoare a deciziilor adoptate în conformitate cu art. 8-10, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor nu aplică pentru importurile de material seminal provenit din ţări terţe condiţii mai bune decât cele care rezultă din aplicarea cap. II.  +  Articolul 14^1Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor informează Comisia Europeană cu privire la actele normative şi prevederile administrative necesare pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare.-----------Art. 14^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 45 din 12 mai 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 9 iunie 2008.  +  Articolul 15Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.  +  Anexa 1la norma sanitară veterinară  +  Capitolul I Condiţii pentru aprobarea oficială a centrelor1. Centrele de colectare a materialului seminal trebuie: a) să fie puse sub supravegherea permanentă a unui medic veterinar al centrului autorizat de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; b) să aibă cel puţin:(i) spaţii de cazare a animalelor, inclusiv facilităţi de izolare;(îi) spaţii de colectare a materialului seminal, inclusiv o încăpere separată pentru curăţarea şi dezinfecţia sau sterilizarea echipamentului;(iii) o încăpere de procesare a materialului seminal, care nu este neapărat necesar să se găsească în acelaşi loc;(iv) o încăpere de depozitare a materialului seminal, care nu este neapărat necesar să se găsească în acelaşi loc; c) să fie astfel construite sau izolate încât să fie prevenit contactul cu efectivul de animale din afară; d) să fie astfel construite încât spaţiile de cazare a animalelor şi de colectare, procesare şi depozitare a materialului seminal să poată fi uşor curăţate şi dezinfectate; e) să aibă spaţii de izolare care nu au comunicare directă cu spaţiile obişnuite de cazare a animalelor; f) să fie astfel proiectate încât spaţiul pentru cazarea animalelor să fie separat fizic de camera de procesare a materialului seminal şi amândouă separate de camera de depozitare a acestuia.2. Centrele de depozitare a materialului seminal trebuie: a) să fie puse sub supravegherea permanentă a unui medic veterinar al centrului autorizat de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; b) să fie astfel construite sau izolate încât să fie prevenit contactul cu efectivul de animale din afară; c) să fie astfel construite încât spaţiile de depozitare să poată fi uşor curăţate şi dezinfectate.  +  Capitolul II Condiţii cu privire la supravegherea oficială a centrelorI. Centrele de colectare a materialului seminal trebuie: a) să fie astfel supravegheate încât acestea să conţină numai animale din specia de la care se recoltează materialul seminal. Alte animale domestice care sunt strict necesare pentru funcţionarea normală a centrului de colectare pot, de asemenea, să fie admise, cu condiţia ca acestea să nu prezinte risc de infecţie pentru acele specii de la care materialul seminal trebuie să fie colectat şi să îndeplinească condiţiile stabilite de medicul veterinar al centrului; b) să fie astfel supravegheate încât să fie ţinută o evidenţă a tuturor bovinelor din centru, oferind detalii despre rasă, data fătării şi identificarea fiecărui animal, şi, de asemenea, o evidenţă a tuturor controalelor privind bolile şi a tuturor vaccinărilor efectuate pentru fiecare animal; c) să fie inspectate în mod regulat de către un medic veterinar oficial, cel puţin de două ori pe an, în cadrul controalelor permanente privind condiţiile de autorizare şi supraveghere; d) să fie astfel supravegheate încât să fie prevenită intrarea persoanelor neautorizate. În plus, vizitatorilor autorizaţi trebuie să li se solicite să îndeplinească condiţiile stabilite de medicul veterinar al centrului; e) să angajeze personal competent din punct de vedere tehnic, instruit corespunzător în privinţa procedurilor de dezinfecţie şi a tehnicilor de igienă relevante pentru controlul răspândirii bolii; f) să fie astfel supravegheate încât:(i) numai materialul seminal colectat într-un centru aprobat să fie procesat şi depozitat în centre aprobate, fără să între în contact cu orice alt transport de material seminal. Materialul seminal care nu a fost colectat într-un centru aprobat poate fi procesat în centre de colectare aprobate, cu condiţia ca:1. astfel de material seminal să provină de la bovine care îndeplinesc condiţiile stabilite la cap. I pct. I lit. d) din anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară;2. procesarea să fie efectuată cu echipament diferit sau într-o perioadă diferită de ce a materialului seminal destinat comerţului intracomunitar, în ultimul caz echipamentul urmând să fie curăţat şi sterilizat după utilizare;3. astfel de material seminal să nu poată face obiectul comerţului intracomunitar şi să nu poată intră în nici un moment în contact cu materialul seminal sau să fie depozitat împreună cu materialul seminal destinat comerţului intracomunitar;4. astfel de material seminal să fie identificat printr-o marcă diferită decât cea prevăzută la pct. (vii); de asemenea, embrionii congelaţi pot fi depozitaţi în centre aprobate, cu condiţia ca:A. o astfel de depozitare să fie autorizată de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;B. embrionii să îndeplinească cerinţele Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor, care reglementează comerţul intracomunitar şi importul din ţări terţe de embrioni proveniţi de la animale domestice din specia bovine, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 134/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 şi 617 bis din 18 iulie 2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 89/556/CEE;C. embrionii să fie depozitaţi în recipiente de depozitare separate, în clădiri pentru depozitarea materialului seminal aprobat;(II) colectarea, procesarea şi depozitarea materialului seminal să aibă loc numai în clădiri rezervate acestui scop şi în condiţii stricte de igienă;(iii) toate instrumentele care vin în contact cu materialul seminal sau cu animalul donator pe perioada colectării şi procesării să fie riguros dezinfectate sau sterilizate înainte de utilizare, cu excepţia instrumentelor de unică folosinţă;(iv) produsele de origine animală utilizate în procesarea materialului seminal, inclusiv aditivii sau un diluant, să fie obţinute de la surse care nu prezintă nici un risc pentru sănătatea animalelor sau să fie tratate înainte de utilizare, astfel încât să fie prevenit orice risc;(v) recipientele de depozitare şi de transport să fie riguros dezinfectate sau sterilizate înainte de începerea fiecărei operaţii de umplere, cu excepţia recipientelor de unică folosinţă;(vi) agentul criogenic utilizat să nu fi fost folosit anterior pentru alte produse de origine animală;(vii) fiecare doză individuală de material seminal să fie marcată în mod clar, astfel încât să se poată stabili imediat data colectării materialului seminal, rasa şi identificarea animalului donator şi numărul de aprobare al centrului. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să comunice Comisiei Europene şi celorlalte state membre ale Uniunii Europene caracteristicile şi forma mărcii utilizate pe teritoriul propriu;(viii) unităţile de depozitare trebuie să respecte condiţiile specifice referitoare la supravegherea centrelor de depozitare a materialului seminal prevăzute la pct. II.ÎI. Centrele de depozitare a materialului seminal trebuie: a) să fie astfel supravegheate încât să fie ţinută o evidenţă a circulaţiei materialului seminal (la intrarea sau ieşirea din centru) şi a statutului de taur donator al cărui material seminal este depozitat acolo şi care trebuie să respecte cerinţele prezentei norme sanitare veterinare; b) să fie inspectate în mod regulat de un medic veterinar oficial, cel puţin de două ori pe an, în cadrul controalelor permanente privind condiţiile de aprobare şi supraveghere; c) să fie astfel supravegheate încât să fie prevenită intrarea persoanelor neautorizate. Mai mult, vizitatorilor autorizaţi trebuie să li se solicite să îndeplinească, în fapt, condiţiile stabilite de medicul veterinar al centrului; d) să angajeze personal competent din punct de vedere tehnic, instruit corespunzător în privinţa procedurilor de dezinfecţie şi a tehnicilor de igienă relevante pentru controlul răspândirii bolii; e) să fie astfel supravegheate încât:(i) numai materialul seminal colectat în centre de colectare aprobate în conformitate cu prezenta normă sanitară veterinară să fie depozitat în centre de depozitare aprobate, fără să între în contact cu orice alt material seminal. În plus, numai materialul seminal care provine dintr-un centru de colectare sau depozitare aprobat şi transportat în condiţii care asigură toate garanţiile de sănătate a animalelor şi care nu a intrat în contact cu nici un alt material seminal poate să fie adus într-un centru de depozitare aprobat. De asemenea, embrionii congelaţi pot fi depozitaţi în centre aprobate, cu condiţia ca:1. astfel de depozitare să fie autorizată de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;2. embrionii să îndeplinească cerinţele Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor, care reglementează comerţul intracomunitar şi importul din ţări terţe de embrioni proveniţi de la animale domestice din specia bovine, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 134/2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 89/556/CEE;3. embrionii să fie depozitaţi în recipiente de depozitare separate, în clădiri pentru depozitarea materialului seminal aprobat;(îi) depozitarea materialului seminal să aibă loc numai în clădiri rezervate pentru acest scop şi în condiţii stricte de igienă;(iii) toate instrumentele care vin în contact cu materialul seminal să fie riguros dezinfectate sau sterilizate înainte de utilizare, cu excepţia instrumentelor de unică folosinţă;(iv) recipientele de depozitare şi transport să fie riguros dezinfectate sau sterilizate înainte de începerea fiecărei operaţii de umplere, cu excepţia recipientelor de unică folosinţă;(v) agentul criogenic utilizat să nu fi fost folosit anterior pentru alte produse de origine animală;(vi) fiecare doză individuală de material seminal să fie marcată în mod clar astfel încât să se poată stabili imediat data colectării materialului seminal, rasa şi identificarea animalului donator şi numărul de aprobare al centrului de colectare. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să comunice Comisiei Europene şi celorlalte state membre ale Uniunii Europene caracteristicile şi forma mărcii utilizate pe teritoriul propriu.  +  Anexa 2la norma sanitară veterinară  +  Capitolul I Condiţii care se aplică pentru circulaţia animalelor în centrele aprobate de colectare a materialului seminalI. Pentru toate bovinele admise într-un centru de colectare a materialului seminal trebuie să se aplice următoarele cerinţe: a) acestea trebuie să fi fost supuse unei perioade de carantină de cel puţin 28 de zile în adăposturi special aprobate în acest scop de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi unde sunt prezente numai animale biongulate care au cel puţin acelaşi status de sănătate; b) înainte de staţionarea acestora în adăposturile pentru carantină descrise la lit. a) acestea trebuie să fi aparţinut unui efectiv oficial liber de tuberculoză şi bruceloză, în conformitate cu Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează comerţul intracomunitar cu animale din speciile bovine şi suine, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 64/432/CEE. Animalele nu trebuie să fi fost ţinute anterior într-un efectiv cu un status de sănătate inferior; c) acestea trebuie să provină dintr-un efectiv oficial liber de leucoză enzootică bovină, astfel cum este definit în norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 64/432/CEE, sau trebuie să fi fost obţinute de la femele care au fost supuse unui test, cu rezultate negative, test efectuat în conformitate cu cap. II din anexa nr. 4 la norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 64/432/CEE, după îndepărtarea animalelor de la femelă. În cazul animalelor obţinute prin transfer de embrioni, prin femelă se înţelege animalul receptor pentru embrion. Dacă această cerinţă nu poate fi îndeplinită, materialul seminal nu poate face obiectul comerţului, până când animalul donator nu a atins vârsta de 2 ani şi nu a fost testat cu rezultat negativ, în conformitate cu cap. II pct. 1 lit. c); d) acestea trebuie să fi fost supuse, în cursul celor 28 de zile anterioare perioadei de carantină specificate la lit. a), cu rezultate negative în fiecare caz, următoarelor teste, cu excepţia testului de evidenţiere a anticorpilor pentru boala mucoaselor/diareea virală bovină menţionat la pct. (v):(i) unui test intradermic cu tuberculină pentru tuberculoza bovină, efectuat în conformitate cu procedura stabilită în anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 64/432/CEE;(ii) unui test serologic pentru bruceloza bovină, efectuat în conformitate cu procedura descrisă în anexa nr. 3 la norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 64/432/CEE;(iii) unui test serologic pentru leucoza enzootică bovină, efectuat în conformitate cu procedura stabilită la cap. II din anexa nr. 4 la norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 64/432/CEE;(iv) unui test serologic (întregul virus) pentru rinotraheita infecţioasă bovină/vulvo-vaginita pustuloasă infecţioasă, prelevat pe o probă de sânge, dacă animalele nu provin dintr-un efectiv liber de rinotraheită infecţioasă bovină/vulvo-vaginită pustuloasă infecţioasă, astfel cum a fost descris la art. 2.3.5.3 al Codului internaţional pentru sănătatea animalelor;(v) unui test de izolare a virusului sau unui test de evidenţiere a antigenelor virale şi unui test serologic pentru determinarea prezenţei ori absenţei anticorpilor pentru boala mucoaselor/diareea virală bovină.Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate acorda autorizaţia pentru testele la care se referă lit. d) pentru ca acestea să fie efectuate pe probe recoltate în unitatea de carantină. În acest caz, perioada de carantină la care se referă lit. a) nu poate începe înainte de data prelevării de probe. Dacă oricare dintre testele menţionate la lit. d) se dovedeşte a fi pozitiv, animalul respectiv trebuie să fie îndepărtat imediat din adăpostul de izolare. În cazul unui grup izolat, perioada de carantină la care se referă lit. a) nu poate începe pentru animalele rămase până când nu au fost îndepărtate animalele care sunt testate pozitiv; e) în timpul perioadei de carantină specificate la lit. a) şi cel puţin 21 de zile după intrarea în carantină (cel puţin 7 zile după intrarea în carantină pentru a cerceta Campylobacter foetus ssp. venerealis şi Trichomonas foetus), acestea să fi fost supuse, cu rezultate negative în fiecare caz, următoarelor teste, cu excepţia testului de evidenţiere a anticorpilor pentru boala mucoaselor/diareea virală bovină [a se vedea pct. (iii) de mai jos]:(i) unui test serologic pentru bruceloza bovină, efectuat în conformitate cu procedura descrisă în anexa nr. 3 la norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 64/432/CEE;(ii) unui test serologic (întregul virus) pentru rinotraheita infecţioasă bovină/vulvo-vaginita pustuloasă infecţioasă, prelevat pe o probă de sânge.Dacă animalele au reacţionat pozitiv la test, acestea trebuie să fie îndepărtate imediat din unitatea de carantină, iar celelalte animale din acelaşi grup trebuie să rămână în carantină şi trebuie să fie retestate, cu rezultate negative, în minimum 21 de zile după îndepărtarea animalului/animalelor depistat/depistate pozitiv;(iii) unui test de izolare a virusului sau unui test de evidenţiere a antigenelor virale şi unui test serologic pentru determinarea prezenţei sau absenţei anticorpilor pentru boala mucoaselor/diareea virală bovină.Orice animal (seronegativ sau seropozitiv) poate să fie admis numai în clădirile de colectare a materialului seminal dacă nu apare seroconversia la animalele care au fost testate seronegativ înainte de a intră în unitatea de carantină.Dacă apare seroconversia, toate animalele care rămân seronegative trebuie să fie menţinute în carantină o perioadă mai lungă, până când nu mai există nicio seroconversie în grup pe o perioadă de 3 luni. Animalele depistate pozitiv la testul serologic pot fi admise în clădirile de colectare a materialului seminal;(iv) pentru Campylobacter foetus ssp. venerealis:1. în cazul animalelor mai mici de 6 luni sau ţinute de la această vârstă într-un singur grup sexual înainte de carantină, un singur test pe o probă de secreţie prepuţială sau de spălături vaginale;2. în cazul animalelor în vârstă de 6 luni sau mai mari, care ar fi putut să aibă contact cu femele înainte de carantină, un test realizat de 3 ori la intervale de o săptămână pe o probă de secreţie prepuţială sau de spălături vaginale;(v) pentru Trichomonas foetus:1. în cazul animalelor mai mici de 6 luni sau ţinute de la această vârstă într-un singur grup sexual înainte de carantină, un singur test pe o probă de secreţie prepuţială;2. în cazul animalelor în vârstă de 6 luni sau mai mari, care ar fi putut să aibă contact cu femele înainte de carantină, un test realizat de 3 ori la intervale de o săptămână pe o probă de secreţie prepuţială.Dacă unul dintre testele menţionate anterior este pozitiv, animalul trebuie îndepărtat din adăpostul de izolare. În cazul unui grup izolat, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ia toate măsurile necesare pentru a restabili eligibilitatea animalelor rămase pentru a intră în centrul de colectare în conformitate cu prezenta anexă; f) înainte de expedierea iniţială a materialului seminal provenit de la taurii depistaţi pozitiv la testul serologic pentru boala mucoaselor/diareea virală bovină, o probă de material seminal de la fiecare animal trebuie să fie supusă unui test de izolare a virusului sau unui test ELISA de depistare a antigenelor virale pentru boala mucoaselor/ diareea virală bovină. În cazul în care rezultatul este pozitiv, taurii trebuie să fie îndepărtaţi din centru, iar materialul seminal provenit de la aceştia trebuie distrus.ÎI. Toate testele trebuie să fie efectuate într-un laborator autorizat de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.III. Animalele pot fi admise în centrele de colectare a materialului seminal numai cu permisiunea expresă a medicului veterinar al centrului. Trebuie să fie înregistrate toate mişcările animalelor, atât intrările cât şi ieşirile.IV. Niciun animal admis în centrul de colectare a materialului seminal nu poate prezenta vreun semn clinic de boală în ziua admiterii. Toate animalele trebuie, fără a aduce atingere alin. (5), să provină dintr-un adăpost de izolare ca cel menţionat la alin. (1) lit. a) şi care, în ziua transportului, îndeplineşte oficial următoarele condiţii: a) este situat în centrul unei zone cu o rază de 10 km, în care nu au fost cazuri de febră aftoasă în ultimele 30 de zile; b) este liber de febră aftoasă şi bruceloză în ultimele 3 luni; c) este liber în ultimele 30 de zile de acele boli ale bovinelor care sunt în mod obligatoriu notificabile în conformitate cu anexa nr. 5 la norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 64/432/CEE.V. Dacă, în fapt, condiţiile stabilite la pct. IV sunt îndeplinite şi testele de rutină la care se referă cap. II au fost efectuate pe durata celor 12 luni anterioare, animalele pot fi transferate de la un centru aprobat de colectare a materialului seminal la altul cu status de sănătate similar, fără izolare sau testare, dacă transferul este direct. Animalul în cauză nu trebuie să vină în contact direct sau indirect cu animale biongulate cu un status de sănătate inferior, iar mijloacele de transport utilizate trebuie să fi fost dezinfectate înainte de utilizare. Dacă transferul dintr-un centru de colectare a materialului seminal către alt centru are loc între statele membre ale Uniunii Europene, acesta trebuie să aibă loc în conformitate cu norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 64/432/CEE.  +  Capitolul II Teste de rutină care trebuie să fie aplicate pentru toate bovinele într-un centru aprobat de colectare a materialului seminal1. Toate bovinele ţinute într-un centru aprobat de colectare a materialului seminal trebuie să fie supuse cel puţin odată pe an, cu rezultate negative, următoarelor teste: a) unui test intradermic cu tuberculină pentru tuberculoza bovină, efectuat în conformitate cu procedura stabilită în anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 64/432/CEE; b) unui test serologic pentru bruceloza bovină, efectuat în conformitate cu procedura descrisă în anexa nr. 3 la norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 64/432/CEE; c) unui test serologic pentru leucoza enzootică bovină, cu rezultat negativ, efectuat în conformitate cu procedura descrisă la cap. II din anexa nr. 4 la norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006; d) unui test serologic (întregul virus) pentru rinotraheita infecţioasă bovină/vulvo-vaginita pustuloasă infecţioasă, prelevat pe o probă de sânge; e) unui test serologic de evidenţiere a anticorpilor pentru boala mucoaselor/diareea virală bovină, care este aplicat numai animalelor seronegative.Dacă un animal devine serologic pozitiv, fiecare ejaculat al acelui animal colectat de la ultimul test negativ trebuie să fie îndepărtat sau testat pentru virus, cu rezultate negative; f) unui test pe o probă de secreţie prepuţială pentru Campilobacter foetus ssp. veneralis. Trebuie să fie testaţi numai taurii utilizaţi pentru producţia de material seminal sau care au venit în contact cu taurii utilizaţi pentru producţia de material seminal. Taurii returnaţi la centrul de colectare după o întrerupere mai mare de 6 luni trebuie să fie testaţi minimum 30 de zile înainte de reluarea producţiei; g) unui test pe o probă de secreţie prepuţială pentru Trichomonas foetus. Trebuie să fie testaţi numai taurii utilizaţi pentru producţia de material seminal sau care au venit în contact cu taurii utilizaţi pentru producţia de material seminal. Taurii returnaţi la centrul de colectare a materialului seminal după o întrerupere mai mare de 6 luni trebuie să fie testaţi minimum 30 de zile înainte de reluarea producţiei.2. Toate testele trebuie să fie efectuate într-un laborator aprobat de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.3. Dacă oricare dintre testele menţionate anterior sunt pozitive, animalul trebuie să fie izolat, iar materialul seminal colectat de la acesta de la ultimul test negativ nu poate face obiectul comerţului intracomunitar, cu excepţia materialului seminal provenit de la fiecare ejaculat care a fost testat negativ pentru virusul bolii mucoaselor/diareii virale bovine. Materialul seminal colectat de la celelalte animale în centru la data la care a fost efectuat testul pozitiv trebuie să fie ţinut în depozite separate şi nu poate face obiectul comerţului intracomunitar până când nu a fost restabilit statusul de sănătate al centrului.  +  Anexa 3la norma sanitară veterinarăCONDIŢIIpe care trebuie să le îndeplinească materialulseminal destinat comerţului intracomunitar sau importatîn Comunitatea Europeană1. Materialul seminal trebuie să fie obţinut de la animalele care: a) nu prezintă semne clinice de boală în ziua colectării materialului seminal; b) (i) nu au fost vaccinate împotriva febrei aftoase într-o perioadă de 12 luni înainte de colectare; sau(îi) au fost vaccinate împotriva febrei aftoase într-o perioadă de 12 luni înainte de colectare, caz în care 5% (cu un minimum de 5 paiete) din fiecare colectare trebuie să fie supuse unui test de izolare a virusului pentru febra aftoasă, cu rezultate negative; c) nu au fost vaccinate împotriva febrei aftoase într-o perioadă de 30 de zile imediat înainte de colectare; d) au fost ţinute într-un centru aprobat de colectare a materialului seminal pentru o perioadă continuă de cel puţin 30 de zile imediat înainte de colectarea materialului seminal, în cazul colectărilor de material seminal proaspăt; e) nu trebuie utilizate pentru monta naturală; f) sunt ţinute în centre de colectare a materialului seminal care au fost libere de febră aftoasă în ultimele 3 luni înainte de colectarea materialului seminal şi 30 de zile după colectare sau, în cazul materialului seminal proaspăt, până la data expedierii şi care sunt situate în centrul unei zone cu o rază de 10 km, în care în ultimele 30 de zile nu au fost cazuri de febră aftoasă; g) au fost ţinute în centre de colectare a materialului seminal care, pe o perioadă cuprinsă între 30 de zile înainte de colectare şi 30 de zile după colectarea materialului seminal sau, în cazul materialului seminal proaspăt, până la data expedierii, au fost libere de acele boli ale bovinelor care sunt în mod obligatoriu notificabile, în conformitate cu partea I din anexa nr. 5 la Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează comerţul intracomunitar cu animale din speciile bovine şi suine, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 64/432/CEE.2. Antibioticele înregistrate mai jos trebuie să fie adăugate pentru a obţine aceste concentraţii în materialul seminal după diluţia finală:minimum: 500 f2æg streptomicină/ml de diluţie finală;500 Ul penicilină/ml de diluţie finală;150 f2æg lincomicină/ml de diluţie finală;300 f2æg spectinomicină/ml de diluţie finală.Poate fi utilizată o combinaţie diferită de antibiotice, care să aibă un efect echivalent împotriva campilobacteriilor, leptospirelor şi micoplasmelor.Imediat după adăugarea antibioticelor, materialul seminal diluat trebuie păstrat la o temperatură de cel puţin 5°C pentru o perioadă de minimum 45 de minute.3. Materialul seminal destinat comerţului intracomunitar trebuie: a) să fie depozitat în condiţii aprobate pentru o perioadă minimă de 30 de zile înainte de expediere. Această cerinţă nu se aplică materialului seminal proaspăt; b) în situaţia în care România este stat membru de destinaţie, să fie transportat în recipiente care au fost curăţate şi dezinfectate sau sterilizate înainte de utilizare şi care au fost sigilate şi numerotate înainte de expedierea din clădirile de depozitare aprobate.  +  Anexa 4la norma sanitară veterinarăCERTIFICATEdestinate schimburilor intracomunitare- modele -A. Certificat aplicabil în cazul schimburilor intracomunitare de material seminal colectat în conformitate cu Directiva Consiliului 88/407/CEE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2003/43/CE, expediat dintr-un centru autorizat de colectare a materialului seminal    COMUNITATEA EUROPEANĂ Certificat intracomunitar┌───┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┬────────────────┐│ │I.1. Expeditor │I.2. Număr de │ I.2.a. Număr ││ │ Nume │referinţă al │ local de ││Par│ Adresă │certificatului │ referinţă ││tea│ Cod poştal ├───────────────────┴────────────────┤│I: │ │I.3. Autoritatea competentă ││ │ │centrală ││De │ ├────────────────────────────────────┤│ta │ │I.4. Autoritatea competentă ││lii│ │locală ││ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ale│I.5. Destinatar │I.6. Nr. certificatelor ││ │ Nume │originale asociate ││pre│ Adresă │ Nr. documentelor ││zen│ Cod poştal │însoţitoare ││tu │ ├────────────────────────────────────┤│lui│ │I.7. / ││ │ │ / ││t │ │ / ││r ├──────────────────┬──────────────────┼────────────────────┬───────────────┤│a │I.8. Ţara de Cod │I.9. Regiunea Cod│I.10. Ţara de Cod │I.11. Re- Cod││n │origine ISO │de origine │destinaţie ISO │ginea de ││s │ │ │ │destinaţie ││p ├──────────────────┴──────────────────┼────────────────────┴───────────────┤│o │I.12. Loc de │I.13. Loc de ││r │origine │destinaţie ││t │ Centrul de │ Centru de ││ │ spermă [] │ spermă [] Exploataţie [] ││ │ │ ││ │ Nume Numărul de │ Nume Numărul de ││ │ Adresă aprobare │ Adresă aprobare ││ │ Cod poştal │ Cod poştal ││ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │I.14. Loc de încărcare │I.15. Data plecării ││ │ Cod poştal │ │└───┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤    │I.16. Mijloace de transport │I.17. / │    │ Avion [] Vas [] Vagon de tren []│ / │    │ Vehicul rutier [] Altele [] │ / │    │ │ │    ├─────────────────────────────────────┴───┬────────────────────────────────┤    │I.18. Descrierea mărfurilor │I.19. Cod produs (cod CN) │    │ │ 05 11 10 │    │ └───┬────────────────────────────┤    │ │I.20. Număr/Cantitate │    ├─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤    │I.21. Temperatura produselor │I.22. Număr pachete │    │ Ambientală [] Refrigerate [] Congelate []│ │    ├─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤    │I.23. Identificarea containerului/ │I.24. Tip de ambalaje │    │Numărul sigiliului │ │    ├─────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┤    │I.25. Produse certificate pentru: │    │ Reproducţie artificială [] │    ├─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤    │I.26. Tranzit prin ţări terţe [] │I.27. Tranzit prin statele membre []│    │ Ţară terţă Cod ISO │ Stat membru Cod ISO │    │ Punct de ieşire Cod │ Stat membru Cod ISO │    │ Punct de intrare Nr. PIF │ Stat membru Cod ISO │    ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤    │I.28. Export [] │I.29. / │    │ Ţară terţă Cod ISO │ / │    │ Punct de ieşire Cod │ / │    ├─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤    │I.30. / │    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤    │I.31. Identificarea produselor │    │ Specii Marca de identificare Cantitate │    │ (Nume ştiinţific) │    └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    COMUNITATEA EUROPEANĂ Material seminal de bovine┌───┬─────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────┐│ │ │II.a. Număr de │II.b. Număr de ││ │ │referinţă al │referinţă local││ │ │certificatului │ ││ │ └────────────────────┴───────────────┤│P │ ││a │II.1. Atestat de sănătate animală ││r │ Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific faptul că: ││t │II.1.1. Materialul seminal descris anterior: ││e │ a) a fost colectat, tratat şi depozitat în condiţii care respectă ││a │standardele stabilite de Directiva 88/407/CEE; ││ │ b) a fost expediat la locul de încărcare într-un container sigilat││II:│în condiţii care respectă prevederile Directivei 88/407/CEE, având numărul││ │specificat în partea I.23. ││Cer│II.1.2. Materialul seminal descris anterior a fost colectat de la tauri ││ti │ care: ││fi │ *1) nu au fost vaccinaţi împotriva febrei aftoase într-o perioadă ││ca │de 12 luni înainte de colectare; ││re │ *1) au fost vaccinaţi împotriva febrei aftoase cu cel mult 12 luni ││ │şi cel puţin 30 de zile înaintea colectării, iar 5% din dozele de material││ │seminal de la fiecare colectare, cu un minimum de 5 paiete, au fost supuse││ │unui test de izolare a virusului pentru febra aftoasă, efectuat cu ││ │rezultate negative în laboratorul (............)*2), situat în statul ││ │membru de destinaţie sau desemnat de către acesta. ││ │II.1.3. Materialul seminal descris anterior a fost depozitat în condiţii ││ │autorizate pentru o perioadă minimă de 30 de zile imediat după ││ │colectare*3) ││ │ │└───┤ Observaţii │    │ Partea I │    │ - Rubrica I.12: locul de origine corespunde cu centrul de colectare de │    │origine a materialului seminal, astfel cum este definit în art. 2 lit. (b)│    │prima liniuţă din Directiva 88/40/CEE. │    │ - Rubrica I.13: locul de destinaţie corespunde cu centrul de colectare │    │sau de depozitare a materialului seminal astfel cum este definit la art. 2│    │lit. (b) din Directiva 88/40/CEE sau cu locul de destinaţie a materialului│    │seminal. │    │ - Rubrica I.23: se menţionează numărul de identificare a containerului │    │şi numărul sigiliului. │    │ Rubrica I.31: marca de identificare corespunde cu numărul de │    │identificare a animalelor donatoare şi cu data colectării. │    │ │    │ Partea a II-a │    │ *1) Se sterge, după caz. │    │ *2) Denumirea laboratorului │    │ *3) Se poate elimina în ceea ce priveşte materialul seminal proaspăt. │    │ Culoarea ştampilei şi a semnăturii trebuie să fie diferită de cea a │    │altor menţiuni din certificat │    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤    │ Medic veterinar oficial sau inspector oficial. │    │ │    │ Nume (cu majuscule): Funcţia şi titlul │    │ │    │ Unitatea veterinară locală: Nr. unităţii corespunzătoare: │    │ │    │ Data: Semnătura: │    │ │    │ │    │ ( Ştampila ) │    │ │    │ │    └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘B. Certificat aplicabil de la 1 ianuarie 2006 schimburilor intracomunitare de loturi de material seminal colectat, tratat şi/sau depozitat înainte de 31 decembrie 2004 în conformitate cu prevederile Directivei Consiliului 88/407/CEE, aplicabile până la data de 1 iulie 2003 şi comercializate după această dată în conformitate cu art. 2 alin. (2) din Directiva 2003/43/CE, expediate dintr-un centru autorizat de colectare a materialului seminal    COMUNITATEA EUROPEANĂ Certificat intracomunitar┌───┬─────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────┐│ │I.1. Expeditor │I.2. Număr de │ I.2.a. Număr ││ │ Nume │referinţă al │ local de ││Par│ Adresă │certificatului │ referinţă ││tea│ Cod poştal ├────────────────────┴───────────────┤│I: │ │I.3. Autoritatea competentă ││ │ │centrală ││De │ ├────────────────────────────────────┤│ta │ │I.4. Autoritatea competentă ││lii│ │locală ││ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ale│I.5. Destinatar │I.6. Nr. certificatelor ││ │ Nume │originale asociate ││pre│ Adresă │ Nr. documentelor ││zen│ Cod poştal │însoţitoare ││tu │ ├────────────────────────────────────┤│lui│ │I.7. / ││ │ │ / ││t │ │ / ││r ├──────────────────┬──────────────────┼────────────────────┬───────────────┤│a │I.8. Ţara de Cod │I.9. Regiunea Cod│I.10. Ţara de Cod │I.11. Re- Cod││n │origine ISO │de origine │destinaţie ISO │ginea de ││s │ │ │ │destinaţie ││p ├──────────────────┴──────────────────┼────────────────────┴───────────────┤│o │I.12. Locul de │I.13. Locul de ││r │origine │destinaţie ││t │ Centrul de │ Centru de ││ │ spermă [] │ spermă [] Exploataţie [] ││ │ │ ││ │ Nume Numărul de │ Nume Numărul de ││ │ Adresa aprobare │ Adresa aprobare ││ │ │ ││ │ Cod poştal │ Cod poştal ││ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │I.14. Loc de încărcare │I.15. Data şi locul de plecare ││ │ │ ││ │ Cod poştal │ │└───┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤    │I.16. Mijloace de transport │I.17. / │    │ Avion [] Vas [] Vagon de tren []│ / │    │ Vehicul rutier [] Altele [] │ / │    │ │ │    ├─────────────────────────────────────┴───┬────────────────────────────────┤    │I.18. Descrierea mărfurilor │I.19. Cod produs (cod CN) │    │ │ 05 11 10 │    │ └───┬────────────────────────────┤    │ │I.20. Număr/Cantitate │    ├─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤    │I.21. Temperatura produselor │I.22. Număr pachete │    │ Ambientală [] Refrigerate [] Congelate []│ │    ├─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤    │I.23. Identificarea containerului/ │I.24. Tip de ambalaje │    │Numărul sigiliului │ │    ├─────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┤    │I.25. Produse certificate pentru: │    │ Reproducţie artificială [] │    ├─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤    │I.26. Tranzit prin ţări terţe [] │I.27. Tranzit prin statele membre []│    │ │ │    │ Ţară terţă Cod ISO │ Stat membru Cod ISO │    │ Punct de ieşire Cod │ Stat membru Cod ISO │    │ Punct de intrare Nr. PIF │ Stat membru Cod ISO │    ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤    │I.28. Export [] │I.29. │    │ │ / │    │ Ţară terţă Cod ISO │ / │    │ Punct de ieşire Cod │ / │    ├─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤    │I.30. / │    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤    │I.31. Identificarea produselor │    │ │    │ Specii Marca de identificare Cantitate │    │ (Nume ştiinţific) │    └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    COMUNITATEA EUROPEANĂ Material seminal de bovine┌───┬─────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────┐│ │ │II.a. Număr de │II.b. Număr de ││ │ │referinţă al │referinţă local││ │ │certificatului │ ││ │ └────────────────────┴───────────────┤│P │ ││a │II.1. Atestat de sănătate animală ││r │ Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific faptul că: ││t │II.1.1. Materialul seminal descris anterior a fost colectat înainte de ││e │de 31 decembrie 2004 într-un centru de colectare a materialului seminal ││a │care: ││ │ a) a fost aprobat în condiţiile stabilite în cap. I din anexa A ││II:│la Directiva 88/407/CEE; ││ │ b) a fost funcţional şi supravegheat în baza condiţiilor stabilite││ │în cap. II din anexa la Directiva 88/407/CEE, ││Cer│II.1.2. La momentul în care materialul seminal descris anterior a fost ││ti │colectat, toate bovinele din centrul de colectare a materialului seminal: ││fi │ a) au provenit din efective şi/sau au fost fătate de femele care ││ca │îndeplinesc condiţiile prevăzute la pct. 1 li. (b) şi (c) din cap. I din ││re │anexa B la Directiva 88/407/CEE; ││ │ b) au fost supuse, în termen de 30 de zile înaintea perioadei de ││ │carantină, cu rezultate negative: ││ │ - testelor prevăzute în cap. I pct. 1 lit. (d)(i), (îi) şi (iii) ││ │din anexa B la Directiva 88/407/CEE; şi ││ │ - unui test de seroneutralizare sau unui test ELISA împotriva ││ │rinotraheitei infecţioase bovine/vulvovaginitei postuloase infecţioase; şi││ │ - unui test de izolare a virusului (test de imunofluorescenţă sau ││ │test de imunoperoxidază) pentru diareea virotică bovină, care, în cazul ││ │animalelor mai tinere de şase luni, za fost amânat până când acestea au ││ │ajuns la vârsta respectivă; ││ │ c) au respectat perioada de carantină de 30 de zile şi au fost ││ │supuse următoarelor teste de sănătate, cu rezultate negative: ││ │ - unui test serologic pentru bruceloză, efectuat în conformitate ││ │cu procedura stabilită în anexa C la Directiva 64/432/CEE; ││ │ - fie unui test de imunofluorescenţă pentru anticorpi sau unui ││ │test de cultură pentru infecţia cu Campylobacter fetus, efectuat pe o ││ │probă de secreţie prepuţială sau de spălături vaginale artificiale, sau, │└───┤în cazul femelelor, unui test de aglutinare a mucusului vaginal; │    │ - fie unui examen microscopic şi unui test de cultură pentru │    │infecţia cu Trichomonas fetus pe o probă de secreţie prepuţială sau de │    │spălături vaginale artificiale, sau, în cazul femelelor, unui test de │    │aglutinare a mucusului vaginal; │    │ d) au fost supuse, cel puţin o dată pe an, cu rezultate negative, │    │testelor de rutină prevăzute în cap. II la pct. 1 lit. (a), (b) şi (c) din│    │anexa B la Directiva 88/407/CEE. │    │II.1.3. La momentul colectării materialului seminal descris anterior: │    │ a) toate femelele din centru au fost supuse, cel puţin o dată pe │    │an şi cu rezultate negative, unui test de aglutinare a mucusului vaginal │    │pentru infecţia cu Campylobacter fetus; şi │    │ b) toţi taurii utilizaţi pentru obţinerea de material seminal au │    │fost supuşi, cu rezultate negative, fie unui test de imunofluorescenţă, │    │fie unui test de cultură pentru detectarea infecţiei cu Campylobacter │    │fetus pe o probă de secreţie prepuţială sau spălături vaginale artificiale    │efectuate în decurs de 12 luni înaintea colectării. │    │II.1.4. Materialul seminal descris anterior a fost colectat de la taurii │    │dintr-un centru de colectare a materialului seminal în care: │    │ *1) toate bovinele care nu au fost vaccinate împotriva rinotra- │    │heitei infecţioase bovine au fost supuse cel puţin o dată pe an şi cu │    │rezultate negative, unui test de seroneutralizare sau unui test ELISA │    │împotriva rinotraheitei infecţioase bovine/vulvovaginitei postuloase │    │infecţioase; │    │ *1) bovinele care nu au fost vaccinate împotriva rinotraheitei │    │infecţioase bovine au fost supuse cel puţin o dată pe an şi cu rezultate │    │negative, unui test de seroneutralizare sau unui test ELISA împotriva │    │rinotraheitei infecţioase bovine/vulvovaginitei postuloase infecţioase, │    │iar testarea împotriva rinotraheitei infecţioase bovine nu a fost │    │efectuată la taurii care au fost vaccinaţi pentru prima oară împotriva │    │rinotraheitei infecţioase bovine la centrul de inseminare după ce au fost │    │testaţi cu rezultate negative printr-un test de seroneutralizare ori un │    │test ELISA împotriva rinotraheitei infecţioase bovine/vulvovaginitei │    │postuloase infecţioase şi care după prima vaccinare au fost revaccinaţi │    │în mod regulat într-un interval de maximum şase luni. │    │II.1.5. Materialul seminal descris anterior a fost colectat de la tauri │    │care: │    │II.1.5.1. *1) nu au fost vaccinaţi împotriva febrei aftoase în intervalul │    │de 12 luni anterior colectării; │    │ *1) au fost vaccinaţi împotriva febrei aftoase cu cel mult 12 │    │luni şi cel puţin 30 de zile înaintea colectării, iar 5% din dozele de │    │material seminal din fiecare colectare, cu un minimum de 5 paiete, au fost│    │supuse unui test de izolare a virusului febrei aftoase, în urma căruia │    │s-au obţinut rezultate negative în laboratorul (............)*2), situat │    │în statul membru de destinaţie sau desemnat de către acesta. │    │II.1.5.2. *1) nu au fost vaccinaţi împotriva rinotraheitei infecţioase │    │bovine; │    │ *1) au fost vaccinaţi împotriva rinotraheitei infecţioase │    │bovine în conformitate cu punctul II.1.4; │    │II.1.6. Materialul seminal descris anterior a fost depozitat în condiţii │    │autorizate pentru o perioadă minimă de 30 de zile imediat după │    │colectare *3) │    │II.1.7. Materialul seminal descris anterior a fost expediat la locul de │    │încărcare într-un container sigilat şi având numărul specificat în partea │    │I.23. │    │ │    │ Observaţii │    │ Partea I │    │ - Rubrica I.12: locul de origine corespunde cu centrul de colectare de │    │origine a materialului seminal, astfel cum este definit în art. 2 lit. (b)│    │prima liniuţă din Directiva 88/40/CEE. │    │ - Rubrica I.13: locul de destinaţie corespunde cu centrul de colectare │    │sau de depozitare a materialului seminal astfel cum este definit la art. 2│    │lit. (b) din Directiva 88/40/CEE sau cu locul de destinaţie a materialului│    │seminal. │    │ - Rubrica I.23: se menţionează numărul de identificare a containerului │    │şi numărul sigiliului. │    │ Rubrica I.31: marca de identificare corespunde cu numărul de │    │identificare a animalelor donatoare, cu specia animalelor donatoare, cu │    │data colectării, care trebuie să fie anterioară datei de 31 decembrie 2004│    │ │    │ Partea a II-a │    │ *1) Se sterge, după caz. │    │ *2) Denumirea laboratorului │    │ *3) Se poate elimina în ceea ce priveşte materialul seminal proaspăt. │    │ Culoarea ştampilei şi a semnăturii trebuie să fie diferită de cea a │    │altor menţiuni din certificat. │    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤    │ Medic veterinar oficial sau inspector oficial. │    │ │    │ Nume (cu majuscule): Funcţia şi titlul │    │ │    │ Unitatea veterinară locală: Nr. unităţii corespunzătoare: │    │ │    │ Data: Semnătura: │    │ │    │ │    │ ( Ştampila ) │    │ │    │ │    └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘C. Certificat aplicabil în cazul schimburilor intracomunitare de material seminal colectat în conformitate cu Directiva Consiliului 88/40/CEE, modificată prin Directiva 2003/43/CE, sau colectat, tratat şi/sau depozitat înainte de 31 decembrie 2004 în conformitate cu prevederile Directivei Consiliului 88/407/CEE, aplicabile până la data de 1 iulie 2003, şi comercializat după această dată în conformitate cu art. 2 alin. (2) din Directiva 2003/43/CE, expediat dintr-un centru autorizat de depozitare a materialului seminal sau dintr-un centru autorizat de colectare a materialului seminal    COMUNITATEA EUROPEANĂ Certificat intracomunitar┌───┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┬────────────────┐│ │I.1. Expeditor │I.2. Număr de │ I.2.a. Număr ││ │ Nume │referinţă al │ local de ││Par│ Adresă │certificatului │ referinţă ││tea│ Cod poştal ├───────────────────┴────────────────┤│I: │ │I.3. Autoritatea competentă ││ │ │centrală ││De │ ├────────────────────────────────────┤│ta │ │I.4. Autoritatea competentă ││lii│ │locală ││ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ale│I.5. Destinatar │I.6. Nr. certificatelor ││ │ Nume │originale asociate ││pre│ Adresă │ Nr. documentelor ││zen│ Cod poştal │însoţitoare ││tu │ ├────────────────────────────────────┤│lui│ │I.7. / ││ │ │ / ││t │ │ / ││r ├──────────────────┬──────────────────┼────────────────────┬───────────────┤│a │I.8. Ţara de Cod │I.9. Regiunea Cod│I.10. Ţara de Cod │I.11. Re- Cod││n │origine ISO │de origine │destinaţie ISO │ginea de ││s │ │ │ │destinaţie ││p ├──────────────────┴──────────────────┼────────────────────┴───────────────┤│o │I.12. Loc de │I.13. Loc de ││r │origine │destinaţie ││t │ Centrul de │ Centru de ││ │ spermă [] │ spermă [] Exploataţie [] ││ │ │ ││ │ Nume Numărul de │ Nume Numărul de ││ │ Adresa aprobare │ Adresa aprobare ││ │ │ ││ │ Cod poştal │ Cod poştal ││ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │I.14. Loc de încărcare │I.15. Data plecării ││ │ │ ││ │ Cod poştal │ │└───┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤    │I.16. Mijloace de transport │I.17. / │    │ Avion [] Vas [] Vagon de tren []│ / │    │ Vehicul rutier [] Altele [] │ / │    │ │ │    ├─────────────────────────────────────┴───┬────────────────────────────────┤    │I.18. Descrierea mărfurilor │I.19. Cod produs (cod CN) │    │ │ 05 11 10 │    │ └───┬────────────────────────────┤    │ │I.20. Număr/Cantitate │    ├─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤    │I.21. Temperatura produselor │I.22. Număr pachete │    │ Ambientală [] Refrigerate [] Congelate []│ │    ├─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤    │I.23. Identificarea containerului/ │I.24. Tip de ambalaje │    │Numărul sigiliului │ │    ├─────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┤    │I.25. Produse certificate pentru: │    │ │    │ Reproducţie artificială [] │    ├─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤    │I.26. Tranzit prin ţări terţe [] │I.27. Tranzit prin statele membre []│    │ │ │    │ Ţară terţă Cod ISO │ Stat membru Cod ISO │    │ Punct de ieşire Cod │ Stat membru Cod ISO │    │ Punct de intrare Nr. PIF │ Stat membru Cod ISO │    ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤    │I.28. Export [] │I.29. │    │ │ / │    │ Ţară terţă Cod ISO │ / │    │ Punct de ieşire Cod │ / │    ├─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤    │I.30. / │    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤    │I.31. Identificarea produselor │    │ │    │ Specii Marca de identificare Cantitate │    │ (Nume ştiinţific) │    └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    COMUNITATEA EUROPEANĂ Material seminal de bovine┌───┬─────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────┐│ │ │II.a. Număr de │II.b. Număr de ││ │ │referinţă al │referinţă local││ │ │certificatului │ ││ │ └────────────────────┴───────────────┤│P │ ││a │II.1. Atestat de sănătate animală ││r │ Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific faptul că: ││t │ Materialul seminal descris anterior: ││e │II.1.1. a fost colectat, tratat şi depozitat pentru o perioadă minimă de ││a │30 de zile imediat după colectare într-un centru de colectare a materia- ││ │lului seminal autorizat *2): ││II:│ *1) într-un stat membru, funcţional şi supravegheat în conformitate│ │cu cap. I pct. 1 şi cap. II pct. 1 din anexa A la Directiva 88/407/CEE; ││Cer│ *1) şi/sau într-o ţară terţă enumerată în anexa I la Decizia ││ti │2004/639/CE, funcţional şi supravegheat în conformitate cu cap. I pct. 1 ││fi │şi cap. II pct. 1 din anexa A la Directiva 88/407/CEE şi a fost importat ││ca │în Comunitate în conformitate cu prevederile Directivei 88/400/CEE; ││re │II.1.2. *1) a fost depozitat într-un centru de colectare a materialului ││ │seminal autorizat *2) menţionat în partea I.12, funcţional şi supravegheat││ │în conformitate cu cap. I pct. 2 şi cap. II pct. 2 din anexa A la ││ │Directiva 88/407/CEE; ││ │ *1) şi/sau a fost depozitat într-un centru de colectare a ││ │materialului seminal autorizat *2) menţionat în partea I.12, funcţional şi││ │supravegheat în conformitate cu cap. I pct. 2 şi cap. II pct. 2 din anexa ││ │A la Directiva 88/407/CEE; ││ │II.1.3. a fost expediat la locul de încărcare într-un container sigilat ││ │în condiţii care respectă prevederile Directivei 88/407/CEE şi având ││ │numărul specificat în partea I.23. ││ │ │└───┤ Observaţii │    │ Partea I │    │ Rubrica I.6: corespunde cu numărul de ordine al documentului/documentelor│    │oficial/oficiale individual/individuale sau al/ale certificatului/ │    │certificatelor de sănătate INTRA sau CVED care însoţea/însoţeau materialul│    │seminal descris anterior de la centrul de colectare a materialului seminal│    │de la locul de origine la centrul de depozitare a materialului seminal │    │descris anterior. Originalul respectivelor documente sau certificate ori │    │copiile aprobate oficial trebuie anexate la prezentul certificat. │    │ Rubrica I.12: locul de origine corespunde cu centrul de depozitare a │    │materialului seminal astfel cum este definit în art. 2 lit. (b) din │    │Directiva 88/407/CEE sau cu locul de destinaţie a materialului seminal. │    │ Rubrica I.23: se menţionează numărul de identificare a containerului │    │şi numărul sigiliului. │    │ Rubrica I.31: marca de identificare corespunde cu numărul de │    │identificare a animalelor donatoare, cu specia animalelor donatoare, cu │    │data colectării. │    │ │    │ Partea a II-a │    │ *1) Se sterge, după caz. │    │ *2) Numai centrele enumerate în conformitate cu art. 5 alin (2) şi art. │    │9 alin. (1) din Directiva 88/407/CEE. │    │ (http://circa.europa.eu/ire/sanco/vets/info/data/semen/semen.html). │    │ Culoarea ştampilei şi a semnăturii trebuie să fie diferită de cea a │    │altor menţiuni din certificat. │    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤    │ │    │ Medic veterinar oficial sau inspector oficial. │    │ │    │ Nume (cu majuscule): Funcţia şi titlul │    │ │    │ Unitatea veterinară locală: Nr. unităţii corespunzătoare: │    │ │    │ Data: Semnătura: │    │ │    │ │    │ ( Ştampila ) │    │ │    │ │    └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘-----------Anexa 4 a fost înlocuită cu anexa la ORDINUL nr. 45 din 12 mai 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 9 iunie 2008, potrivit pct. 4 al art. I din actul mai sus menţionat.---------