ORDIN nr. 6 din 11 februarie 2010pentru aprobarea cadrului general privind stingerea focarelor de boli la animale
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 12 februarie 2010    Văzând Referatul de aprobare nr. 274 din 4 februarie 2010, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 2 şi 24 din Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, republicată,ţinând cont de prevederile art. 6^3 lit. b), c), i) şi m) şi ale art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti au obligaţia de a acţiona operativ pentru stingerea cât mai rapidă şi eficientă a focarelor în cazul bolilor notificabile; intervenţia rapidă şi eficientă în stingerea focarelor constituie o condiţie esenţială în stoparea răspândirii bolilor la animale.  +  Articolul 2Stingerea oficială şi ridicarea restricţiilor în cazul focarelor de boli prevăzute în anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind notificarea internă şi declararea oficială a unor boli transmisibile ale animalelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 79/2008, la care există legislaţie specifică, se efectuează conform prevederilor legislative existente, respectiv regulamente, directive, decizii, ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, planuri de contingenţă, manuale operaţionale.  +  Articolul 3În maximum 60 de zile de la declararea oficială a focarului de boală, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor lua măsuri urgente pentru stingerea oficială a acestuia, în conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul CE nr. 349/2005 al Comisiei din 28 februarie 2005 de stabilire a normelor privind finanţarea comunitară a intervenţiilor de urgenţă şi a combaterii anumitor boli ale animalelor menţionate în Decizia 90/424/CEE a Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu amendamentele ulterioare, astfel: a) animalele diagnosticate pozitiv au fost eliminate din efectiv, iar în exploataţie nu mai există animale din speciile receptive pentru respectiva boală de peste 6 luni; b) animalele diagnosticate pozitiv au fost eliminate din efectiv, iar animalele receptive rămase în exploataţie au fost testate cu rezultat negativ sau imunizate activ pentru boala respectivă, potrivit programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului într-o perioadă cel puţin egală cu perioada de incubaţie a bolii conform Codului terestru de sănătate animală al Organizaţiei Mondiale de Sănătate Animală (OIE); c) în cazul în care sunt eliminate din exploataţii doar animalele diagnosticate pozitiv pentru anemia infecţioasă ecvină, animalele care rămân vor putea fi destinate sacrificării exclusiv pe teritoriul naţional sau vor putea părăsi exploataţia, după efectuarea la un interval de 3 luni a două teste Coggins cu rezultate negative.  +  Articolul 4 (1) Ridicarea restricţiilor ca urmare a stingerii oficiale a focarelor vor avea în vedere respectarea şi aplicarea tuturor măsurilor de combatere, ţinându-se cont de agentul cauzal al infecţiei, tipul exploataţiei, posibilii vectori transmiţători ai bolii şi de orice alte elemente relevante specifice bolii. (2) În cazul confirmării la animalele domestice a antraxului, tuberculozei, paratuberculozei şi brucelozei, stingerea oficială a focarelor se realizează cu obligativitatea efectuării curăţeniei mecanice şi a două decontaminări efectuate la interval de 14 zile. (3) Pentru decontaminare se vor folosi substanţe biocide autorizate de Comisia Naţională pentru Produse Biocide şi incluse în Registrul naţional al produselor biocide. (4) În cazul bolilor ce pot fi diseminate prin intermediul insectelor hematofage, în activitatea de combatere a bolii sunt necesare efectuarea la interval de 10-14 zile a două dezinsecţii eficiente pentru stadiile larvare şi de adult. (5) În cazul tuberculozei bovine este recomandabil ca gunoiul de grajd să fie distrus prin ardere sau îngropare. În cazul în care este folosit ca îngrăşământ, acesta trebuie colectat pe o platformă special amenajată, pulverizat cu un decontaminant eficient faţă de Mycobacterium tuberculosis şi menţinut 6 luni înainte de a fi împrăştiat pe un teren ce urmează a fi cultivat. Se interzice împrăştierea acestuia pe păşuni. Împrăştierea gunoiului de grajd se va face în condiţii de vreme bună, iar echipamentul utilizat trebuie dezinfectat înainte şi după utilizare.  +  Articolul 5În cazul în care sunt eliminate din exploataţii doar animalele diagnosticate pozitiv, animalele care rămân vor putea părăsi exploataţia, cu excepţia sacrificării, după minimum 42 de zile în cazul brucelozei, după minimum 30 de zile în cazul rabiei şi după minimum 15 zile în cazul antraxului, în condiţiile menţionate la art. 3 lit. b).  +  Articolul 6O copie a actului sanitar-veterinar de stingere oficială a bolii se transmite la Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.  +  Articolul 7Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 8Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 9Nerespectarea prezentului ordin se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă art. 12 din Norma sanitară veterinară privind măsurile generale de prevenire şi control al rabiei la animale domestice şi sălbatice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 29/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 24 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pct. 7.1 al cap. VII din Planul pentru eradicarea accelerată a anemiei infecţioase ecvine pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 686/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 1 octombrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionale SanitareVeterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,Marian ZloteaBucureşti, 11 februarie 2010.Nr. 6.--------