HOTĂRÂRE nr. 50 din 20 ianuarie 2010privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice în domeniul public al judeţului Alba şi în administrarea Consiliului Judeţean Alba
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 28 ianuarie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Datele de identificare ale bunului imobil înscris în domeniul public al statului la poziţia M.F.P. nr. 37.099, cod de clasificare nr. 8.29.06, din anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:- "spaţiu în suprafaţă construită - 35,26 mp, structură zidărie, şarpantă lemn, învelitoare tablă, terasă; spaţiu în suprafaţă construită - 109,12 mp, structură zidărie, şarpantă lemn, învelitoare tablă, terasă."  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea unui imobil situat în oraşul Câmpeni, judeţul Alba, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice, prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Alba, în domeniul public al judeţului Alba şi în administrarea Consiliului Judeţean Alba.  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------p. Ministrul administraţiei şi internelor,Mihai Capră,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 20 ianuarie 2010.Nr. 50.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului care se transmite din domeniul public alstatului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publiceîn domeniul public al judeţului Alba şiîn administrarea Consiliului Judeţean Alba
  *Font 8*
  Denumirea şi locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile imobilului Numărul de inventar şi codul de clasificare conform Hotărârii Guvernului nr. 1.705/ 2006
  Clădire (sediul Administraţiei Finanţelor Publice Câmpeni - Trezorerie), oraşul Câmpeni, judeţul Alba Statul român şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice, prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Alba Judeţul Alba şi în administrarea Consiliului Judeţean Alba - spaţiu în suprafaţă construită - 35,26 mp, înscris în C.F. nr. 70108 - C1-U2 Câmpeni, provenită din conversia C.F. 3379 individuală Câmpeni sub nr. topo. 365/5/VII/c, structură zidărie, şarpantă lemn, învelitoare tablă, terasă; - spaţiu în suprafaţă construită - 109,12 mp, înscris în C.F. nr. 70108 - C1-U1 Câmpeni, provenită din conversia C.F. 3380 individuală Câmpeni sub nr. topo. 365/5/VII/d, structură zidărie, şarpantă lemn, învelitoare tablă, terasă 37.099 cod de clasificare: 8.29.06
  -------