DECIZIE nr. 19 din 12 ianuarie 2010referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1-4 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 23 februarie 2010    Acsinte Gaspar - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorPetre Lăzăroiu - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorAugustin Zegrean - judecătorCarmen-Cătălina Gliga - procurorBenke Karoly - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1-4 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, excepţie ridicată din oficiu de Curtea de Apel Constanţa - Secţia civilă, minori şi familie, litigii de muncă şi asigurări în Dosarul acesteia nr. 2.488/88/2007.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Preşedintele dispune a se face apelul şi în dosarele nr. 5.348D/2009, nr. 5.422D/2009-nr. 5.425D/2009, având ca obiect o excepţie de neconstituţionalitate identică cu cea ridicată în Dosarul nr. 5.347D/2009.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Curtea, având în vedere identitatea dintre obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele sus-menţionate, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor nr. 5.348D/2009, nr. 5.422D/2009-nr. 5.425D/2009 la Dosarul nr. 5.347D/2009.Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu măsura conexării.Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 5.348D/2009, nr. 5.422D/2009-nr. 5.425D/2009 la Dosarul nr. 5.347D/2009, care este primul înregistrat.Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care apreciază că excepţia ridicată este inadmisibilă, întrucât reglementarea criticată nu mai este în vigoare.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:Prin încheierile din 16 iunie 2009, 23 iunie 2009, 30 iunie 2009, pronunţate în dosarele nr. 2.488/88/2007, nr. 276/88/2008, nr. 618/36/2009, nr. 676/36/2009, nr. 10.060/118/2007 şi nr. 445/36/2009, Curtea de Apel Constanţa - Secţia civilă, minori şi familie, litigii de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1-4 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, excepţie ridicată din oficiu de instanţa de judecată în cauze având ca obiect pretenţii băneşti.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată că textele legale criticate sunt neconstituţionale, întrucât, prin neacordarea indexărilor salariale în raport cu rata inflaţiei şi categoriei profesionale a magistraţilor, salariul nu mai reflectă realitatea, iar scopul acordării indexărilor anuale este deturnat.Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, întrucât textele legale criticate nu mai sunt în vigoare, acestea aplicându-se doar în cursul anului 2007.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 1-4 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 1 februarie 2007, care au următorul cuprins:- Art. 1: "În anul 2007, salariile de bază ale personalului contractual din sectorul bugetar, stabilite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi indemnizaţiile personalului care ocupă funcţii de demnitate publică, stabilite potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost majorate potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 3/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2006, avute la data de 31 decembrie 2006, se majorează în 3 etape, astfel: a) cu 5% începând cu data de 1 ianuarie 2007, faţă de nivelul din luna decembrie 2006; b) cu 2% începând cu data de 1 aprilie 2007, faţă de nivelul din luna martie 2007; c) cu 11% începând cu data de 1 octombrie 2007, faţă de nivelul din luna septembrie 2007.";- Art. 2: "(1) În aplicarea prevederilor art. 1, limita minimă şi limita maximă ale salariilor de bază prevăzute în anexele la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost majorate prin Ordonanţa Guvernului nr. 3/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2006, se majorează începând cu data de 1 ianuarie 2007 cu 5%, din data de 1 aprilie 2007 cu 2% şi începând cu data de 1 octombrie 2007 cu 11%. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi pentru personalul contractual la care este stabilit un singur nivel al salariului de bază.";- Art. 3: "(1) Salariile de bază ale personalului contractual pentru perioada 1 ianuarie - 31 martie 2007, majorate cu 5% faţă de nivelul avut în decembrie 2006, sunt prevăzute în anexele nr. Ia-VI-a. (2) Salariile de bază pentru perioada 1 aprilie - 30 septembrie 2007, majorate cu 2% faţă de nivelul avut la 31 martie 2007, sunt prevăzute în anexele nr. Ib-VIb, respectiv pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2007, majorate cu 11% faţă de nivelul avut la 30 septembrie 2007, sunt prevăzute în anexele nr. Ic-VIc. (3) Indemnizaţiile persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, precum şi ale celor care ocupă funcţii asimilate cu funcţii de demnitate publică sunt prevăzute în anexele nr. VII/1a, VII/2a, VII/3a şi VIIIa pentru perioada 1 ianuarie - 31 martie 2007, în anexele nr. VII/1b, VII/2b, VII/3b şi VIIIb, pentru perioada 1 aprilie - 30 septembrie 2007, şi în anexele nr. VII/1c, VII/2c, VII/3c şi VIIIc, pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2007. (4) Pentru persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, indemnizaţiile prevăzute în anexele nr. VII/1a, VII/2a, VII/3a şi VII/1b, VII/2b, VII/3b, precum şi nr. VII/1c, VII/2c, VII/3c reprezintă unica formă de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei şi reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu venitul salarial. (5) În aplicarea prevederilor alin. (4) persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, nu beneficiază de premii, de sporul de vechime în muncă şi nici de alte sporuri prevăzute de lege.";- Art. 4: "Salariile de bază individuale, care se situează între limitele prevăzute în anexele la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare, avute la data aplicării prezentei ordonanţe, se majorează începând cu data de 1 ianuarie 2007 cu 5% faţă de nivelul avut la 31 decembrie 2006, începând cu data de 1 aprilie 2007 cu 2% faţă de nivelul din luna martie 2007 şi, respectiv, începând cu data de 1 octombrie 2007 cu 11% faţă de nivelul din luna septembrie 2007."În susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate se invocă prevederile constituţionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi şi ale art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.Analizând excepţia de neconstituţionalitate ridicată, Curtea constată că, potrivit prevederilor art. 1 al Ordonanţei Guvernului nr. 10/2007, majorările salariale aplicate vizează anul 2007. Prin urmare, Curtea constată că Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007 este un act normativ cu aplicabilitate limitată în timp. În aceste condiţii, potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, întrucât textul legal criticat nu mai este în vigoare la data pronunţării deciziei, excepţia de neconstituţionalitate ridicată, în temeiul art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, urmează să fie respinsă ca inadmisibilă.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1-4 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, excepţie ridicată din oficiu de Curtea de Apel Constanţa - Secţia civilă, minori şi familie, litigii de muncă şi asigurări în dosarele acesteia nr. 2.488/88/2007, nr. 276/88/2008, nr. 618/36/2009, nr. 676/36/2009, nr. 10.060/118/2007 şi nr. 445/36/2009.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 12 ianuarie 2010.PREŞEDINTE,ACSINTE GASPARMagistrat-asistent,Benke Karoly-------